30, ఏప్రిల్ 2013, మంగళవారం

సమస్యాపూరణం – 1039 (కన్నెలవంకఁ జూచి మెటికల్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
కన్నెలవంకఁ జూచి మెటికల్ విఱిచెన్ నగజాత భీతయై.
(దగ్గుపాడు అష్టావధానము - ‘అవధాన వాణి’ గ్రంథమునుండి)

పద్య రచన - 327 (చీపురు కట్ట)

కవిమిత్రులారా,
నేటి పద్యరచనకు అంశము...
“చీపురు కట్ట”

29, ఏప్రిల్ 2013, సోమవారం

సమస్యాపూరణం – 1038 (గొడ్రాలికి కొడుకొకండు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
గొడ్రాలికి కొడుకొకండు గొబ్బునఁ బుట్టెన్.
(‘అవధాన విద్య’ గ్రంథమునుండి)

పద్య రచన - 326 (గోంగూర పచ్చడి)

కవిమిత్రులారా,
నేటి పద్యరచనకు అంశము...
“గోంగూర పచ్చడి”

28, ఏప్రిల్ 2013, ఆదివారం

సమస్యాపూరణం – 1037 (శవతత్త్వం బెఱిగింప)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
శవతత్త్వం బెఱిగింపఁ దండ్రి వినెనా సత్పుత్రు సద్వాక్యముల్.
వరంగల్ శతావధానంలో శ్రీ అన్నావఝల సోంబాబు గారు ఇచ్చిన సమస్య.

పద్య రచన - 325 (పాదయాత్ర)

కవిమిత్రులారా,
నేటి పద్యరచనకు అంశము...
“పాదయాత్ర”

27, ఏప్రిల్ 2013, శనివారం

సమస్యాపూరణం – 1036 (వివర మెఱుఁగ లేనివాఁడె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
వివర మెఱుఁగ లేనివాఁడె విజ్ఞుఁడు జగతిన్.

పద్య రచన - 324 (భుక్తి - ముక్తి)

కవిమిత్రులారా,
నేటి పద్యరచనకు అంశము...
“భుక్తి - ముక్తి”

26, ఏప్రిల్ 2013, శుక్రవారం

సమస్యాపూరణం – 1035 (కలువలు వికసించెను)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
కలువలు వికసించెను దినకరుఁ డుదయించన్.

పద్య రచన - 323 (రామప్ప దేవాలయము)

కవిమిత్రులారా,
రామప్ప దేవాలయము
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

25, ఏప్రిల్ 2013, గురువారం

సమస్యాపూరణం – 1034 (శిశుపాలుఁడు ప్రాణదాత)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
శిశుపాలుఁడు ప్రాణదాత శ్రీకృష్ణునకున్.

పద్య రచన - 322 (చంద్ర గ్రహణము)

కవిమిత్రులారా,
నేటి పద్యరచనకు అంశము...
“చంద్ర గ్రహణము”
ఈ అంశాన్ని పంపిన పోచిరాజు సుబ్బారావు గారికి ధన్యవాదాలు.

24, ఏప్రిల్ 2013, బుధవారం

సమస్యాపూరణం – 1033 (రామ పదాబ్జమే శరణు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
రామ పదాబ్జమే శరణురా యని పల్కెను రావణుం డహో!
(ఆకాశవాణి సౌజన్యంతో)

పద్య రచన - 321 (పిసినిగొట్టు)

కవిమిత్రులారా,
నేటి పద్యరచనకు అంశము...
“పిసినిగొట్టు”

23, ఏప్రిల్ 2013, మంగళవారం

సమస్యాపూరణం – 1032 (బకము వచ్చి వాలి)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
బకము వచ్చి వాలి ప్రాణముఁ గొనె.

పద్య రచన - 320 (కావ్య కన్యక)

కవిమిత్రులారా,
నేటి పద్యరచనకు అంశము...
“కావ్య కన్యక”
ఈ అంశాన్ని పంపిన పోచిరాజు సుబ్బారావు గారికి ధన్యవాదాలు.

22, ఏప్రిల్ 2013, సోమవారం

సమస్యాపూరణం – 1031 (నలకూబరుఁ డాంజనేయునకు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
నలకూబరుఁ డాంజనేయునకు మామ గదా!

