21, నవంబర్ 2018, బుధవారం

దత్తపది - 148 (మూఁడు-ఆరు-ఏడు-పది)

మూఁడు - ఆరు - ఏడు - పది
పై పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగిస్తూ
భారతార్థంలో
మీకు నచ్చిన ఛందస్సులో
పద్యాన్ని వ్రాయండి.

20, నవంబర్ 2018, మంగళవారం

సమస్య - 2852 (రమ్మని పిల్చెఁ దండ్రి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"రమ్మని తండ్రి పిలిచెఁ దొలిరాత్రికిఁ గూఁతున్"
(లేదా...)
"రమ్మని పిల్చెఁ దండ్రి తొలిరాత్రికి కూఁతును ప్రేమ మీఱఁగన్"
(కుప్పిలి శశిధర్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

19, నవంబర్ 2018, సోమవారం

సమస్య - 2851 (బకమునుఁ గబళించు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"బకమునుఁ గబళించు బల్లిఁ గనుము"
(లేదా...)
"బకమును మ్రింగుచున్న దొక బల్లి గనుంగొనుమయ్య మిత్రమా"

18, నవంబర్ 2018, ఆదివారం

సమస్య - 2850 (సహనమె తొలఁగింపఁ జేయు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"సహనమె తొలఁగింపఁ జేయు శాంతిని సుఖమున్"
(లేదా...)
"సహనమ్మే తొలఁగింపఁ జేయును గదా శాంతిన్ సుఖమ్మున్ భువిన్"

17, నవంబర్ 2018, శనివారం

సమస్య - 2849 (రణములె కద...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"రణములె కద పండితులకు రమ్యక్రీడల్"
(లేదా...)
"రణములె పండితోత్తముల రమ్యఁపుఁ గ్రీడలు సాహితీసభన్"
(ఈరోజు ఆకాశవాణిలో పూరణలు ప్రసారమయ్యే బండకాడి అంజయ్య గౌడ్ గారి సమస్య)

16, నవంబర్ 2018, శుక్రవారం

సమస్య - 2848 (గంగలో మున్గ...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"గంగలో మున్గఁ బాపముల్ గలుగు పెక్కు"
(లేదా...)
"గలగలఁ బాఱునట్టి సురగంగను మున్గినఁ గల్గుఁ బాపముల్"

15, నవంబర్ 2018, గురువారం

సమస్య - 2847 (మార్కండేయుని...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"మార్కండేయుని కొడుకుగ మారుతి పుట్టెన్"
(లేదా...)
"మార్కండేయునకున్ సుతుం డగుచు జన్మంబందె సామీరియే"

14, నవంబర్ 2018, బుధవారం

సమస్య - 2846 (వలదు చదువు...)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"వలదు చదువు బాల బాలికలకు"
(లేదా...)
"చదువులు బాల బాలికల జ్ఞానము నాశ మొనర్చు వద్దురా"

13, నవంబర్ 2018, మంగళవారం

సమస్య - 2845 (పందినిఁ గని...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"పందినిఁ గని శంకరుండు పార్వతి నెంచెన్"
(లేదా...)
"పందినిఁ జూచి శంకరుఁడు పార్వతిగాఁ దలపోసె ముగ్ధుఁడై"

12, నవంబర్ 2018, సోమవారం

సమస్య - 2844 (మాఘము సంక్రమించినది...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"మాఘము సంక్రమణ మయ్యె మార్గశిరమునన్"
(లేదా...)
"మాఘము సంక్రమించినది మార్గశిరంబునఁ గార్తికం బనన్"

11, నవంబర్ 2018, ఆదివారం

ఆహ్వానం!


సమస్య - 2843 (కప్పను గని పాము...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"కప్పను గని పాము కలఁతఁ జెందె"
(లేదా...)
"కప్పను గాంచి పాము వడఁకం దొడఁగెన్ గడు భీతచిత్తయై"

10, నవంబర్ 2018, శనివారం

సమస్య - 2842 (లయమే శాంతిని...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"లయమె శాంతిఁ గూర్చు నయముగాను"
(లేదా...)
"లయమే శాంతినిఁ గల్గఁ జేయును గదా రంజిల్ల సన్మార్గమై"
(ఈరోజు ఆకాశవాణిలో పూరణలు ప్రసారమయ్యే బండకాడి అంజయ్య గౌడ్ గారి సమస్య)

9, నవంబర్ 2018, శుక్రవారం

సమస్య - 2841 (తోడఁ బుట్టువే...)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"తోడఁ బుట్టువే యన్నకుఁ గీ డొనర్చె"
(లేదా...)
"తోడం బుట్టిన చెల్లె లగ్రజునకున్ ద్రోహమ్ముఁ జేసెన్ గదా!"

