6, ఫిబ్రవరి 2011, ఆదివారం

సమస్యా పూరణం - 219 (చేయవలయు గురువు)

కవి మిత్రులారా,
ఈ రోజు పూరించ వలసిన సమస్య ఇది ......
చేయవలయు గురువు శిష్యపూజ.
ఈ సమస్యను పంపిన కోడీహళ్ళి మురళీ మోహన్ గారికి ధన్యవాదాలు.

34 కామెంట్‌లు:

 1. అందరికీ వందనములు !

  01)
  _______________________________________

  మేయ వలయు గడ్డి - మేదిని మనుజులు !
  చేయ వలయు గురువు - శిష్య పూజ !
  తాగ వలయు తండ్రి - తనయుతో మధువును !
  అన్న తప్పు గాదె ! - నార్యులార !
  ________________________________________

  రిప్లయితొలగించండి
 2. 02)

  ________________________________________

  శిష్యు లనగ నెవరు - స్థిరముగ గురువును
  దలచి మ్రొక్కు వారె ! - ధర్మ మిదియె !
  కళ్ళు బోవు నయ్య ! - కాలధర్మము మార్చి
  చేయ వలయు గురువు - శిష్య పూజ !
  (యటన్న)
  ________________________________________

  రిప్లయితొలగించండి
 3. 03)

  _______________________________________

  కడుపు జీల్చి వచ్చె - కచుడంత శుక్రుని !
  ప్రాణ మిచ్చి బ్రోచె - పరమ గురుని !
  ప్రాణ మిచ్చు వాడు - పరమాత్మ గావున
  చేయ వలయు గురువు - శిష్య పూజ !
  _______________________________________

  రిప్లయితొలగించండి
 4. రాజకీయాలలో :

  అన్నదమ్ము డైన ననుగు శిష్యుడు నైన
  పీట లాగి పిదప పీఠ మెక్కు
  చదువు జెప్ప, ఫలము పదవికి నష్టమౌ
  చేయవలయు గురువు శిష్య పూజ !

  రిప్లయితొలగించండి
 5. కత్తి చూపి గురువు గజగజ వణకంగ
  చూచి వ్రాసు కొనిరి శిష్య గణము.
  గురువు లన్న నిపుడు గోడకుర్చీలు వేయుచు
  చేయ వలయు గురువు శిష్య పూజ !

  రిప్లయితొలగించండి
 6. గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి

  శిష్యుడేగురువుకు చెప్పక తనకుతా
  చేయవలయు, గురువు శిష్య పూజ
  గాని, దక్షిణలను గాని యిమ్మనుచును
  కోరడెపుడు, గురువు గొప్ప వాడు.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. మూర్తి గారూ !
  అదిరింది మీ పూరణ !
  అబ్బ ! మీకు మీరే సాటి !
  మీకు రెండు వీర తాళ్ళు !
  (ప్రస్తుతం లేవు గాని వచ్చాక యిస్తాను !)

  పీట లాగి పీఠ మెక్కడం !
  వ్వావ్ ! simply superb !

  అక్కాయ్! బావుంది !
  కాని గణములు ,యతి సరి చూచుకుంటే
  ఇంకా బావుంటుంది !
  గురువు గారికి శ్రమ తగ్గుతుంది !
  04)
  _______________________________________

  శిష్య గురు లిరువురు - శిక్షణా లయమున
  శిక్షకులుగ జేర - శిష్యు డేను !
  సమము నా కిరువురు ! - సమయోచితము గాన
  చేయ వలయు , గురువు; శిష్య; పూజ !
  _______________________________________

  రిప్లయితొలగించండి
 8. ధనము నాశ పడక దాపరిక మదిలేక
  విద్య నొసగు గురువు వింత నేడు
  ఫీజు గట్ట కున్న వెళ్ళగొట్టును నేడు
  చేయవలయు గురువు శిష్యపూజ.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి

  ఆబ్దికదినమునకు అవసరార్ధమువచ్చె
  శిష్యు డొకడు గురువు చెప్పగానె,
  భోక్త యతడు గాన భక్తితో తప్పక
  చేయవలయు గురువు శిష్య పూజ.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. గురువుగారూ నమస్కారములు. మీరు విశ్రాంత పండితులు.మహరాజులు,
  యీ పూరణలు చేస్తున్నందులకు మన్నించండి.

  అతని తండ్రి పెద్ద యధికారి యైనచో
  తాత ఖర్మకాలి నేత యైన
  తల్లి మంత్రి యౌర ! ఒల్లని చిత్తమ్ము
  చేయవలయు గురువు శిష్య పూజ !

