1, జులై 2021, గురువారం

సమస్య - 3769

2-7-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

"చెడదు తనువు సర్వముఁ గనఁ జెడుఁ దథ్యముగన్"
(లేదా...)
“చెడనిది పాంచభౌతిక విశిష్ట శరీరమె సర్వ మంతమౌ”

82 కామెంట్‌లు:

 1. విడివడివిషయపువలయము
  కడువడిగాపరువులెత్తికాంచగపరమున్
  జడమునువదలినయాత్మయ
  చెడనిదిమనతనువెచెడునుసర్వముసుమ్మీ
  చెడినది, మనతనువెచెడునుసర్వముసుమ్మీ

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. విడివడివిషయపువలయము
   కడువడిగావరువులెత్తికాంచగపరమున్
   జడమునువదలినయాత్మయె
   చెడదు, తనువుసర్వమున్గనఁజెడుఁదథ్యముగన్

   తొలగించండి
 2. చివరిపాదముపోరపాటునటైపుచేయబడినది

  రిప్లయితొలగించండి


 3. సమస్య :

  చెడనిది పాంచభౌతిక వి
  శిష్టశరీరమె సర్వమంతమౌ

  ( ఏదోరకంగా బొంకి కష్టాలనుండి విముక్తి
  పొందమన్న నక్షత్రకునితో హరిశ్చంద్రుడు )

  ఎడపక మంచిచెడ్డలవి
  యెంతయొ నాదగు మేలు గోరి యి
  య్యెడ మహనీయ ! మౌనివర !
  యీగతి జెప్పితివయ్య ! చూడగా
  నిడుముల నెన్ని పొందినను
  నెప్పటికైనను సత్యభాషయే
  చెడనిది ; పాంచభౌతిక వి
  శిష్టశరీరమె సర్వమంతమౌ !

  రిప్లయితొలగించండి
 4. పుడమిన పేద సాదలకు పొందిక సాయము చేయు పుణ్యమే

  చెడనిది , పాంచభౌతిక విశిష్ట శరీరమె సర్వ మంతమౌ

  విడి వడు దేహ సంపదను వీచెడి వాయువు నీరు నిప్పులున్

  తడ బడి వీడునంబరము ధాత్రియు కాలము తీరు వేళలన్

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
 5. మిత్రులందఱకు నమస్సులు!

  చెడనిది కీర్తి కాయమగు శ్రేష్ఠత నందఁగఁజేయునట్టిదై!
  చెడనివి రేవగళ్ళు గనఁ జేతన మిచ్చును జీవకోటికిన్!
  జెడనిది కాలమే, సతముఁ జేరి, లయింపక యుండుఁ! గావునం,
  జెడ, నిది పాంచభౌతిక విశిష్ట శరీరమె! సర్వ మంతమౌ!

  (చెడన్+ఇది>చెడన్=చెడిపోవడానికి, ఇది=ఈ శరీరము)

  రిప్లయితొలగించండి
 6. నడవడి కి మూల మగుచును
  కడవరకును తాను మనుచు కాంక్షల దీర్చున్
  జడమది గాదన నాత్మయె
  చెడనిది : మన తనువె చెడును సర్వము సుమ్మీ !

  రిప్లయితొలగించండి

 7. ఉడిగెడు దేహము కొరకై
  ముడుపుల సాధింప పాపపు పథము విడుమా
  పుడమిన కీర్తి గడించిన
  చెడదు,తనువు సర్వముఁ గన జెడుఁ దథ్యముగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. రిప్లయిలు
  1. కందం
   అడిగెడు వారలు లేరని
   పెడసరి దోపిడి గడింపఁ బృథ్విని స్థిరమే?
   బడుగులఁ గాచెడు కీర్తియె
   చెడదు! తనువు సర్వముఁ గనఁ జెడుఁ దథ్యముగన్! !

   చంపకమాల
   అడిగెడు వారులేరనుచు నందినదెల్లను దోచనెంచుచున్
   బెడసరి పోకడన్ బ్రతుకు వేడుక నెంచితె శాశ్వతమ్మొకో?
   తొడరిన సంపదన్ బరుల తుష్టికి నెంచినఁ గల్గు కీర్తియే
   చెడనిది, పాంచభౌతిక విశిష్ట శరీరమె సర్వ మంతమౌ!

