31, అక్టోబర్ 2013, గురువారం

సమస్యాపూరణం - 1221 (కలి గలిగిన వానియింట)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.....
కలి గలిగిన వానియింట కలవే సుఖముల్.
ఈ సమస్యను పంపిన ప్రభల రామలక్ష్మి గారికి ధన్యవాదాలు.

30, అక్టోబర్ 2013, బుధవారం

సమస్యాపూరణం - 1220 (అత్రి మునికి నహల్యయే)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.....
అత్రి మునికి నహల్యయే పుత్రిక యగు.
ఈ సమస్యను పంపిన నాగరాజు రవీందర్ గారికి ధన్యవాదాలు.

29, అక్టోబర్ 2013, మంగళవారం

సమస్యాపూరణం - 1219 (పద్దెము వ్రాయు విద్దె యన)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.....
పద్దెము వ్రాయు విద్దె యనఁ బాచిక లాడిన చందమే సుమా!
ఈ సమస్యను పంపిన అందవోలు  విద్యాసాగర్ గారికి ధన్యవాదాలు.

28, అక్టోబర్ 2013, సోమవారం

సమస్యాపూరణం - 1218 (కాలితోఁ దన్నుటే)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.....
కాలితోఁ దన్నుటే మేటి కనికరమ్ము.
ఈ సమస్యను పంపిన కందుల వరప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలు.

27, అక్టోబర్ 2013, ఆదివారం

సమస్యాపూరణం - 1217 (మామా యని బావమఱఁది)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.....
మామా యని బావమఱఁది మాటలు గలిపెన్
ఈ సమస్యను పంపిన నాగరాజు రవీందర్ గారికి ధన్యవాదాలు.

26, అక్టోబర్ 2013, శనివారం

సమస్యాపూరణం - 1216 (సంచిత పాప కర్మములు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.....
సంచిత పాప కర్మములు సౌఖ్యము లిచ్చును జన్మజన్మలన్.
ఈ సమస్యను పంపిన అందవోలు విద్యాసాగర్ గారికి ధన్యవాదాలు. 

25, అక్టోబర్ 2013, శుక్రవారం

సమస్యాపూరణం - 1215 (క్షీరాబ్ధిశయనుఁ డనంగ)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.....
క్షీరాబ్ధిశయనుఁ డనంగ శివుఁడే గదరా!
ఈ సమస్యను పంపిన నాగరాజు రవీందర్ గారికి ధన్యవాదాలు.

24, అక్టోబర్ 2013, గురువారం

సమస్యాపూరణం - 1214 (గౌరియె యేఱు గంగ నదికాదు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.....
గౌరియె యేఱు గంగ నదికాదని యందురు పండితోత్తమ్ముల్.
ఈ సమస్యను పంపిన గుండా సత్యనారాయణ గారికి ధన్యవాదాలు.

23, అక్టోబర్ 2013, బుధవారం

సమస్యాపూరణం - 1213 (పతి తల ఖండించెనంట)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.....
పతి తల ఖండించెనంట పార్వతి కినుకన్.
ఈ సమస్యను పంపిన సంపత్ కుమార్ శాస్త్రి గారికి ధన్యవాదాలు.

22, అక్టోబర్ 2013, మంగళవారం

సమస్యాపూరణం - 1212 (పచ్చికను దిన నొల్లదు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.....
పచ్చికను దిన నొల్లదు పాడియావు.
ఈ సమస్యను పంపిన కందుల వరప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలు.

21, అక్టోబర్ 2013, సోమవారం

సమస్యాపూరణం - 1211 (వాలిని సంహరించినది)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.....
వాలిని సంహరించినది వాయుసుతుండని నమ్మిరందఱున్.
ఈ సమస్యను పంపిన అందవోలు విద్యాసాగర్ గారికి ధన్యవాదాలు.

20, అక్టోబర్ 2013, ఆదివారం

సమస్యాపూరణం - 1210 (కలిమి గలుఁగు గృహిణి)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.....
కలిమి గలుఁగు గృహిణి కంటఁ గన్నీ రొలుకన్.

