18, సెప్టెంబర్ 2018, మంగళవారం

సమస్య - 2791 (పతితోఁ బోరాడిన...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"పతితోఁ బోరాడిన సతి వంద్య యగుఁ గదా"
(లేదా...)
"పతితోఁ గ్రూరతఁ బోరినట్టి సతికిన్ భక్తిన్ నతుల్ సేయరే"

17, సెప్టెంబర్ 2018, సోమవారం

శ్రీ కోట రాజశేఖర్ గారి పద్యాలు - 17 || సమస్యాపూరణం

సమస్య - 2790 (రాముఁడే దైవమని...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"రాముఁడే దైవమని చెప్పె రావణుండు"
(లేదా...)
"రాముఁడు నాకు దైవమని రావణుఁ డంగదుతోడఁ జెప్పెరా"

16, సెప్టెంబర్ 2018, ఆదివారం

సమస్య - 2789 (విషగళుండైన...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"విషగళుండైన నవధాని వినుతి కెక్కు"
(లేదా...)
"విషగళుఁ డైనచో మిగుల విశ్రుతి కెక్కు వధాని మాన్యుఁడై"

15, సెప్టెంబర్ 2018, శనివారం

సమస్య - 2788 (దేహినిఁ బెండ్లాడ...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"దేహినిఁ బెండ్లాడె సకల దివ్యులు మెచ్చన్"
(లేదా...)
"దేహినిఁ బెండ్లియాడెఁ గద దివ్యులు మౌనులు మెచ్చు రీతిగన్"

14, సెప్టెంబర్ 2018, శుక్రవారం

సమస్య - 2787 (రవిబింబం బుత్తరమున...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"రవిబింబం బుత్తరమున రాతిరి పొడమెన్"
(లేదా...)
"రవిబింబం బుదయించె నుత్తరదిశన్ రాత్రిన్ మహాశ్చర్యమై"

13, సెప్టెంబర్ 2018, గురువారం

నిషిద్ధాక్షరి - 46


కవిమిత్రులారా,
అంశము - విఘ్నేశ్వర స్తుతి
నిషిద్ధము - 'వ'కారము (వకార సంయుక్తము కూడ)
ఛందస్సు - మీ ఇష్టము.

12, సెప్టెంబర్ 2018, బుధవారం

సమస్య - 2786 (గెలిచెను సోమకుని...)

కవిమిత్రులారా,
నేఁడు 'వరాహ జయంతి'

ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"గెలిచెను సోమకుని శివుఁడు కిటిరూపమునన్"
(లేదా...)
"అడఁచెన్ సోమక నామ దైత్యుని వరాహస్వామియై శూలియే"

11, సెప్టెంబర్ 2018, మంగళవారం

సమస్య - 2785 (బలరాముని కంటె...)

కవిమిత్రులారా,
నేఁడు 'బలరామ జయంతి'

ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"బలరాముని కంటె పాపి వసుధం గలఁడే"
(లేదా...)
"బలరామున్ దలమీఱు పాపి గలఁడే భావింపఁగా మేదినిన్"

10, సెప్టెంబర్ 2018, సోమవారం

సమస్య - 2784 (ద్వాపరమున...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"ద్వాపరమున సోమకుఁ జంపె దాశరథియె"
(లేదా...)
"ద్వాపరమందు సోమకవధం బొనరించెను రాముఁ డుద్ధతిన్"

9, సెప్టెంబర్ 2018, ఆదివారం

ఆహ్వానము (అష్టావధానము)


సమస్య - 2783 (లంక నేలినాఁడు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"లంక నేలినాఁడు లక్ష్మణుండు"
(లేదా...)
"లంకను పోరులో గెలిచి లక్ష్మణుఁ డేలె సహస్రవర్షముల్"

8, సెప్టెంబర్ 2018, శనివారం

సమస్య - 2782 (తేలును ముద్దాడి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"తేలును ముద్దాడి పల్కు తేనియ లూరన్"
(లేదా...)
"తేలును ముద్దులాడి యిక తేనియ లూరఁగఁ బల్కవే చెలీ"

7, సెప్టెంబర్ 2018, శుక్రవారం

సమస్య - 2781 (పుత్రినిం గూడి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"పుత్రినిం గూడి శశిమౌళి పుత్రుఁ గనెను"
(లేదా...)
"పుత్రినిఁ గూడి శంకరుఁడు పొందెఁ గుమారుని మెచ్చ దేవతల్"

6, సెప్టెంబర్ 2018, గురువారం

సమస్య - 2780 (చెల్లికి మగఁడయ్యె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"చెల్లికి మగఁడయ్యె జనుల చిత్తము లలరన్"
(లేదా...)
"చెల్లికి వల్లభుం డగుటచే జను లెల్లరు మోదమందిరే"

5, సెప్టెంబర్ 2018, బుధవారం

న్యస్తాక్షరి - 59 (గు-రు-దే-వ)