8, నవంబర్ 2018, గురువారం

సమస్య - 2840 (భరతుఁడు రామునకు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"భరతుఁడు రామున కొసంగెఁ బాదుక లెలమిన్"
(లేదా...)
"భరతుఁడు భ్రాతృవత్సలతఁ బాదుక లిచ్చెను రామమూర్తికిన్"

కౌస్తుభ చిత్ర బంధ సీసము


శివ ప్రార్ధన

శ్రీ శృంగి నాదా! గిరిసుత వల్లభ!  శితి
          కంఠ! కాలాంతకా! ఖరువు! హీర!
అర్ధనారీశ్వర! అలరు సాయకు వైరి!
          పంచ వదన! పశుపతి!  మలహర!
విలయ దర్శక! భూరి!జలధి తూణీరుడ!
           కరకంఠ!అనలాంబక!పరమేశ!
ఖట్వాoగి! ఉగ్రాక్ష!కామారి! ముక్కంటి!
            పురభిత్తు! మరుగొంగ! భూతరాట్టు!
అసమ నేత్ర! ఈశానుడ! అచల! శూలి!
పర్వత తనయ మది చోర! భవుడ! పాశు
పతుడ!బేసికంటి! కపర్ది! భద్ర!  నైక
మాయ!   నాకు నొసగుము శమము వినయము

ఈ  పద్యము లోని విశేషము   మధ్య  గడిలోని (పసుపు పచ్చ రంగు గల) అక్షరములు బంధించ బడినవి .
“శ్రీగిరి శిఖర దర్శనము సర్వ పాప నాశనము “   అన్న వాక్యము బందిమ్చబడినది 


                                                            బంధ కవి   పూసపాటి కృష్ణ సూర్య కుమార్ 

7, నవంబర్ 2018, బుధవారం

సమస్య - 2839 (తిమిర మ్మెల్లెడల...)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"తిమిర మ్మెల్లెడల నిండు దివ్వెలు వెలుఁగన్"
(లేదా...)
"తిమిరము నిండు నెల్లెడల దీపము లెన్నియొ వెల్గుచుండినన్"

ద్వాదశ దళ గర్భ దీప చిత్ర బంధము


   శ్రీ కృష్ణ ప్రార్ధన


(క)మలనాభా!  పోత ! గరుడ వాహన! (కా)లగమ్యా! గదాగ్రజ! కైటభారి 
(క)మలాక్ష!దైత్యారి!అమర వందిత!(మ)ధు సూధనా! హేమాoగ!సోమ గర్భ!
(క)రివేల్పు! భూజాని ! తరిదాల్పు! (చ)క్రి నందకి! నీరజోదర! దానవారి  
(క)పిల!జగన్నాధ!గరుడి రవుతు(వే)దగర్భా!  పరంధామ! గట్టు తాల్పు 
(క)ర్మేశ ! పుండరీ కాక్ష! పురుష వరా(గా)నలోలా !  వర్దమాన! శేషి!
శ్రీ(క)రా!విక్రమా!శ్రీ జాని!వనమాలి! (లో)కనాధ! పెరుమాళ్ళు!యమ కీల!
(క)పి! పురాణ పురుష !కంసారి!(స)రసిజనాభ! దామోదర! నాగ  శయన!
(క)న్నయా !వెన్నదొంగా!యతి!విరజ!(కా)లపురుషా!మురభిత్తు!లచ్చి మగడ!     
(క)మల నయన! ధర్మి!గరుడ ధ్వజా!(మీ)నరూపుడా !వంశీధరుడ! సిరిపతి!        
( క)స్యప రూప!చక్రాయుధా! మధునిషూ ద(ను)డా!పురంధరా! తాత తాత!                                                                 
(క)రి నేస్తి!  శ్రీధరా !కంబుపాణీ!  నేత! (చ)క్ర  ధారీ! హరీ! సంకు దారు!  
(క)రుణాంత రంగా!జగపతీ శుభాం(గా)! వరాహమూర్తి!శిఖండి!రమ్య నేత్ర!  
దేవకీ సుతా! గోపాల! దీన బాంద
వా! జగద్రక్షకా!సూరీ! వాసు దేవ!,
కాచు మయ్య చక్రీ వేణు గాన లోల 
సర్వ కాలమీ దీనుని చల్ల గాను                                               
  ఇది సీస పద్యము శ్రీకృష్ణ ప్రార్ధన :  (క) అను అక్షరము మధ్యలో బంధింప బడినది    అక్షరంతో సీస పద్యములోని పాదములు మొదలు  అవుతాయి (ఒక్క పాదములో తప్ప ) .  ముందుగా      తో 1  వ గడి (బాణము గుర్తు  గల)లో నుంచి మొదలు పెట్టాలి  (కమల నాభాఅన్న పదము తో మొదలు పెట్టి గరుడ వాహన  దగ్గిర ఆపి పైన గల (కా) తో కలుపుకొని (కాలగమ్యాఅని 