పద్య రచన - 500 (కలము-కత్తి)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము....
“కలము-కత్తి”

19, అక్టోబర్ 2013, శనివారం

శివామృతలహరి


శివామృతలహరి
ఏల్చూరి మురళీధరరావు

శా.    శ్రీనాదాంతవిభావనీయపరమశ్రేయోనిధానా! త్రివే
        దానుస్వారవిధాన! వైదికలతాంతారూఢతత్త్వైకవి
        ద్యానన్యాదృశకేళిరమ్య! ప్రణవధ్యానైకగమ్యా! స్వస
        ర్గానూనస్థితిసంహృతిత్రితయముక్తాకార! విశ్వేశ్వరా!                           

మ.    కలరూ పేర్పడరాని వైద్యుతలతాకల్పంబవై పొల్చి, పెన్
        వెలుఁగై నిల్చిన నాదబిందుసుకళాభిజ్ఞాస్పదభ్రూయుగీ
        విలసన్మధ్యతలావతార! కరుణావిస్తార! నాలోన ని
        న్నెలమిం దాపము తీఱఁ జూచుటెపుడోయీ, స్వామి విశ్వేశ్వరా!                                                             

శా.    నీవై యుంచెదు మంటినేల మొలకన్; నీర్వోసి పేరాదటం
        జేవ న్నించెద; విట్లు పెంచెదవు హృత్సీమన్ వెలుంగై మము
        న్నీవే నొంచెద; వింకఁ ద్రుంచెదవునున్ నీలాభ్రధూర్జాటజూ
        టీవిస్తీర్ణసురాపగాశివచిరంటీరమ్య! విశ్వేశ్వరా!                                                                         

శా.    ఓంకారాభిధమంత్రబంధశుభవర్ణోర్జస్వలప్రౌఢిమా
        లంకర్మీణ! భవార్తభక్తజనకల్యాణైకపారీణ! భా
        వాంకూరశ్లథనైకదక్ష! దురితవ్యాఘ్రౌఘహర్యక్ష! య
        స్తుంకారమ్మును జూపి బాపవె మనోదుఃఖమ్ము విశ్వేశ్వరా!                            

శా.    సేవింతున్ నిగమాగమాంకితశుభశ్రీనామధేయున్, నినున్
        భావింతున్ జతురాస్యకేశవనిలింపాదృష్టచూడాపదుం,
        గావింతున్ భవదీయదాసజనకైంకర్యంబు, నీ పాదరా
        జీవద్వంద్వనిరంతరార్చనవిధిన్ జీవింతు విశ్వేశ్వరా!                                

మ.    చిరమై శారదచంద్రికారుచిరమై శీర్యణ్యగంగాశుభా
        కరమై శాంతజితేంద్రియప్రకరమై కైవల్యమందారసుం
        దరమై విద్రుతభక్తలోకదరమై ధర్మానుసంధానసు
        స్థిరమై పొల్చెడు వెల్గు నిన్ను నొకఁడే సేవింతు విశ్వేశ్వరా!                                    

మ.    నతభక్తార్ణవచంద్రమండలఘృణీ! నైజాత్మయోగారణీ!
        స్తుతకల్యాణమణీ! జటాటదమరస్రోతస్వినీధోరణీ!
        శ్రితలోకైకశిరోమణీ! శ్రుతిశిరస్సీమంతముక్తామణీ! 
        ప్రతిమానన్యు నినున్ భవాబ్ధితరణీ! ప్రార్థింతు విశ్వేశ్వరా!                            

శా.    గాలింతున్ నిను గాలిలోఁ, బృథివి, నాకాశంబులో, నీటిలో,
        లీలామేయ! వెలుంగులోన; నిజకేళీకల్పవిశ్వా! జగ
        జ్జాలంబున్ మథియింతుఁ గాని, భవనిస్తారైకకేళీధృతిన్
        నాలో నున్నది నీవు నేనని మదిన్ భావింప విశ్వేశ్వరా!                              

శా.    కల్యాణావహధర్మనిర్మలగుణౌకస్ఫూర్తి నీ జీవసా
        కల్యంబుం బరమానురాగమయవీక్షాదీక్ష రక్షించి కై
        వల్యానందమరందమత్తమధుపవ్రాతంబుగాఁ దీర్చు వై
        పుల్యప్రోజ్జ్వలభక్తిభావమహితాంభోజాక్ష! విశ్వేశ్వరా!                                    