   తొలగించండి
  2. మీ రెండు పూరణలు ప్రశస్తంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 9. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  వడలక నాశనమవ్వక
  అడగారకుండక నిరతము నచలము నగుచున్
  అడరుచు నుండెడి నాత్మయె
  చెడదు, తనువు సర్వముగన జెడు దథ్యముగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   రెండవ పాదంలో గణభంగం. సవరించండి.

   తొలగించండి
  2. వడలక నాశనమవ్వక
   అడగుచు నుండక నిరతము నచలము నగుచున్
   అడరుచు నుండెడి నాత్మయె
   చెడదు, తనువు సర్వముగన జెడు దథ్యముగన్.

   గురువుగారికి నమస్సులు.

   తొలగించండి
 10. కడుగుట మానకు కరములు

  చెడదు తనువు ; సర్వముఁ గనఁ జెడుఁ దథ్యముగన్

  తడబడక కరోనాలవి

  పుడమిన పలు పలు తెరగుల పొందిక చేరన్

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి

 11. ముడుపుల బొంది నీచమగు భోగము లందుట మెందుకంటిరా?
  విడువక ధర్మమార్గమును పేదలనాథల గారవించుచున్
  బుడమిని ధర్మమూర్తివని పూజ్యుడ వంచును బొందు కీర్తియే
  చెడనిది, పాంచభౌతిక విశిష్ట శరీరమె సర్వమంతమౌ.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "...లందుట యెందుకంటిరా" అనండి.

   తొలగించండి
 12. పిడికెడుమట్టితోడగనపెంపునబమ్మయజేయుబొమ్మరా
  తడయకదానిధర్మముగతానొకనాట్యముజేసిపోవురా
  వడిగనుమాయదేహమిదివంగకసాధననాత్మయొక్కటే
  చెడనిది,పాచ భౌతికవిశిష్టశరీరమెసర్వమంతమౌ

  రిప్లయితొలగించండి
 13. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  విడువక ధర్మ మార్గము వివే
  కముతోడను సత్య సంధులై
  నడచిన వారి కీర్తి యిల నశ్వ
  ర మొందక నిల్చు నద్దియే
  చెడనిది, పంచభౌతిక విశిష్ట
  శరీరమె సర్వమంతమౌ
  పుడమిని జీవితాంతమును
  బూజలు నోముల నెన్నినోచిన్.
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  రిప్లయితొలగించండి
 14. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  అడిగిన వారి కెల్లర కనంతముగా సహకార మీయుచున్
  బెడగగు నీతి వర్తనమె వీడక జీవిత కాల మంతయున్
  అడరెడి శ్రేష్ఠులందరికి నబ్బెడి ప్రఖ్యయె జూడ నెన్నడున్
  చెడనిది, పాంచభౌతిక విశిష్ట శరీరమె సర్వ మంతమౌ!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అడిగిన వారి కెల్లర కనంతముగా సహకార మిచ్చుచున్
   బెడగగు నీతి వర్తనమె వీడక జీవిత కాల మంత తా
   మడరెడి శ్రేష్ఠులందరికి నబ్బెడి ప్రఖ్యయె జూడ నెన్నడున్
   చెడనిది, పాంచభౌతిక విశిష్ట శరీరమె సర్వ మంతమౌ!

   తొలగించండి
 15. కె.వి.యస్. లక్ష్మి:

  పడిపడి మెరుగులు దిద్దగ
  వడివడిగా పెరిగిన తనువంతయు చనినన్
  అడగారకుండు నాత్మయె
  చెడదు, తనువు సర్వముగన జెడు దథ్యముగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. పడుచుదనము శాశ్వతమని
  మిడిసిపడక యెరుగుము వడిమించక మునుపే
  తడయక జేసిన పుణ్యము
  చెడదు; తనువు సర్వముగన జెడుతథ్యముగన్

  శరీరమాధ్యమ్ ఖలు ధర్మసాధనమ్

  తడయక నెల్లవేళలను తత్పరుడై యొనరించు ధర్మమే
  చెడనిది; పాంచభౌతిక విశిష్ట శరీరమె సర్వమంతమౌ
  విడువక సత్యశౌచముల వెన్నుని గొల్చుచు నాత్మజ్ఞానమున్
  కడమను దైవధామమను గమ్యము జేరగ సాధనమ్మునై

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   "తడయక యెల్లవేళలను..." అనండి.
   'ఆత్మజ్ఞాన' మన్నపుడు 'త్మ' గురువై గణభంగం. సవరించండి.