పద్య రచన - 319 (అహంకారము)

కవిమిత్రులారా,
నేటి పద్యరచనకు అంశము...
“అహంకారము”

21, ఏప్రిల్ 2013, ఆదివారం

సమస్యాపూరణం – 10౩౦ (సూర్యచంద్రుల నొకచోట)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
సూర్యచంద్రుల నొకచోటఁ జూడగలము.

పద్య రచన - 318 (వేసవి కాలము)

కవిమిత్రులారా,
నేటి పద్యరచనకు అంశము...
“వేసవి కాలము”

20, ఏప్రిల్ 2013, శనివారం

సమస్యాపూరణం – 1029 (వనము సుఖము నొసఁగు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
వనము సుఖము నొసఁగు జనుల కెపుడు.

పద్య రచన - 317 (కవిత్వ ప్రయోజనము)

కవిమిత్రులారా,
నేటి పద్యరచనకు అంశము...
“కవిత్వ ప్రయోజనము”

19, ఏప్రిల్ 2013, శుక్రవారం

సమస్యాపూరణం – 1028 (రాముని పెండ్లి జరిగెను)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
రాముని పెండ్లి జరిగెను ధరాధరసుతతోన్.
ఈ సమస్యను సూచించిన పోచిరాజు సుబ్బారావు గారికి ధన్యవాదాలు.

పద్య రచన - 316

కవిమిత్రులారా,
శ్రీరామ నవమి పర్వదిన శుభాకాంక్షలు!
 
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

18, ఏప్రిల్ 2013, గురువారం

సమస్యాపూరణం – 1027 (సింహమును పాఱఁద్రోలెను)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
సింహమును పాఱఁద్రోలెను చిన్నవాఁడు.

పద్య రచన - 315 (తెలుగువారి వారసత్వము)

కవిమిత్రులారా,
నేడు ప్రపంచ వారసత్వ దినము.
నేటి పద్యరచనకు అంశము...
“తెలుగువారి వారసత్వము”

17, ఏప్రిల్ 2013, బుధవారం

సమస్యాపూరణం – 1026 (దూఱలేదని యర్ధాంగి)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
దూఱలేదని యర్ధాంగి దూఱెఁ బతిని.
ఈ సమస్యను పంపిన గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారికి ధన్యవాదములు.

పద్య రచన - 314 (వార్ధక్యము)

కవిమిత్రులారా,
నేటి పద్యరచనకు అంశము...
“వార్ధక్యము”

16, ఏప్రిల్ 2013, మంగళవారం

శ్రీమాతృ స్తోత్రము (సీసమాలిక)

శ్రీమాతృ స్తోత్రము (సీసమాలిక)

శ్రీమాత! శ్రీవిద్య! శ్రీమన్మహారాజ్ఞి!
సింహాసనేశ్వరీ! చిత్స్వరూప!
శ్రీమాత! శ్రీసదాశివ భామినీ! మణి
ద్వీపవిహారిణీ! వేదమాత! 
శ్రీమాత! నీ దివ్య నామ మంత్రంబును
జపమొనర్చుచునుందు స్వాంతమందు
శ్రీమాత! నీ దివ్య నామ సహస్రమున్
పారాయణ మొనర్తు భక్తి మీర
శ్రీమాత! నీ దివ్య నామమ్ము లాత్మలో
ధ్యానమ్మొనర్తు దయానిధాన!
శ్రీమాత! నీ దివ్య నామ విశేషముల్
భావించి హర్షంబు బడయుచుందు
శ్రీమాత! నీ దరస్మేర ముఖాబ్జమున్
తిలకించనెంతు నో దివ్య గాత్రి!
శ్రీమాత! నీ పదశ్రీ పంకజయుగమ్ము
నర్చించుచుందు నే ననవరతము
శ్రీమాత! మీ మహాలీలా విశేషముల్
గానమ్మునొనరింతు  జ్ఞానదాత్రి!
శ్రీమాత! నీ చరిత్రామృత పానమ్ము
గావించుచుందు నో దేవవినుత!
శ్రీమాత! నీ గుణశ్రీవైభవమ్మును
స్తోత్రమ్మొనర్తు ప్రస్తుత చరిత్ర!
శ్రీమాత! నీభక్త బృందంబు తోడ సాం 
గత్యమ్ము నొనరింపగా దలంతు
శ్రీమాత! నీ మహాక్షేత్ర రాజమ్ముల
కేగుచు నిన్ను సేవించుచుందు
శ్రీమాత! నీ పద శ్రీయుగ్మ సన్నిధి
వ్రాలి గావింతును వందనములు
శ్రీమాత! నీ సచ్చరిత్రంబు విరచింతు 
సచ్చిదానంద లక్షణ సమేత!
శ్రీమాత! సర్వసంసిద్ధి ప్రదాయినీ!
ఆనందవర్షిణీ! అమృతరూప!
శ్రీమాత! త్రిభువన శ్రేయఃప్రదాయినీ!
ఆశ్రిత వత్సలా! అభయ వరద!
శ్రీమాత! జయ జయ శ్రీ నినాదంబుల
నొనరించుచుందు నీ యొద్ద నిలిచి
జయము శ్రీమాత! లలిత! శ్రీచక్రనిలయ!
జయము శ్రీమాత! జనని మోక్షప్రదాత్రి!
జయము శ్రీమాత! జ్ఞాన విజ్ఞానదాత్రి!
జయము శ్రీమాత! భువన రక్షైక దక్ష!
జయము శ్రీమాత! సంఫుల్ల సారసాక్షి!
జయము శ్రీమాత! చిద్రూప! జయము జయము 