అంశము - గురు వందనము
ఛందస్సు- ఆటవెలది
న్యస్తాక్షరములు - నాలుగు పాదాల మొదటి అక్షరాలు వరుసగా 'గు-రు-దే-వ' ఉండాలి.
(లేదా...)
ఛందస్సు - చంపకమాల
న్యస్తాక్షరములు - 
1వ పాదంలో 10వ అక్షరం - గు
2వ పాదంలో 2వ అక్షరం - రు
3వ పాదంలో 11వ అక్షరం - దే
4వ పాదంలో 18వ అక్షరం - వ.
(పై నియమాల ప్రకారం ప్రాసాక్షరం 'ర'కారమని, మూడవ పాదంలో యతిస్థానంలో 'దే' ఉన్నదని గమనించండి).

4, సెప్టెంబర్ 2018, మంగళవారం

సమస్య - 2779 (వనరాజుకు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"వనరాజుకు మూషికమ్ము వాహన మయ్యెన్"
(లేదా...)
"వనరాడ్వాహన మయ్యె మూషికము దివ్యశ్రేణి మేల్మేలనన్"

3, సెప్టెంబర్ 2018, సోమవారం

దత్తపది - 145 (హర-శివ-భవ-కపాలి)


హర - శివ - భవ - కపాలి
పై పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగిస్తూ
శ్రీకృష్ణుని స్తుతిస్తూ
మీకు నచ్చిన ఛందస్సులో
పద్యాన్ని వ్రాయండి.

2, సెప్టెంబర్ 2018, ఆదివారం

సమస్య - 2778 (మేకను సాధువులు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"మేకను సాధువులు వండి మేలని తినిరే"
(లేదా...)
"మేకను వండి సాధువులు మేలని మెచ్చుచు నారగించిరే"

1, సెప్టెంబర్ 2018, శనివారం

సమస్య - 2777 (ప్రాఙ్నగ శృంగమ్మున...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"ప్రాఙ్నగ శృంగమ్మున నదె భానుఁడు గ్రుంకెన్"
(లేదా...)
"ప్రాఙ్నగ శృంగభాగమున భానుఁడు గ్రుంకె నదేమి చిత్రమో"

31, ఆగస్టు 2018, శుక్రవారం

సమస్య - 2776 (కంటి దీపమౌ...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"కంటి దీపమౌ సుతుఁడయ్యెఁ గాలయముఁడు"
(లేదా...)
"కంటికి దీపమౌ సుతుఁడె కాలయముండుగ నయ్యె నయ్యయో"

30, ఆగస్టు 2018, గురువారం

సమస్య - 2775 (హరికిఁ గైలాసము...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"హరికిఁ గైలాస మేలెడు నాశ గలిగె"
(లేదా...)
"కలిగెన్ గోరిక శ్రీసతీవిభునకున్ గైలాసమే యేలఁగన్"

29, ఆగస్టు 2018, బుధవారం

సమస్య - 2774 (పిల్లి జనింపఁగా..)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"పిల్లి పుట్టెఁ బులికి వింత యగునె"
(లేదా...)
"పిల్లి జనింపఁగాఁ బులికి వింతగఁ జెప్పుకొనంగ నొప్పునా"

28, ఆగస్టు 2018, మంగళవారం

సమస్య - 2773 (పోతన కావ్యమున...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"పోతన కావ్యమ్మున రసపోషణ లేదే"
(లేదా...)
"పోతన కావ్యమందు రసపోషణ సుంతయుఁ గానరా దయో"

27, ఆగస్టు 2018, సోమవారం

సమస్య - 2772 (హనుమంతుని...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"హనుమంతునిఁ బెండ్లియాడి రార్గురు కాంతల్"
(లేదా...)
"హనుమంతుం దగఁ బెండ్లియాడిరట తా మయ్యార్గురౌ కాంతలే"

26, ఆగస్టు 2018, ఆదివారం

నిషిద్ధాక్షరి - 45


కవిమిత్రులారా,
అంశము - రక్షాబంధనోత్సవముపై పద్యము
నిషిద్ధము - 'ర'కారము (రకార సంయుక్తము కూడ)
ఛందస్సు - మీ ఇష్టము.

25, ఆగస్టు 2018, శనివారం

సమస్య - 2771 (శవమున శశిలోని...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"శవమున శశిలోని షోడశ కళలఁ గాంచెన్"
(లేదా...)
"శవమం దా శశిలోని షోడశ కళా సల్లక్షణమ్ము ల్గనెన్"

24, ఆగస్టు 2018, శుక్రవారం

న్యస్తాక్షరి - 58 (వ-ర-ల-క్ష్మి)


అంశము - వరలక్ష్మీ స్తుతి
ఛందస్సు- 
తేటగీతి (మొదటి పాదం మొదటి గణం మొదటి అక్షరం 'వ', రెండవ పాదం రెండవ గణం మొదటి అక్షరం 'ర', మూడవ పాదం మూడవ గణం మొదటి అక్షరం 'ల', నాల్గవ పాదం నాల్గవ గణం మొదటి అక్షరం 'క్ష్మి/క్ష్మీ' ఉండాలి).

