31, మార్చి 2017, శుక్రవారం

సమస్య - 2324 (తనయుఁడె తల...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"తనయుఁడె తలఁ గొరిగినాఁడు తండ్రికి  సుమ్మీ"
లేదా...
"తనయుఁడె తండ్రికిన్ దలను దన్మయ మొందుగ గీకె నవ్వుచున్"
ఈ సమస్యను పంపిన ప్రసన్న కుమారాచారి గారికి ధన్యవాదాలు.

30, మార్చి 2017, గురువారం

సమస్య - 2323 (గరుడుని హరి చూచి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"గరుడుని హరి చూచినంత గ్రక్కున మ్రొక్కెన్"
లేదా...
"గరుడుని చూచినంత హరి గ్రక్కున మ్రొక్కె వినమ్రమూర్తియై"
ఈ సమస్యను పంపిన వీటూరి భాస్కరమ్మ గారికి ధన్యవాదాలు.

29, మార్చి 2017, బుధవారం

హేవిళంబీ! స్వాగతం!


కం.    వచ్చిన యుగాది పండుగ
        తెచ్చినది వసంతశోభ దీపింపగ; మా
        యచ్చపుఁ గోర్కెలు దీరఁగ
        వచ్చు ననెడి యాశఁ గొలిపెఁ బంచాంగమ్ముల్.

కం.    క్రొత్తగ వచ్చెను వత్సర
        మిత్తఱి షడ్రుచులతోడ నింపై సొంపై
        చిత్తాహ్లాద మొసంగగ
        నిత్తురు పచ్చడిని, దినిన హితకరము గదా!

ఆ.వె.  క్రొత్తచీతఁ గట్టుకొన్నట్టుల ప్రకృతి
        క్రొత్త చిగురు వేసి కులుకుఁ జూప
        మావిచిగురు మెక్కి మత్తెక్కి కోయిల
        పంచమ స్వరమునఁ బాడి మురియు.

ఆ.వె.  గతము గతమె; నాటి కష్ట సుఖమ్ముల
        కోర్చినాము; వచ్చుచున్న నూత్న
        వత్సరమున నైన ఫలియించి కోరికల్
        ప్రజలు సుఖము లందవలెను సుమ్ము!

ఆ.వె. హేవిళంబి వచ్చె, నే విలంబము లేక
        జనహిత పథకముల ఘనతఁ గన్న
        ప్రభుత యమలుపఱచి పాలించి దేశప్ర
        జల ప్రశంస లంది సాగుగాక!

కం.    చీకటి వెలుగుల కలయిక
        యే కద జీవితము; బాధలే శాశ్వతమా?
        సాకారమందు శుభములఁ
        బ్రాకటముగ నీ యుగాది పర్వము దెచ్చున్.
కంది శంకరయ్య

(మొన్న హైదరాబాద్, మఖ్దుంనగర్, చైత్యన్య విద్యా నికేతన్ ‘కవిసమ్మేళనం’లో నేను చదివిన పద్యాలు)

స్వాగతాంజలి


చ.       తెలుఁగుల నూత్నవత్సరమ! తీరని కోరిక లెన్నియో మనః
స్థలమున నిండి తీర్చుకొను జాడను గానక బిక్కుబిక్కుమం
చలఘు భవిష్య సౌఖ్యములకై నిలువెల్లను గన్నులుంచి ది
క్కులఁ గలయంగఁ జూచెదము, కోర్కెలఁ దీర్చవె హేవిళంబమా!

ఉ.       దుర్మతులైన ముష్కరులు దోచిన యిల్లయి నాదు మానసం
బర్మిలికై నిరంతర నయానునయమ్మునుఁ గోరుచుండఁగా
దుర్ముఖి వచ్చి పోయినది, దుష్టమొ శిష్టమొ భావ వీచికా
మర్మ మెఱుంగఁ జేసి చనె, మమ్మిక బ్రోవుము హేవిళంబమా!

ఆ.వె.   హేవళం బటంచు హేవిళంబి యనుచు
హేమలంబ మనుచు హెచ్చె రగడ,
పేర్మి నొసఁగు సాలు పేరేది యైనను
మనకు హితము నొసఁగి మంచి దగుత!


