31, మార్చి 2024, ఆదివారం

సమస్య - 4722

1-4-2024 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రాక్షసతత్త్వమ్మె యెల్ల రాజ్యములేలున్”
(లేదా...)
“రాక్షసతత్త్వమే సకల రాజ్యములేలును వాస్తవమ్ముగన్”
(బులుసు అపర్ణ గారి రాయగడ శతావధానం సమస్య)

30, మార్చి 2024, శనివారం

సమస్య - 4721

31-3-2024 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“బ్రాందీ సేవింపఁ దొలఁగుఁ బాపౌఘమ్ముల్”
(లేదా...)
“బ్రాందీ త్రాగినఁ దీరిపోవుఁ గలిలోఁ బ్రారబ్ధపాపౌఘముల్”
(బులుసు అపర్ణ గారి రాయగడ శతావధానం సమస్య)

29, మార్చి 2024, శుక్రవారం

సమస్య - 4720

30-3-2024 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“భక్తిగ వీక్షింప నామె భగభగ మండెన్”
(లేదా...)
“భక్తిగఁ జూచినంతటనె భగ్గున మండెను గాదె యామెయే”
(బులుసు అపర్ణ గారి రాయగడ శతావధానం సమస్య)

28, మార్చి 2024, గురువారం

సమస్య - 4719

29-3-2024 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సిరి వీడినవాఁడె చెలఁగు శ్రీమంతుండై”
(లేదా...)
“సిరినిన్ దూరముఁ బెట్టువాఁడె చెలఁగున్ శ్రీమంతుఁడై యెప్పుడున్”
(బులుసు అపర్ణ గారి రాయగడ శతావధానం సమస్య)

27, మార్చి 2024, బుధవారం

సమస్య - 4718

28-3-2024 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కాంతలు గనరారు రాయగడ నగరమునన్”
(లేదా...)
“భామలు లేరు రాయగడ పట్టణమందు నదేమి చిత్రమో”
(బులుసు అపర్ణ గారి రాయగడ శతావధానం సమస్య)

26, మార్చి 2024, మంగళవారం

సమస్య - 4717

27-3-2024 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శవముం గని బాటసారి శాంతుం డయ్యెన్”
(లేదా...)
“శవమును గాంచి పాంథుడు ప్రశాంతమనంబున విశ్రమించెఁ దాన్”
(బులుసు అపర్ణ గారి రాయగడ శతావధానం సమస్య)

25, మార్చి 2024, సోమవారం

సమస్య - 4716

26-3-2024 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రణమె వలయు శాంతి రక్ష కొరకు”
(లేదా...)
“రణమే కావలె శాంతిరక్షణకు వీరా లెమ్ము లేలెమ్మిఁకన్”
(బులుసు అపర్ణ గారి రాయగడ శతావధానం సమస్య)

24, మార్చి 2024, ఆదివారం

సమస్య - 4715

25-3-2024 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“హరినిఁ బెండ్లియాడె గిరితనూజ”
(లేదా...)
“హరిని వివాహమాడె ధవళాచలపుత్రి సురల్ నుతింపఁగన్”
(బులుసు అపర్ణ గారి రాయగడ శతావధానం సమస్య)

23, మార్చి 2024, శనివారం

సమస్య - 4714

24-3-2024 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ముట్టి యొకఁడు సచ్చె మడిసె ముట్టకొకఁడు”
(లేదా...)
“ముట్టి యొకండు సచ్చె మఱి ముట్టక చచ్చె నొకండు సూడఁగన్”
(బులుసు అపర్ణ గారి రాయగడ శతావధానం సమస్య)

22, మార్చి 2024, శుక్రవారం

సమస్య - 4713

23-3-2024 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఈ వసంతమునన్ బాడవేల పికమ!”
(లేదా...)
“ఈ వసంత సమాగమంబున నేల పాడవు కోకిలా!”
(బులుసు అపర్ణ గారి రాయగడ శతావధానం సమస్య)

21, మార్చి 2024, గురువారం

సమస్య - 4712

22-3-2024 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పదములు రెండు గలవాఁ డభాగ్యనరుండౌ”
(లేదా...)
“పదాలు రెండు గల్గువాఁ డభాగ్యుఁడౌ వసుంధరన్”
(బులుసు అపర్ణ గారి రాయగడ శతావధానం సమస్య)

