8, ఫిబ్రవరి 2022, మంగళవారం

సమస్య - 3986

9-2-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఖలుఁడు మార్గదర్శకుఁడైనఁ గలుఁగు హితము”
(లేదా...)
“ఖలు నొక మార్గదర్శకుఁడుగా గణుతింప హితమ్ము సేకుఱున్”

36 కామెంట్‌లు:

 1. తిమిర ముండిన‌ వేళలో తిరుగ లేరు

  జనులు మార్గము‌ కనలేక, జగతి‌ కెపుడు

  తూర్పు నగముల నుదయించి తోడు చూపు


  ఖలుడు మార్గ దర్శకుడైన కలుగు హితము

  రిప్లయితొలగించండి
 2. జారచోరులుచెలరేగజగతియందు
  కుక్కజింపినవిస్తరిగకూడుకీడు
  ఖలుడుమార్గదర్శకుడైన’”గలుగుహితము
  ధర్మవర్తిగప్రభువుండధరణియందు

  రిప్లయితొలగించండి
 3. తేటగీతి
  చోరవృత్తిని రంజిల్లి చోద్యముగను
  పక్షిజంటను విడదీసి బాధ తెలిసి
  మౌని బోధను రామ నామాన మారు
  ఖలుఁడు మార్గదర్శకుఁడైనఁ గలుఁగు హితము

  చంపకమాల
  పలువురి బాధపెట్టి వనవాసిగ దోపిడినెంచి వేటలో
  వలపున మున్గు పక్షులను బాణముతో విడదీసి జాలిమై
  మెలకువ మౌనిమంత్రమున మిన్నగ రాముని దల్చి మారెడున్
  ఖలు నొక మార్గదర్శకుఁడుగా గణుతింప హితమ్ము సేకుఱున్!

  రిప్లయితొలగించండి
 4. కులమదిబ్రహ్మవంశమునుగూర్చెనురావణులంకరాజుగా
  ఖిలమునుగాగధర్మమునుగిల్బిషమాతడుజేసెజూడగన్
  కలిగెనురాముదర్శనమకాంక్షితముక్తినిబొందెరాక్షసుల్
  ఖలునొకమార్గదర్శకుడుగాగణుతింపహితమ్ముసేకుఱున్

  రిప్లయితొలగించండి
 5. సలలిత మానసంబునను సజ్జను డై
  మదిలోన సర్వదా
  దలచుచు దేవదేవుడిని దానము
  ధర్మము పేదవారికిన్
  చెలగుచు జేసి దీనజన చింతలు
  దూరము సేయునట్టి ని
  ష్ఖలునొక మార్గ దర్శకుడుగా గనుతింప
  హితంబు జేకురున్

  రిప్లయితొలగించండి
 6. ఆటవెలది

  మనుగడెట్లు?//ఖలుఁడు మార్గ దర్శకుఁడైన,
  గలుగు హితము //సజ్జనుల సుపథము
  నందు నడచు కొనగ నందఱికి నెపుడు
  సరస కవి వరేణ్య!శంకరార్య!

  రిప్లయితొలగించండి
 7. మంచి మార్గము జూపించు మాన్యులగుచు
  జన హితమ్మును గోర రే సజ్జనాళి
  సంఘ నాశ ము కాంక్షిo ప జరుగు నెటుల
  ఖలుడు మార్గ దర్శకుడైన గలుగు హితము?

  రిప్లయితొలగించండి

 8. ఈ సమాజ మెవ్వానిని హీను డనుచు
  దూరుచుండునో గని వాని దుష్కృతముల
  చేయకుండ నుండుటకునీ స్థిరము నందు
  ఖలుఁడు మార్గదర్శకుఁడైనఁ గలుగు హితము.