సీ.       ధవళకాంతులు కటుత్వపు రుచుల్ గల్గియు
                    వెలయు నింబ కుసుమములను జేర్చి
వగరుగా నుండి సౌరగు సహకార శ
                    లాటు సత్ఖండమ్ములను గలిపియు
మధుమాధురీ రసామలమయి యొప్పగా
                    నిమ్ముగాఁ గొంత గుడమ్ముఁ జేర్చి
యామ్లిక స్వాదు సదామోద మొసఁగుచు
                    రంజిల్లు తింత్రిణీరసముఁ జేర్చి
తే.గీ.    క్షార లవణాదులం జేర్చి సరస రుచిర
షడ్రసోపేతమైన పచ్చడినిఁ జేసి
దివ్య నైవేద్య మొనరించి తిందు మమ్మ!
హేవిళంబి వత్సరమ! మ మ్మేలుమమ్మ!

కం.     గతకాలము మంచిదె, యా
గతకాలము కూడ మంచిగా నుండుటకై
హితమును గోరుచు మధుర క
వితలను వినిపించు సుకవి పికబృంద మిటన్.

కంది శంకరయ్య

సమస్య - 2322 (హేవళంబి జగతి...)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"హేవళంబి జగతి కిడుము లొసఁగు"
లేదా...
"వచ్చిన హేవళంబి కడు వంతలు లొసంగును మానవాళికిన్"
ఈ సమస్యను పంపిన పోచిరాజు సుబ్బారావు గారికి ధన్యవాదాలు.

పద్యరచన - 1235

కవిమిత్రులారా,
నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు!
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

28, మార్చి 2017, మంగళవారం

సమస్య - 2321 (విషముఁ ద్రాగె హరి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....

"విషముఁ ద్రాగె హరియె విందటంచు"
లేదా...
"విషమును ద్రాగె మాధవుఁడు విందనుచున్ పరమానురక్తితోన్"
ఈ సమస్యను పంపిన అంబటి భానుప్రకాశ్ గారికి ధన్యవాదాలు.

27, మార్చి 2017, సోమవారం

సమస్య - 2320 (పడమట నుదయించెను...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....

"పడమట నుదయించెను రవి పద్మము లేడ్వన్"
లేదా...
"పడమటఁ దోచె భాస్కరుఁడు పద్మము లెల్ల విషాద మందగన్"
ఈ సమస్యను పంపిన అంబటి భానుప్రకాశ్ గారికి ధన్యవాదాలు.

26, మార్చి 2017, ఆదివారం

సమస్య - 2319 (భక్తునిఁ బూజింప...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....

"భక్తునిఁ బూజింప వచ్చె భారతి తానే"
లేదా...
"భక్తునిఁ బూజ సేయుటకు భారతి తానయి వచ్చె హంసపై"
ఈ సమస్యను పంపిన అంబటి భానుప్రకాశ్ గారికి ధన్యవాదాలు.

25, మార్చి 2017, శనివారం

సమస్య - 2318 (అమృతపానమ్ముచే...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....

"అమృతపానమ్ముచే సుర లసురులైరి"
లేదా...
"అమృతముఁ గ్రోలినంత సుర లక్కట రాక్షసులై చరించిరే"
ఈ సమస్యను పంపిన మిట్టపెల్లి సాంబయ్య గారికి ధన్యవాదాలు.

పద్యరచన - 1234

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

24, మార్చి 2017, శుక్రవారం

సమస్య - 2317 (నారాయణ యనిన నరుడు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....

"నారాయణ!" యనిన నరుఁడు నరకముఁ జెందున్"
లేదా...
నరకం బందును మానవుండు "వరదా! నారాయణా!" యన్నచో
ఈ సమస్యను పంపిన మిట్టపెల్లి సాంబయ్య గారికి ధన్యవాదాలు.

పద్యరచన - 1233

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

23, మార్చి 2017, గురువారం

సమస్య - 2316 (భార్యను గాంచిన పెనిమిటి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....

