28, ఫిబ్రవరి 2019, గురువారం

సమస్య - 2943 (సీతాపతి యనఁగ...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"సీతాపతి యనఁగఁ జంద్రశేఖరుఁడు గదా"
(లేదా...)
"సీతావల్లభుఁ డిందుశేఖరుఁడు వాసిం గాంచెఁ గంసారిగన్"

27, ఫిబ్రవరి 2019, బుధవారం

సమస్య - 2942 (రమ్ము జనులకు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"రమ్ము జనులకు శరణమ్ము గాదె"
(లేదా...)
"రమ్ము సుధీజనాళికి శరణ్యము మోక్షపథానుగుణ్యమౌ"

26, ఫిబ్రవరి 2019, మంగళవారం

సమస్య - 2941 (వాసన లేని పూవులన....)

కవిమిత్రులారా 
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది... 
"వాసన లేని పువు లనిన భామకుఁ బ్రియమౌ"
(లేదా...)
"వాసన లేని పూవు లన భామ ముదంబునఁ జూపు నిష్టమున్" 

25, ఫిబ్రవరి 2019, సోమవారం

సమస్య - 2940 (మునిఁ గని రాక్షసాంగన...)

కవిమిత్రులారా 
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది... 
"మునిఁ గని దనుజాంగన కడు మోహము నందెన్"
(లేదా....)
"మునిఁ గని రాక్షసాంగన విమోహితయై మనువాడఁగా జనెన్" 

24, ఫిబ్రవరి 2019, ఆదివారం

సమస్య - 2939 (జ్ఞానుల పాదధూళి...)

కవిమిత్రులారా 
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది .. 
"జ్ఞానుల పదధూళి పాప సంగతిఁ గూర్చున్" 
(లేదా...)
"జ్ఞానుల పాద ధూళి శిరసా వహియించిన ఘోర పాపమౌ"
(డా. రాంబాబు గారికి ధన్యవాదాలతో...) 

23, ఫిబ్రవరి 2019, శనివారం

ఆహ్వానం (పుస్తకావిష్కరణ)


దత్తపది - 154

కరి - గిరి - దరి - సిరి
పై పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగిస్తూ
అన్యార్థంలో దేశభక్తిని ప్రబోధిస్తూ
స్వేచ్ఛాచ్ఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.  
(ఆకాశవాణిలో ఈరోజు పూరణలు ప్రసారమయ్యే దత్తపది)

22, ఫిబ్రవరి 2019, శుక్రవారం

సమస్య - 2938 (భజన నొనర్చు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"భజన సేయువాఁడు భక్తుఁ డగున"
(లేదా...)
"భజన నొనర్చు మానవుని భక్తునిఁగా గణుతింప నొప్పునా"

21, ఫిబ్రవరి 2019, గురువారం

ఆహ్వానం (పుస్తకావిష్కరణ)


సమస్య - 2937 (హిమగిరి మండెను...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమద్య ఇది....
"హిమగిరి మండెను భగభగ హేమంతమునన్"
(లేదా...)
"భగభగ మండుచుండె హిమపర్వతమే చలికాలమం దయో"
(ఈ సమస్యను పంపిన డా. రాంబాబు గారికి ధన్యవాదాలు)

20, ఫిబ్రవరి 2019, బుధవారం

సమస్య - 2936 (హింస గల్గఁ జేయు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమద్య ఇది....
"హింస గల్గఁ జేయు హితము భువికి"
(లేదా..,.)
"హింసయె కల్గఁ జేయును మహీతలమందు హితార్థ సిద్ధులన్"

19, ఫిబ్రవరి 2019, మంగళవారం

సమస్య - 2935 (నారాయణ మంత్ర...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమద్య ఇది....
"నారాయణ మంత్ర జపము నరక మొసంగున్"

18, ఫిబ్రవరి 2019, సోమవారం

సమస్య - 2934 (తులసి వరించినది...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"తులసి వరించినది దుష్టదుర్యోధనునిన్"
(లేదా...)
"తులసి వరించి వచ్చెనట దుష్టసుయోధనునిన్ ముదమ్మునన్"
(ఈ సమస్యను పంపిన గుఱ్ఱం జనార్దన రావు గారికి ధన్యవాదాలు)

17, ఫిబ్రవరి 2019, ఆదివారం

సమస్య - 2933 (రాగద్వేషమ్ముల...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"రాగద్వేషమ్ముల విడరాదు మునులకున్"
(లేదా...)
"కలదే మోక్షపదమ్ము యోగులకు రాగద్వేషముల్ వీడినన్"

16, ఫిబ్రవరి 2019, శనివారం

సమస్య - 2932 (చైత్రమునందు వచ్చు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"చైత్రమునన్ వచ్చును రథసప్తమి వేడ్కన్"
(లేదా...)
"చైత్రమునందు వచ్చు రథసప్తమి గొల్వవలెన్ గణేశునిన్"
(ఈ రోజు పూరణలు ప్రసారమయ్యే ఆకాశవాణి వారి సమస్య)

