31, ఆగస్టు 2023, గురువారం

సమస్య - 4519

1-9-2023 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మోస మొనరించు వారలే పూజ్యజనులు”
(లేదా...)
“మోస మొనర్చువారలనె పూజ్యులుగా నుతియింతు రెల్లరున్”

30, ఆగస్టు 2023, బుధవారం

దత్తపది - 200

31-8-2023 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
వేంకట - సుబ్బ - సహ - దేవుఁడు
పై పద్యాలతో వధూ వరులను ఆశీర్వదిస్తూ
స్వేచ్ఛాఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.
(31-8-2023 రోజున గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారి కుమారుడు చి. శరత్ చంద్ర వివాహం 

చి.సౌ. సాయిసంధ్యతో గుంతకల్లులో జరుగుతున్న సందర్భంగా)


29, ఆగస్టు 2023, మంగళవారం

సమస్య - 4518

30-8-2023 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వాగ్దృగలభ్యుండు సేరెఁ బ్రాదయ్యములన్”
(లేదా...)
“వాగ్దృగలభ్యుఁడై యసురపక్షముఁ జేరె మురారి ప్రీతితో”
(బ్రహ్మశ్రీ వద్దిపర్తి వారి శతావధానంలో బందరు దుర్గాప్రసాద్ గారి సమస్య)

28, ఆగస్టు 2023, సోమవారం

సమస్య - 4517

29-8-2023 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పట్టెఁ జరవాణిఁ బుస్తకపాణి గనుఁడు”
(లేదా...)
“పుస్తకపాణి హస్తమున భూషణమై చరవాణి యొప్పెడిన్”

27, ఆగస్టు 2023, ఆదివారం

సమస్య - 4516

28-8-2023 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మత్స్యము సింహముగఁ జంపె మత్తగజంబున్”
(లేదా...)
“మత్స్యము సింహమై చెలఁగి మత్తగజంబునుఁ గూల్చె నింగిపై”

(బ్రహ్మశ్రీ వద్దిపర్తి వారి శతావధానంలో ఇప్పిలి వేణుగోపాల్ గారి సమస్య)

26, ఆగస్టు 2023, శనివారం

సమస్య - 4515

27-8-2023 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పరపతి మేలనుచు సతులు వల్కుట సబబే”
(లేదా...)
“పరపతి మేలుమేలనుచు భామలు వల్కుట భావ్యమే కదా”
(బ్రహ్మశ్రీ వద్దిపర్తి వారి శతావధానంలో రమణమూర్తి గారి సమస్య)

25, ఆగస్టు 2023, శుక్రవారం

సమస్య - 4514

26-8-2023 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మీసమ్ములు దెల్లనయ్యె మీనాక్షి కయో”
(లేదా...)
“మీసంబుల్ గడుఁ దెల్లనయ్యెఁ గనుమా మీనాక్షికిన్ బాపురే”
(బ్రహ్మశ్రీ వద్దిపర్తి వారి శతావధానంలో చంద్రశేఖర శర్మ గారి సమస్య)

24, ఆగస్టు 2023, గురువారం

సమస్య - 4513

25-8-2023 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రాట్నమ్మునుఁ ద్రిప్పి తాన్ స్వరాజ్యము పొందెన్”
(లేదా...)
“రాట్నముఁ ద్రిప్పి భారతి స్వరాజ్యము పొందె నదేమి చిత్రమో”
(బ్రహ్మశ్రీ వద్దిపర్తి వారి శతావధానంలో కిలపర్తి దాలినాయుడు గారి సమస్య)

23, ఆగస్టు 2023, బుధవారం

సమస్య - 4512

24-8-2023 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ముని కౌఁగిట సీత వ్రాలి పొందెను సుఖమున్”
(లేదా...)
“ముని పరిరంభ సౌఖ్యమును బొందెను జానకి పర్ణశాలలో”
(బ్రహ్మశ్రీ వద్దిపర్తి వారి శతావధానంలో సమస్య)