(లేదా...)

చంపకమాల (మొదటి పాదం 1వ అక్షరం 'వ', రెండవ పాదం 6వ అక్షరం 'ర', మూడవ పాదం 12వ అక్షరం 'ల', నాల్గవ పాదం 18వ అక్షరం 'క్ష్మి' ఉండాలి).

వరలక్ష్మి దేవి ప్రార్ధన

శైల చిత్ర బంధ తేటగీతి


శైల చిత్ర బంధ తేటగీతి

వత్సరమ్ము   వేచి   లపక  వాంఛ తోడ
లక్ష్మి   పూజను చేయును లలన లెల్ల,
దేహి  యనినంత నిచ్చును  దీవెనలు   వి
ధాత  జనని మురిపెముగన్  తల్లి  పూని
కి  యని తలచుచు,   పున్నమికి గత కాల
మందు వంక  లేని భృగు వార  మందు పూజ
చేయమని ముదముగ బల్కె సిరి పడతుక
చారు మతికి  స్వప్నమున ,విషయము లెల్ల
పతికి  నెల్లర కును దెల్ప  పమ్మె మోద
ము , నలివేణు  లెల్లరు  వేచి ముఖ్య మైన
దినము నేతెంచగ  జలనిధి  సుతను  కడు
భక్తి   తోడ   పూజలు జేయ, పద్మ వాస
కడు సిరుల  నిడెను  గద నపుడు, సని నిడ
మరుని తల్లి  దురదురమున్  సిరుల నిడును

(పమ్ము=   పొందు , లపక  =    ధనము  , సని   = పూజ,   దురదరము  = శీఘ్రము)

                                                                                       బంధ కవి   పూసపాటి కృష్ణ సూర్య కుమార్ 

23, ఆగస్టు 2018, గురువారం

సమస్య - 2770 (కదలనివాఁ డిల్లు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కదలనివాఁ డిల్లుఁ జేర్చెఁ గాననివానిన్"
(లేదా...)
"కదలనివాఁడు సేర్చె నిలుఁ గాననివానిని విభ్రమంబుగన్"
ఈ సమస్యను పంపిన పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారికి ధన్యవాదాలు.

22, ఆగస్టు 2018, బుధవారం

సమస్య - 2769 (నమ్మిన బిడ్డలన్...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"నమ్ము బిడ్డలఁ దునుమాడె నమ్మ విధిగ"
(లేదా...)
"నమ్మిన బిడ్డలన్ దునిమి నవ్వుచు సాగెను మాతృమూర్తియే"

21, ఆగస్టు 2018, మంగళవారం

సమస్య - 2768 (పగవానిన్ సతి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"పగవానిం బెండ్లియాడె పడతియె ప్రీతిన్"  
(లేదా...)
"పగవానిన్ సతి పెండ్లియాడి పడసెన్ భాగ్యోన్నతిన్ బ్రీతితో"

20, ఆగస్టు 2018, సోమవారం

దత్తపది - 144 (కల-తల-మర-వస)

కల - తల - మర - వస
పై పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగిస్తూ
పెండ్లి విందును వర్ణిస్తూ
మీకు నచ్చిన ఛందస్సులో
పద్యాన్ని వ్రాయండి.
(ఈరోజు కవిమిత్రులు అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారి కుమారుని వివాహపు విందు సందర్భంగా)

19, ఆగస్టు 2018, ఆదివారం

సమస్య - 2767

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
" కొండలనె యలంకరించి కోమలి మురిసెన్"  
(లేదా...)
"కొండ నలంకరించి సుమకోమలి మోదము నందె చిత్రమే"