శా.    శర్వాణీరమణీమణీహృదయశశ్వత్పద్మభృంగాణ! నీ 
        నిర్వాణప్రదనిర్మలాకృతిని మౌనిప్రాజ్ఞు లూహింప దృ
        క్పర్వంబై యగుపింతు వెట్లు దయఁ బ్రోవన్ రావె తండ్రీ! నను
        న్నర్వాచీనవటద్రుమూలఫలవిద్యామూర్తి! విశ్వేశ్వరా!    
                           
శా.    శ్రీగౌరీకుచకుంభసంభృతలసత్‌శ్రీగంధకస్తూరికా
        భోగోరస్కుఁడ! నిన్నుఁ గొల్తు, భుజగీభూషాక! నీతో జనుః
        ప్రాగల్భ్యంబు స్మరింతు, నీ కొఱకు నర్చాకర్మఁ గావింతు, నీ
        కాగమ్యస్తుతిఁ జేతు, నిల్తుఁ గడ నీ యం దేను విశ్వేశ్వరా!                             

మ.   ఎడఁదన్ నాగెఁటిచాలుగాఁ దిగిచి భవ్యేక్షాకటాక్షామృతం
        బొడఁగూర్పన్ వడిఁగూర్ప నంత మొలకల్, పూఁబిందె లందమ్ములై
        వొడమెన్ శారదపూర్ణమౌళిశశిసంభూషామనోజ్ఞాకృతీ!
        జడచైతన్యధృతీ! దయార్ద్రసుమతీ! సత్యాత్మ! విశ్వేశ్వరా!                                    

మ.   బ్రతుకెల్లన్ వరిబీడుగా నెఱియలై వాటిల్లు నెచ్చోట నీ
        వు తిరంబై కొలువున్న చిన్నెలివి కాబోలు న్వగ, ల్లేవడుల్
        జత గోరంబుల పంటలయ్యె నను నొల్లంబోక నొక్కింత చూ
        పితి వీ నిన్నుఁ దలంచు నెమ్మదిఁ దమిన్ విశ్వాత్మ! విశ్వేశ్వరా!                          

మ.   తరణాతీతభవాబ్ధిలో మునిఁగి శ్రీ తారుణ్య కారుణ్య స
        ద్వరణామోఘగుణౌఘగాన మొనరింతున్ స్వామి! రానిమ్ము త్వ
        చ్చరణాంభోజము లాత్మ నిల్పికొను దాసశ్రేణిపైఁ గొంత నీ
        కరుణాపూర్ణకటాక్షవీక్షణము నాకై కొంత విశ్వేశ్వరా!                                 

మ.   నినుఁ గన్గోనల నైనఁ గానఁగ భవానీప్రాణకల్పా! మన
        మ్మును బద్ధ మ్మొనరించి కాంచనధనాంభోజాస్యలం దెమ్మికం
        జన కర్చించిన, చిత్తమా? నిలువ ; దీశా! నీవు రావౌటయుం
        గనినన్ రెంటికిఁ జెడ్డ రేవఁడయితిం గాబోలు విశ్వేశ్వరా!                             

శా.    విశ్వాధిక్యముఁ గల్పితోపలముఁ గావింపన్ భవన్మాయ లీ
        శశ్వన్మానసనిత్యసంస్థితములై సంత్రస్తరక్షాపరా
        త్మా! శ్వేతాశ్వతరానుభావచిత! చిత్తక్షోభ మేపార, నీ
        వా శ్వశ్రేయస మెట్లు కూర్చెదవు? భవ్యధ్యేయ! విశ్వేశ్వరా!                      

శా.    మేడల్ మిద్దెలుఁ గట్టుకొన్న వలఁతిన్ మేల్గీడులం గూర్మిఁ గా
        పాడం జూతువు! వాని ముంగిటను గాఁపై నిల్చెదున్; వానినే
        ఱేడుం జేతువు కాని రేయిఁబవలున్ ఱెక్కాడినం గాని డొ
        క్కాడన్ రోజులు లేనివారిఁ గన సిగ్గా నీకు? విశ్వేశ్వరా!                              

