19, జూన్ 2024, బుధవారం

సమస్య - 4796

20-6-2024 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రాతికి మ్రొక్కంగవలెను రాతికి నేలా”
(లేదా...)
“రాతికి మ్రొక్క మేలగును రాతికి మ్రొక్కిన నిష్ఫలంబగున్”

18 కామెంట్‌లు:

 1. చేతలశంభునిలింగము
  త్రాతగభావించిమనసుదర్పములేకన్
  నేతగనిలచినధీరున
  రాతికిమ్రొక్కంగవలెనురాతికినేలా

  రిప్లయితొలగించండి
 2. చేతతదేకదృష్టినటశ్రేయమునిచ్చుగశంభుజూచుచో
  భ్రాతయుతండ్రియాతడనుభావనజీవనయానమందునన్
  సాతమనైతికంబునగుసంగతివీఁడుశుభంబుకల్గుగా
  రాతికిమ్రొక్కమేలగునురాతికిమ్రొక్కిననిష్ఫలంబగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. కందం
  ప్రీతిగఁ జేరెను స్థాణువు
  ఘాతకుడననొప్పు మూషికాసుర కుక్షిన్
  శీతాద్రి సుతా! యసురా
  రాతికి మ్రొక్కంగవలెను రాతికి నేలా?

  ఉత్పలమాల
  ప్రీతిగ మూషికాసురుడు వేడగ కుక్షిని నిల్చె స్థాణువే
  చేతనమొంది రమ్మనుచుఁ జింతనఁ జేసిన రాడురాడనన్
  శీతనగాద్రి కన్యక! వశీకృతుఁడై నిను గావ,దానవా
  రాతికి మ్రొక్క మేలగును రాతికి మ్రొక్కిన నిష్ఫలంబగున్!

  రిప్లయితొలగించండి
 4. నీతిని నమ్మినట్టి కడు నిర్మల
  భావముతోడ నెప్పుడున్
  భూతలమందు సాయమును పూనిక
  తో నొనరించువానిన్
  కాతరు చేయకన్ బగను, కమ్మని మాటల
  తోడ నీవునా
  రాతికి మ్రొక్క మేలగును రాతికి మ్రొక్కిన
  నిష్ఫలంబగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 5. చేతమునందున శ్రద్ధయు
  చేతోజాతముగ భవుని సేవనమందున్
  బ్రాతి పెనంగొనగ పురా
  రాతికి మ్రొక్కంగవలెను రాతికి నేలా

  రిప్లయితొలగించండి

 6. చేతను శూలము గళమున
  వాతాంధయమును గలిగిన ఫాలాక్షుండా
  మాతంగి పతిన్ ద్రిపురా
  రాతికి మ్రొక్కంగవలెను రాతికి నేలా?


  ప్రీతియె నీదు నామమది వేదన తీర్చునటంచు నమ్ముచున్
  చేతులు మోడ్చి సంతతము శీఘ్రియు డాతడె శేషశాయిగా
  ఖ్యాతిగడించినట్టి పరమాత్ముడు తామరకంటి, దానవా
  రాతికి మ్రొక్క మేలగును రాతికి మ్రొక్కిన నిష్ఫలంబగున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. చాతుర తేతనై నిలచి చంద్రునిదాల్చెనునీలకంఠుడై
  నాతికి నర్ధభాగమిడి నాట్యము లాస్యము సేయునీశుడై
  ఆతురతాంతకుండిలన ఆద్యుడువైద్యుడు, అట్టి అంధకా
  రాతికి మ్రొక్క మేలగును రాతికి మ్రొక్కిన నిష్ఫలంబగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 8. చేతమునందు నీశ్వరుని చింతన నూనిచి నిర్మలాత్ముడై
  భూతగణాధిపుం గొలువబోవఁగ నించుక తోయమిచ్చినన్
  బ్రాఁతిగ జేకొనున్ భవుఁడు, భక్తుల కామితదాయియౌ పురా
  రాతికి మ్రొక్క మేలగును రాతికి మ్రొక్కిన నిష్ఫలంబగున్