"భార్యను గాంచిన పెనిమిటి పరుగులు వెట్టెన్"
లేదా...
"భార్యను గాంచినట్టి పతి పర్వులు వెట్టెను భీతచిత్తుఁడై"
ఈ సమస్యను పంపిన మిట్టపెల్లి సాంబయ్య గారికి ధన్యవాదాలు.

పద్యరచన - 1232

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

22, మార్చి 2017, బుధవారం

సమస్య - 2315 (పరుల మేలుఁ గోరు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....

"పరుల మేలుఁ గోరు నతఁడు పతితుఁడు గద"
లేదా...
"పరుల హితంబుఁ గోరెడి కృపామయుఁడే పతితుండు నాఁ దగున్"
ఈ సమస్యను పంపిన మిట్టపెల్లి సాంబయ్య గారికి ధన్యవాదాలు.

పద్యరచన - 1231

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

21, మార్చి 2017, మంగళవారం

సమస్య - 2314 (కందము వ్రాయంగలేని...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....

"కందము వ్రాయంగలేని కవి పూజ్యుఁ డగున్"
లేదా...
"కందము వ్రాయలేని కవి గణ్యత కెక్కును కీర్తి నందుచున్"
ఈ సమస్యను పంపిన మిట్టపెల్లి సాంబయ్య గారికి ధన్యవాదాలు.

పద్యరచన - 1230

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

20, మార్చి 2017, సోమవారం

సమస్య - 2313 (గాంగేయుం డన్న నెవఁడు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....

"గాంగేయుం డన్న నెవఁడు గంగాపతియే"
లేదా...
"గాంగేయుం డెవఁడన్న నా కెఱుక గంగావల్లభుండే సుమీ"
ఈ సమస్యను పంపిన మిట్టపెల్లి సాంబయ్య గారికి ధన్యవాదాలు.

పద్యరచన - 1229

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

19, మార్చి 2017, ఆదివారం

సమస్య - 2312 (రామాంతకుఁ డయ్యె హనుమ...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....

"రామాంతకుఁ డయ్యె హనుమ రాక్షసు లేడ్వన్"
లేదా...
"రామునిఁ జంపినాఁడు గద రాక్షసు లేడ్వఁగ వాయుపుత్రుఁడే"

18, మార్చి 2017, శనివారం

సమస్య - 2311 (పురుషు లిద్దఱు గలియఁగ...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....

"పురుషు లిద్దఱు గలియఁగఁ బుట్టె సుతుఁడు"
లేదా...
"పురుషుఁడు పూరుషుం గలియఁ బుత్రుఁడు పుట్టె నదేమి చోద్యమో"
(విజయవాడ శతావధానంలో గరికిపాటి వారు పూరించిన సమస్య. కొర్నెపాటి విద్యాసాగర్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

17, మార్చి 2017, శుక్రవారం

సమస్య - 2310 (చెవిలోఁ బువుఁ బెట్టువాఁడె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....

"చెవిలోఁ బువుఁ బెట్టువాఁడె శిష్టుఁడు జగతిన్"
లేదా...
"చెవిలోఁ బువ్వులఁ బెట్టువాఁడె గుణసౌశీల్యుండు ముమ్మాటికిన్"
(విజయవాడ శతావధానంలో గరికిపాటి వారు పూరించిన సమస్య. కొర్నెపాటి విద్యాసాగర్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

16, మార్చి 2017, గురువారం

సమస్య - 2309 (రణము ప్రాంగణమది...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....

"రణము ప్రాంగణ మది రణము గాదె"
లేదా...
"రణము రణ మ్మహో రణము ప్రాంగణమెల్ల రణాంగణమ్మగున్"
(విజయవాడ శతావధానంలో గరికిపాటి వారు పూరించిన సమస్య. కొర్నెపాటి విద్యాసాగర్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

15, మార్చి 2017, బుధవారం

న్యస్తాక్షరి - 39 (రా-మ-చం-ద్ర)

అంశము- రామ రావణ యుద్ధము
ఛందస్సు- చంపకమాల
మొదటి పాదం 5వ అక్షరం 'రా'
రెండవ పాదం 6వ అక్షరం 'మ'
మూడవ పాదం 14వ అక్షరం 'చం'
నాల్గవ పాదం 18వ అక్షరం 'ద్ర' .... ఉండాలి!