శా.    శ్రీచిద్వహ్నిశిఖోజ్జ్వలాగమచతుస్సీమాంతరవ్యాహృతి
        స్వాచైకీర్షితలక్షణాస్ఫుటకళాసందీపితానందబో
        ధాచైతన్యమనోజ్ఞరూపవిభవాంతర్జ్యోతిరాలోచనా
        వైచక్షణ్యమహానుభావభరితవ్యాపార! విశ్వేశ్వరా!                                    

 శా.   శర్వాణీరమణీమణీహృదయశశ్వత్పద్మభృంగాణ! నీ
        నిర్వాణప్రదనిర్మలాకృతిని మౌనిప్రాజ్ఞు లూహింప దృ
        క్పర్వంబై యగుపింతు వెట్లు దయఁ బ్రోవన్ రావె, తండ్రీ! నను
        న్నర్వాచీనవటద్రుమూలఫలవిద్యామూర్తి! విశ్వేశ్వరా!                             

సమస్యాపూరణం - 1209 (నెహ్రూ తగఁడంట)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.....
నెహ్రూ తగఁడంట రాజనీతిజ్ఞుఁ డనన్.

పద్య రచన - 499 (అతిశయోక్తులు)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము....
“అతిశయోక్తులు”

18, అక్టోబర్ 2013, శుక్రవారం

సమస్యాపూరణం - 1208 (పద్యమ్ముల వ్రాయునట్టివాఁడు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.....
పద్యమ్ముల వ్రాయునట్టివాఁ డల్పుఁ డగున్.

పద్య రచన - 498 (నిధి చాల సుఖమా?)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము....
“నిధి చాల సుఖమా?”

17, అక్టోబర్ 2013, గురువారం

సమస్యాపూరణం - 1207 (జీతములేనట్టి కొలువె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.....
జీతములేనట్టి కొలువె శ్రేష్ఠము జగతిన్.

పద్య రచన - 497 (ముద్దబంతిపూలు)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము....
“ముద్దబంతిపూలు”
ఈ అంశమును పంపిన పోచిరాజు సుబ్బారావు గారికి ధన్యవాదాలు.

16, అక్టోబర్ 2013, బుధవారం

సమస్యాపూరణం - 1206 (సైంధవుఁ గూడి కుంతి గనె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.....
సైంధవుఁ గూడి కుంతి గనె శౌర్యరసోజ్వలమూర్తిఁ గర్ణునిన్.
ఈ సమస్యను పంపిన గుండా సత్యనారాయణ గారికి ధన్యవాదాలు.

పద్య రచన - 496 (జగడము)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము....
“జగడము”

15, అక్టోబర్ 2013, మంగళవారం

సమస్యాపూరణం - 1205 (శూర్పణఖ రామచంద్రుని)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.....
శూర్పణఖ రామచంద్రుని సోదరి యఁట 

పద్య రచన - 495 (గవాక్షము)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము....
“గవాక్షము”

14, అక్టోబర్ 2013, సోమవారం

సమస్యాపూరణం - 1204 (తొమ్మిదిలోనొకటి దీయ)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.....
తొమ్మిదిలోనొకటి దీయ తొయ్యలి పదియౌ.
ఈ సమస్యను పంపిన సంపత్ కుమార్ శాస్త్రి గారికి ధన్యవాదములు.

పద్య రచన - 494 (బూడిదలోఁ బోసిన పన్నీరు)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము....
“బూడిదలోఁ బోసిన పన్నీరు”

13, అక్టోబర్ 2013, ఆదివారం

సమస్యాపూరణం - 1203 (దసరా పండుగ దివ్యకాంతులను)

కవిమిత్రులారా,
దసరా శుభాకాంక్షలు.
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.....
దసరా పండుగ దివ్యకాంతులను సంధానించె దీపావళిన్.
ఈ సమస్యను పంపిన గుండా సహదేవుడు గారికి ధన్యవాదములు.

