7, జులై 2021, బుధవారం

సమస్య - 3775

8-7-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చెడెనయ్యో కృష్ణుచేఁ గుచేలుని యాశల్”
(లేదా...)
“త్రుంచెను కృష్ణుఁ డాగ్రహముతోడఁ గుచేలుని యాశ లన్నిఁటిన్”

57 కామెంట్‌లు:

 1. అడుగకనిచ్చెడిదేవుఁడు
  కడివెడుకన్నీళులకునుకరుగడుగదరా
  వడిగానీయఁడుజీతము
  చెడెనయ్యోక్రుష్ణుచేకుచేలునియాశల్

  రిప్లయితొలగించండి
 2. మించెను నూరు తప్పులు సహించనుయన్చును ఛేది రాజునున్

  త్రుంచెను కృష్ణుఁ డాగ్రహముతోడఁ ; గుచేలుని యాశ లన్నిఁటిన్”

  మంచిగ తీర్చె , మాధవుడు మారుని తండ్రి యశోద పుత్రుడున్

  సంచిత పాప పుణ్యములు చక్కగనెంచెడు దేవ దేవుడే

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
 3. సమస్య :

  చెడెనయ్యో కృష్ణుచే గుచేలుని యాశల్

  ( అష్టభార్యలతో కలిసి మాధవుడు కావించిన సపర్యలకు మురిసిపోయిన కుచేలుడు )

  బిడియము బడియె సఖుడు దన
  యెడ జూపు నపారమమత కెడదయె పొంగన్ ;
  అడుగుట మరచెను విప్రుడు ;
  చెడెనయ్యో ! కృష్ణుచే గుచేలుని యాశల్ .

  రిప్లయితొలగించండి
 4. జడుడైన రుక్మి యెదురై
  చెడె నయ్యో కృష్ణుచే :గుచేలుని యాశల్
  వడి నెరవేరెను గృపతో
  పొడమిన నెయ్యమున దన్ను పొల్పుగ గనగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 5. ముడివడిన పేదరికమది

  చెడెనయ్యో , కృష్ణుచేఁ గుచేలుని యాశల్”

  వడి వడిగను తీరెను హరి

  బడి స్నేహము మరువక మురిపమ్మున బ్రోచెన్

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
 6. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  ముడుపును కోరగ వచ్చియు
  బిడియముతో మాటరాక వెన్నుని మమతన్
  గుడుచుచు స్మృతి మరచిన వడి
  చెడెనయ్యో ! కృష్ణుచే గుచేలుని యాశల్

  రిప్లయితొలగించండి
 7. పెంచినజీతభత్యములుపేదకుగుండెకుమంటనార్పునా
  ఎంచగజీవయాత్రకునునేవిధిచాలవుమండెనేధరల్
  మించెనుమాటలన్ప్రభువునెన్నికవేళనునేర్పుమీరగా
  త్రుంచెనుక్రుష్ణుడాగ్రహముతోడఁగుచేలునియాశలన్నిటన్

  రిప్లయితొలగించండి
 8. రెండింటిని ఒకే చోట..

  కందం
  వడి దారిద్ర్యమ్మంతయు
  చెడెనయ్యో కృష్ణుచేఁ, గుచేలుని యాశల్
  గడుమోదమ్మునఁ బండెను
  బిడికెడు నటుకులఁ దిన హరి విడ్డూరముగన్

  ఉత్పలమాల
  మించిన నిందలన్ హరిని మెచ్చక మీరిన చేదిరాజునే
  త్రుంచెను కృష్ణుఁ డాగ్రహముతోడఁ, గుచేలుని యాశ లన్నిఁటిన్,
  బంచకు వచ్చె నేస్తమని పట్టుచు నార్ఘ్యము పాదసేవతో
  నంచితరీతిగానలర నాదరణంబును జూపి తీర్చెనే

  రిప్లయితొలగించండి
 9. కడివెడు సంతానంబున
  ముడివడి దారిద్ర్యదుఃఖ భూయిష్టమునౌ
  సుడిగుండంబున మున్గక
  చెడెనయ్యో కృష్ణుచే కుచేలుని యాశల్

  మించిన మూర్ఖతన్ దనకు మేలును జేసిన బావగారినే
  వంచకుడంచు బ్రేలగ సభాంగణ మందున ఛేదిపాలుడే
  ద్రుంచెను కృష్ణుడాగ్రహము తోడ; గుచేలుని యాశలన్నిటి
  న్నించుక గోరకుండగనె హెచ్చుగదీర్చెను శ్రీధరుండునై

  రిప్లయితొలగించండి
 10. వంచకుడైన క్రూర శిశు పాలుని
  యందరు జూచు చుండగా
  ద్రుంచెను కృష్ణు డాగ్రహముతోడ,
  కుచేలుని యాశలన్నిటిన్
  మించిన ప్రేమతోడ తన మిత్రుని
  యట్కుల నారగించి తా
  బెంచియు మిత్రు సంపదలు పేర్మిని
  దీర్చెను సంతసించగాన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "శిశుపాలుని నందరు.." అనండి.