సర్ప ప్రార్ధన

                                నాగ బంధ  చిత్ర తేట గీతి    
                        


ఖలమును తలపై నిడె నొక గనప నగము,
గారవముగ పెంచి వటముగ కలిలమును
చలమునకు చుట్టి మురడించి జయమిడిన వ
ర  నగ  మొకటి, దేవర  రూప మనుచు సీద
రమునకు   నమసము ననవరతము నిడుదు
అర్ధములు
ఖలము =  భూమి ,     గనప  = పెద్ద   ,  నగము   =  పాము ,గారవముగ  =  బాగుగా  , వటము=  త్రాడు,    కలిలము  =  దేహము  ,  చలము =  కొండ   ,మురడించి  =  రాణింఛి ,వర =  శ్రేష్ఠ ,  సీదరము =  పాము    నమసము   =  నమస్కారము      అనవరతము  = ఎల్లప్పుడూ
 తాత్పర్యము
భూమిని తన పడగలపై  ఉంచి కాపాడు చుండె నొక  పెద్ద పాము  (ఆదిశేషుడు)తన శరీరమును బాగుగా పెంచి  త్రాడు లాగా  అయ్యి మందర పర్వతమును చిలుకుటకు సాయపడినది   ఒక  ఘనమైన పాము   (వాసుకి ) అట్టి పాములు దేవత స్వరూపములు కాబట్టి వాటికి నమస్కారములు చేసెదను
 చిత్రములో పద్యము చదువు పద్ధతి :
ఈ పద్యము తలనుంచి మొదలు బెట్టి చదువు కోవాలి  పాము చుట్టుకుంటు  తోక దాక రావాలి.   అంటే  ఖలమును  దగ్గిర మొదలు పెట్టి   మునిడుదు తో  ముగిoచాలి   
 దీనిలో విశేషము   చదరములలో ఉన్న  అక్షరములు రెండు సార్లు ముందర ఒక పదమునకు మరల ఇంకొక పదమునకు అమరునట్లుగా  బంధించుట   

                                     బంధ కవి  పూసపాటి కృష్ణ సూర్య కుమార్

18, ఆగస్టు 2018, శనివారం

సమస్య - 2766 (పశ్చాత్తాపము విడి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"పశ్చాత్తాపము విడి సలుపం దగు నఘముల్"
(లేదా...)
"పశ్చాత్తాపము వీడి పుణ్యమునకై పాపక్రియల్ సల్పుమా"
ఈ సమస్యను పంపిన గురుమూర్తి ఆచారి గారికి ధన్యవాదాలు.

17, ఆగస్టు 2018, శుక్రవారం

సమస్య - 2765 (సవతి లేని...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
" సవతి లేని సంసారము సాగు టెట్లు"  
(లేదా...)
"సవతియె లేని కాపురము సవ్యముగాఁ గొనసాగు టెట్టులో"

16, ఆగస్టు 2018, గురువారం

సమస్య - 2764 (కోడలి పొందు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కోడలి పొం దభిలషించెఁ గుణకోవిదుఁడే"
(లేదా...)
"కోడలి పొందుఁ గోరె గుణకోవిదుఁ డామెయు సమ్మతించెఁగా"

15, ఆగస్టు 2018, బుధవారం

సమస్య - 2763 (స్వేచ్ఛ లభించె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"స్వేచ్ఛ వచ్చెఁ దెగవు దాస్య శృంఖలములు"
(లేదా...)
"స్వేచ్ఛ లభించె దాస్య ఘన శృంఖలముల్ దెగ వేమి సెప్పుదున్"

14, ఆగస్టు 2018, మంగళవారం

శ్రీకృష్ణ ప్రార్ధన

భేరి చిత్ర బంధ సీసము 

పూతన పాతంగి! నాతిరక్షక! సత్యభామ  మానస చోర!  పార్ధ సార
ధీ!గిరి ధర! వసుదేవ సుత!  కరటి ప్రాణ దా! వనమాలి!   భద్రనాధ! 
చిరజీవి!   బకవైరి!   శ్రీపతి!   భాస్కర   నేత్ర!  వజ్రకిశోర!   నీరజోద
రా!దీనబంధు! మురారి! కంసారాతి!  మల్లారి!నగధరా! నల్లనయ్య!
నరకాంతక!కమల నాభ! నటన సూత్ర ధారి!విశ్వంభరా! దానవారి! 
దేవకీ సుతా! యవనారి! తీర్ధ కరుడ!
సూరి! బాహు భేది! భరిమ!సోమ గర్భ!  
భూరి!  చక్రధారి!  కపిల! పుష్కరాక్ష!
కాచు పూసపాటి నెపుడు  కరుణ తోడ 
 
పై పద్యములో భేరి  పైన (పూసపాటి చిత్ర బంధ కవితా భేరి) అన్న వాక్యము బంధించ బడినది                             
                             పూసపాటి కృష్ణ సూర్య కుమార్   బంధ కవి

సమస్య - 2762 (పాలం గనినంత...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"పాలం గనినంతఁ బిల్లి భయపడి పాఱెన్"
(లేదా...)
"పాలనుఁ జూచి పిల్లి వడిఁ బాఱెను తీవ్ర భయార్తిఁ జెందుచున్"

13, ఆగస్టు 2018, సోమవారం

సమస్య - 2761 (దాహ మైనప్పుడే...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"దాహ మైనప్పుడే బావిఁ ద్రవ్వఁ దగును"
(లేదా...)
"దాహము వేసినప్పుడె కదా నుయిఁ ద్రవ్వఁగ నొప్పు జ్ఞానికిన్"

12, ఆగస్టు 2018, ఆదివారం

సమస్య - 2760 (శ్రీకృష్ణునిఁ దిట్టె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"శ్రీకృష్ణునిఁ దిట్టె నయొ కుచేలుం డలుకన్"
(లేదా...)
"శ్రీకృష్ణుం గటుభాషణంబులను గర్హించెన్ గుచేలుం డయో"