14, మార్చి 2017, మంగళవారం

సమస్య - 2308 (తమ్ములపై రాముఁడు పగ...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....

"తమ్ములపై రాముఁడు పగఁ దాల్చెఁ గుపితుఁడై"
లేదా...
"తమ్ములమీఁద మత్సరముఁ దాల్చె సధర్ముఁడు రాముఁ డుద్ధతిన్"
(విజయవాడ శతావధానంలో గరికిపాటి వారు పూరించిన సమస్య. కొర్నెపాటి విద్యాసాగర్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

13, మార్చి 2017, సోమవారం

సమస్య - 2307 (కౌముది లేనట్టి రాత్రి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....

"కౌముది లేనట్టి రాత్రిఁ గనెఁ బున్నమికిన్"
లేదా...
"కౌముది లేని రాతిరినిఁ గాంచెను పున్నమినాడు వింతగా"
(విజయవాడ శతావధానంలో గరికిపాటి వారు పూరించిన సమస్య. కొర్నెపాటి విద్యాసాగర్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

12, మార్చి 2017, ఆదివారం

సమస్య - 2306 (శుకయోగికి నల్లుఁ డయ్యె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....

"శుకయోగికి నల్లుఁ డయ్యెఁ జుమి భీష్ముండే"
లేదా...
"శుకయోగీంద్రున కల్లుఁ డయ్యెఁ గద భీష్ముం డంద ఱుప్పొంగగన్"
(విజయవాడ శతావధానంలో గరికిపాటి వారు పూరించిన సమస్య. కొర్నెపాటి విద్యాసాగర్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

11, మార్చి 2017, శనివారం

సమస్య - 2305 (భామయు భామయుఁ గలియఁగ...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....

"భామయు భామయుఁ గలియఁగ బాలుఁడు పుట్టెన్"
లేదా...
"భామయు భామయున్ గలియ బాలుఁడు పుట్టెను సత్యభామకున్"
(విజయవాడ శతావధానంలో గరికిపాటి వారు పూరించిన సమస్య. కొర్నెపాటి విద్యాసాగర్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

10, మార్చి 2017, శుక్రవారం

సమస్య - 2304 (భారత యశ మడఁచు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....

"భారత యశ మడఁచు సుమ్ము భావితరములన్"
లేదా...
 "భారత కీర్తిచంద్రికలు భావితరాలకుఁ జేటుఁ గూర్చురా"
(విజయవాడ శతావధానంలో గరికిపాటి వారు పూరించిన సమస్య. కొర్నెపాటి విద్యాసాగర్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

9, మార్చి 2017, గురువారం

సమస్య - 2303 (పడమటం బొంచె రవి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....

"పడమటం బొంచె రవి సుప్రభాతమందు"
లేదా...
"పడమటఁ బొంచి చూచెనఁట భానుఁ డుషోదయకాంతు లీనుచున్"
(విజయవాడ శతావధానంలో గరికిపాటి వారు పూరించిన సమస్య. కొర్నెపాటి విద్యాసాగర్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

8, మార్చి 2017, బుధవారం

మా దక్షిణ భారత తీర్థయాత్ర....

ఈనెల 9 నుండి ప్రారంభమయ్యే మా దంపతుల యాత్రావిశేషాలు ఇవి....

9-3-2017 వరంగల్లులో కేరళ ఎక్స్‌ప్రెస్‍లో ప్రయాణం
10-3-2017 తిరువనంతపురం
11-3-2017 శుచీంద్రం, కన్యాకుమారి
12-3-2017 తిరుచందూర్, రామేశ్వరం
13-3-2017 మధురై
14-3-2017 పళని
15-3-2017 శ్రీరంగం
16-3-2017 తంజావూరు, తిరువారూరు
17-3-2017 కుంభకోణం, చిదంబరం
18-3-2017 చెన్నై
19-3-2017 వరంగల్లు చేరుకొనడం.

ఈ ప్రయాణంలో ఎక్కడైనా ఎవరైనా అంతర్జాల, బ్లాగు మిత్రులు కలిసే అవకాశం ఉందా?

