28, ఫిబ్రవరి 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3649

1-3-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మంచిదగు మద్యపానమ్ము మాన్యులకును”
(లేదా...)
“మంచిది మద్యపాన మనుమాన మదేలనొ సజ్జనుల్ గొనన్”

27, ఫిబ్రవరి 2021, శనివారం

సమస్య - 3648

28-2-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఆద్యంత రహిత కథ విన నానందమగున్”
(లేదా...)
“ఆద్యంతంబులు లేని గాథ విన బ్రహ్మానంద మబ్బున్ గదా”

26, ఫిబ్రవరి 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3647

27-2-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పురుషాధిక్యమ్మె సిరులఁ బోగొట్టుఁ గదా”
(లేదా...)
“పురుషాధిక్యము తీవ్రశాపమగుచున్ బోగొట్టు సౌభాగ్యమున్”
(ఈ సమస్యను పంపిన ధనికొండ రవిప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలు)

25, ఫిబ్రవరి 2021, గురువారం

సమస్య - 3646

26-2-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఎత్తిపొడుపు మాటలే రుచించు రిపులకున్”
(లేదా...)
“అరులకు నెల్ల నెత్తిపొడుపౌ వచనమ్ములు శ్రావ్యముల్ గదా”

24, ఫిబ్రవరి 2021, బుధవారం

సమస్య - 3645

25-2-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ముదిమినిం గన్నెపిల్లల ముద్దిడఁ దగు”
(లేదా...)
“ముదిమినిఁ గన్నెపిల్లలకు ముద్దిడఁగం దలపోయు టొప్పగున్”

23, ఫిబ్రవరి 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3644

24-2-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“జానకికి ఘటిల్లెను గదా సవతి పోరు”
(లేదా...)
“భూమి తనూజకున్ సవతి పోరు ఘటిల్లెఁ గదా యయోధ్యలోన్”

22, ఫిబ్రవరి 2021, సోమవారం

సమస్య - 3643

 23-2-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“హలము విడువఁ బంట లధికమగును”
(లేదా...)
“హలముల మూలఁ బెట్టిరఁట హాలికు లెక్కువ పంటఁ దీయఁగన్”

21, ఫిబ్రవరి 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3642

 22-2-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“దురితము లొనరించి పొందుదురు మోక్షమ్మున్”
(లేదా...)
“దురితంబుల్ బొనరించి మోక్షమును దోడ్తో బొందుటే యుక్తమౌ”

20, ఫిబ్రవరి 2021, శనివారం

సమస్య - 3641

 21-2-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
మాతృభాషా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు!
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మాతృభాషావమానమ్ము మాన్యత నిడు”
(లేదా...)
“మానక మాతృభాష నవమాన మొనర్చెడివాఁడె మాన్యుఁడౌ”

19, ఫిబ్రవరి 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3640

20-2-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వద్దని కోరినవె మరల వచ్చె మురిసితిన్”
(లేదా...)
“వద్దనుకొన్నవే మరల వచ్చెనటంచు ముదంబు నొందితిన్”

18, ఫిబ్రవరి 2021, గురువారం

సమస్య - 3639

19-2-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వాలము శాత్రవులకుఁ గరవాలం బయ్యెన్”
(లేదా...)
“వాలము శాత్రవాళి కరవాలము చాలము దాని మెచ్చఁగన్”

17, ఫిబ్రవరి 2021, బుధవారం

సమస్య - 3638

18-2-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రాముఁ డాంధ్రుఁ డనిరి ప్రముఖ బుధులు”
(లేదా...)
“రాముఁడు దెల్గువాఁ డనుచు వ్రాసిరి విజ్ఞులు వంగభాషలో”

16, ఫిబ్రవరి 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3637

17-2-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పొగడినట్టి వారలను జంపుటయె నీతి”
(లేదా...)
“పొగడినవారి ప్రాణముల బోరనఁ దీయుటె నీతికార్యమౌ”

15, ఫిబ్రవరి 2021, సోమవారం

సమస్య - 3636

16-2-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అన్నమును గోరఁడయ్యె క్షుధార్తుఁ డొకఁడు”
(లేదా...)
“అన్నము వద్దు వద్దనె క్షుధార్తుఁడు రోయుచు నన్నదాతతోన్”