   తొలగించండి
 11. ఉ:

  పంచన జేర వచ్చితిని బాల్యపు పోకడ, మానమేమియౌ ?
  కొంచెము చింత సేయకనె గొప్పగ దల్చితి యెట్టు లౌనటో !
  యంచను నంత లోన, దన యందలి ప్రేమను నొక్కిచెప్పగా
  ద్రుంచెను కృష్ణు డాగ్రహము తోడ గుచేలుని యాశ లన్నిటిన్

  మానము =గౌరవము

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. వంచకుడైన క్రూర శిశు పాలు
  శిరంబును జక్రధారచే
  ద్రుంచెను కృష్ణు డాగ్రహముతోడ,
  కుచేలుని యాశలన్నిటిన్
  మించిన ప్రేమతోడ తన మిత్రుని
  యట్కుల నారగించి త
  బెంచియు మిత్రు సంపదలు
  పేర్మనిదీర్చెను సంతసించగాన్

  రిప్లయితొలగించండి

 13. అడిగెద సంపద ననిగద
  పిడికెడటుకుల గొనితెచ్చి బిడియము తోడన్
  వెడలుట గనినే తలచితి
  చెడెనయ్యో కృష్ణుచే గుచేలుని యాశల్.


  ఇంచుక జాలిచూపక మహీసురు గాంచిన దండవాది ని
  ష్కించునుడంచు నాలిగొను సేవిత వెంబర విత్తు గర్వమున్
  ద్రుంచెను కృష్ణుడాగ్రహము తోడఁ గుచేలుని యాశలన్నిటిన్
  గొంచెము నైన తగ్గకను గూర్చె సఖుండను గారవమ్ముతోన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. విడువకనా బాల్య సఖుని
  గడు ప్రేమగ నాదరించె గద కృష్ణుండే
  విడుమా ప్రల్లదనంబెటు
  చెడెనయ్యో కృష్ణుచేఁ గుచేలుని యాశల్

  రిప్లయితొలగించండి
 15. వంచకుడైన చైద్యుడటు ప్రల్లదనంబును జూప నాతనిన్
  ద్రుంచెను కృష్ణుఁ డాగ్రహముతోడఁ; గుచేలుని యాశ లన్నిఁటిన్
  మించెను ప్రేమతోననుఁగు మిత్రునికిచ్చెను సర్వ సంపదల్;
  పంచెను దేవదేవుడిల వారల కర్మ ఫలంబులివ్విధిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 16. ఉత్పలమాల:
  కాంచుటె భాగ్య మయ్యె చిరకాలపు మిత్రుని చక్రధారినిన్
  సంచిత పాపబంధనపు చక్రము నందు భరించు బాధలన్
  “త్రుంచెను కృష్ణుఁ డాగ్రహముతోడఁ,గుచేలుని యాశ లన్నిఁటిన్”
  గాంచెను మూటనున్న బహు కమ్మని స్నేహపు తాయిలమ్ము నన్ !
  --కటకం వేంకటరామశర్మ.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. ముంచుకు వచ్చి గాలి వలె మోహన రూపుని బాలకృష్ణునిన్
  మించుతు నెత్త రక్కసుడు మీదికి; కంసుని బంటు వానినిన్
  త్రుంచెను కృష్ణుఁ డాగ్రహముతోడ;గుచేలుని యాశ లన్నిఁటిన్
  సంచిత కర్మతీర మరి శౌరియె తీర్చెను స్నేహమూర్తియై.


  కడకును దుష్టుడు కంసుడు
  చెడెనయ్యో కృష్ణుచే; గుచేలుని యాశల్
  కడువడి గతీర్చ బడె కృ
  ష్ణుడి దయతోడ, నటుకులను శుచిగా తినుచున్.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   "మించుచు నెత్త.." అనండి.

   తొలగించండి
 18. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అడుగకవచ్చిన సంపద
   చెడుపును తననని భయపడి చేదస్తుండై
   మిడుకుచు సుధాముడు తలచె
   చెడెనయ్యో కృష్ణుచేఁ గుచేలుని యాశల్

   తొలగించండి
  2. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'చేదస్తుండు' అన్న రూపం సాధువు కాదు.

   తొలగించండి
  3. సవరణతో....

   అడుగకవచ్చిన సంపద
   చెడుపును తననని భయమున జిక్కిన వాడై
   మిడుకుచు సుధాముడు తలచె
   చెడెనయ్యో కృష్ణుచేఁ గుచేలుని యాశల్

   తొలగించండి
 19. కడు యాశ తోడ నెయ్యుని
  కెడకు వెడల నతడు బంపె కించిత్తయినన్
  విడిముడి నొసంగ కుండగ ,
  జెడెనయ్యో కృష్ణుచేఁ గుచేలుని యాశల్

  రిప్లయితొలగించండి
 20. బిడెమున నేగగ నెనరున
  కడుమోదముతోడ విప్ర కామిత ఫలమై
  పొడమెను సిరి "దారిద్ర్యము
  చెడెనయ్యో" కృష్ణుచేఁ గుచేలుని యాశల్!

