30, నవంబర్ 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3917

 1-12-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మీనముఁ గుంభమునఁ గాంచి మేషము నవ్వెన్”
(లేదా...)
“మీనముఁ గుంభమందుఁ గని మేషము నవ్వెను మిక్కుటంబుగన్”

29, నవంబర్ 2021, సోమవారం

సమస్య - 3916

 30-11-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“యోగభ్రష్టుండు గాంచు నొప్పుగ ముక్తిన్”
(లేదా...)
“యోగాభ్యాసములోన భ్రష్టుఁ డయినన్ యోగ్యుండగున్ ముక్తికిన్”

28, నవంబర్ 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3915

 29-11-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“దారము లేకున్న బ్రతుకఁ దరమే ప్రజకున్”
(లేదా...)
“దారము లేనిచోఁ బ్రజ ముదమ్మలరన్ బ్రతుకంగ సాధ్యమే”

27, నవంబర్ 2021, శనివారం

సమస్య - 3914

 28-11-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రోమము సత్కృపనుఁ గనుచుఁ బ్రోవఁగ నొప్పున్”
(లేదా...)
“రోమము సత్కృపం గనుచుఁ బ్రోవనిచో యశమెల్లఁ బాడగున్”

26, నవంబర్ 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3913

 27-11-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రక్తంబని మంచినీరుఁ ద్రావఁగ జంకెన్”
(లేదా...)
“రక్తం బంచును నిర్మలోదకమునుం ద్రావంగ భీతిల్లెఁ దాన్”

25, నవంబర్ 2021, గురువారం

సమస్య - 3912

 26-11-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కూర్మరూపాన దశకంఠుఁ గూల్చితె హర”
(లేదా...)
“కుజనుండౌ దశకంఠుఁ జంపితె హరా కూర్మావతారుండవై”

ఆహ్వానం


 

24, నవంబర్ 2021, బుధవారం

సమస్య - 3911

 25-11-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తద్భవము లక్ష్మి మఱి లచ్చి తత్సమంబు”
(లేదా...)
“తద్భవమౌను లక్ష్మి మఱి తత్సమమన్నను లచ్చియే యగున్”

23, నవంబర్ 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3910

 24-11-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“బౌద్ధులు ధరియింతురు సిలువన్ మెడలోనన్”
(లేదా...)
“బౌద్ధుల్ కంఠమునన్ ధరింత్రు సిలువన్ భక్తిన్ శుభంబందఁగన్”

22, నవంబర్ 2021, సోమవారం

సమస్య - 3909

 23-11-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గెలువఁగఁ గౌరవులు గాంచి కృష్ణుఁడు మురిసెన్”
(లేదా...)
“గెలువఁగఁ గౌరవుల్ మురిసెఁ గృష్ణుఁడు సంతసమందెఁ గుంతియున్”

21, నవంబర్ 2021, ఆదివారం

దత్తపది - 180

 22-11-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
"లడ్డు - బూరె - అరిసె - కాజా"
పై పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగిస్తూ
భారతార్థంలో స్వేచ్ఛాఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

20, నవంబర్ 2021, శనివారం

సమస్య - 3908

 21-11-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తగు నొకండె పృచ్ఛకుఁడు వధానమందు”
(లేదా...)
“పృచ్ఛకుఁ డొక్కఁ డున్నపుడె పేర్మినిఁ గాంచు శతావధానమై”

19, నవంబర్ 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3907

 20-11-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కోఁతిమూఁకకు నెలవయ్యె కోనసీమ”
(లేదా...)
“కోఁతిమూఁకల కాలవాలము గోనసీమయె చూడఁగన్”

18, నవంబర్ 2021, గురువారం

సమస్య - 3906

 19-11-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శివునిఁ దోడ్కొని చనెఁ జంద్రశేఖరుండు”
(లేదా...)
“శివునిం దోడ్కొని చంద్రశేఖరుఁడు వచ్చెన్ శంకరుం జూడఁగన్”

17, నవంబర్ 2021, బుధవారం

సమస్య - 3905

 18-11-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“హర్షమిడును నేతకున్ జనాక్రందనలే”
(లేదా...)
“హర్షంబుం గలిగించు సర్వజన దీనాలాపముల్ నేతకున్”

16, నవంబర్ 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3904

 17-11-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గరుడుఁడు వాహనము గాదె గరళగళునకున్”
(లేదా...)
“గరుడుఁడు వాహనం బగును గాదె త్రినేత్రున కెల్ల వేళలన్”

15, నవంబర్ 2021, సోమవారం

సమస్య - 3903

16-11-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చిక్కడపల్లి సుజనులకుఁ జింతం గూర్చెన్”
(లేదా...)
“చిక్కడపల్లి యెల్లరకుఁ జింతనుఁ గూర్చె వధాని రాకతో”

14, నవంబర్ 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3902

15-11-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పరుపునన్ నల్లి కుట్టిన పరమసుఖము”
(లేదా...)
“పరుపున వాలినంత సుఖభావన గల్గెను నల్లి కుట్టగన్”
(జి. ప్రభాకర శాస్త్రి గారికి ధన్యవాదాలతో...)