15, ఫిబ్రవరి 2019, శుక్రవారం

సమస్య - 2931 (మునిఁగిన పంట....)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"మునిఁగిన పంటనుఁ గని కడు మురిసిరి రైతుల్"
(లేదా...)
"మునిఁగిన పంటఁ గాంచి కడు మోదము నందిరి రైతు లయ్యెడన్"

14, ఫిబ్రవరి 2019, గురువారం

సమస్య - 2930 (మ్రొక్కఁగ నొప్పు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"మ్రొక్కఁగ నొప్పుఁ బ్రేమికుల రోజున నొజ్జల పాదపద్మముల్"

13, ఫిబ్రవరి 2019, బుధవారం

సమస్య - 2929 (చుట్టల్ గాల్చిన...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"చుట్టల్ గాల్చిన లభించు సుఖసంపత్తుల్"

12, ఫిబ్రవరి 2019, మంగళవారం

సమస్య - 2928 (ఇనబింబము...)


కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"ఇనబింబము పగటిపూట హిమగోళ మగున్"

11, ఫిబ్రవరి 2019, సోమవారం

పద్య కథల పోటీ


సమస్య - 2927 (సింగము నోటన్...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"సింగము నోటన్ వసించెఁ జిలుక ముదమునన్"
(లేదా...)
"సింగము నోటిలోన నొక చిల్క వసించెఁ గడున్ ముదంబునన్"

10, ఫిబ్రవరి 2019, ఆదివారం

సమస్య - 2926 (వాగ్దేవినిఁ గొలుచు....)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"వాగ్దేవినిఁ గొలుచువాఁడు వ్యర్థుఁడు జగతిన్"
(లేదా...)
"వాగ్దేవిన్ గడు భక్తిఁ గొల్చు నరుఁడే వ్యర్థుండు పో యిద్ధరన్"

9, ఫిబ్రవరి 2019, శనివారం

సమస్య - 2925 (దుష్టులకే దైవము...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"దుష్టులకే దైవ మెపుడు దోడ్పడుచుండున్"
(లేదా...)
"దుష్టులకే పరాత్పరుఁడు దోడ్పడుచుండును ధర్మరక్షకై"

8, ఫిబ్రవరి 2019, శుక్రవారం

సమస్య - 2924 (అర్జున మిత్రుఁడై...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"అర్జునున కాప్తమిత్రుఁడౌ నంగరాజు"
(లేదా...)
"అర్జున మిత్రుఁడై కడు సహాయ మొనర్చెను కర్ణుఁ డాజిలోన్"

7, ఫిబ్రవరి 2019, గురువారం

సమస్య - 2923 (భావజు సుమాస్త్రమే...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"భావజు సుమబాణమె యమపాశమ్ము గదా"
(లేదా...)
"మరుని సుమాస్త్రమే యముని మారణపాశ మటంచు నెంచెదన్"

6, ఫిబ్రవరి 2019, బుధవారం

సమస్య - 2922 (విధవా రమ్మనెను...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"విధవా రమ్మనెను సతియె విభునిన్ బ్రేమన్"
(లేదా...)
"విధవా రమ్మని పిల్చె నాతి విభునిన్ బ్రేమాతిరేకమ్మునన్"

5, ఫిబ్రవరి 2019, మంగళవారం

సమస్య - 2921 (నక్రంబులె సంతు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"నక్రంబులె సంతు నీకు నాగాభరణా"
(లేదా...)
"నక్రంబుల్ మఱి నత్తగుల్లలును సంతానంబు నీకౌ శివా"

4, ఫిబ్రవరి 2019, సోమవారం

సమస్య - 2920 (రారమ్మని పిలిచె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"రారమ్మని పిలిచె సాధ్వి రంజిల విటులన్"
(లేదా...)
"రారమ్మంచును బిల్చె సాధ్వి విటులం రంజింపఁ జేయన్ దమిన్"

3, ఫిబ్రవరి 2019, ఆదివారం

సమస్య - 2919 (పద్యములలోన...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"పద్యములలోన యతులేల ప్రాసలేల"
(లేదా...)
"పద్యము వ్రాయఁగన్ యతులుఁ బ్రాసలతోఁ బని యేమి మిత్రమా"

2, ఫిబ్రవరి 2019, శనివారం

సమస్య - 2918 (ఇద్దరు సతులున్న...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"ఇద్దఱు సతులున్న వాని కెంతొ శమంబౌ"
(లేదా...)
"ఇద్దఱు పెండ్లముల్ గలిగెనేని ప్రశాంతత దక్కు నిత్యమున్" 

1, ఫిబ్రవరి 2019, శుక్రవారం

సమస్య - 2917 (యోగికి యోగమ్ము...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"యోగికి యోగమ్ము నేర్పె యోగి ముదమునన్"
(లేదా...)
"యోగికి యోగి యోగ్యమగు యోగ నియోగ మొనర్చె యోగ్యుఁడై"