11, ఆగస్టు 2018, శనివారం

సమస్య - 2759 (ఒక్కఁడె పాంచాలికి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"ఒక్కఁడె పాంచాలికి మగఁ డూహింపంగన్"
(లేదా...)
"ఒక్కఁడె భర్త ద్రౌపదికి నొక్కతె పెండ్లము కృష్ణమూర్తికిన్"

10, ఆగస్టు 2018, శుక్రవారం

సమస్య - 2758 (సిగరెట్టింపనె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"సిగరెట్టింపనెఁ దిరుమల శ్రీవారు దగన్"
(లేదా...)
"సిగరెట్టింపనె వేంకటేశుఁడు సురల్ సేవింపఁ దద్వాసనల్"

9, ఆగస్టు 2018, గురువారం

సమస్య - 2757 (పఙ్క్తిముఖునిఁ గాంచి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"పఙ్క్తిముఖునిఁ గాంచి రామభద్రుం డడలెన్"
(లేదా...)
"పఙ్క్తిముఖుం గనుంగొని యపారభయమ్మును బొందె రాముఁడే"

8, ఆగస్టు 2018, బుధవారం

సమస్య - 2756 (యతులు ప్రాసలు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"యతులు ప్రాసలు లేని పద్యములు మేలు"
(లేదా...)
"యతులున్ బ్రాసలు లేని పద్యములె మేలంచున్ గురుల్ సెప్పరే"

7, ఆగస్టు 2018, మంగళవారం

సమస్య - 2755 (దమయంతిని...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"దమయంతినిఁ బెండ్లియాడె దశరథసుతుఁడే"
(లేదా...)
"దమయంతిన్ దగఁ బెండ్లియాడెను గదా ధర్మాత్ముఁ డారాముఁడే"

6, ఆగస్టు 2018, సోమవారం

సమస్య - 2754 (టంటంటం...)

కవి మిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"టంటంటం టంట టంట టమ్మనె భేరుల్"
(లేదా...)
"టంటంటం టట టంట టంట టటటం టంట మ్మనెన్ భేరులే"

5, ఆగస్టు 2018, ఆదివారం

సమస్య - 2753 (ధర్మవర్తనునకె...)

కవి మిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"ధర్మ వర్తనునకె దండనమ్ము"
(లేదా...)
"ధర్మము నాచరించు నెడఁ దప్పదు దండన మెట్టివానికిన్"

4, ఆగస్టు 2018, శనివారం

సమస్య - 2752 (వాలినిఁ బార్థుండు...)

కవి మిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"వాలినిఁ బార్థుండు గూల్చె బవరమునందున్"
(లేదా...)
"వాలినిఁ జంపె యుద్ధమునఁ బార్థుఁడు కంసుఁడు గాంచి మెచ్చఁగన్"

3, ఆగస్టు 2018, శుక్రవారం

సమస్య - 2751 (తలగడ మంత్రమ్మె...)

కవి మిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"తలగడ మంత్రమ్మె మేలు తరుణుల కెపుడున్"
(లేదా...)
"తలగడ మంత్ర మింతులకుఁ దప్పక మేలొనరించు నెచ్చెలీ"

2, ఆగస్టు 2018, గురువారం

సమస్య - 2750 (పురుషార్థములన్...)

కవి మిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"పురుషార్థములన్ గణింప మూఁడని తెలిసెన్"
(లేదా...)
"పురుషార్థంబుల లెక్కిడన్ దెలిసెఁ బో మూఁడంచు నా బుద్ధికిన్"

1, ఆగస్టు 2018, బుధవారం

సమస్య - 2749 (సాగరం బబ్ధి...)

కవి మిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"సాగరం బబ్ధి శరనిధి సంద్ర ముదధి"
(లేదా...)
"సాగర మబ్ధి తోయనిధి సంద్రము వారిధి ద్వీపవంతమున్"

31, జులై 2018, మంగళవారం

సమస్య - 2748 (రమ్మును గ్రోలినపుడె...)

కవి మిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"రమ్మును గ్రోలినపుడె మునిరా జన నొప్పున్"
(లేదా...)
"రమ్మును గ్రోలి నప్డె మునిరాజని మెత్తురు గాదె సజ్జనుల్"

30, జులై 2018, సోమవారం

సమస్య - 2747 (పడఁతి పడఁతినే...)

కవి మిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"పడఁతి పడఁతినే పెండ్లాడవలెను విధిని"
(లేదా...)
"పడఁతి పడంతినే కద వివాహము గావలె శాస్త్రపద్ధతిన్"

29, జులై 2018, ఆదివారం

సమస్య - 2746 (కాంతయె మూలమ్ము...)