   తొలగించండి
  2. ధన్యవాదములు గురుదేవా! సవరిస్తాను!🙏🙏🙏

   తొలగించండి
  3. సవరణతో
   శరీరమాధ్యమ్ ఖలు ధర్మసాధనమ్

   తడయక యెల్లవేళలను తత్పరుడై యొనరించు ధర్మమే
   చెడనిది; పాంచభౌతిక విశిష్ట శరీరమె సర్వమంతమౌ
   విడువక సత్యశౌచముల వెన్నుని గొల్చుచు భక్తిమార్గమున్
   కడమను దైవధామమను గమ్యము జేరగ సాధనమ్మునై

   తొలగించండి
 17. బుడిబుడియడుగుల మొదలిడి
  వడివడిపయనమ్ము సలుపు పథమేదైనన్
  పుడమిని పొందిన కీర్తియె
  చెడదు, తనువు సర్వముఁ గనఁ జెడుఁ దథ్యముగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 18. ఒక తండ్రి ఆవేదనగా నా ప్రయత్నము:

  చం:

  వడిగొని పిల్ల పాపలను వాసిని పెంచుచు పెద్ద చేయనై
  తడబడ కుండ కష్టములు, తాను రచించిన వృద్ధి బాటలో
  నడచిన చాలటంచనిరె నచ్చిన రీతిని, యెంత కోర్చినన్
  చెడనిది , పాంచ భౌతిక విశిష్ట శరీరమె సర్వమంతమౌ

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 19. విడువకు ధర్మం బెప్పుడు
  కడవరకున్ వెంటవచ్చు కర్మఫలంబుల్
  గడియించిన కీర్తి యిలను
  చెడదు; తనువు సర్వముఁ గనఁ జెడుఁ దథ్యముగన్.


  పడిపడి కూడబెట్టగ నపార ధనంబది వెంటవచ్చునే?
  కడకిక భార్య బిడ్డలును కట్టెగ మారగ నింట నుంతురే?
  విడువక ధర్మమార్గమును విస్తృత రీతిగడించ కీర్తియే
  చెడనిది; పాంచభౌతిక విశిష్ట శరీరమె సర్వ మంతమౌ.

  రిప్లయితొలగించండి
 20. కడుపులు గొట్టి పేదలకు,గారడి మాటల చేత దోచుచున్
  విడువక కూడబెట్ట సిరి వెంటయు రాదులె;పేదకోసమై
  కుడిచెడు దానిలోననిడ కొంచెము కల్గును ముక్తి;కాదులే
  చెడనిది పాంచభౌతిక విశిష్ట శరీరమె; సర్వ మంతమౌ.


  అడిగిన వెంటనె డేగకు
  వడిగా తొడకండ నిచ్చె పావురమునకై
  బడసిని శిబి యశము గదా!
  చెడదు; తనువు సర్వముఁ గనఁ జెడుఁ దథ్యముగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 21. సడి చేయకనె వడి వడిగ
  జడివాన కురియ , తలపయి ఛత్రము నిండా
  తడిసినను లేశ మైనను
  చెడదు ; తనువు సర్వముఁ గనఁ జెడుఁ దథ్యముగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 22. గడబిడ కరోన కాలము
  నడిగిన తడవునె సహాయమందించంగా
  వడిగా పొందిన కీర్తియె
  చెడదు; తనువు సర్వముఁ గనఁ జెడుఁ దథ్యముగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 23. చెడనివి దీవెనల్ యశము చేసిన పుణ్యము యాత్మయే కదా,
  చెడదది తల్లి ప్రేమ, తగు శిష్టపు జ్ఞాన వదాన్య తెప్పుడున్
  చెడనిది, పాంచభౌతిక విశిష్ట శరీరమె సర్వ మంతమౌ
  కడకది బూడిదౌ తుదకు క్రయ్యును నిక్కము పంచభూతముల్౹౹

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'పుణ్యము+ఆత్మయే' అన్నపుడు యడాగమం రాదు.