20, మార్చి 2024, బుధవారం

సమస్య - 4711

21-3-2024 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కన్నె ననుచు నవ్వయె నయగారము లొలికెన్”
(లేదా...)
“కన్నెను నేనటంచు నయగారపుఁ బల్కులఁ గుల్కె నవ్వయే”
(బులుసు అపర్ణ గారి రాయగడ శతావధానం సమస్య)

19, మార్చి 2024, మంగళవారం

సమస్య - 4710

20-3-2024 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“యత్నమ్మున నేర్తుమొక్కొ వ్యాకరణమ్మున్”
(లేదా...)
“యత్నము సేయువారలకు వ్యాకరణ మ్మిసుమంత వచ్చునా”
(విట్టుబాబుకు ధన్యవాదాలతో...)

18, మార్చి 2024, సోమవారం

సమస్య - 4709

19-3-2024 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నాస్తికుఁడై భక్తి బోధ నయముగఁ జేసెన్”
(లేదా...)
“నాస్తికుఁ డాతఁడై ప్రవచనంబుల భక్తులఁ జేసె నెల్లరన్”

17, మార్చి 2024, ఆదివారం

సమస్య - 4708

18-3-2024 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గీతాబోధన నరునకుఁ గీడొనరించెన్”
(లేదా...)
“గీతాబోధన సేసి యర్జునునకున్ కృష్ణుండు కీడెంచెనే”

16, మార్చి 2024, శనివారం

సమస్య - 4707

17-3-2024 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పులి పట్టిన కుఱ్ఱ గనెను పూర్ణాయువునే”
(లేదా...)
“పులి నోటం బడినట్టి బాలుఁడు గనెన్ బూర్ణాయువున్ జిత్రమే”

15, మార్చి 2024, శుక్రవారం

సమస్య - 4706

16-3-2024 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అన్న తమ్ముఁడయ్యెను తమ్ముఁ డన్న యయ్యె”
(లేదా...)
“అన్నయె తమ్ముఁడయ్యె మఱి యన్నగ మారెను తమ్ముఁ డత్తఱిన్”

సమస్య - 4705

15-3-2024 (శుక్రవారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“మానిని చిరునవ్వదియె ప్రమాదము దెచ్చెన్”

(లేదా...)

“కోమలి మందహాసమది కోవిడు కన్న ప్రమాదమే సుమీ”

13, మార్చి 2024, బుధవారం

సమస్య - 4704

14-3-2024 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పద్మసంభవు పత్ని యపర్ణయె కద”
(లేదా...)
“పద్మసంభవు ధర్మపత్ని యపర్ణ యందురు పండితుల్”

12, మార్చి 2024, మంగళవారం

కవిమిత్రులకు మనవి...

రేపటి నుండి దాదాపు 15 రోజుల వరకు సమూహానికి అందుబాటులో ఉండక పోవచ్చు.
14 నాడు నారాయణఖేడ్ లో పుస్తకావిష్కరణ సభకు వెళ్తున్నాను.
15 నాడు ప్రయాణపు టేర్పాట్లు..
16 నాడు రైలెక్కి 17న కాశీ చేరుకుంటాను.
18 నాడు కాశీలో ప్రసాద రాయ కులపతి గారి చేతుల మీదుగా గంగాభవాని శాంకరీదేవి గారి పుస్తకావిష్కరణ
19 నాడు బయలుదేరి నేపాల్ చేరుకుంటాను. ఐదు రోజులు నేపాల్ క్షేత్ర సందర్శన.
బహుశా 25 నాడు ఇంటికి చేరుకోవచ్చు.
అన్నిరోజులు ప్రయాణంలో ఉండి మీ పూరణలను సమీక్షించలేకపోవచ్చు.
దయచేసి ఇన్ని రోజులు ఎవరైనా ముందుకు వచ్చి పద్యాలను సమీక్షించవలసిందిగా మనవి.