  రిప్లయితొలగించండి
 11. కిశోర్ జీ ధన్యవాదాలు. మీ పద్య ప్రవాహానికి ఎవ్వరూ సాటి రారు.అంబుదము, స్రవంతి, ప్రభంజనము ఒకటేమిటి ఎలాగైనా వర్ణించ వచ్చు.
  హరిగారూ హనుమఛ్చాస్త్రి గారూ బాగున్నాయి మీ మీ పద్యాలు. రాజేశ్వరి గారూ అద్భుతంగా ఉంది మీ పూరణ.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. హరి గారూ ! బావుంది !

  శాస్త్రి గారూ !
  సమయోచితముగా నున్నది మీ పూరణ !

  మూర్తి గారూ !
  ఏమిటీ గందరగోళం !
  మీ రెండవ పూరణ మింగుడు పడడం లేదు
  కొంచెం మీ భావాన్ని విడమరిస్తే
  ఆనందించడానికి వీలవు తుంది

  రిప్లయితొలగించండి
 13. గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి

  "లక్ష్మి పూజ నిపుడు లక్షపూవులతోడ
  చేయవలయు" గురువు "శిష్య! పూజ
  కొరకు తగిన పూలు కొనితెమ్ము" అనిచెప్ప
  సంతకేగి తేగ సంతసించె.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి

  చిన్ననాటి తనదు శిష్యుండు యొకనికి
  ప్రీతి పుత్రి నిచ్చి పెండ్లి చేయ
  వరుడు యతడు గాన,గురువు నేననకను
  చేయవలయు గురువు శిష్య పూజ.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. అయ్యా యిది అమెరికా తెలుగేమో !. శిష్యుని బంధు జనులు పెద్ద పదవులలో ఉంటే గురువులకు శిష్య పూజ తప్పదని నా భావము.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. మూర్తిగారూ !
  ఇప్పుడు తేట తెల్లమయింది
  మీ భావన ! బావుంది !

  శాస్త్రి గారూ !
  మీ లక్ష్మీ పూజ !బావుంది !
  శిష్యుణ్ణి వరుణ్ణి జేసిన విధమూ బావుంది!

  05)
  ______________________________________

  చిన్న వాడు తనదు - అన్నకు గురువైన
  మెచ్చుకొందు రిలను - హెచ్చుగాను !
  తరుణ మొకటి వచ్చు - దహరుకు దప్పదు !
  చేయ వలయు గురువు - శిష్య పూజ !
  ______________________________________

  దహరుడు = తమ్ముడు
  ______________________________________

  రిప్లయితొలగించండి
 17. 06)
  ______________________________________

  హనుమకు గురు వయ్యె - నంబర రత్నము !
  అజుని యంశ గాదె - హనుమ యనగ !
  రుద్రు డేమొ గురువు - లోక రక్షకునకు !
  చేయవలయు గురువు - శిష్య పూజ !
  ______________________________________

  రిప్లయితొలగించండి
 18. 07)
  _______________________________________

  హరియు (1)గురువు గాదె - నాది శేషునకును
  శేషుడు (2)గురువయ్యె - శ్రీ కృష్ణ మూర్తికి
  (2)గురువు గార వించ - (3)గురువుకు దగునయ్య !
  చేయ వలయు గురువు - శిష్య పూజ !
  _______________________________________

  (1)గురువు = గొప్ప
  (2)గురువు = అన్న
  (3)గురువు = అలఘువు = హరి
  _______________________________________

  రిప్లయితొలగించండి
 19. మా గురువుగారు కీ.శే. డా. నండూరి రామకృష్ణమాచార్య సమస్యా పూరణంగా కాకుండా, సహజంగానే ఎన్నో ఏళ్ళ క్రింద వ్రాసిన ఒక పద్యంలోని నాలుగవ పాదం ఇది. ఆ పద్యం ...
  "అహము కొంత లేక, ఆత్మ వంచన లేక
  గొప్ప ఎంతయున్న గురువు కాడు!
  శిష్యుడగుట సులువు జిజ్ఞాస యున్నచో
  చేయవలయు గురువు శిష్య పూజ! "
  ఈ పద్య పాదాన్నే చమత్కారంగా సమస్యగా సూచించిన కోడీహళ్ళి మురళీమోహన్ గారిని అభినందిస్తున్నాను.

  రిప్లయితొలగించండి
 20. నంద సుతుఁడె గురువు నారద మౌనికి,
  వ్యాస తాప హారి, భక్తి సూత్ర
  దాత, ధాత సుతుడు, దైవర్షి యగుటచే
  చేయవలయు గురువు శిష్యపూజ.