  పలువురు ఛీత్కరించు కడు పాపపు కృత్యము లేవియో భువిన్
  దొలుత నెఱుంగగా వలయు దుష్కృతమైన ప్రయోజనమ్ములన్
  సలుపెడు వారివైన ఖలు సానువు వీడగ నెంచు వారికిన్
  ఖలునొక మార్గదర్శకుఁడుగా గణుతింప హితమ్ము సేకుఱున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. స్వీయ శక్తితో వెలుగులు చిమ్మువాడు
  గగనవీధినకొలువైన కమల ధరుడు
  తిమిర సంహారమొనరించు దినకరుండు
  ఖలుఁడు మార్గదర్శకుఁడైనఁ గలుఁగు హితము

  ఖలుడు=సూర్యుడు

  రిప్లయితొలగించండి
 10. బ్రతుకు నేర్పిన యనుభవ పాఠములకు
  వక్రమార్గము విడనాడి సక్రమమగు
  మార్గమవలంబనముచేయ మారినట్టి
  ఖలుఁడు మార్గదర్శకుఁడైనఁ గలుఁగు హితము

  రిప్లయితొలగించండి
 11. అలసట లేకయే తిరుగు నశ్వములేడును నేక చక్రమే
  యలరగ తేరికిన్,నడుపు నాతఁడు పిచ్చుక కుంటియౌ వియ
  త్తలమది శూన్యమౌ పథము తప్పక గమ్యముఁజేరునట్టి యా
  ఖలునొక మార్గ దర్శకుఁడుగా గణుతింప హితమ్ము సేకుఱున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. అవసరముదీర్చు ప్రాణికి యడుగ కుండ
  నదియె తన ధర్మమనుకొని యాచరించు
  ఖలుఁడు మార్గదర్శకుఁడైనఁ గలుఁగు హితము
  మానవులకను సంగతి మరువకెపుడు

  ఖలుడు = సూర్యుడు

  రిప్లయితొలగించండి
 13. మంచి వానిగ మారుచు మంచి జేసి
  ఖలుడు మార్గదర్శకు డైన గలుగు హితము
  దేశమున నింక మోసపు దిగులు గనము
  మంచి కాపాడు నిరతము మానవులను

  రిప్లయితొలగించండి
 14. దేశ హితయోచనల యందుఁ దేలు వాఁడు
  సకల భూత హిత రత విశాల హృదియు
  రిక్త కార్య ద్వేషుండు దూరీకృతైక
  ఖలుఁడు మార్గదర్శకుఁడైనఁ గలుఁగు హితము

  జలనిధి సన్ని భోన్నత విచార గభీర మనో విరాజితున్
  విలస దమేయ దానగుణ వృత్త విశుద్ధ చరిత్ర పూరుషున్
  సలలిత మాన సోత్తముని సద్గణ సన్నుత ధర్మ భర్మ మే
  ఖలు నొక మార్గదర్శకుఁడుగా గణుతింప హితమ్ము సేకుఱున్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ రెండు పూరణలు అద్భుతంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.
   'కార్యద్విషుండు' టైపాటు.

   తొలగించండి
 15. పలువురి సేమముం దలచి వారికి సేవలు సేయగోరుచో
  ఖలునొక మార్గదర్శకుడుగా గణుతింప హితమ్ము సేకుఱున్
  గలియుగ మందునన్ ఖలులు గాంతురెమంచినిగోరువారుగా
  గలనున జర్గునట్లుగను గాంతరొ! కాదది జీవితంబునన్

  రిప్లయితొలగించండి

 16. స్వార్థమించుక లేనట్టి వాజసనియె
  నియతి తప్పక ధర్మమ్ము నిర్వహించి
  పరులకుపకార మొనరించు పటుగభస్తి
  ఖలుఁడు మార్గదర్శకుఁడైనఁ గలుగు హితము.


  పులుగులు జంతు జాలములు భూజపు బంధువుగా ప్రసిద్ధుడై
  తొలిదెస నుద్భవించి కడు తూర్ణము నందున పశ్చిమానికై
  చలనము జేయుతాపనుడు స్వార్థము లేని పరోపకారియౌ
  ఖలునొక మార్గదర్శకుడుగా గణుతింప హితమ్ము సేకుఱున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. చెడునుకార్యములన్నియు జీవితమున
  *ఖలుఁడు మార్గదర్శకుఁడైనఁ, గలుఁగు హితము*
  మంచిమార్గమునందున మహిని మెలగు
  నటుల బోధించు మాటలనాలకించ.

  రిప్లయితొలగించండి