2, ఫిబ్రవరి 2022, బుధవారం

సమస్య - 3981

3-2-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తమ్ములు మురియఁ దొలిదెస సుధాకరుఁ డొదవెన్”
(లేదా...)
“తమ్ములు సంతసిల్లఁగ సుధాకరబింబము దోఁచెఁ బ్రాగ్గిరిన్”

39 కామెంట్‌లు:

 1. ఝమ్మన తుమ్మెదలు,సమీ
  రమ్ములు మందముగవీచ లలనా!పికరా
  వమ్ములు సెలగ,కుముదచి
  త్తమ్ములు మురియఁదొలి దెససుధాకరుఁడొదవెన్।

  రిప్లయితొలగించండి
 2. లెమ్మనిసూర్యుడుపొడమెను
  తమ్ములుమురియతొలిదెస’సుధాకరుడొదవెన్
  చిమ్మినచీకటితరుమగ
  క్రమ్మినమేఘమువెలువడికాంతులుజిమ్మన్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. క్రమ్మిన చిమ్మ చీకటుల కాలపు రాత్రి
  గతించె నెంతయో
  తమ్ములు సంతసిల్లగ సుధాకర బింబము
  ద్రోచె ప్రాగ్గిరిన్
  తుమ్మెద గాన మాధురులు తూరుపు వెల్గులు పిల్లవాయువుల్
  సమ్ముద మొంద జేయగను సారసముల్
  వికసించె జెచ్చరన్

  రిప్లయితొలగించండి
 4. పౌర్ణమి రోజున....

  కందం
  రమ్మన పతి రాడని కో
  పమ్మున సతి యెదురుచూడ బహుమతి చేతన్
  గమ్మగఁ బిలువఁ దొలఁగఁ బం
  తమ్ములు, మురియఁ దొలిదెస సుధాకరుఁ డొదవెన్!

  ఉత్పలమాల
  రమ్మని వేచి చూచి సతి రాక మగండట జాగుచేయ కో
  పమ్మున వైచి చిందు చరవాణిని రంకెల మూతి త్రిప్పఁగన్
  గమ్మని పిల్పు మెచ్చునను గాన్కను చేతను రాగఁ దొల్గ పం
  తమ్ములు, సంతసిల్లఁగ సుధాకరబింబము దోఁచెఁ బ్రాగ్గిరిన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 5. తెమ్మెర లు వీచు చుండగ
  ఝుమ్మని తుమ్మెదలు సలుపు ఝo కారము నన్
  కమ్మని భావము నన్ భూ
  తమ్ములు మురియ తొలి దెస సుధాకరు డొ ద వెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 6. కొమ్మరొ!కోకిలమ్మలు”కుకూ”యని కూయగ భృంగ రాజముల్
  ఝుమ్మని సేయనాదములు ,చల్లగ చల్లగ గాలివీచ,పూ
  లమ్ములు వేయ మారుఁడు,జలమ్ముల నుండెడు తెల్ల కల్వ మొ
  త్తమ్ములు సంతసిల్లగ సుధాకర బింబముఁదోచె ప్రాగ్గిరిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. రెండవపాదములో
   “చల్లని గాలులువీచ, పుష్పబా
   ణమ్ములు వేయ మారుఁడు వనమ్ములనుండెడు”
   అని సవరించడమైనది.

   తొలగించండి
  2. ప్రశస్తమైన పూరణ. అభినందనలు.
   రెండవ పాదంలో యతి ?

   తొలగించండి
  3. నమస్తే!శంకరయ్యగారు!
   రెండవ పాదములో యతి
   చొక్కపు గాలులు గా సవరించాను.

   తొలగించండి
 7. ఇమ్ముగ విరియు సరసిజా
  తమ్ములు మురియఁ , దొలిదెస సుధాకరుఁ డొదవెన్
  కొమ్మలు చెలువము నందున
  మమ్ముల మించితివనంగ మైమరచెనదే

  రిప్లయితొలగించండి
 8. చిమ్మని చీకటిన్ దునుము చీకటి గొంగయె క్రుంగినంత లో

  కమ్మున నావరింపనిశి కాంతివిహీన ధరిత్రి బ్రోవగా

  యొమ్మికతోడ నా రమ సహోదరుఁడబ్బునటంచు పారిజా

  తమ్ములు సంతసిల్లఁగ సుధాకరబింబము దోఁచెఁ బ్రాగ్గిరిన్.