   తొలగించండి
 24. తడబడకుండ నిత్యమును ధర్మము దప్పుచు స్వార్థబుద్ధితో
  జడునిగతిన్ మహాఘములు సంతసమంది యొనర్చుచుందు వే
  యెడలను దైవచింతన మొకింతయు చేయవు మానవా! యిలన్
  జెడనిది పాంచభౌతిక విశిష్ట శరీరమె? సర్వ మంతమౌ.

  రిప్లయితొలగించండి
 25. తడయగ నేల పార్థ! పగదారుల మార్కొనఁ, జావు సాజమే
  పుడమిని బుట్టు జీవులకుఁ, బూర్ణచిదాత్మకుఁ జావె లేదులే,
  తడవిదె, బంధువెవ్వడిలఁ? దల్చకు మట్లు
  జయాప్తకీర్తియే
  చెడనిది, పాంచభౌతిక విశిష్ట శరీరమె సర్వ మంతమౌ.

  కంజర్ల రామాచార్యులు
  వనస్థలిపురం.

  రిప్లయితొలగించండి
 26. విడచిన వస్త్రమువోలెను
  విడచునుదేహములనాత్మ వీక్షింపంగన్
  పుడమిని నెన్నడునాత్మయె
  చెడదు, తనువు సర్వముఁ గనఁ జెడుఁ దథ్యముగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 27. పుడమిని పుట్టినన్ కలసిపోవుట తథ్యము కాలగర్భమున్
  బడుగుల సేవనమ్ములను బాధ్యతగా గొని నిర్వహించుచున్
  నడవడి తోడుతన్ కమలనాభుని ప్రీతిని గొన్న పుణ్యమే
  చెడనది, పాంచభౌతిక విశిష్ట శరీరమె సర్వమంతమౌ

  రిప్లయితొలగించండి
 28. జాబాలి శ్రీరాముల సంవాదము

  "విడువుము ధర్మసంకటము వీరుడ! రాజ్యము వీరభోజ్యమే!
  ఇడుముల నేలగోరెదవు? యేలికవై గొను భోగభాగ్యముల్"
  "విడువను సత్యమార్గమును, పేర్మిని జేసిన ధర్మమొక్కటే
  చెడనిది, పాంచభౌతిక విశిష్ట శరీరమె సర్వమంతమౌ"

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అర్జున విలాపము

   జడియక పద్మమొగ్గరము సర్రున జొచ్చెను విక్రమించుచున్
   నడుమను సైంధవుండు పగనడ్డగ పెద్దల నొంటరైయనిన్
   మడిసెను బాలకుండకట! మాన్యతనొందగ కీర్తికాయమే
   చెడనిది! పాంచభౌతిక విశిష్ట శరీరమె సర్వమంతమౌ

   తొలగించండి
  2. మొదటి పాదమున తమ్మిమొగ్గరముగా చదువ ప్రార్ధన!

   తొలగించండి
 29. విడచిన వస్త్రముంబగిది వీడుచునుండెడునాత్మ దేహమున్
  విడచిన దేహమున్వదలి వేరొక దేహమునాశ్రయించుచున్
  ఎడతెగకన్ చరించునెపుడివ్విధి యాత్మ తలంచి చూడగా
  చెడనిది, పాంచభౌతిక విశిష్ట శరీరమె సర్వ మంతమౌ

  రిప్లయితొలగించండి
 30. జడియకుమీ యెన్నండు ప
  సిడి వెలకై చిత్తమందుఁ జెన్నుఁగ నెంచం
  దొడవు కడు స్థూల మయినం
  జెడదు తనువు సర్వముఁ గనఁ జెడుఁ దథ్యముగన్

  [తనువు సర్వము = సన్నము సర్వము]