ఈ యాత్రకోసం వరంగల్ నుండి త్రివేండ్రం, చెన్నై నుండి వరంగల్ రైల్వే రిజర్వేషన్లు చంద్రమౌళి సూర్యనారాయణ గారు చేయించారు. వారి సౌహార్దానికి ధన్యవాదాలు.

సమస్య - 2302 (హరునిఁ జూచి వేగమ్మున...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....

"హరునిఁ జూచి వేగమ్మున హరుఁడు పారె"
లేదా...
"హరునిఁ గనంగనే కడు భయార్తినిఁ బారె హరుండు వేగమే"
ఈ సమస్యను పంపిన మిట్టపెల్లి సాంబయ్య గారికి ధన్యవాదాలు.

7, మార్చి 2017, మంగళవారం

దత్తపది - 108 (కట్టె-నిప్పు-బూది-మసి)

కట్టె - నిప్పు - బూది - మసి
పై పదాలను అన్యార్థంలో ఉపయోగిస్తూ
పచ్చని ప్రకృతిని వర్ణిస్తూ
నచ్చిన ఛందస్సులో పద్యాన్ని వ్రాయండి.

6, మార్చి 2017, సోమవారం

సమస్య - 2301 (అరయఁగ రాముని కుమారులు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....

"అరయఁగ రాముని కుమారు లల్లా క్రీస్తుల్" 
లేదా...
"అల్లా క్రీస్తులు రామచంద్రు సుతులే యాశ్చర్య మే మిందులో"
(విజయవాడ శతావధానంలో గరికిపాటి వారు పూరించిన సమస్య. కొర్నెపాటి విద్యాసాగర్ గారికి ధన్యవాదాలతో 🌻)

5, మార్చి 2017, ఆదివారం

సమస్య - 2300 (స్త్రీలకు మ్రొక్కిన ధనమును...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....

"స్త్రీలకు మ్రొక్కినఁ ధనమును శ్రేయముఁ గల్గున్" 
లేదా...
"స్త్రీలకు మ్రొక్కినన్ ధనము శ్రేయము శౌర్యము గల్గు నిద్ధరన్"
(విజయవాడ శతావధానంలో గరికిపాటి వారు పూరించిన సమస్య. కొర్నెపాటి విద్యాసాగర్ గారికి ధన్యవాదాలతో)

4, మార్చి 2017, శనివారం

సమస్య - 2299 (రావణునకుఁ బుత్రుఁ డయ్యె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....

"రావణునకుఁ బుత్రుఁ డయ్యె రాముఁ డయోధ్యన్" 
లేదా...
"రావణ కుంభకర్ణులకు రాముఁడు పుట్టె గుణాభిరాముఁడై"
(విజయవాడ శతావధానంలో గరికిపాటి వారు పూరించిన సమస్య. కొర్నెపాటి విద్యాసాగర్ గారికి ధన్యవాదాలతో)

3, మార్చి 2017, శుక్రవారం

సమస్య - 2298 (ద్రౌపది సీతయును...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....

"ద్రౌపది సీతయును నొక్క తండ్రికి సుతలే" 
లేదా...
"ద్రౌపది సీత యిద్ద రొక తండ్రికిఁ బుట్టిన బిడ్డలే కదా!"
(విజయవాడ శతావధానంలో గరికిపాటి వారు పూరించిన సమస్య. కొర్నెపాటి విద్యాసాగర్ గారికి ధన్యవాదాలతో)

2, మార్చి 2017, గురువారం

సమస్య - 2297 (ముగురు స్త్రీల మగఁడు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....

"ముగురు స్త్రీల మగఁడు మొదటి యోగి"
(గరికిపాటి వారు పూరించిన సమస్య)
లేదా...
"ముగ్గురు సుందరీమణుల ముద్దుల భర్తయె యాదియోగియౌ"

1, మార్చి 2017, బుధవారం

సమస్య - 2296 (వదినా నీ కందఁ జేతు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....

"వదినా నీ కందఁ జేతు స్వర్గసుఖమ్ముల్"
లేదా...
"వదినా కౌగిటఁ జేర్చుకొందు నిను నే స్వర్గంబుఁ జూపించెదన్"
(ఒకానొక అవధానంలో గరికపాటి పూరించిన సమస్య)