చదువుకొంటూ క్రిందకు వచ్చి  మరల ( తో కలుపుకొని  ప్రక్క గడిలో పాదము చదువుకోవాలి  అలా  12 వ గడిలో (రమ్య నేత్రఅని చదివి  క్రింద  ప్రమిదలోని  తేట గీతి మొదటి పద్యపాదము  (దేవకీ సుతాతో మొదలు పెట్టి  (వాసు దేవా) అని పదము తోటి ముగించాలి ఈ బంధములో విశేషము తేట గీతి లోని చివరి రెండు పాదములు పైన దళ మల  కొసలలో బంధించ బడినవి (వాసు దేవ)  చదివిన తర్వాత 1 వ దళము కొసలో గల  (కా)  తో తిరిగి మొదలు పట్టి వరుసగా   (కాచుమయ్య చక్రీ , వేణుగాన లోల  సర్వ కాల మీ దీనుని చల్ల గాను)  అని ప్రతి అక్షరము కలిపి చదివితే    పద్యము ముగుస్తుంది 
 
బంధ కవి పూసపాటి కృష్ణ సూర్య కుమార్

6, నవంబర్ 2018, మంగళవారం

సమస్య - 2838 (నరక హంతకుండు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"నరక హంతకుండు గరళగళుఁడు"
(లేదా...)
"నరక నిహంత యయ్యెఁ గద నాగగళుం డగజాత మెచ్చఁగన్"

శకట చక్ర చిత్ర బంధ తేట గీతి

లక్ష్మి దేవి ప్రార్ధన


తేటగీతి 
కలిమి చెలి! సింధు కన్యక! కలిమి భామ!
లక్ష్మి! పద్మవాస! కమలాలయ! రమ!  చల!
సిరి! జలదిజ! పద్మకర! శ్రీ ! శివము నిడుచు
కమల వాసిని  మమ్ముల కాచు నింక
ఇవి అన్ని లక్ష్మి దేవి నామములు
ఈ పద్యములో మధ్య (క)  అను అక్షరము బంధించ బడినది.    పైన కలిమి చెలి దగ్గిర నుంచి పద్యము మొదలై మూడు పాదములు పసుపు పచ్చ గళ్ళలో వస్తాయి నాలుగవ  పాదము మరల పైన (క) దగ్గిర నుంచి మొదలై వృత్తము లోని అక్షరములతో  కలిపి పూర్తి  అవుతుంది   

                                          బంధ కవి పూసపాటి కృష్ణ సూర్య కుమార్

5, నవంబర్ 2018, సోమవారం

సమస్య - 2837 (మాతలు మువురైన...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"మాతలు మువురైన నొక్క మాతఁ గొలుతువా"
(లేదా...)
"మాతలు మువ్వురైన నొక మాతనె కొల్చుట నీకు భావ్యమే"

