5, ఫిబ్రవరి 2022, శనివారం

దత్తపది - 181

6-2-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
"అట్ట - కట్ట - చుట్ట - తట్ట"
పై పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగిస్తూ
భారతార్థంలో
మీకు నచ్చిన ఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

41 కామెంట్‌లు:

 1. చేపట్టగద్రౌపదిసభ
  నాకట్టగరాజలోకమవనినికుందెన్
  ఆచుట్టలపాండవులని
  పోతట్టిరిభుజమువెనుకభోరుననేడ్వన్
  దత్తపది181

  రిప్లయితొలగించండి
 2. *అట్ట* క మందు నీ వానతి‌‌ నిడుచు‌ సే
  వలనొందు యోగమున్ కలుగ జేతు

  *కట్ట* డి యేనాడు కలిగించ బోరు‌నీ పురమందు‌ సవతలు‌ తరచి చూడ

  కరువలి *చుట్ట* మెదుర‌ నిన్ను‌ పెండ్లాడి రాణిగా
  చేతు పురమ్ము లోన

  *తట్ట* వు మనముకు‌, పట్టవు మెదడుకు నీ కిట్టి యోచనల్ ‌నీవు బెట్టు

  చూప పడుదువు ‌బాధలు, తాప‌ మీవు

  నాపగ వలయు సైరంద్రి, కోప మేల

  రమ్ము కౌగిలిన్ రయముగ నిమ్ము లలన

  యనుచు కీచకుండు పలికె
  ననునయముగ

  రిప్లయితొలగించండి
 3. రిప్లయిలు
  1. కందం
   అట్టడుగు నేకలవ్యుని
   కట్టడికై యస్త్రగురుఁడు గానుకడుగఁ దా
   చుట్టన్బెట్టెను మరొకటి
   తట్టదనగ యశమునందె ధన్యాత్మునిగన్

   తొలగించండి
  2. తేటగీతి
   అట్టహాసమ్ముగా నవ్వె నతివయనుచు
   కట్టడింపఁగ సభకీడ్చి బట్టలొల్చి
   చుట్టఁబెట్టిన పాపమ్మె ముట్టడించి
   తట్టగన్ ధార్తరాష్ట్రులు గిట్టిరనిని

   తొలగించండి
 4. కట్టడి మీరెను చిత్తము,
  తట్టదు ధర్మాదిశాస్త్ర
  తత్వము ,పార్థా!
  అట్టట్టని నను విడువకు,
  చుట్టరికంబేడ గలదు సురగణికలకున్?

  రిప్లయితొలగించండి
 5. అట్టలు గుట్టలై పడవె, హానిని గూర్పెడి యాలమందునన్?
  జుట్టరికంబునం బగల జూపుట శౌర్యమె కౌరవేశ్వరా?
  కట్టలు మీరు కోపమటు కందువ నాశము గూర్పు గాదటే?
  తట్టగ లేదె నీ కిడగ దమ్ముని బిడ్డల కర్ధరాజ్యమున్?

  రిప్లయితొలగించండి
 6. తేటగీతి
  అట్టహాసము జేయుచు రాజరాజు
  బలికె ,కట్టడి జేయుదు పార్థుని శర
  ములను చుట్టగాలిని వోలె ములికి తోడ
  తట్టసై సూర్య పుత్రుడు తగవు నందు.
  ప్రబల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి
  ఉండవల్లి సెంటర్.
  చుట్టగాలి-సుడిగాలి,ములికి-బాణము ,తట్టసై-ధైర్యవంతుడై.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. పార్థుని ఆవేదన

  తే॥గీ॥
  ఎదుటగల ‘చుట్ట’ ములగని యించుక వ్యధ
  నొంది యెదని ‘యట్ట’ డుగున నుబుకు వెతను
  ‘కట్ట’డి సలుపలేకుంటిగద తదుపరి
  యేమియో ‘తట్ట’ కుండె పోరెటుల జరుగు !