14, ఫిబ్రవరి 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3635

15-2-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అహమదు ఖానుఁ డొనరించె నాచమనంబున్”
(లేదా...)
“అహమదు ఖానుఁ డిష్టపడి యాచమనం బొనరించె నిష్ఠతో”

13, ఫిబ్రవరి 2021, శనివారం

సమస్య - 3634

14-2-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“విభవములు పెక్కు దక్కును బిచ్చమెత్త”
(లేదా...)
“లోకోత్కృష్ట సమస్త సంపదలు గల్గున్ బిచ్చమెత్తంగనే”

12, ఫిబ్రవరి 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3633

13-2-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వాసము వాసనల నడఁచి భాసిలు నెపుడున్”
(లేదా...)
“వాసము వాసవాదులకు వాసనలన్ దొలఁగించి భాసిలున్”

11, ఫిబ్రవరి 2021, గురువారం

సమస్య - 3632

12-2-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నాతి! వైజాగులో చార్మినారుఁ గంటి”
(లేదా...)
“నాతి! విశాఖపట్టణమునన్ గనుగొంటిని చార్మినారునున్”

10, ఫిబ్రవరి 2021, బుధవారం

సమస్య - 3631

11-2-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“విద్య నాశనకరము వివేక మడఁచు”
(లేదా...)
“విద్య వినాశమూలము వివేకమునున్ దొలగించు శత్రువౌ”

9, ఫిబ్రవరి 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3630

10-2-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మూగ వచింపఁగఁ జెవిటియె మోదమున వినెన్”
(లేదా...)
“మూగ వచింపఁగన్ జెవిటి మోదముతో వినెఁ గాంచె నంధుఁడే”

8, ఫిబ్రవరి 2021, సోమవారం

సమస్య - 3629

9-2-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శిష్టులకు వారకాంతల చెలిమి మేలు”
(లేదా...)
“వారక వారకాంతల నివాసముఁ జేరుటె శిష్టకృత్యమౌ”

7, ఫిబ్రవరి 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3628

8-2-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మగవాఁడో సతియొ చందమామయొ రవియో”
(లేదా…)
“మగవాఁడా వనితాలలామ యగునా మార్తాండుఁడా చంద్రుఁడా”
(బాబు దేవీదాసు గారికి ధన్యవాదాలతో...)

6, ఫిబ్రవరి 2021, శనివారం

సమస్య - 3627

7-2-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఇంతకు మునుపు గన్నదే యిపుడు గంటి”
(లేదా...)
“ఇంతకు ముందు చూచినదె యిప్పుడు చూచుచునుంటి వింతగన్”

5, ఫిబ్రవరి 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3626

6-2-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పద్యమును వ్రాయఁ బూనుట పాపమగును”
(లేదా...)
“పద్యము వ్రాయఁ బూనుటయె పాపము ద్రోహము మానుకొమ్మికన్”

4, ఫిబ్రవరి 2021, గురువారం

సమస్య - 3625

5-2-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మాల వేసి దూషించి రమాత్యుఁ బ్రజలు”
(లేదా…)
“మాలాలంకృతుఁ జేసి తిట్టిరి నిజామాత్యున్ జనుల్ సత్సభన్”

3, ఫిబ్రవరి 2021, బుధవారం

సమస్య - 3624

4-2-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“జలముఁ బోసిన నడఁగదు జ్వాల సుంత”
(లేదా…)
“జలముల నెంతఁ బోసినను జ్వాల యడంగదు తగ్గ దుష్ణమున్”
(యం.వి.వి.యస్. శాస్త్రి గారికి ధన్యవాదాలతో...)

2, ఫిబ్రవరి 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3623

3-2-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“స్వర్ణమృగముఁ దెమ్మని యుమ శంకరుఁ గోరెన్”
(లేదా…)
“స్వర్ణమృగమ్ముఁ దెమ్మనుచు శంకరుఁ గోరెను గౌరి ప్రేముడిన్”

1, ఫిబ్రవరి 2021, సోమవారం

సమస్య - 3622

2-2-2021 (మంగళవారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

కనుల పండుగఁ గూర్చె రక్తంపు ఝరులు

(లేదా…)

కన్నుల పండువై తనువు గార్చె రణంబున రక్తధారలన్