4, నవంబర్ 2018, ఆదివారం

సమస్య - 2836 (హలమున రాఘవుఁడు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"హలమున రాఘవుఁడు రాక్షసాధిపుఁ జంపెన్"
(లేదా...)
"హలమున రాఘవుండు దనుజాధిపుఁ జంపెను సంగరంబునన్"

3, నవంబర్ 2018, శనివారం

సమస్య - 2835 (దీపావళి పండుగన్...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"దీపావళి పండుగను జరుప నగుఁ బున్నమికిన్"
(లేదా...)
"దీపావళి పండుగన్ జరుపనౌఁ గద పున్నమినాటి రాతిరిన్"
(ఛందోగోపనం)
(ఈరోజు పూరణలు ప్రసారం కానున్న ఆకాశవాణి వారి సమస్య)

2, నవంబర్ 2018, శుక్రవారం

సమస్య - 2834 (మంచిఁ బెంచువారు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"మంచిఁ బెంచువారు మందమతులు"
(లేదా...)
"మంచినిఁ బెంచువార లిల మందమతు ల్గద యెంచి చూడఁగన్"

1, నవంబర్ 2018, గురువారం

సమస్య - 2833 (హర్మ్యంబు నెదిగె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"హర్మ్యంబున నెదిగె వటమహావృక్ష మహో"
(లేదా...)

"హర్మ్యంబందున మఱ్ఱిచె ట్టెదిగె నాహా యూర్ధ్వమూలమ్ముగన్" 

31, అక్టోబర్ 2018, బుధవారం

సమస్య - 2832 (కోడినిఁ బట్టి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"కోడిని శ్రోత్రియులు గోసి కుడిచిరి ప్రీతిన్"
(లేదా...)
"కోడినిఁ బట్టి ముక్కలుగఁ గోసి భుజించిరి గాదె శ్రోత్రియుల్"

30, అక్టోబర్ 2018, మంగళవారం

సమస్య - 2831 (పుష్టినిఁ దుష్టి నిచ్చు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"పుష్టినిఁ దుష్టి నొసఁగుఁ గద పురువుల మందుల్"
(లేదా...)
"పుష్టినిఁ దుష్టి నిచ్చునఁట పుర్వుల మందుల మ్రింగ మే లగున్"
(విజయనగరం అవధానంలో రాంభట్ల పార్వతీశ్వర శర్మ గారి పూరించిన సమస్య)

29, అక్టోబర్ 2018, సోమవారం

సమస్య - 2830 (ముదిత నపుంసకున్...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"ముదిత నపుంసకునిఁ గూడి పుత్రునిఁ బొందెన్"
(లేదా...)
"ముదిత నపుంసకున్ గలిసి పుత్రునిఁ బొందుట చిత్ర మెట్లగున్"

28, అక్టోబర్ 2018, ఆదివారం

సమస్య - 2829 (అంద ఱొకనిలోన...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"అంద ఱొకనిలోన నొక్కఁ డందఱిలోనన్ "
(లేదా...)
"అందఱిలోన నొక్కఁ డగు నందఱు నొక్కనిలో వసింతురే"

27, అక్టోబర్ 2018, శనివారం

సమస్య - 2828 (ఖర పాదార్చనము...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"ఖర పాదార్చనము హితముఁ గల్గం జేయున్"
(లేదా...)
"ఖర పాదార్చన మొక్కటే హితముఁ గల్గం జేయు ముమ్మాటికిన్"
(ఈరోజు పూరణలు ప్రసారం కానున్న ఆకాశవాణి వారి సమస్య)

26, అక్టోబర్ 2018, శుక్రవారం

సమస్య - 2827 (అష్టమి నాడె...)


