17, అక్టోబర్ 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3874

18-10-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పర్వదినమున నేడ్పింత్రు బంధు హితుల”
(లేదా...)
“పర్వదినమ్మటంచుఁ బరివారము బంధుల నేడిపింతురే”

16, అక్టోబర్ 2021, శనివారం

సమస్య - 3873

17-10-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నీలగళుఁడు హరి శివుండు నీలాంగుండే”
(లేదా...)
“నీలగ్రీవుఁ డనంగ విష్ణువె యగున్ నీలాంగుఁ డాశంభుఁడే”

15, అక్టోబర్ 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3872

16-10-2021 (వారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

"శాపమే వరమయ్యెఁ గష్టములఁ దీర్చె"
(లేదా...)
"శాపమ్మే వరమయ్యెఁ గష్టములు శశ్వత్సౌఖ్య మందించెలే"

14, అక్టోబర్ 2021, గురువారం

సమస్య - 3871

15-10-2021 (వారం)
కవిమిత్రులారా,
విజయదశమి పర్వదిన శుభాకాంక్షలు!
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పరనారీ సోదరుండు పంక్తిముఖుండౌ”
(లేదా...)
“పరనారిం గనుచుండు రావణుఁడు నిర్ద్వంద్వంబుగన్ జెల్లిగన్”

13, అక్టోబర్ 2021, బుధవారం

సమస్య - 3870

14-10-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వాఁడు వెదుక దొరకువాఁడు గాఁడు”
(లేదా...)
“వాఁడెవఁడందువా వెదకి పట్టుకొనం దగువాఁడు గాదుపో”

12, అక్టోబర్ 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3869

13-10-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ననుఁ జంపఁగ వచ్చువాఁడె నా దైవమగున్”
(లేదా...)
“ననుఁ జంపం జనుదెంచువాఁడె గనగా నా యిష్టదైవంబగున్”

11, అక్టోబర్ 2021, సోమవారం

సమస్య - 3868

12-10-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కవులు గొప్పవారు గారు నిజము”
(లేదా...)
“కవులను గొప్పవారనుచు గౌరవమిచ్చుట వ్యర్థమే సుమా”

10, అక్టోబర్ 2021, ఆదివారం

దత్తపది - 179

11-10-2021 (సోమవారం)
"తండా - గ్రామము - ఊరు - నగరము"
పై పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగిస్తూ
భారతార్థంలో స్వేచ్ఛాఛందంలో
పద్యం వ్రాయండి.

9, అక్టోబర్ 2021, శనివారం

సమస్య - 3867

10-10-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అతివకున్ మొలిచె మీసము లంచుఁ గనిరి”
(లేదా...)
“అతివకు మీసముల్ మొలిచెనంచు ముదంబునఁ గాంచి రెల్లరున్”

8, అక్టోబర్ 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3866

9-10-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అంధుఁడు గణించెఁ జుక్కల నంబరమున”
(లేదా...)
“జన్మాంధుండు గణించెఁ నభ్రమున నక్షత్రమ్ములెల్లన్ వడిన్”

7, అక్టోబర్ 2021, గురువారం

సమస్య - 3865

8-10-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“బాలవ్యాకరణముఁ జదువన్ దోషమగున్”
(లేదా...)
“బాలవ్యాకరణంబునున్ జదివినన్ బాండిత్యమే లుప్తమౌ”

6, అక్టోబర్ 2021, బుధవారం

సమస్య - 3864

7-10-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రావణుని పెండ్లి కేగెను రాముఁ డలరి”
(లేదా...)
“రావణు పెండ్లి కేగెనఁట రాముఁడు భూమిసుతాసమేతుఁడై”

5, అక్టోబర్ 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3863

6-10-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పితరుల నిందించినపుడె విభవము దక్కున్”
(లేదా...)
“పితరుల నింద సేసిననె బిడ్డలకున్ సిరి దక్కు నిచ్చలున్”

4, అక్టోబర్ 2021, సోమవారం

సమస్య - 3862

5-10-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అన్నము సున్నమని మోద మందిరి బంధుల్”
(లేదా...)
“అన్నము సున్నమైన ముదమందిరి బంధులు పెండ్లి విందులో”

3, అక్టోబర్ 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3861

4-10-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పురుగుల భుజియింప రోగములు దొలఁగునులే”
(లేదా...)
“పురుగులఁ బ్రీతితోఁ దినినఁ బోవును రోగములంద్రు వెజ్జులే”

2, అక్టోబర్ 2021, శనివారం

సమస్య - 3860

3-10-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పండు విడిచి తొక్కనుఁ దినవలె మేల్గనఁగన్”
(లేదా...)
“మొదటనె పండు జార్చుకొని ముద్దుగఁ దొక్క భుజింప మేలగున్”
(కంజర్ల రామాచార్య గారికి ధన్యవాదాలతో)

1, అక్టోబర్ 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3859

2-10-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గాంధి పుట్టిన దినమని కలతపడుము”
(లేదా...)
“కలతపడంగ నొప్పు గద గాంధి జనించిన యిద్దినంబునన్”