పండిత రామజోగి సన్యాసి రావు

సమస్యాపూరణం – 1025 (సంసారము దుర్భరమ్ము)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
సంసారము దుర్భరమ్ము సత్పురుషులకున్.

పద్య రచన - 313 (పిల్లల పరీక్షలు)

కవిమిత్రులారా,
నేటి పద్యరచనకు అంశము...
“పిల్లల పరీక్షలు”

15, ఏప్రిల్ 2013, సోమవారం

సమస్యాపూరణం – 1024 (మరునిం బూజించ మేలు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
మరునిం బూజించ మేలు మాతామహికిన్.
ఈ సమస్యను పంపిన గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారికి ధన్యవాదములు.

పద్య రచన - 312 (ఎండమావులు)

కవిమిత్రులారా,
నేటి పద్యరచనకు అంశము...
“ఎండమావులు”

14, ఏప్రిల్ 2013, ఆదివారం

సమస్యాపూరణం – 1023 (మారుతిని గొల్చువారల)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
మారుతిని గొల్చువారల మతులు చెడును.
ఈ సమస్యను సూచించిన పోచిరాజు సుబ్బారావు గారికి ధన్యవాదములు.

పద్య రచన - 311 (వాగ్భూషణము)

కవిమిత్రులారా,
నేటి పద్యరచనకు అంశము...
“వాగ్భూషణము”

13, ఏప్రిల్ 2013, శనివారం

సమస్యాపూరణం – 1022 (కరి చెర విడిపించుమని)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
కరి చెర విడిపించుమని మకరి వేడె హరిన్.
(వరంగల్ శతావధానములో డా. రాపోలు సత్యనారాయణ గారిచ్చిన సమస్య)

పద్య రచన - 310 (పుట్టినిల్లు)

కవిమిత్రులారా,
నేటి పద్యరచనకు అంశము...
“పుట్టినిల్లు”

12, ఏప్రిల్ 2013, శుక్రవారం

సమస్యాపూరణం – 1021 (శిశిరముఁ గాంచి యెందులకు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
శిశిరముఁ గాంచి యెందులకు చింత వసంతము రాకపోవునే?
(ఆకాశవాణి సౌజన్యంతో....)

పద్య రచన - 309 (సినీవాలి)

కవిమిత్రులారా,
నేటి పద్యరచనకు అంశము...
“సినీవాలి”

11, ఏప్రిల్ 2013, గురువారం

సమస్యాపూరణం – 1020 (కాదు సంతోషదాయకము)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
 కాదు సంతోషదాయక మీ దినమ్ము.

పద్య రచన - 308 (ఉగాది)

కవిమిత్రులారా,
విజయ నామ సంవత్సర శుభాకంక్షలు!

నేటి పద్యరచనకు అంశము...
“ఉగాది”

10, ఏప్రిల్ 2013, బుధవారం

సమస్యాపూరణం – 1019 (అనుజుఁ డగ్రజుఁ డాయె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
అనుజుఁ డగ్రజుఁ డాయెఁ దా నాదరమున.

