13, జూన్ 2024, గురువారం

సమస్య - 4790

14-6-2024 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఆప్తమిత్రుఁడనుచు హత్య సేసె”
(లేదా...)
“అతఁడా నాకొక యాప్తమిత్రుఁడని హత్యం జేసె సద్బుద్ధియై”

19 కామెంట్‌లు:

 1. గోపకాంతలపుడుకోరగాకృష్ణుని
  చెంతజేరెనతఁడుచేసెహాని
  మాధవుండుగాగమరపించెలౌక్యము
  ఆప్తమిత్రుడనుచుహత్యఁజేసె

  రిప్లయితొలగించండి
 2. వెతలన్బాయగబంధముల్విడువజీవిన్వేగధర్మాత్ముడై
  గతమున్గాననిగాఢనిద్రతనువున్కాలుండుతాజేర్చులే
  యతనంబీయదినయ్యెగాగనగనీయానంబుపారంబునై
  అతడాతానొకయాప్తమిత్రుడనిహత్యంజేసెదుర్బుద్ధియై

  రిప్లయితొలగించండి
 3. ఆటవెలది
  తమ్మిమొగ్గరమ్ము దలపెట్ట రారాజు
  మార్కొనఁ దలఁప నభిమన్యుఁడంత,
  రాజరాజు నెంచి రాధేయుఁడు దనకు
  నాప్తమిత్రుఁడనుచు, హత్య సేసె!

  మత్తేభవిక్రీడితము
  హితమెంచన్ ధృతరాష్ట్ర సూనుడు కృతజ్ఞేచ్ఛన్ సఖుండట్లుగన్
  'హితమున్ గూర్చగ నెంచెడున్ బ్రతిగ రాధేయుండు' విశ్వాసిగా,
  నతిశౌర్యాన సుభద్రపుత్రుఁడరి యల్లాడింప, రారాజునే
  యతఁడా నాకొక యాప్తమిత్రుఁడని, హత్యం జేసె! 'సద్బుద్ధియై'

  రిప్లయితొలగించండి
 4. కుటిల బుద్ధి తోడ కుమతి యై యొక్కదు
  నటన వల్ల బాగ నమ్మినంత
  తగిన సమయ మెరిగి దారుణం బుగ దాను
  నాప్త మిత్రు డనుచు హత్య సేసె

  రిప్లయితొలగించండి
 5. వసతి యందు నిదుర వచ్చు సమయమున
  నేత్రముల నెదుటన నెగయు చుండ
  నుసుమ యెపుడు కంటి నొవ్వు ల కత్యంత
  యాప్తమిత్రుఁడనుచు హత్య సేసె

  రిప్లయితొలగించండి
 6. ఆ॥ మనుజులఁ గపటులకు మాటలు మధురము
  మనమున విషమొదవి మనుటఁ గనమొ
  బేల నొకని యటులఁ జాలా నమ్మించుచు
  నాప్త మిత్రుఁడనుచు హత్య సేసె

  మ॥ సతతమ్మున్ దన మిత్రరాజు నటులన్ సాధించి వేధించఁగన్
  జతురుండై చను శత్రురాజు బహు మాత్సర్యంబుతోఁ గ్రూరుఁడై
  యతఁడా నాకొక యాప్తమిత్రుఁడని హత్యంజేసె సద్బుద్ధియై
  వెతలన్ దీర్చగ శత్రురాజు నటులావేశంబుతోఁ గూల్చుచున్

  రిప్లయితొలగించండి
 7. మాటనిలుపు కొనగ మాన్యుండు రాముండు
  పూలమాలధారి వాలి నపుడు
  నగము చాటునుండి నైకర్తనుడు తన
  ఆప్తమిత్రుఁడనుచు హత్య సేసె.


  అతివన్ రాజ్యము నాక్రమించెకద యాయల్పుండు సుగ్రీవుకున్
  బ్రతికూలుండగు వాలినిన్ దునుముచున్ బార్థీకునిన్ జేయగా
  వ్రతమున్ బానితి వాయుపుత్ర విడు దావంతమ్ము, నైకర్తనుం
  డతఁడా నాకొక యాప్తమిత్రుఁడని హత్యం జేసె సద్బుద్ధియై.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. ఆప్తమిత్రుఁడనుచు హత్యజేసె నొకడు
  మతకరించి గూల్చె మామనొకడు
  రాజకీయ మందు రవణించ కూళురు
  సజ్జనులకు నిందు జాడలేదు

  రిప్లయితొలగించండి
 9. ఉద్దేశ్య పూర్వకంగా సమస్యను మొదటి పాదంలో చేర్చాను. ఇది సమస్యా పూరణలో ఆమోదయోగ్యమో కాదో నాకు ఖచ్చితంగా తెలియదు.(Acceptable అనే నా విశ్వాసం). పెద్దలెవరైనా దీనిపై స్పందించగలరు.🙏

