12, అక్టోబర్ 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3869

13-10-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ననుఁ జంపఁగ వచ్చువాఁడె నా దైవమగున్”
(లేదా...)
“ననుఁ జంపం జనుదెంచువాఁడె గనగా నా యిష్టదైవంబగున్”

27 కామెంట్‌లు:

 1. నేననుహుంకారాక్రుతి
  ననయంబునుఁజేటుఁదెచ్చునరయగబుద్ధిన్
  కనుగోనిశత్రువునాలో
  ననుఁజంపఁగవచ్చువాఁడెనాదైవమగున్

  రిప్లయితొలగించండి

 2. పెనిమిటి వాయుసుతునితో
  ననె ద్రౌపది కీచకుండనధముడనకుడై
  యనుభవింప దలంచనె
  ననుఁ, జంపఁగ వచ్చువాఁడె నా దైవమగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. వనిలోవాసముఁజేసినన్తనువులేఁబాయంగజన్మంబులన్
  మనమామాధవునందునిల్పితుదకీమాయల్విడన్ఁబాఱినన్
  కనగారానిదినీదురూపుననువేగావంగరమ్మంచుభీష్ముండనెన్
  ననుఁజంపంజనుదెంచువాఁడెగనినన్దైవమ్మునాకౌగదా

  రిప్లయితొలగించండి
 4. సమస్య :
  నను జంపగ వచ్చువాడె నా దైవమగున్

  ( పౌలస్త్యహృదయం )

  ఘనుడగు నారాయణుడే
  యినకులమందున జనించె; నికపై నా జీ
  వనసారథి రాముం డదె
  నను జంపగ వచ్చువాడె;నాదైవమగున్ .

  ( పౌలస్త్యుడు - రావణుడు )

  రిప్లయితొలగించండి
 5. కనులవి కాయలు కాయగ
  మనమును దోచిన విభుగను మార్గము వెదుకన్
  చనవున ఘన కుసుమాస్త్రుడు
  నను జంపగ, వచ్చువాడె నాదైవమగున్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఘనమగు గీతాపాఠము
   మనమున నాటగ కిరీటి మాట్లాడె నిటుల్
   దినకరు వలెనజ్ఞానము
   నను జంపగ వచ్చువాడె నాదైవమగున్

   తొలగించండి
 6. కురుక్షేత్రమున భీష్ముని పలుకులు ---
  అనిలో చక్రము దాల్చియు
  ఘన భుజ దర్ప మ్ము తోడ కాంతి యుతుండై
  దినకరు పగిదిని వెల్గుచు
  నను జంపగ వచ్చుఁ వాడె నా దైవ మగున్

  రిప్లయితొలగించండి

 7. హనుమా చాలుము నీదుమాటలిక నీవారావణున్ జంప వా
  హిని నీదౌకద రాముదెట్టులగు, ప్రాయేఱున్ విలంఘించి తా
  కినుకన్ బూని స్మరాంకుశుండెయగునా కీలాలకున్, బ్రోవగా
  నను, జంపం జనుదెంచువాఁడె గనగా దైవమ్ము నాకౌఁ గదా.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. వినుమా! భారత యుద్ధ మందు
  మిగులన్ భీష్ముండె పోరాడె నా
  తని శస్త్రాస్త్రములెల్ల బార్థుని వెసన్
  దాకంగ వీక్షింయున్
  ఘన కోపంబున బోవు కృష్ణు గని
  యున్ గంగా సుతుండిట్లనెన్
  నను జంపన్ జనుదెంచు వాడె గన
  గన్ నాయిష్ట దైవంబగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. వనమందు నా దరిని గను
  వినికిని జూసి భయమొంద , వ్రేనిన యెడలన్
  పెను ముప్పగునంచు తెలిసి
  ననుఁ , జంపఁగ వచ్చువాఁడె నా దైవమగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 10. మనలో మంచిని పెంచెద
  మనుచును వత్తురు మఠాధిపతులెల్ల, మనం
  బునగల దుర్గుణముల నయి
  ననుఁ జంపఁగ వచ్చువాఁడె నా దైవమగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. పెను కోపంబున, భీష్మా!
  విను! రణ మున జంపెదనన వెన్నుడు, రా! ర
  మ్మని శాంతనవుండిట్లనె,
  ననుఁ జంపఁగ వచ్చువాఁడె నా దైవమగున్”

  రిప్లయితొలగించండి
 12. అనినిన్ సారథి రూపుడే యెగసి తీవ్రాంశుండు నైదూకుచున్
  వనమందుండెడి మత్తకీశము పయిన్ పారీంద్రమున్ బోలుచున్
  ఘనుడా కృష్ణుడు చక్రమున్ గొనుచు నా గాండీవినే గావగా
  ననుఁ జంపం జనుదెంచువాఁడె గనగా నా యిష్టదైవంబగున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. మత్తేభము:
  తన ధర్మమ్మిసుమంత నేర్వడుసదా ధ్యానించు వంశమ్మునే
  పనిమాలన్ కుల కండువా భుజముపై ప్రాకించు దౌర్భాగ్య మే
  గుణకర్మల్ గణుతించకే పుటక చేగుర్తించు వర్ణమ్ము వి
  న్ననుఁ జంపం జనుదెంచువాఁడె గనగా నా యిష్టదైవంబగున్”
  - కటకం వేంకటరామశర్మ.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. పనిమాలన్ " కాదంటే....పనిమీరన్.....అనండి

  రిప్లయితొలగించండి
 15. (హిరణ్యకశిపుని మనోగతము)