13, నవంబర్ 2021, శనివారం

సమస్య - 3901

14-11-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"ధారణ యుండదు శతావధానములందున్"
(లేదా...)
"ధారణ యుండఁ బోదఁట వధానికిఁ జేయ శతావధానమున్"

12, నవంబర్ 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3900

13-11-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సారమతులు మెచ్చుకొనరు సత్కావ్యమ్మున్”
(లేదా...)
“సారమునున్ గ్రహింపఁగల సజ్జను లొప్పరు సత్కవిత్వమున్”

11, నవంబర్ 2021, గురువారం

సమస్య - 3899

12-11-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"వాసముల గణించువాఁడు హితుఁడు"
(లేదా...)
"వాసము లెంచువాని సహవాసము మే లతఁడే హితుం డగున్"

10, నవంబర్ 2021, బుధవారం

సమస్య - 3898

11-11-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"రణ మడిగిన భక్తజనుల రక్షింపు ముమా"
(లేదా...)
"రణముం గోరుచుఁ గొల్చు భక్తులను నార్యా రక్ష సేయంగదే"

9, నవంబర్ 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3897

10-11-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"పురుషుని మెడలోన మగువ పుస్తెను గట్టెన్"
(లేదా...)
"పురుషుని కంఠమందు సతి పుస్తెను గట్టెను పెండ్లిపందిటన్"
(బండకాడి అంజయ్య గౌడ్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

8, నవంబర్ 2021, సోమవారం

సమస్య - 3896

9-11-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కార్తిక పూజలు సతులకుఁ గష్టముల నిడున్"
(లేదా...)
"కార్తిక మాస పూజలను గాంత లొనర్చినఁ గల్గుఁ గష్టముల్"
(డా. వరలక్ష్మి హరవే గారికి ధన్యవాదాలతో...)

7, నవంబర్ 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3895

8-11-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పద్యము కర్ణామృతమని పలుకుట తగునా”
(లేదా...)
“పద్యము కర్ణపేయమను వాక్కును బల్కుట సత్యదూరమే”

6, నవంబర్ 2021, శనివారం

సమస్య - 3894

7-11-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పాపివని తిట్టె సీతను పవనసుతుఁడు”
(లేదా...)
“పాపి వటంచుఁ దిట్టెఁ గద పావని సీతను నిర్దయాత్ముఁడై”

5, నవంబర్ 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3893

6-11-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వనమున సుఖమబ్బు శ్రీనివాసునిఁ గొలువన్”
(లేదా...)
“వనమందున్ సుఖసంపదల్ దొరుకులే పద్మాక్షుఁ బూజించినన్”

4, నవంబర్ 2021, గురువారం

సమస్య - 3892

5-11-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శ్రీనాథా! చెఱచినావు సీసపు నడకన్”
(లేదా...)
“శ్రీనాథా! చెడఁగొట్టినావు గద మా సీసంపు సౌందర్యమున్”

3, నవంబర్ 2021, బుధవారం

సమస్య - 3891

4-11-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నిలుకడ లేనట్టి నరుఁడె నిజముగ గెలుచున్”
(లేదా...)
“నిలుకడ లేని మానవులనే వరియించును గెల్పు నిచ్చలున్”

2, నవంబర్ 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3890

3-11-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మౌఖికపరీక్ష గెలిపించు మౌనమొకటె”
(లేదా...)
“మౌఖికమౌ పరీక్ష యెడ మౌనముఁ బూనుటె మేలు గెల్వఁగన్”
(కవితా ప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

1, నవంబర్ 2021, సోమవారం

సమస్య - 3889

 2-11-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సాయ మొనరించువాఁడె పో శత్రువనఁగ”
(లేదా...)
“సాయముఁ జేయువాఁడె కద శత్రువు దప్పదు కీడు నమ్మినన్”

(బందరు దుర్గాప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)