పద్య రచన - 493 (విజయ దశమి)

కవిమిత్రులారా,
దసరా శుభాకాంక్షలు.
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము....
"విజయ దశమి"

12, అక్టోబర్ 2013, శనివారం

సమస్యాపూరణం - 1202 (కడుపునొప్పి యనుచు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.....
కడుపునొప్పి యనుచుఁ గరము మురిసె.
ఈ సమస్యను పంపిన నాగరాజు రవీందర్ గారికి ధన్యవాదములు.

పద్య రచన - 492

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము....
"ప్రకృతి వైపరీత్యములు"

11, అక్టోబర్ 2013, శుక్రవారం

సరస్వతీ ప్రార్థన

వందనమ్ము సరస్వతీ!


శ్రీ సరోరుహ గర్భసంభవు జిహ్వ లాలిత రత్న సిం
హాసనమ్ముగ నొప్పు దేవత! హంసవాహన! భారతీ!
భాసమాన యశోన్వితా! నిను ప్రస్తుతించెద సర్వదా
వాసవాది సురాళి వందిత! వందనమ్ము సరస్వతీ!

సకల వేద పురాణ శాస్త్ర రస ప్రసార వినోదినీ!
సుకవి పండిత వర్య వందిత శుద్ధ కీర్తి సమన్వితా!
శుక విరాజిత పాణి పల్లవ శోభితా! భువనేశ్వరీ!
ప్రకట వాగ్విభవ ప్రదాయిని! వందనమ్ము సరస్వతీ!

మల్లెలంచలు కప్పురంబుల మంచి చాయల నొప్పుచున్
చల్లనౌ కనుచూపు తోడుత జల్లుచున్ కృప మా యెడన్ 
తల్లి! మమ్ముల బ్రోచుచుందువు తమ్మిచూలికి డెందమున్
బల్లవింపగ జాలు కోమలి వందనమ్ము సరస్వతీ!

సరస మంజుల సత్ఫలప్రద సత్య సూక్తుల సన్మతిన్
నిరతమున్ బలికించి ప్రోతువు నీవు మమ్ముల ప్రేమతో
పరమ భక్తి విశేష మానస పంకజమ్మున వేడుదున్
పరమ విద్య ననుగ్రహింపుము వందనమ్ము సరస్వతీ!

వీణ మీటుచు వేదనాదము విశ్వమంతట నింపు గీ
ర్వాణి! మంజుల భాషిణీ! ప్రియ వాగ్విభూషణి! తోషిణీ!
క్షోణి నౌదల జేర్చి నిన్ను విశుద్ధ భక్తి దలంచుచున్
బాణి యుగ్మము మోడ్చి చేయుదు వందనమ్ము సరస్వతీ!

పండిత నేమాని రామజోగి సన్యాసి రావు

సమస్యాపూరణం – 1201 (తలఁ దొలఁగించిన నిడుములు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది .....
తలఁ దొలఁగించిన నిడుములు దప్పు జనులకున్.
ఈ సమస్యను సూవించిన గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారికి ధన్యవాదములు.

పద్య రచన – 491 (సరస్వతీ పూజ)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము...
 “సరస్వతీ పూజ”

10, అక్టోబర్ 2013, గురువారం

సమస్యాపూరణం – 1200 (ధవున కపుడు గర్భమయ్యె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది .....
ధవున కపుడు గర్భమయ్యెఁ దనయుఁడు పుట్టెన్.
ఈ సమస్యను పంపిన సంపత్ కుమార్ శాస్త్రి గారికి ధన్యవాదములు.

పద్య రచన – 490 (విద్యుద్విపత్తు)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము...
“విద్యుద్విపత్తు”

9, అక్టోబర్ 2013, బుధవారం

సమస్యాపూరణం – 1199 (కనుల వినవచ్చు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది .....
కనుల వినవచ్చు వీనులఁ గాంచవచ్చు.
ఈ సమస్యను పంపిన గుండా సత్యనారాయణ గారికి ధన్యవాదములు.

పద్య రచన – 489 (కంచి గరుడసేవ)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము...
“కంచి గరుడసేవ”

8, అక్టోబర్ 2013, మంగళవారం

సమస్యాపూరణం – 1198 (అరిసెల వేఁచఁగావలయు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది .....
అరిసెల వేఁచఁగావలయు నాముదమందునఁ బెండ్లివిందుకై.