  సనకాదులీయ శాపము
  ననుజంపగ కోరియుంటి నళినదళాక్షున్
  కనివిని యెరుగని రీతిగ
  ననుఁ జంపఁగ వచ్చువాఁడె నా దైవమగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 16. ముని శాపమ్మున కానలోన జననమ్మున్ బొందితిన్ దైత్యుడై
  ఘనుడౌ శౌరి మనుష్యజన్మమున దుఃఖమ్మున్ తొలంగింపగా
  వనిలో మౌనుల, కుద్భవించు భువి, శాపమ్మున్ నివర్తింపగా
  ననుఁ జంపం జనుదెంచువాఁడె గనగా నా యిష్టదైవంబగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 17. దినకరకోటి ప్రకాశుడు
  కినుకను లంఘింప వేగ క్రీడిని గావన్
  గని భీష్ముండనెనిట్టుల
  ననుఁ జంపఁగ వచ్చువాఁడె నా దైవమగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 18. కందం
  అనిలో గంగా తనయుడు
  ఘన శరములచే సుడిగొన, కసిగొని హరి బీ
  ష్ముని జంప రాగ ,దలచెను
  నను జంపగ వచ్చువాడె నా దైవమగున్
  ప్రబల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి
  ఉండవల్లి సెంటర్

  రిప్లయితొలగించండి
 19. సినిమా చూపిస్తూ తండ్రి కొడుకుతో...

  కందం
  కనుమయ్య ఘట్టమును హరిఁ
  గనుగొన గదతో హిరణ్యకశిపుడు కంబ
  మ్మును మోదఁగ నరహరి కత
  ననుఁ జంపఁగ వచ్చువాఁడె నా దైవమగున్

  మత్తేభవిక్రీడితము
  కనుమా! గొప్పది సన్నివేశమిపుడున్, కార్పణ్యమేపారఁగన్
  దన భక్తుండగు వైరి, దైత్యుఁడు గదన్ దాడింపఁ గంబమ్ముపై
  జనియించున్ నరసింహమై హరియె, విశ్వాసంబునన్ బ్రోవఁ గూ
  ననుఁ, జంపం జనుదెంచువాఁడె గనగా దైవమ్ము నాకౌఁ గదా!

  రిప్లయితొలగించండి
 20. మునులొసగిన శాపమునకు
  దనుజునిగా పుట్టి నట్టి దశకంఠుడు రా
  మునిగని యనెనట "రణమున"
  ననుఁ జంపఁగ వచ్చువాఁడె నా దైవమగున్"

  బలిజేపల్లి ద్వారకానాథ్

  రిప్లయితొలగించండి
 21. వయసు మళ్ళిన ఓ తండ్రి తన కొడుకే సర్వము అనుకొంటాడు. కానీ పెండ్లి చేసిన తరువాత మారిపోయి ఆస్తులను తన పేరు తో మార్చమని కొట్లాడుతాడు.. చివరికి చంప దానికి కూడా వెను కాడడు... ఇదే ఇతివృత్తముతో నా ప్రయత్నము:

  మ:

  వినుమా నీ కథ వింత గొల్పు నదియౌ వృద్ధాప్యమే జేరగన్
  పెనుగారమ్మున పెంపు గూర్చ నతిగా పేరెంచి లోకమ్ము నన్
  మనువాడంగను నాలి గూడి యకటా మారాడ గానాస్తి కై
  ననుజం పం జనుదెంచు వాడె గనగా నాయిష్ట దైవమ్మగున్

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 22. అనుజుడగు రామశాస్త్రికి
  ననుజంపంగ వచ్చువాడె,నాదైవమగున్
  ననుగాపాడ దలచునా
  మనుజుడెపొసతము నరయగ మహిలో నార్యా

  రిప్లయితొలగించండి
 23. ఘనుఁడా ఫాలాక్షుం డ
  న్యు ననుపు గుంభనముగా నహో దాక్షిణ్య
  మ్మున వే మోక్షం బీయఁగ
  ననుఁ జంపఁగ వచ్చు వాఁడె నా దైవ మగున్


  కన లే రన్యులు కృష్ణు నవ్విధము సంగ్రామంబునం దెన్నఁగా
  వనమాలిన్ వసుదేవ నందను నటన్ వాకృచ్చె నిబ్భంగినిం
  గని భీష్ముం డనిఁ దన్ను జంపఁగను జక్రం బూని కృష్ణుండు రా
  ననుఁ జంపం జనుదెంచు వాఁడె గనఁగా నా యిష్ట దైవమ్మగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 24. కన మాధ్యందిన భానుఁడై చెలఁగి గంగాసూనుఁడాలంబునన్
  ఘనశస్త్రాన్వితునర్జునున్ గసుగ చక్రంబూని యుగ్రాక్షుడై
  వనరాజంబన దోచ కృష్ణుడటులన్ వ్రాలంగ భీష్ముండనెన్
  ననుఁ జంపం జనుదెంచువాఁడె గనగా నా యిష్టదైవంబగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 25. అనుజుండాతడు రామశా స్త్రికిని మాహాలక్ష్మికిన్ సోదరా!
  ననుజంపంంజనుదెంచువాడెగనగా,నాయిష్టదైవంబగున్
  వినుమాశేఖర,నాదుమాటలను నేవేల్పైన జింతింపగన్
  మనుజుండెప్పుడు దైవమున్ బరము నిమ్మంచున్ సమ్మానంబుతో వేడుమా

  రిప్లయితొలగించండి