22, ఆగస్టు 2023, మంగళవారం

సమస్య - 4511

23-8-2023 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కాకినిఁ గని మెచ్చి చేసెఁ గళ్యాణమ్మున్”
(లేదా...)
“కాకిని మెచ్చి పిల్చి తన కన్యనొసంగియుఁ బెండ్లిఁ జేసెనే”
(బ్రహ్మశ్రీ వద్దిపర్తి వారి శతావధానంలో బొంతు సూర్యనారాయణ గారి సమస్య)

21, ఆగస్టు 2023, సోమవారం

సమస్య - 4510

22-8-2023 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మా కరములు పదములు నియమమునఁ గొలువుమా”
(లేదా...)
“మా కరముల్ పదాలు నియమంబునఁ బట్టినవాఁడు ధన్యుఁడౌ”
(బ్రహ్మశ్రీ వద్దిపర్తి వారి శతావధానంలో MPS సత్యనారాయణ గారి సమస్య)

20, ఆగస్టు 2023, ఆదివారం

సమస్య - 4509

21-8-2023 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సత్కవి గాఁ డతఁడు పొందె సన్మానములన్”
(లేదా...)
“సత్కావ్యమ్ముల వ్రాయనట్టి కవికే సన్మాన సత్కారముల్”
(బ్రహ్మశ్రీ వద్దిపర్తి వారి శతావధానంలో డా. పిలకా శాంతమ్మ గారి సమస్య)

19, ఆగస్టు 2023, శనివారం

సమస్య - 4508

20-8-2023 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ధారణలో విఫలుఁడె యవధానముఁ జేసెన్”
(లేదా...)
“ధారణ సేయనేరఁ డవధాన మొనర్చెను మెచ్చి రెల్లరున్”
(బ్రహ్మశ్రీ వద్దిపర్తి వారి శతావధానంలో నారాయణ మిత్ర గారి సమస్య)

18, ఆగస్టు 2023, శుక్రవారం

సమస్య - 4507

19-8-2023 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శంకర సతియై జానకి సౌఖ్యముఁ గనె”
(లేదా...)
“శంకరు ధర్మపత్ని యగు జానకి గాంచె నమేయసౌఖ్యముల్”
(బ్రహ్మశ్రీ వద్దిపర్తి వారి శతావధానంలో MSV గంగరాజు గారి సమస్య)

17, ఆగస్టు 2023, గురువారం

సమస్య - 4506

18-8-2023 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సూర్యుఁ డుదయింపఁ దిమిరమ్ము చుట్టుముట్టె”
(లేదా...)
“రవి యుదయింపఁగాఁ దిమి పరంపర గ్రమ్మె ధరాతలమ్మునన్”
(బ్రహ్మశ్రీ వద్దిపర్తి వారి శతావధానంలో పండి ఢిల్లీశ్ గారి సమస్య)

16, ఆగస్టు 2023, బుధవారం

సమస్య - 4505

17-8-2023 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కంఠేకాలుండు పంక్తికంధరుఁ దాఁకెన్”
(లేదా...)
“కంఠేకాలుఁడు పంక్తికంధరుని వేగం దాఁకె నత్యుగ్రుఁడై”
(బ్రహ్మశ్రీ వద్దిపర్తి వారి శతావధానంలో కుప్పిలి ఉమామహేశ్వర్ గారి సమస్య)

15, ఆగస్టు 2023, మంగళవారం

సమస్య - 4504

16-8-2023 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ప్రవచనకర్తలు నటింత్రు భక్తవరులుగన్”
(లేదా...)
“ప్రవచనకర్త లెల్లరును భక్తులుగా నటియించువారలే”
(మొన్న శ్రీకాకుళం శతావధానంలో బ్రహ్మశ్రీ వద్దిపర్తి పద్మాకర్ గారికి నేనిచ్చిన సమస్య)

14, ఆగస్టు 2023, సోమవారం

సమస్య - 4503

15-8-2023 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“హిందుదేశమున్ బిలువ రా దిండియ యని”
(లేదా...)
“హిందూదేశము నిండియా యనఁగ రా దింకేల దాస్యం బిటుల్”