కవి మిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కాంతయె మూలమ్ము గాదె కలహమ్ములకున్"
(లేదా...)
"కాంతయె కారణమ్మగును గాదె ధరన్ గలహమ్ము లేర్పడన్"

28, జులై 2018, శనివారం

సమస్య - 2745 (రాతికిఁ బుత్రుండు...)

వి మిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"రాతికిఁ బుత్రుండు పుట్టె రంజిల్ల సురల్"
(లేదా...)
"రాతికిఁ బుట్టెఁ బుత్రుఁడు సురల్ మును లెల్లను సంతసింపఁగన్"

27, జులై 2018, శుక్రవారం

సమస్య - 2744 (భార్యనుఁ గని...)

కవి మిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"భార్యనుఁ గని మనసుపడెను పరభామినిపై"
(లేదా...)
"భార్యనుఁ జూచినంతఁ బరభామినిపై మనసాయె భర్తకున్"

26, జులై 2018, గురువారం

సమస్య - 2743 (హయశృంగము లెక్కి...)

కవి మిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"హయశృంగము లెక్కి యెంచె నంధుఁడు రిక్కల్"
(లేదా...)
"హయశృంగంబుల నెక్కి లెక్కిడెను తారానీక మంధుం డొగిన్"

25, జులై 2018, బుధవారం

సమస్య - 2742 (సాగర జలమ్ము...)

కవి మిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"సాగర జలమ్ము తీయన చక్కెరవలె"
(లేదా...)
"సాగరమందు నీరమది చక్కెర తీరునఁ దియ్యనౌ సుమీ"

24, జులై 2018, మంగళవారం

సమస్య - 2741

కవి మిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"అమృతమును ద్రాగి మరణించి రమరు లెల్ల"
(లేదా...)
"అమృతమ్మున్ జవిచూచి చచ్చిరి సురల్ హా స్వర్గలోకాధిపా"

23, జులై 2018, సోమవారం

సమస్య - 2740

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"పాపాత్ములకు ముక్తికాంత లభించున్"
(లేదా...)
"పాపాత్ముల కెల్ల నిశ్చయముగాఁ గైవల్యమే ప్రాప్తమౌ"
(పై రెండు సమస్యలు ఛందోగోపనములు)

22, జులై 2018, ఆదివారం

సమస్య - 2739

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"సీమంతముఁ జేసిరంత సీతాపతికిన్"
(లేదా...)
"సీమంతంబును జేసి రెల్ల రపుడున్ సీతాసతీభర్తకున్"
ఈ సమస్యను పంపిన కిలపర్తి దాలి నాయుడు గారికి ధన్యవాదాలు.

21, జులై 2018, శనివారం

దత్తపది - 143

చేప - రొయ్య - నత్త - పీత
పై పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగిస్తూ
రామాయణార్థంలో 
మీకు నచ్చిన ఛందస్సులో
పద్యాన్ని వ్రాయండి.

20, జులై 2018, శుక్రవారం

సమస్య - 2738

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"దేవుఁడే లేఁ డటందు రాస్తికులు గాదె"
(లేదా...)
"దేవుఁడు లేఁడు లేఁడనుచు దెప్పుచు నుండెద రాస్తికుల్ గదా!"

19, జులై 2018, గురువారం

సమస్య - 2737

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"ముదిమి మీఁదఁ బడఁగ మురిసెఁ బడఁతి"
(లేదా...)
"ముదిమినిఁ బొందఁగా మురిసి ముద్దియ ముద్దు లొసంగె భర్తకున్"

18, జులై 2018, బుధవారం

సమస్య - 2736

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"చీఁకటిలో సూర్యునిఁ గని చేడియ నవ్వెన్"
(లేదా...)
"చీఁకటిలోన సూర్యుఁ గని చేడియ నవ్వె మనోహరమ్ముగన్"

17, జులై 2018, మంగళవారం

సమస్య - 2735

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"జరిపిరి జన్మదిన మనుచు సంతాపసభన్"
(లేదా...)
"పుట్టినరో జటంచుఁ గడుఁ బూనిక శోకసభన్ రచించిరే"
(ఈరోజు నా పుట్టినరోజు. ఆ సందర్భంగా ఈ సమస్య...)

16, జులై 2018, సోమవారం

సమస్య - 2734

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"వెలఁది యురమ్మున నొక వటవృక్షము మొల్చెన్"
(లేదా...)
"వెలఁది యురమ్మునందు వటవృక్షము మొల్చె మహాద్భుతంబుగన్"

15, జులై 2018, ఆదివారం

సమస్య - 2733

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"మూషికం బొండు పిల్లిని ముద్దులాడె"
(లేదా...)
"మూషిక మొండు పిల్లిఁ గని ముద్దు లొసంగెను ప్రేమతోడుతన్"

14, జులై 2018, శనివారం

సమస్య - 2732

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"సారము లేనట్టి తిండి శక్తినిఁ గూర్చున్"
(లేదా...)
"సారములేని తిండిఁ దిని శక్తినిఁ గూర్చుకొనంగవచ్చులే"
ఈ సమస్యను పంపిన కిలపర్తి దాలినాయుడు గారికి ధన్యవాదాలు.