పద్య రచన – 488 (వేఁప పుల్ల)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము...
“వేఁప పుల్ల”

7, అక్టోబర్ 2013, సోమవారం

సమస్యాపూరణం – 1197 (ఆనప పాదునకుఁ జూడ)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది .....
ఆనప పాదునకుఁ జూడ ననుములు పండెన్.
ఈ సమస్యను పంపిన పోచిరాజు సుబ్బారావు గారికి ధన్యవాదములు.

పద్య రచన – 487 (ప్రణయ కలహము)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము...
“ప్రణయ కలహము”

6, అక్టోబర్ 2013, ఆదివారం

శ్రీదేవీస్తుతిశ్రీదేవీస్తుతి

వందే శ్రీలలితా దేవీం

వందే ప్రణవ రూపిణీమ్ |

వందే సర్వ జగన్నేత్రీం

వందేహం సర్వమంగళామ్ ||వందే దేవ సమారాధ్యాం

వందే కామేశ వల్లభామ్ |

వందే శ్రీచక్ర రాజస్థాం

వందేహం సర్వమంగళామ్ ||వందే పద్మాటవీ సంస్థాం

వందే త్రిపుర సుందరీమ్ |

వందే విశ్వమయీం దేవీం

వందేహం సర్వమంగళామ్ ||వందే పూర్ణేందు బింబాస్యాం

వందే కారుణ్య వర్షిణీమ్ |

వందే నానా విభూషాఢ్యాం

వందేహం సర్వమంగళామ్ ||వందే విద్యాం చిదానందాం

వందే దారిద్ర్య నాశినీమ్ |

వందే దివ్యాయుధోపేతాం

వందేహం సర్వమంగళామ్ ||వందే సింహాసనారూఢాం

వందే పంచాస్య వాహనామ్ |

వందే దుర్గాం మహాకాళీం

వందేహం సర్వమంగళామ్ ||వందే వాగ్దేవాతారాధ్యాం

వందే మంత్ర స్వరూపిణీమ్ |

వందే శాంతాం గుణాతీతాం

వందేహం సర్వమంగళామ్ ||వందే శక్తిమయీం రౌద్రాం

వందే మహిష మర్ధినీమ్ |

వందే ముక్తిప్రదాం నిత్యాం

వందేహం సర్వమంగళామ్ ||


పండిత నేమాని రామజోగి సన్యాసి రావు

ఆశీర్నవరత్నములు


శ్రీ గన్నవరపు వరాహ నరసింహ మూర్తి, నాగమణి దంపతుల జ్యేష్ఠ కుమారుఁడు
చి|| భార్గవ నారాయణ మూర్తి
శ్రీ పరిగె వెంకట లక్ష్మీనరసింహ సుధాకర్, సుందరి లక్ష్మి దంపతుల కుమార్తె
చి||||సౌ|| హారిక
శుభ వివాహ మహోత్సవము
ది. ౧౨-౧౦-౨౦౧౩ (శనివారం) నాడు జరుగుచున్న సందర్భమున సమర్పించిన
ఆశీర్నవరత్నములు

శ్రీసుదతీలలామ నెదఁ జేర్చి జనావళిఁ గాచు శౌరి; గౌ
రీ సతికిన్ సగంబుగ శరీరము నిచ్చిన శంభుఁడున్; మనో
ల్లాసముగాఁ జతుర్ముఖములన్ శుభవాణినిఁ దాల్చు ధాత మీ
కీ సమయంబునన్ శుభము లెన్నియొ కూర్తు రొసంగి దీవెనల్.

గన్నవరపువంశాబ్ధి రాకావిధుఁడు
రాహ నరసింహ మూర్తిసార సుగుణఖని
యతని సతి నాగమణిసాధ్వి హిత గుణాఢ్య
యలరి రాదర్శదంపతులై నిరతము.

వారల తనయుఁడు భార్గవ
నారాయణ మూర్తిసద్గుణవ్రాత శుభా
కారుండై మోదం బే
పారఁగ కళ్యాణకళల వరుఁడై నెగడెన్.