  రిప్లయితొలగించండి

 9. ఆ తరణి వెలుగు సోకక
  భూతాత్మకు కలిగిన నలి పోవుటకొరకై
  యాతన నొందక ధ్వాంతా
  రాతికి మ్రొక్కంగవలెను రాతికి నేలా

  రిప్లయితొలగించండి
 10. కం॥ చేతనముగ భక్తిఁ గనచు
  నీతినిఁ బాయక నడచుచు నిరతము మహిలో
  ప్రీతిగ మనస్సున హిమా
  రాతికి మ్రొక్కంగ వలయు రాతికి నేలా


  ఉ॥ నీతిని వీడకన్ జనుచు నిత్యము ధాత్రిని సాదరమ్ముగన్
  బ్రీతినిఁ గాంచి మానసము ప్రేరణఁ బొందఁగ భావసంపదన్
  జేతన మొంది భక్తిఁ గని శ్రేయముఁ గోరుచు నెంచి యంధకా
  రాతికి మ్రొక్క మేలగును రాతికి మ్రొక్కిన నిష్ఫలంబగున్

  హిమారాతి విష్ణువు
  అంధకారాతి శివుడు
  నిఘంటువు సహాయమండి

  రిప్లయితొలగించండి
 11. మాతకు మ్రొక్కగవలెఁ సం
  గాతికి మ్రొక్కంగదగును గాఢపు మైత్రిన్
  భూతేశుడు మదనమదా
  రాతికి మ్రొక్కంగవలెను రాతికి నేలా

  గోతికి మ్రొక్క మేలగును గోముగ లాలన సల్పుచుండు సం
  గాతికి మ్రొక్క మేలగును కమ్మని మైత్రిని పెంపు చేయగా
  పాతికి మ్రొక్క మేలగును పాయక ముక్తినికోరి యంగజా
  రాతికి మ్రొక్క మేలగును రాతికి మ్రొక్కిన నిష్ఫలంబగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. ప్రీతిగ సేవ లొనర్చు చు
  నీతిగ మసలుచు సతతము నియమ వ్రతు డై
  చేతుల నెత్తి యు కంసా
  రాతికి మ్రొ క్కంగ వ లెను రాతికి నేలా?

  రిప్లయితొలగించండి
 13. నేత నెద గౌరవింపుమ
  నాతుల కిడు గౌరవం బనవరత మిలలో
  నాతతముగ సద్భక్తిఁ గి
  రాతికి మ్రొక్కంగ వలెను రాతికి నేలా


  భూత దయా విహీనులకు భూతల మందు గణింప నిర్జర
  వ్రాతము నీయ నొల్ల దట రక్షణ మెన్నఁడు నిశ్చయమ్ముగా
  నే తఱి నైన మానవుల కింపుగ మూరిన భక్తి కైట భా
  రాతికి మ్రొక్క మే లగును రాతికి మ్రొక్కిన నిష్ఫలం బగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 14. కోతలు కోసెడు వానిని,
  రాతినిపూజించుకంటె రయమున బుద్ధిన్
  చేతోమోదౌ యసురా
  రాతికి మ్రొక్కంగవలెను రాతికి నేలా
  -

  రిప్లయితొలగించండి
 15. ఏతరుణంబు నైననిల నీశుని భక్తిని దైవమౌ పురా
  రాతికి మ్రొక్క మేలగును రాతికి మ్రొక్కిన నిష్ఫలంబగున్
  భ్రాతలు పుత్రులున్గలిసి బావమరందుల ప్రేమపంచుచున్
  భూతలమందునన్ మిగుల పూజ్యులు వంద్యులు గాగణింతురే

  రిప్లయితొలగించండి

 16. పిన్నక నాగేశ్వరరావు.
  హనుమకొండ.

  మాతకు తెలియని రీతిగ
  ప్రీతిగ చిన్నతనమందు వెన్నను తిన్నన్
  గీతను చెప్పిన కంసా
  రాతికి మ్రొక్కంగవలెను రాతికి నేలా?

  రిప్లయితొలగించండి