13, జులై 2018, శుక్రవారం

సమస్య - 2731

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన పూరణ ఇది...
"వాల మొకటె తక్కువ గద వసుధాత్మజకున్"
(లేదా...)
"వాలం బొక్కటి తక్కువయ్యె నకటా వామాక్షి సీతమ్మకున్"
ఈ సమస్యను పంపిన రాణి వెంకట గోపాలకృష్ణ ప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలు.

12, జులై 2018, గురువారం

సమస్య - 2730

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"పలుకలేనివాఁడె పండితుండు"
(లేదా...)
"పలుకఁగలేనివాఁడె ఘనపండితుఁ డంచు గడించుఁ గీర్తులన్"
ఈ సమస్యను పంపిన కిలపర్తి దాలినాయుడు గారికి ధన్యవాదాలు.

11, జులై 2018, బుధవారం

ఆహ్వానము (అష్టావధానము)


దత్తపది - 142

అరి - ఉరి - కరి - గిరి
పై పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగిస్తూ
భారతార్థంలో
మీకు నచ్చిన ఛందస్సులో
పద్యాన్ని వ్రాయండి.

10, జులై 2018, మంగళవారం

సమస్య - 2729

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"అడ్డుగోడఁ గట్టిరి సమైక్యతను గోరి"
(లేదా...)
"అడ్డుగ గోడఁ గట్టిరి సమైక్యత నందెద మంచు నందరున్"

9, జులై 2018, సోమవారం

ఆవిష్కరణ సభ

"జడ కందములు - మా కందములు" ఆవిష్కరోత్సవానికి వచ్చిన కవిమిత్రులందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు.
ఎందరో మహానుభావులు, అవధానులు, పండితులు, కవిశ్రేష్ఠులు, బహుగ్రంథకర్తలు నామీది ఆప్యాయతతో దూర భారాలను లెక్కించక, ఇబ్బందులు పడుతూ వచ్చి సభను అలంకరించారు. వేదిక మీద కూర్చుని, సన్మానాలు పొందదగినవారు సామాన్య ప్రేక్షకులై సభనిండా కూర్చుని ఎదురుగా కనిపిస్తుంటే ఒకింత అపరాధ భావానికి లోనయ్యాను. నా పిలుపు మేరకు ఎక్కడెక్కడి నుండో వచ్చి, స్నేహభావంతో పలుకరించిన మిత్రుల సౌహార్దాన్ని చూచి భావోద్వేగానికి లోనయ్యాను. ఎన్నెన్నో విషయాలు చెప్పాలని, అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకోవాలని ఆత్రంగా ఉన్న నేను తీరా నన్ను మాట్లాడమనే సరికి కారణం లేకుండానే దుఃఖం ముంచుకు వచ్చి ఏమీ మాట్లాడలేకపోయాను. నా మాటలు వినాలని ఆసక్తిగా ఎదురు చూసిన మిత్రులను నిరుత్సాహ పరచినందుకు మన్నించండి.
పుస్తకాన్ని సలక్షణంగా ప్రకటించాలన్న ఉద్దేశంతో నేను, గుండు మధుసూదన్ గారు ఎంతో జాగ్రత్తగా పరిశీలించి దోషాలు లేకుండా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా ఇప్పటికి రెండు దోషాలు నా దృష్టికి వచ్చాయి.
"అందరికీ శకునాలు చెప్పే బల్లి కుడితిలో పడింది" అని ఒక సామెత. అందరి తప్పులు వెదకి, దిద్దిన నేను నా పద్యంలో గణదోషాన్ని గుర్తించలేకపోయాను. అలాగే గోగులపాటి వారి పద్యంలో ప్రాస తప్పింది. ఇలాగే నా దృష్టికి రానివి కొన్ని ఉండవచ్చు.
ఇది నేను మొదటిసారిగా ప్రచురించిన పుస్తకం. మొదటిసారిగా నిర్వహించిన సభ. అనుభవ రాహిత్యం వల్ల ఏవైనా లోటు పాట్లు జరిగితే, ఎవరి మనసైనా నొచ్చుకొని ఉంటే క్షమించమని ప్రార్థిస్తున్నాను.
మరొక్కసారి అందరికీ ధన్యవాదాలు.

సమస్య - 2728

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"సత్యమును బల్క బుధు లపచార మంద్రు"
(లేదా...)
"సత్యముఁ బల్క నార్యు లపచారమ టందురు శాస్త్రసమ్మతిన్"
ఈ సమస్యను పంపిన పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారికి ధన్యవాదాలు

8, జులై 2018, ఆదివారం

నిషిద్ధాక్షరి - 44

కవిమిత్రులారా,
అంశము - జడపై పద్యం
నిషిద్ధము - 'జ, డ' అన్న అక్షరాలు.
ఛందస్సు - మీ ఇష్టము.