పరిగెసదన్వయ ముఖ్యుఁడు
పెరిమ గలిగి కీర్తిఁగన్న వెంకట లక్ష్మీ
నరసింహ సుధాకర్, సుం
దరి లక్ష్మీదంపతుల తనయ హారికయే.

కవి పండిత జన సందో
హ వరాశీస్సుల మహిమను హారికతో భా
ర్గవ నారాయణ మూర్తి శు
భ వివాహపు వేడ్క కనుల పండుగ జేయున్.

కంటి కింపగు కళ్యాణ మంటపమున
హితులు బంధువుల్ మంగళాక్షతలఁ జల్లి
శుభ సుఖంబుల జీవన శోభ నంద
దీవెనల నీయ మీ జంట దీప్తినందు.

కలకాలము మీ రిద్దరు
కలసి మెలసి జీవితమును గడుపుచు పతి ప
త్నులు మిత్రులుగా కష్టం
బుల సుఖములఁ దోడయి శుభముల నందవలెన్.

ఎల్లప్పుడు మీ జంటకు
నెల్లలు లేనట్టి సుఖ సహిత విభవంబుల్
కొల్లలుగ నందవలెనని
యుల్లంబునఁ గోరుకొందు నొప్పుగ నెపుడున్.

సరిలేని శుభ సుఖంబుల
సిరు లన్యోన్యతను పొంది చిరకాలము సు
స్థిర దాంపత్యముతో మీ
రిరువురు సత్కీర్తి నంది హిత మందవలెన్.

సమర్పణ
శంకరాభరణం
కంది శంకరయ్య

సమస్యాపూరణం – 1196 (త్ర్యంబకసంభవుడు మఱఁది)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది .....
త్ర్యంబకసంభవుడు మఱఁది యగు శ్రీపతికిన్.
ఈ సమస్యను పంపిన గుండా సత్యనారాయణ గారికి ధన్యవాదములు.

పద్య రచన – 486 (ఓమనగుంటలు)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము...
“ఓమనగుంటలు”

5, అక్టోబర్ 2013, శనివారం

సమస్యాపూరణం – 1195 (రాము నోడించె వాలి)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది .....
రాము నోడించె వాలి సంగ్రామమందు.
ఈ సమస్యను పంపిన సంపత్ కుమార్ శాస్త్రి గారికి ధన్యవాదములు.

పద్య రచన – 485 (తాళము)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము...
“తాళము”

4, అక్టోబర్ 2013, శుక్రవారం

సమస్యాపూరణం – 1194 (సతికి నమస్కరించి విలసద్గతి)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది .....
సతికి నమస్కరించి విలసద్గతిఁ గాంచిరి పెద్ద లెందఱో.
ఈ సమస్యను పంపిన గూడ రఘురామ్ గారికి ధన్యవాదములు.

పద్య రచన – 484 (పిత్రమావాస్య)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము...
“పిత్రమావాస్య”

3, అక్టోబర్ 2013, గురువారం

సమస్యాపూరణం – 1193 (అన్నములేనివాఁడు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది .....
అన్నము లేనివాఁడు పరమాన్నముఁ బంచును వాడ వాడలన్.
ఈ సమస్యను పంపిన గుండా సత్యనారాయణ గారికి ధన్యవాదములు.

పద్య రచన – 483

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

2, అక్టోబర్ 2013, బుధవారం

సమస్యాపూరణం – 1192 (గడ్డి మేయు జనులకు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది .....
గడ్డి మేయు జనుల కెల్లఁ గలుఁగు సుఖము.
ఈ సమస్యను పంపిన కందుల వరప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదములు.

పద్య రచన – 482 (జాతిపిత)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము....
“జాతిపిత”

1, అక్టోబర్ 2013, మంగళవారం

సమస్యాపూరణం – 1191 (మడిగట్టిన పండితుండు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది .....
మడిగట్టిన పండితుండు మద్యము గ్రోలెన్.
ఈ సమస్యను పంపిన సంపత్ కుమార్ శాస్త్రి గారికి ధన్యవాదములు.

పద్య రచన – 481 (కోడి పందెములు)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము....
“కోడి పందెములు”
ఈ అంశమును పంపిన పోచిరాజు సుబ్బారావు గారికి ధన్యవాదములు