పద్య రచన - 307

కవిమిత్రులారా,
నేటి పద్యరచనకు అంశము...
“అభయ హస్తము”

9, ఏప్రిల్ 2013, మంగళవారం

మంగళ వారం 9.4.2013 పద్యరచ 306

పద్య రచన – 306 (మయసభ)

కవిమిత్రులారా,
నేటి పద్యరచనకు అంశము...
మయసభ

మంగళ వారం 9 ఏప్రిల్ 2013


కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
కన్నను శూరుండు ముజ్జగంబుల గలడే?.

8, ఏప్రిల్ 2013, సోమవారం

సమస్యాపూరణం – 1017 (ఒంగోలున నుండు జనుల యోగ్యులు స్తుతికిన్.)


పద్య రచన – 305 (జనన మరణములు)

కవిమిత్రులారా,
నేటి పద్యరచనకు అంశము...
“జనన మరణములు”
ఈ అంశమును పంపిన పోచిరాజు సుబ్బారావు గారికి ధన్యవాదములు.

7, ఏప్రిల్ 2013, ఆదివారం

సమస్యాపూరణం – 1016 (కుంతి మగఁడు శూలి)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
కుంతి మగఁడు శూలి కొడుకు వాలి.

పద్య రచన – 304 (ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యము)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు ‘ప్రపంచ ఆరోగ్యదినం’!
నేటి పద్యరచనకు అంశము...

“ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యము”

6, ఏప్రిల్ 2013, శనివారం

సమస్యాపూరణం – 1015 (ధ్వని చేతన్ రసభంగమౌను)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
ధ్వని చేతన్ రసభంగమౌను పరమార్థం బెల్ల వ్యర్థం బగున్.
ఈ సమస్యను పంపిన కవిమిత్రునకు ధన్యవాదాలు.

పద్య రచన – 303 (తృప్తి)

కవిమిత్రులారా,
నేటి పద్యరచనకు అంశము...
“తృప్తి”

5, ఏప్రిల్ 2013, శుక్రవారం

సమస్యాపూరణం – 1014 (తగినది గాదయ్య వేద)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
తగినది గాదయ్య వేదధర్మము మనకున్.
ఈ సమస్యకు ఆధారం“తగినదేది? విడువదగిన దేది?” అన్న మంద పీతాంబర్ గారి ‘సరదాకి చిరుకవిత’. 
వారికి ధన్యవాదాలు.

పద్య రచన – 302 (భువన విజయము)

కవిమిత్రులారా,
నేటి పద్యరచనకు అంశము...
“భువన విజయము”

4, ఏప్రిల్ 2013, గురువారం

సమస్యాపూరణం – 1013 (నరకుఁడు సంపెఁ గృష్ణుని)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
నరకుఁడు సంపెఁ గృష్ణుని సనాతనధర్మము రక్ష సేయఁగన్.
(వరంగల్ శతావధానంలో జి.వి. కృష్ణమూర్తి గారిచ్చిన సమస్య)

పద్య రచన – 301 (తేనె పూసిన కత్తి)

కవిమిత్రులారా,
నేటి పద్యరచనకు అంశము...
“తేనె పూసిన కత్తి”

3, ఏప్రిల్ 2013, బుధవారం

సమస్యాపూరణం – 1012 (పాడు పనులఁ జేయు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
పాడు పనులఁ జేయువాఁడు ఘనుఁడు.

పద్య రచన – 300 (కాకి కబురు)

కవిమిత్రులారా,
నేటి పద్యరచనకు అంశము...
“కాకి కబురు”

2, ఏప్రిల్ 2013, మంగళవారం

సమస్యాపూరణం – 1012 (కలకాలము బ్రతుకువాఁడు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
కలకాలము బ్రతుకువాఁడు కామాతురుఁడే.
ఈ సమస్యను పంపిన పోచిరాజు సుబ్బారావు గారికి ధన్యవాదాలు.

పద్య రచన – 299(తారక మంత్రము)

కవిమిత్రులారా,
నేటి పద్యరచనకు అంశము...
“తారక మంత్రము”

1, ఏప్రిల్ 2013, సోమవారం

సమస్యాపూరణం – 1011 (కరి సింహము నెక్కి)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
కరి సింహము నెక్కి దైత్యగణములఁ దునిమెన్.
(శ్రీ నారాయణం బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి "అవధాన వాణి" గ్రంథం నుండి)

పద్య రచన – 298 (అంతర్జాల అవధానము)

కవిమిత్రులారా,
నేటి పద్యరచనకు అంశము...
“అంతర్జాల అవధానము”