  రిప్లయితొలగించండి
 21. కవి మిత్రులకు నమస్కృతులు.
  కార్యార్థినై నేను వరంగల్ వచ్చి ఉన్నాను. ఈ మూడు రోజులూ ఇక్కడే. అవకాశం దొరికినప్పుడల్లా బ్లాగు చూస్తూ ఉంటాను. మీ పూరణలు, వ్యాఖ్యలు, విశ్లేషణలను కొనసాగించండి. ఏదో ఒక సమయంలో ప్రతి రోజూ సమస్యలైతే ఇస్తూ ఉంటాను.
  మన్నించమని కోరుతూ ....
  మీ
  కంది శంకరయ్య.

  రిప్లయితొలగించండి
 22. konchem kastamina samsya aina okariki minchi marokaru aneka vidhamuluga purinchi na vidhanam potapotee ga sagutu anandanni kalugachestunnadi. namassulato...srinivas, hyderabd

  రిప్లయితొలగించండి
 23. కంద పద్యమునకు కడపటి వర్ణము
  చేయవలయు గురువు శిష్య!పూజ
  తీసి వైచి యుంచు పూజననే మాట
  చక్క గాను కుదురు చెక్కి నట్లు.

  రిప్లయితొలగించండి
 24. డా.ఆచార్య ఫణీంద్ర గారూ, శ్రీమాన్ నండూరి రామకృష్ణమాచార్యుల వారి మనోహరమైన పద్యము పంచుకొన్నందులకు కృతజ్ఞతలు. ఈ పద్యము శ్రీ రామకృష్ణమాచార్యుల వారి వ్యక్తిత్వమునకు దర్పణము.

  రిప్లయితొలగించండి
 25. మూర్తి గారూ !
  దీనిని గూడా తిలకింపుడు !
  అత్యద్భుత మైన పద్యము !
  *******************************************
  అంతము చెందు; ఈ భువి స - మస్తము, సృష్టియు ,దిగ్దిగంత వి
  శ్రాంత మశాశ్వతంబు , రవి - చంద్రుల తోడ ;మనుష్యు చావు , నో
  వింత ఉదంతమా ? వికట - వేదన లెందుకు ? సర్వ తాప ని
  ష్క్రాంత మవశ్య మంగళము !- చావొక స్వస్తి ; వర ప్రసాదమే !
  *******************************************
  నండూరి రామకృష్ణమాచార్యుల వారిదే !
  ఆచార్యుల వారికి శతకోటి వందనములు !

  రిప్లయితొలగించండి
 26. కిశోర్ జీ
  శ్రీ నండూరి రామకృష్ణమాచార్యులు వారు విశిష్ట భావములు గల పుణ్యపురుషులు. వారి కవితలను అందజేస్తున్న డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర గారికి మరోసారి కృతజ్ఞతాభివందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 27. పూజ్యులు కృష్ణమాచార్యుల వారి పద్య రత్నాల నుటంకించి ఆహ్లాదాన్ని కల్గించిన ఆచార్యులవారికి, కిషోర్ గారికీ ధన్యవాదాలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 28. శ్రీని వాసు జేయ,చిక్కుల లెక్కలు;
  కూర్చ దలచి బాగ, కూలి పోయె
  గురువు పరువు బోయె గుట్టు గుండె;
  చేయవలయు గురువు శిష్యపూజ.
  (శ్రీనివాస రామనుజనుకు గురువు పాఠశాలలో చిత్ర
  విచిత్రమైన లెక్కలిచ్చి ఆయన చేత గాదు అనిపించాలని
  పలుమార్లు ప్రయత్నం జరిగిందట. ఒక సారి 1 నుండి 100 వరకు
  కూడి తెమ్మంటే, ఒకే నిముషం లో సమధానం చెప్పాడట.
  1+100 = 101, 2+99 =101 ఇల 50+51 = 101 మొత్తం 50 జతలు
  50 ని 101 తో గుణించి 5050 అని జవాబు చెప్పగానే గురువు
  అవాక్కయ్యాడట. ఆసక్తి దాయకమని ఇచ్చాను. తప్పైతే క్షమించండి.)

  రిప్లయితొలగించండి
 29. అందరికీ నమస్కృతులు.
  సమయాభావం వల్ల పూరణలను వ్యాఖ్యానించలేక పోతున్నాను. 9-2-2011 వరకు ఇదే పరిస్థితి. నన్ను మన్నించండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 30. అందరికీ నమస్కృతులు.
  ఇప్పుడే హైదరాబాదు చేరుకున్నాను. అందరూ ఒకరిని మించి మరొకరు చక్కని పూరణలు అందించారు. అందరికీ అభినందనలు.
  ప్రయాణపు అలసట వల్ల పూరణలను ప్రత్యేకంగా, సమగ్రంగా పరిశీలించలేక పోతున్నాను. మన్నించండి. రేపు తీరిగ్గా చూసి వ్యాఖ్యానిస్తాను.

  రిప్లయితొలగించండి