కవిమిత్రులారా,
అట్ల తదియ శుభాకాంక్షలు!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"అష్టమికి జరుపగ నొప్పు నట్లతదియ"
(లేదా...)
"అష్టమి నాడె యట్లతదియన్ జరుపం దగుఁ గాంత లెల్లరున్" 

25, అక్టోబర్ 2018, గురువారం

సమస్య - 2826 (సానిన్ గొల్చిన...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"సానిన్ గొల్చెద నమేయ సౌఖ్యము లందన్"
(లేదా...)
"సానిన్ గొల్చెద రేఁబవల్ గలుగఁగన్ సౌఖ్యంబు సత్సంపదల్" 

24, అక్టోబర్ 2018, బుధవారం

సమస్య - 2825 (చిన్నయసూరి చేత...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"చిన్నయసూరి వలన మృతిఁ జెందెఁ దెలుఁ గయో"
(లేదా...)
"చిన్నయసూరి చేత మృతిఁ జెందె నయో మన తెల్గుబాసయే"

23, అక్టోబర్ 2018, మంగళవారం

సమస్య - 2824 (శాల్యోదన మిచ్చు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"శాల్యోదన మిచ్చునొక్కొ జవ సత్త్వంబుల్"
(ఛందోగోపనంగా వృత్తంలోను పూరించవచ్చు)

22, అక్టోబర్ 2018, సోమవారం

సమస్య - 2823 (స్నాన జపము లేల...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"స్నాన జపము లేల జంద్య మేల"
(లేదా...)
"స్నానంబున్ జప నిష్ఠ లేల మడియున్ జంద్యంబు నా కేలరా"

21, అక్టోబర్ 2018, ఆదివారం

సమస్య - 2822 (మగనిన్ వాకిటనె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"మగనిన్ వాకిటనె నిల్పు మగువా జేజే"
(లేదా...)
"మగనిన్ వాకిట నిల్పునట్టి మగువా మా జోతలం బొందుమా"

20, అక్టోబర్ 2018, శనివారం

సమస్య - 2821 (నవరాత్రోత్సవము లొప్పు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"నవరాత్రోత్సవము లొప్పు నాలుగు దినముల్"
(ఈరోజు పూరణలు ప్రసారం కానున్న ఆకాశవాణి వారి సమస్య)
(లేదా...)
"నవరాత్రోత్సవముల్ గణింపఁగఁ దగున్ నాల్గౌ దినమ్ముల్ గనన్"

19, అక్టోబర్ 2018, శుక్రవారం

సమస్య - 2820 (అల్లునిఁ జంపఁగా...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"అల్లుఁ జంపఁ దలఁచె నాహవమున"
(లేదా...)
"అల్లునిఁ జంపఁగాఁ దలఁచె నాహవమందున మామ క్రుద్ధుఁడై"

18, అక్టోబర్ 2018, గురువారం

న్యస్తాక్షరి - 60 (ద-శ-హ-ర)


అంశము - దసరా సంబరములు
ఛందస్సు- తేటగీతి
న్యస్తాక్షరములు - నాలుగు పాదాల మొదటి అక్షరాలు వరుసగా 'ద - శ - హ - ర' ఉండాలి.
(లేదా...)
ఛందస్సు - మత్తేభము
న్యస్తాక్షరములు - 
1వ పాదంలో 1వ అక్షరం - ద
2వ పాదంలో 6వ అక్షరం - శ
3వ పాదంలో 12వ అక్షరం - హ
4వ పాదంలో 16వ అక్షరం - ర.

17, అక్టోబర్ 2018, బుధవారం

దత్తపది - 147 (ఈశ-హర-శివ-భవ)


ఈశ - హర - శివ - భవ
పై పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగిస్తూ
దుర్గాదేవిని స్తుతిస్తూ
మీకు నచ్చిన ఛందస్సులో
పద్యాన్ని వ్రాయండి.

16, అక్టోబర్ 2018, మంగళవారం

సమస్య - 2819 (కాపురము కంటె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"కాపురము కంటె కన నరకమ్ము గలదె"
(లేదా...)
"కాపురమున్ గ్రమించు నరక మ్మొక టున్నదె యెంచి చూడఁగన్"
(వూర ఈశ్వర రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలతో...)