  ఎంచుక తా జనె న్దగ న
  నిష్టత తోడుత గృష్ణుచెంత కు
  న్నెంచుచు స్నేహభావమున
  నేర్పడ విప్రుని సేవజేసి ప్రే
  మాంచిత ధర్మమున్దలచి
  యార్ద్రమనంబిక నూఱడిల్లగన్
  ద్రుంచెను కృష్ణుఁ డాగ్రహము
  తోడఁ గుచేలుని యాశ లన్నిఁటిన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 21. పెడసరమున కంసుడు మును
  చెడెనయ్యో కృష్ణుచేఁ, గుచేలుని యాశల్
  పిడికెడు యటుకులు దీర్చెను
  కడుచిత్రము దైవలీల గమనింపంగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 22. అడుగుచు నుంటిని జెప్పుమ
  బడుగుంవలె మాటలాడ భావ్యమె జ్యోతీ!
  బిడియము లేదే యిటులన
  చెడెనయ్యో కృష్ణుచే గుచేలుని యాశల్

  రిప్లయితొలగించండి
 23. సంచితభుక్తిభావిగతసంభృతకర్మవిదూరకమ్ములై
  మించిన శ్రీయదుప్రవరు మేటి పదమ్ముల సేవఁ గోర,వా
  రించుచు నీకు నున్నది యదేగద యంచును శ్రీ నొసంగి దాఁ
  ద్రుంచెను కృష్ణుఁ డాగ్రహముతోడఁ గుచేలుని యాశ లన్నిఁటిన్.

  'నీ పాదకమల సేవయు'
  భాగవతం లో కుచేలుని కోరిక.

  కంజర్ల రామాచార్య.

  రిప్లయితొలగించండి
 24. అడుగిడ భూషిత యౌ రతి
  పడతి తనసతిఁ గన నెఱిఁగె బాల్యసఖు దయన్
  వడి ననుకొనెఁ దా నివ్విధిఁ
  జెడె నయ్యో కృష్ణుచేఁ గుచేలుని యాశల్

  [రతిపడతి యాచ్ఛిక సమాసము; రత్నాలతూనిక వంటి పడతి]


  పంచఁగ వాయ కోత్తముఁడు బట్టలు మంచివి వాసుదేవ నా
  మాంచిత యుగ్మ మం చెఱిఁగి యాతని మెచ్చి యొసంగె సంపదల్
  వంచకు దుష్టు రా రజకు వస్త్రము లిమ్మనఁ దిట్ట దిట్టయై
  త్రుంచెను కృష్ణుఁ డాగ్రహముతోడఁ గుచేలుని యాశ లన్నిఁటిన్

  [కుచేలుఁడు = చెడ్డ బట్టల నూనిన వాఁడు]

  రిప్లయితొలగించండి
 25. సంచితపాపకర్మమను సర్పము తానయి కంసు మామనున్
  త్రుంచెను కృష్ణుఁ డాగ్రహముతోడఁ, గుచేలుని యాశ లన్నిఁటిన్
  మంచిగదీర్చె స్నేహితుని మన్ననజేసి సమాదరించుచున్
  పంచును దైవమెల్లరకు బాయక కర్మఫలంబు లివ్విధిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 26. ఎంచగ లెక్కకున్ శతము మీరిన ఛేదినృ పాలునిన్
  త్రుంచెను కృష్ణుడాగ్రహముతోడ,కుచేలుని యాశలన్నిటిన్
  మంచిగ గూర్చెనాజగము బాలన జేసెడు నందపుత్రుడే
  యంచిత భక్తినిన్ గొలువ యాయువు సంపద నిచ్చుదప్పకన్

  రిప్లయితొలగించండి
 27. కె.వి.యస్. లక్ష్మి:

  కడు పేదరికంబంతయు
  చేడెనయ్యో! కృష్ణుచే; కుచేలుని యాశల్
  వడివడిగా దీరెను గద
  నడిమంత్రపు సిరులమరగ నగధరు వలనన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 28. పంచక ప్రేమ నల్లునకు వంచన చేయగ మామ కంసునిన్
  త్రుంచెను కృష్ణుఁ డాగ్రహముతోడఁ, గుచేలుని యాశ లన్నిఁటిన్,
  సంచిని తెచ్చియుంచిన ప్రసాదము గైకొని, తీర్చనెంచుచున్,
  మంచిగ సత్కరించి మహిమన్ సమకూర్చె విభూతి ప్రీతితో

  రిప్లయితొలగించండి