సమస్య - 4703

13-3-2024 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఒరియాకున్ సాటి వచ్చునొకొ తెలుఁ గధిపా”
(లేదా...)
“ఒరియా భాషకు సాటి వచ్చునె తెలుం గోకృష్ణరాయాధిపా”

11, మార్చి 2024, సోమవారం

సమస్య - 4702

12-3-2024 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రథి లేకయె స్యందనమ్ము రయమున నేగెన్”
(లేదా...)
“రథి లేకుండగ నేగె స్యందనము తీవ్రంబైన వేగమ్మునన్”
(శిష్ట్లా వేంకట లక్ష్మీనరసింహ శర్మ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

10, మార్చి 2024, ఆదివారం

సమస్య - 4701

11-3-2024 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కాయలు గాచినవి పండ్లు గావెన్నటికిన్”
(లేదా...)
“కాయల్ గాచిన వెన్నడైన ఫలముల్ గాబోవు నిక్కంబుగన్”
(సి.వి. సుబ్బన్న శతావధాని పూరించిన సమస్య)

9, మార్చి 2024, శనివారం

సమస్య - 4700

10-3-2024 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మెరుపులు స్థిరములని పల్కె మేఘపంక్తి”
(లేదా...)
“మెరుపులు సుస్థిరంబులని మేఘములెల్లను నొక్కి చెప్పెనే”
(బందరు దుర్గాప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలతో)

8, మార్చి 2024, శుక్రవారం

సమస్య - 4699

9-3-2024 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తార్క్ష్యరథుం డలిగి మదను దగ్ధమొనర్చెన్”
(లేదా...)
“తార్క్ష్యరథుండు మన్మథుని దగ్ధమొనర్చెను దేవభూమిలో”
(తోపెల్ల బాలసుబ్రహ్మణ్య శర్మ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

7, మార్చి 2024, గురువారం

సమస్య - 4698

8-3-2024 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శివునిఁ గొల్చువాఁడు శిష్టుఁ డగున”
(లేదా...)
“శివరాత్రిన్ శివుఁ గొల్చునట్టి నరునిన్ శిష్టుం డనం జెల్లునా”


6, మార్చి 2024, బుధవారం

సమస్య - 4697

7-3-2024 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“బట్టతల గల్గువాఁడె పో భాగ్యశాలి”
(లేదా...)
“కవులు వచింత్రు బట్టతల గల్గినవానిని భాగ్యశాలిగన్”
(బట్టతల మీద అద్భుతమైన సీసపద్యం చెప్పిన ఆముదాల మురళి గారికి ధన్యవాదాలతో...)

5, మార్చి 2024, మంగళవారం

సమస్య - 4696

6-3-2024 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తర్కంబును జేయలేఁడు తత్త్వముఁ జెప్పున్”
(లేదా...)
“తర్కము సేయలేఁడు ఘనతాత్త్విక బోధను జేయు నెల్లెడన్”
(విట్టుబాబుకు ధన్యవాదాలతో...)

4, మార్చి 2024, సోమవారం

సమస్య - 4695

5-3-2024 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అరిషడ్వర్గమ్ము గూర్చె నాత్మకు హితమున్”
(లేదా...)
“అరిషడ్వర్గము క్షేమమిచ్చెను కదా యాత్మానుసంధానమై”
(అక్కెర కరుణాసాగర్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

3, మార్చి 2024, ఆదివారం

సమస్య - 4694

4-3-2024 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పిల్ల లాడిరి నాన్నకుఁ బెండ్లి యనుచు”
(లేదా...)
“నాన్నకు పెండ్లియంచనుచు నాట్యము జేసిరి పిల్లలిద్దరున్”
(సింహాద్రి వాణి గారికి ధన్యవాదాలతో...)

2, మార్చి 2024, శనివారం

సమస్య - 4693

3-3-2024 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పీనుగు తరుశాఖపైకి వేగమె యెక్కెన్”
(లేదా...)
“పీనుంగెక్కెను వృక్షశాఖ నట నుద్వృత్తిన్ జవంబొప్పగన్”
(అయ్యగారి కోదండరావు గారికి ధన్యవాదాలతో...)

1, మార్చి 2024, శుక్రవారం

సమస్య - 4692

2-3-2024 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వచ్చిన ఫల్గుణుని గెల్వవచ్చుఁ గురుపతీ”
(లేదా...)
“వచ్చినవాఁడు ఫల్గుణుఁ డవశ్యము గెల్చెద మోసుయోధనా”