  రిప్లయితొలగించండి

 8. (వనవాసము లో ధర్మజుడు అర్జునునితో పలికిన మాటలు గా)


  అట్టక్కులమారియె మన
  తట్టములకు మూలమైన దాయాదులకే
  చుట్టమనికదా శకునిని
  కట్టడి చేయంగ లేము కదనో పార్థా

  రిప్లయితొలగించండి
 9. భీమ సుయోధను ల గదా యుద్ధ సమయం లో --
  అట్ట హాసపు కురుపతి మట్టు బెట్ట
  గట్టిగా పోరి కట్టడి గాంచి కృష్ణు
  కొట్టుము గదతో డ తొడల చుట్టననుచు
  యుక్తి తట్టగ తెల్పెను యుద్ధ మందు

  రిప్లయితొలగించండి
 10. రాయబారము విఫలమైన సందర్భమున భీముని
  క్రోధోక్తులు.
  కందము

  /అట్ట/నపాడియె కృష్ణా!
  /చుట్ట/రికముఁజూడ ,చాప చుట్టిన పగిదిన్
  /కట్టా!/చుట్టెద,మదికిన్
  /తట్ట/దె!వినరె!ధృతరాష్ట్రతనయులు కుమతుల్.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. 'అట్ట'హాసముగ దృశించు 'కట్ట'డమగు
  మయసభను పాండుకొమరులమర్చుకొనగ
  'చుట్ట'ముగ కురురాజును చూడనరిగి
  పాండవుల 'తట్ట'ములబెట్ట పంతగించె

  రిప్లయితొలగించండి
 12. అట్టడుగంగనేమి ననునర్జున? కోరవు గోప సైన్యమున్!
  తట్టదె నీదు బుర్రకు సుతారము? నేనని జేయనంటి! నీ
  చుట్టమునంచు వచ్చితివి చూడగ సాయము సాయమయ్యనే?
  యెట్టుల యింక కట్టకడకేమి ఫలంబిట? తోడు వచ్చెదన్!!

  జిగురు సత్యనారాయణ

  రిప్లయితొలగించండి
 13. అట్టహాసంబుగానొక యబలనన్ను
  కట్ట! పరిహాసమొనరించె! కౌరవేయుఁ
  జుట్టమనియైననెంచవె సుదతి కృష్ణ?
  తట్టములు తప్పవికముందు తరుణినీకు

  రిప్లయితొలగించండి
 14. *అట్ట* ములను చేయుచు కడు నాస్థతోడ
  *కట్ట* డిగల సోదరుడైన గాడ్పు చూలి
  *చుట్ట* బెట్టుచు చెచ్చెర సోదరుడిడు
  పనుల, *తట్ట* క యున్న యుపాయము కని
  మిగిలిన యనుజన్ముల సంజ్ఞ మెలగుచుండు

  రిప్లయితొలగించండి
 15. కట్టడి జేయగ నోపవె
  చుట్టములౌవారలకట సుఖములు లేమిన్
  నట్టలు నట్టలు గబడగ
  దట్టద యిక నీకు జెపుమ ధాత్రీ నాధా !

  రిప్లయితొలగించండి
 16. అట్టక్కరి శకుని తివిరి
  చుట్టఱికం బుండఁగఁ దఱచుగ నల్లునకుం
  గట్ట!పగ రేఁపి వానికిఁ
  దట్టనివి యుపాయములను దల కెక్కించెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 17. (అట్ట)హాసమేల నతివ నాగడించి
  అన్న (కట్ట)డి వలన నేడాగుచుంటి
  (చుట్ట)రికమెంచనిక పోర మట్టుబెట్టి
  (తట్ట)ముడుగగ ముడిచెద దార కురుల

  రిప్లయితొలగించండి
 18. అట్టహాసము చేయుచు నచటనున్న
  కౌరవులు కృష్ణు దాడుతో కట్ట దలచి
  చుట్టమని వారి మనమున తట్ట లేదు
  విఫల యత్నము జేసిరి వింత గనిరి

  రిప్లయితొలగించండి
 19. తేటగీతి
  అట్టహాసమ్ముగా నవ్వె నతివయనుచు
  కట్టడింపఁగ సభకీడ్చి బట్టలొల్చి
  చుట్టఁబెట్టిన పాపమ్మె ముట్టడించి
  తట్టగన్ ధార్తరాష్ట్రులు గిట్టిరనిని

  రిప్లయితొలగించండి
 20. అట్టహాసమతోనటకరుగుదెంచె
  కట్టనెంచుచు శౌరిని కౌరవుండు
  తట్టముకలిగించగమది తలచుకొనుచు
  చుట్టమను భావనను వీడి పట్ట వచ్చె.

  రిప్లయితొలగించండి