13, ఆగస్టు 2023, ఆదివారం

సమస్య - 4502

14-8-2023 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“లాయరుఁ గని భీతిఁ గని పలాయనమైతిన్”
(లేదా...)
“లాయరుఁ గాంచి భీతిలి పలాయనమంత్రమునుం బఠించితిన్”

12, ఆగస్టు 2023, శనివారం

సమస్య - 4501

13-8-2023 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“భత్యము లేనట్టి కొలువు వరసుఖము లిడున్”
(లేదా...)
“భత్యం బందని కొల్వుఁ జేసినపుడే ప్రాప్తించు సత్సౌఖ్యముల్”

11, ఆగస్టు 2023, శుక్రవారం

సమస్య - 4500

12-8-2023 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కనకదుర్గ! ఖలులఁ గాచుమమ్మ”
(లేదా...)
“ఖలులం గాచుము సత్కృపన్ గనకదుర్గా నీకు దండం బిదే”

10, ఆగస్టు 2023, గురువారం

సమస్య - 4499

11-8-2023 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రతి వెగటాయెను పడుచుకు రాతిరిపూటన్”
(లేదా...)
“రతి వెగటాయె నేటి కవురా జవరాలికి రాత్రి వేళలో”

9, ఆగస్టు 2023, బుధవారం

దత్తపది - 199

10-8-2023 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
రోత - పాడు - చెడు - ఏవ
పై పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగిస్తూ
వేంకటేశ్వరుని దివ్యమంగళ రూపాన్ని వర్ణిస్తూ
స్వేచ్ఛాచందంలో పద్యం చెప్పండి.

8, ఆగస్టు 2023, మంగళవారం

సమస్య - 4498

9-8-2023 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“బొబ్బిలి యుద్ధమున నోడె బుస్సీ సేనల్”
(లేదా...)
“బొబ్బిలి యుద్ధరంగమున బుస్సి బలంబులె యోడె వింటివా”

7, ఆగస్టు 2023, సోమవారం

సమస్య - 4497

8-8-2023 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“దేవుఁడు లేనట్టి గుడియె తీర్చును గోర్కెల్”
(లేదా...)
“దేవుఁడు లేని దేవళమె తీర్చును భక్తుల కోర్కెలన్నియున్”

6, ఆగస్టు 2023, ఆదివారం

సమస్య - 4496

7-8-2023 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రామకథను జింతాకుపై వ్రాయఁ దగును”
(లేదా...)
“శ్రీరామాయణగాథ వ్రాయఁగఁ దగున్ జింతాకుపైఁ బూర్తిగన్”

5, ఆగస్టు 2023, శనివారం

సమస్య - 4495

6-8-2023 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కాంత లాదరణీయులు గారు నిజము”
(లేదా...)
“పడఁతుల నాదరింపకుఁడు పాడగు పచ్చని కాపురంబులే”
(పిరాట్ల వేంకట శివరామకృష్ణ గారికి ధన్యవాదాలతో)

4, ఆగస్టు 2023, శుక్రవారం

సమస్య - 4494

5-8-2023 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నరుఁడు దేరుఁ ద్రిప్పఁగనె యుత్తరుఁడు దిట్టె”
(లేదా...)
“తిట్టె విరాటరాట్సుతుఁడు దేరు మరల్చుటచే బృహన్నలన్”

3, ఆగస్టు 2023, గురువారం

సమస్య - 4493

4-8-2023 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వచ్చినట్టి ఫల్గుణుని గెల్వంగవచ్చు”
(లేదా...)
“వచ్చినవాఁడు ఫల్గుణుఁ డవశ్యము గెల్వఁగవచ్చు సైంధవా”

2, ఆగస్టు 2023, బుధవారం

సమస్య - 4492

3-8-2023 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రాయల కావ్యమ్మునఁ గనరావు రసమ్ముల్”
(లేదా...)
“రాయల కావ్యమందు గనరావు రసోచిత భావసంపదల్”

1, ఆగస్టు 2023, మంగళవారం

న్యస్తాక్షరి - 83

2-8-2023 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
పాదాంతాక్షరాలుగా 'వ - వ - వ - వా' న్యస్తం చేస్తూ
శివుని స్తుతిస్తూ చంపకమాల (లేదా...) కందం వ్రాయండి.