  తమ్మిదొర క్రుంగి నంతనె

  యిమ్మగు రేయెండనొసగు నేణతిలకుడే

  యిమ్మహి యనుచును యువచూ

  తమ్ములు మురియఁ దొలిదెస సుధాకరుఁ డొదవెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. అమ్మజనెన్మరోజగముయందరినిన్విడినప్పుడామెయే
  కమ్మగవార్చివండితమకన్నులకాంతిగనిల్చెపచ్చగన్
  అమ్మత నైతమం గనిన యక్కకుసంతతిగల్గెగాయనా
  తమ్ములు సంతసిల్లఁగ సుధాకరబింబము దోఁచెఁ బ్రాగ్గిరిన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'జగము+అందరి' అన్నపుడు యడాగమం రాదు. 'తను+ఐ'... తానును 'తను' అనరాదు.

   తొలగించండి
 10. తెమ్మెర వీచెడి తరుణము
  క్రమ్మిన మబ్బులు తొలగగ రమణీయముగా
  దిమ్మరులౌ కువలయ చి
  త్తమ్ములు మురియఁ దొలిదెస సుధాకరుఁ డొదవెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   మూడవ పాదంలో గణభంగం. "అమ్మా బ్రతికితిమని ప్రాం/అమ్మ బ్రతికితి మనుచు ప్రాం" అనండి.

   తొలగించండి
  2. ధన్యవాదాలు.
   కందం
   ఇమ్ములు దీరగ టీకా
   నమ్మక మేర్పడ కరోన నలతలు బోవన్
   అమ్మ బ్రతికితిమనుచు ప్రాం
   తమ్ములు మురియ ,దొలిదెస సుధాకరు డొదవెన్.

   ప్రబల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి
   ఉండవల్లి సెంటర్.

   తొలగించండి
 12. ఇమ్ముగ భానుండొదవెను
  తమ్ములు మురియఁ దొలిదెస; సుధాకరుఁ డొదవెన్
  సమ్ముదముగ విరియఁగ కుము
  దమ్ములు మఱుసంజ వేళ తారాధ్వమునన్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. ఇమ్ముగ భానుడు గనబడె
  దమ్ములు మురియ దొలిదెస,సుధాకరుడొదవెన్
  దమ్ములు ముకుళిత మాయెను
  చిమ్మిన జీకటులు వోయి సెలగెను గాంతుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 14. ఇమ్ముగఁ బండిన కలువలు
  తమ్ముల సఖుఁ డుండ గగన తలమం దెలమిన్
  నెమ్మిని నింక విడిచి పం
  తమ్ములు మురియఁ దొలిదెస సుధాకరుఁ డొదవెన్


  నెమ్మి నొసంగ జీవులకు నెమ్మది పొంగఁగ నిండు పున్నమిం
  జిమ్మఁగఁ బైకి భంగములఁ జెంగునఁ దాఁకఁగ నాకసమ్మునే
  సమ్మద తాప మందఁగను జంటలు కల్వల మేటి పూల వ్రా
  తమ్ములు సంతసిల్లఁగ సుధాకర బింబము దోఁచెఁ బ్రాగ్గిరిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 15. చిమ్మిన చీకటిన్ దఱిమి చీకటి గొంగడు వెల్గునిచ్చెనే
  తమ్ములు సంతసిల్లగ,సుధాకర బింబము దోచెబ్రాగ్దిశన్
  నిమ్ముగ జింతజేయగను నియ్యది తోచెను చంద్రబింబమున్
  గ్రమ్మిన జీకటుల్ దుడిచి కాంతుల దోచును బశ్చిమంబునన్

  రిప్లయితొలగించండి
 16. కొమ్మల చాటున రవిగని
  తమ్ములు మురియఁ దొలిదెస సుధాకరుఁ డొదవెన్”*
  కమ్మగవికసించెను కుము
  దమ్ములు సరసున గను చును తారా పథమున్

  డా బల్లూరి ఉమాదేవి
  మరొక పూరణ

  ఇమ్ముగనింగిలోనఫలమేమొయనంగనురాగసూర్యుడున్
  నెమ్మినిబూనుచున్తమియునిండగమానసవీధిలోనటన్
  కమ్మగనూపుచున్తలలు కాంతులు మోమున వెల్లువెత్త కెం
  దమ్ములు సంతసిల్లఁగ సుధాకరబింబము దోఁచెఁ బ్రాగ్గిరిన్”*

  రిప్లయితొలగించండి