7, జులై 2018, శనివారం

సమస్య - 2727

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"పరమేశుఁ గొలువ నఘములు పండవె కరమున్"
(లేదా...)
"పరమేశుం గొలువంగఁ బాపములు వే పండంగ నిక్కమ్ములే"
ఈ సమస్యను పంపిన పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారికి ధన్యవాదాలు

6, జులై 2018, శుక్రవారం

సమస్య - 2726

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"సరములు జీవులకుఁ గన నసహ్యము లెయ్యెన్"
(లేదా...)
"సరములు సర్వజీవుల కసహ్యము లయ్యెను దుర్నిరీక్ష్యతన్"

5, జులై 2018, గురువారం

సమస్య - 2725

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"వాణి రాణియయ్యె భర్గునకును"
(లేదా...)
"వాణిని రాణిగాఁ గొనియె భర్గుఁడు లోకహితానుకారియై"

4, జులై 2018, బుధవారం

సమస్య - 2724

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"జలములో నగ్ని పుట్ట మత్స్యములు మురిసె"
(లేదా...)
"జలమున నగ్ని పుట్టగనె సంబర మందెను మత్స్యజాలమే"

3, జులై 2018, మంగళవారం

సమస్య - 2723

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"చెల్లెలినిఁ బెండ్లియాడె మెచ్చెను జగమ్ము"
(లేదా...)
"చెల్లినిఁ బెండ్లియాడెనట శిష్టజనావళి సూచి మెచ్చఁగన్"

2, జులై 2018, సోమవారం

న్యస్తాక్షరి - 57

అంశము - గ్రామ దేవతలు
ఛందస్సు- ఆటవెలది
న్యస్తాక్షరములు... 
నాలుగు పాదాలలో మొదటి అక్షరాలు వరుసగా
'పో - లే - ర - మ్మ' ఉండాలి.

1, జులై 2018, ఆదివారం

సమస్య - 2722

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"చక్రమునుఁ ద్రిప్పెఁ బార్ధుండు చక్రిముందు"
(లేదా...)
"చక్రముఁ ద్రిప్పె నర్జునుఁడు చక్రి సమక్షమునందు శూరుఁడై"
(ఒక శతానధానంలో గరికిపాటి నరసింహారావు గారు పూరించిన సమస్య)

30, జూన్ 2018, శనివారం

సమస్య - 2721 (అడ్డం బయ్యెను ధర్మ...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"ధర్మవర్తన మడ్డు కర్తవ్యమునకు"
(లేదా...)
"అడ్డం బయ్యెను ధర్మవర్తనము కట్టా కార్యసంసిద్ధికిన్"
ఈ సమస్యను పంపిన పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారికి ధన్యవాదాలు.

29, జూన్ 2018, శుక్రవారం

సమస్య - 2720

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"భరతుఁడు పెండ్లాడినాఁడు భామిని సీతన్"
(లేదా...)
"భరతుఁడు పెండ్లియాడెఁ గద భామిని సీతను ప్రేమ మీరఁగన్"

28, జూన్ 2018, గురువారం

ఆవిష్కరణోత్సవాహ్వానము!


ఆహ్వానం
పుస్తకావిష్కరణ సభ
కంది శంకరయ్య సగర్వంగా సమర్పించు
జడ కందములుమా కందములు
116 కవుల పద్య సంకలనం
ఆవిష్కర్త : శ్రీ ముద్దు రాజయ్య అవధాని గారు
సమీక్షకులు : ప్రముఖ కవులు శ్రీ నారుమంచి అనంతకృష్ణ గారు
---oOo---
తిరుప్పావై గజల్ మాలిక
రచయిత్రి : డా. ఉమాదేవి జంధ్యాల
ఆవిష్కర్త : గజల్ కవులు శ్రీ టి.వి.యస్. రామకృష్ణ ఆచార్యులు గారు
సమీక్షకులు : ప్రముఖ కవులు శ్రీ తోపెల్ల బాలసుబ్రహ్మణ్య శర్మ గారు
---oOo---
వేదిక : వడ్డేపల్లి కమలమ్మ సీనియర్ సిటిజన్స్ భవనం,
పోస్టాఫీసు ప్రక్కన, వివేకానంద నగర్, కూకట్ పల్లి, హైదరాబాదు.
తేదీ : 8 – 7 – 2018 (ఆదివారం)
సమయం : (కచ్చితంగా) సా. 4 గం. నుండి సా. 6 గం. వరకు.
ఆహ్వానించువారు :
శంకరాభరణం ప్రచురణలు & జె.వి. పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాదు.
ఫెడరేషన్ ఆఫ్ సీనియర్ సిటిజన్స్ అసోసియేషన్స్, కూకట్ పల్లి చాప్టర్ వారి సౌజన్యంతో