  తడియదు నీట మండదు సుదారుణ వహ్నిని నింత యేనియుం
  గడవదు శస్త్ర రాజములఁ గానఁగ రాక వసించు చుండుఁ దా
  నడరుచు నిత్య మాత్మ సుకృ తాఘ చ యార్జిత దేహరాశిలోఁ
  జెడనిది పాంచభౌతిక విశిష్ట శరీరమె? సర్వ మంతమౌ

  రిప్లయితొలగించండి
 31. చెడుప దలంచ నంతటను శిక్షలు మంచికి సత్కృతుల్ గొనన్
  వడివడి పాప పుణ్యముల పట్టిక మేరకు భూతలమ్మునన్
  గడుపగ నెన్ని జన్మములు కానియు ప్రాణికి యాత్మ యొక్కటే
  చెడనిది, పాంచ భౌతిక విశిష్ట శరీరమె సర్వమంతమౌ

  రిప్లయితొలగించండి
 32. విడువక మొండి పట్టుదల పెద్దల మాటలు ద్రోసి పుచ్చుచున్
  చెడు గతి బోవు వానికిక జెప్పిన నేమి ఫలమ్ము వీడడే
  దుడుకుతనంబు మూర్ఖముగ దోచినదే నిజమంచు బల్కునే
  "చెడనిది పాంచభౌతిక విశిష్ట శరీరమె సర్వ మంతమౌ"

  రిప్లయితొలగించండి
 33. ఎడదను శివునిం దలచుచు
  నడలిన దగు భక్తితోడ నారాధించన్
  నిడుములు గలిగిన నెపుడును
  చెడదుతనువు సర్వముగన జెడుతధ్యముగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 34. చం:

  పొడవడు నన్నియున్నిలను పొందిక నస్థిర మంచు గాంచనై
  కడవర కేగు దెంచునది కంటికి కానని దైవ మార్గమే
  విడివడ కుండు నంచు మది వీడని స్తిబ్ధిని గాంచ నిత్యమై
  చెడనిది, పాంచ భౌతిక విశిష్ట శరీరమె సర్వ మంతమౌ

  పొడవడు=కనిపించు
  స్తిబ్ధి =స్థిరము

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 35. ఎడపక విష్ణునామమును నెల్లపుడంచితమౌవిధంబుగా
  నడరిన భక్తి గల్గుచును హర్షము నొందెడుఫక్కి బల్కునా
  తడుధర బుణ్యవంతమును ధార్మికులందున గారవంబునున్
  చెడనిది,పాంచభౌతిక విశిష్ట శరీరమె సర్వ మంతమౌ

  రిప్లయితొలగించండి
 36. శ్రీ గురుభ్యోనమః

  చం.
  అడిగిన యంతనే పలికి అక్కర తీర్చగ సాధుసంతతుల్
  బుడమి నశాశ్వతం బయిన మొల్లము నెల్లను ఖర్చు చేయగన్
  యిడుముల బాపుచున్ ప్రజల కింపుగ మేలును గూర్చు కీర్తియే
  చెడనిది; పాంచభౌతిక విశిష్ట శరీరమె సర్వ మంతమౌ!

  రిప్లయితొలగించండి
 37. కడుసొగసైనదీ తనువు కాలము పూసిన రంగు చాటు నన్
  బుడతగ జన్మ మంది పలు బొమ్మలు మార్చుచు వృద్ధయౌచు పో
  కడ గమనించనట్లు చిరకాలము యుండునె? లోన దైవమే
  చెడనిది!పాంచభౌతిక విశిష్ట శరీరమె సర్వమంతమౌ!!
  -కటకం వేంకటరామశర్మ.

  రిప్లయితొలగించండి
 38. |"
  తడయక పాపకార్యములుధారుణియందున చేయుచుండగన్
  విడువక వెంట వచ్చుచును వేగమె త్రోయగ పాప కూపమున్
  చెడునవియెల్లసంపదలు, చేయగ దానము మంచి బుద్ధితో
  చెడనిదిపాంచభౌతికవిశిష్టశరీరమె సర్వమంతమౌ

  మరొక పూరణ

  పుడమిని చేసిన త్యాగము
  చెడదు;తనువు సర్వముగన చెడు తథ్యముగ
  న్నెడదకుఘాతము కలుగగ
  కడకట బూడిదయెమిగులు కట్టెయు కాలన్

  రిప్లయితొలగించండి