15, అక్టోబర్ 2018, సోమవారం

సమస్య - 2818 (ప్రమథులు విష్ణుభక్తిని...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"ప్రమథు లూర్ధ్వపుండ్రములతో వఱలినారు"
(లేదా...)
"ప్రమథులు విష్ణుభక్తినిఁ దిరంబుగఁ దాలిచి రూర్ధ్వపుండ్రముల్"

దశ దళ పద్మబంధము

దేవి స్త్రోత్రముసీ: తామసీ! శాoభవీ! దశభుజా! సాత్వికి!
          బాలచంద్ర! కన(కా)భరణ భూషి 
     తా! విజయ! భవాని! సావిత్రి! రంజనీ!
          కాత్యాయనీ!(చ)ర్చ! కామ పూజి
     తా! యమునా! పింగ! ఛాయ! శాకంబరీ! 
          విశ్వజనని!  బాబ్రవి! పరదే(వ)
     తా! కిరాతీ! హిండి! శాకినీ! నగజాత!  
          నిర్గుణా! సక(ల) మునిగణ సేవి
     తా! గిరిజా! శాక్రి! యోగినీ! నిస్తులా!
          వారుణీ!సతి!  పంచ వదన సం(యు)
     తా! సురస! మలయ వాసి(నీ)! మాతృక! 
          మాలిని! మంగళ! మారి పురల!                                             
     తారుణ్య దాయిని! కారుణ్య కౌము(దీ)!
          పురుహూతి! శాంకరి! పుత్రి! భంజ!                                
    తాపిత ధారిణి! దాక్షి! సురాసుర   
          వి(ను)త! భవ్య!  నగనందిని! భగవతి!
    తాలికా వితరిణి! దాక్షాయణి! స(ని)! 
          నారాయణీ! ఉమ! యోగమాయ! బుద్ది!                     
    తాతోటు నాశిని! ధర్మ స్వరూపిణి!   
          (కరు)ణాoత  రంగిణీ!   గట్టు పట్టి !
తే: తాయి! ఖర్పర  గు(ణ)నిక ధారిణి! శివ!     
     నిత్య సం(తో)షి! శ్యామలా! సత్య! ధిషణ !
     భక్తితో(డ) జేతును పూజ భద్రకాళి
     కాచ వలయు నీ దీనుని  కరుణ తోడ.

పద్యము చదువు విధానము

దేవి నామములతో దశ దళ పద్మము ఇది. సీస పద్యములో ప్రార్ధన.    ముందుగా వృత్తములో గులాబీ రంగు వద్ద బాణము గుర్తు పెట్టిన చోటు నుంచి ”తా“తో మొదలు బెట్టి తామసీ అని చదువుకుంటూ ఆ దళము చివరకు వచ్చిభూషితా అని మరల విజయ అనే పాదము చదువు కొంటు పెద్ద వృత్తములో పది పాదాలు పూర్తి చేసుకోవాలి. చివరి పాదము గట్టు పట్టి దగ్గిర ఆపి మరల తా తో క్రింద బాణము గుర్తు గల కొస భాగములో అక్షరములు కలిపి చదువుకోవాలి. కొస భాగములలో 3 పాదములు  మాత్రమే కనిపిస్తాయి. భద్రకాళి వరకు మాత్రమే. ఈ బంధములో విశేషము   తా అన్న అక్షరము తోటి 10 పాదాలు మొదలు అవుతాయి.  దానితో బంధము జరిగింది. అంతటితో అయి పోలేదు. ఎత్తుగీతిలోని ఆఖరి పాదములోని ఒక్కొక అక్షరము పద్యములోని అన్ని పాదములలో  బంధించబడినది.  కాషాయ రంగు బుల్లి వృత్తములలో అక్షరములు బంధించ బడినవి.  మొదటి గులాబీ రంగు దళములో కా రెండవ దళములో  అలా వరుసగా బంధించ బడినవి. అవి మొత్తము కలిపి చదువుకున్న చిత్రం పూర్తి  అవుతుంది. ఇది ఈ చిత్ర బంధ విశేషము.

(అర్ధములు) 
తాళికా వితరిణి = ఓర్పు ప్రసాదిoచునది, తాకత్తు రూపిణి = బలమైన రూపము గలది, తాటోటు నాశిని = మోసం నాశనము చేయునది,తాపిత ధారిణి  =పట్టు చీర ధరించినది,తామ్రాక్ష =  ఎర్రని కనులు కలది, తాయి = తల్లి, తారుణ్య దాయిని = యవ్వనము ప్రసాదిoచునది, తారణ తరింప చేయునది, ఖర్పరము = కపాలము, గుణనిక=  హారము.

పూసపాటి కృష్ణ సూర్య కుమార్ బంధకవి