  రిప్లయితొలగించండి
 10. అతని చేతిలోన నితవరి మృతిచెంద
  కక్ష బూనినాడు కార్యశీలి
  నీవు చంపినట్టి నీ పరిపంథి నా
  కాప్త మిత్రుఁ డనుచు హత్య సేసె

  అతడావేశము చూపినాడు వడిగా నావాలి దుష్కర్మపై
  ధృతకోపావశుడై విహంగ హతితో ధీరుండు శ్రీరాముడే
  కృతకృత్యుండయి వెల్లడించెనుగదా కిష్కింధ భూభృత్తుపై
  నతఁడా నాకొక యాప్తమిత్రుఁడని హత్యం జేసె సద్బుద్ధియై


  రిప్లయితొలగించండి
 11. తే.గీ:ఆప్తమిత్రు ననుచు, నఫ్జల్ శివాజీని
  కౌగిలించుచు చురకత్తి తీసె
  అతని రీతి తాను నాచరించి శివాజి
  ఆప్తమిత్రుఁడనుచు హత్య సేసె”

  రిప్లయితొలగించండి
 12. మ:హితుడన్ నీకు నటంచు నఫ్జలనగా నెంతేని నా సఖ్యమే
  హితమౌ నీ కని పల్కి ఛత్రపతి, యా హీనుండు మాయావి యౌ
  నతనిన్ నమ్ముట యేమి యన్న స్వజనం బాశ్చర్యమున్ బొందగా
  అతఁడా? నాకొక యాప్తమిత్రుఁడని హత్యం జేసె సద్బుద్ధియై”
  (ఆ అఫ్జల్ ఖాన్ మాయావి. అతణ్ని నమ్మట మేమిటి అని తన వారు అంటుండగా, అతను నాకు మిత్రుడే అని పైకి అంటూ శివాజీ అతణ్ని హత్య చేసాడు.శివాజీ సద్బుద్ధి అంటే మేధావి. )

  రిప్లయితొలగించండి
 13. సతతంబాతడు తోడునీడయనగన్ సౌహార్దమున్ జూపుచున్
  హితముంగోరక ద్రోహచింతనముతో హీనాతి హీనంబుగా
  వెతలన్ ద్రోయుచు వెన్నుపోటు పొడిచెన్ విశ్వాసఘాతంబుగా
  నతఁడా నాకొక యాప్తమిత్రుఁడని హత్యం జేసె సద్బుద్ధియై

  రిప్లయితొలగించండి
 14. గోముగ దరి సేరి గోముఖ వ్యాఘ్రపుఁ
  జంద మొప్పఁ గనుల ముందు మెలఁగి
  నమ్మకమ్ము మీఱ నటియించి వంచన
  నాప్త మిత్రుఁ డనుచు హత్య సేసె


  విత తావక్ర పరాక్రముండు రణ దుర్భేద్యుండు నుగ్రుండు సం
  తత ధర్మైక రతుండు నుత్తముఁడు నత్యంతాగ్ర హావేశ సం
  చిత దుర్మార్గ చరిత్రు శాత్రవుని నాక్షేపింప సుక్షత్రియుం
  డతఁడా నాకొక యాప్తమిత్రుఁ డని హత్యం జేసె సద్బుద్ధియై

  [అనిన్ = యుద్ధములో]

  రిప్లయితొలగించండి
 15. మాయమాటలాడి మనసును గెలిచెను
  స్నేహశీలి ననుచు చెంత జేరె
  ద్రోహబుద్ధిజూపి దోచి సర్వస్వము
  నాప్తమిత్రుఁడనుచు హత్య సేసె

  రిప్లయితొలగించండి
 16. సతతంబాతఁడు మద్యమున్ గొనుచు భస్మంజేసెసస్యంబులన్
  హితమున్ జెప్పిన మేలుసేయకను దాహీనాతిహీనంబుగా
  సతులన్ దోచుచు నెల్లవేళలను నీచంబొప్పవర్తించువా
  డతఁడా నాకొక యాప్తమిత్రుఁడని హత్యం జేసె సద్బుద్ధియై”

  రిప్లయితొలగించండి
 17. ఆస్తి వ్రా సియిచ్చె నాప్తమిత్రుఁడనుచు
  హత్య సేసె నిర్ద యను విమతిని
  బగను బెంచు కొనుట పగతుని కైనను
  మంచి కాదు భువిని మఱువ వలదు

  రిప్లయితొలగించండి
 18. మ.

  జతగా సీజరు జూలియస్ వలపు నైజమ్మున్ గ్లియోపాత్రతో
  మితిమీరంగను దండనాయకులు సన్మిత్రుల్ నిరోధించెడిన్
  గుతిలన్ బ్రూటసు వెన్కగా జని, వడిన్ గోపించి ఘాతమ్ముచే
  *నతఁడా నాకొక యాప్తమిత్రుఁడని హత్యం జేసె సద్బుద్ధియై.*

  రిప్లయితొలగించండి