3, జనవరి 2022, సోమవారం

సమస్య - 3951

4-1-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చెప్పులతో స్వాగతమ్ముఁ జెప్పఁగ నొప్పున్”
(లేదా...)
“చెప్పుల దండ వేసి మఱి చెప్పఁగ నొప్పును స్వాగతం బిఁకన్”

68 కామెంట్‌లు:


 1. అప్పులు భూరిగ గైకొని
  చెప్పక దేశంబు వదలి చెక్కేసిన యా
  మొప్పెయె కనిపించిన నిక
  చెప్పులతో స్వాగతమ్ము చెప్పగ నొప్పున్.

  రిప్లయితొలగించండి

 2. తప్పులమాటలుబలుకుచు
  విప్పుచుగుట్టునుసభలనుపెట్టుచురగడన్
  మెప్పునుబోందగమంత్రులు
  చెప్పులతోస్వాగతమ్ముచెప్పగనోప్పున్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. తప్పిద మత్యాచారము
  చెప్పులతో స్వాగతమ్ముఁ జెప్పఁగ నొప్పున్
  గొప్పింటబుట్టి చేతికి
  కప్పులు తొడిగించు కున్న ఖలునకు సబబే.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. నొప్పించుచు జన తతులను
  కుప్పలు దెప్పలుగ ధనము కూడుట కొఱకై
  తప్పు లొనర్చిన నేతకు
  చెప్పులతో స్వాగతమ్ము చెప్పగ నొప్పున్

  రిప్లయితొలగించండి

 5. తప్పులవెన్నియో సలిపి ద్రవ్యము పొందుచు నక్రమంబుగా
  నిప్పుడమేలు నేతలగు హీనమనస్కులు కామచారులై
  కప్పురగంధి మానముల గాణునొనర్చెడు దుష్టశీలురన్
  జెప్పులదండవేసి మఱి చెప్పఁగ నొప్పును స్వాగతంబిఁకన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. చెప్పులంగడి ప్రారంభోత్సవ సందర్భంగా...

  కందం
  మెప్పుఁ గొన నమాత్యుని వెం
  కప్పను ప్రారంభవేళ నతిధిగఁ బిలువన్
  గొప్పగ నిండఁగ నంగడి
  చెప్పులతో, స్వాగతమ్ముఁ జెప్పఁగ నొప్పున్!

  ఉత్పలమాల
  మెప్పుగొనంగ మంత్రియని మేలొనరించెడు వాడటంచు వెం
  కప్పను గౌరవాతిధిగ నందుచు రమ్మని యంకురార్పణన్
  గొప్పగ జేయ వర్తకము గూరిచి యంగడిఁ బల్రకమ్ములౌ
  చెప్పుల, దండ వేసి మఱి చెప్పఁగ నొప్పును స్వాగతం బిఁకన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 7. చెప్పగనేమియున్నదికచేనునుకంచెయెమేయుచుండగన్
  నిప్పునులేనిమంటలవినేరుపుమీరగపెట్టుచుండగా
  కప్పినకామమంధతనుఘాటునసభ్యతమంత్రిపల్కగా
  చెప్పులదండవేసిమఱిచెప్పగనోప్పునుస్వాగతంబికన్

  రిప్లయితొలగించండి
 8. గొప్పగు వాగ్దానంబుల
  నెప్పుడు తప్పక సలుపుచు నెన్నిక పిదపన్
  తప్పించుకు తిరిగినచో
  చెప్పులతో స్వాగతమ్ముఁ జెప్పఁగ నొప్పున్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. గొప్పగు మాటలు చాలా
  చెప్పుచు మోసపు పనులను చేయుచు ప్రజలన్
  తిప్పలు పెట్టెడు ఖలునకు
  చెప్పులతో స్వాగతమ్ముఁ జెప్పఁగ నొప్పున్

  రిప్లయితొలగించండి
 10. తప్పులు చేసి బర్బరుఁడు తల్లడమందగజేసి సజ్జనున్
  గొప్పగ సంఘమందు వెలుగొందు పటాహము సల్పుచుండగన్
  ముప్పది మూడు చెర్వులను ముచ్చటతీరగ ముంచి వానికిన్
  చెప్పుల దండ వేసి మఱి చెప్పఁగ నొప్పును స్వాగతం బిఁకన్

  రిప్లయితొలగించండి

 11. చెప్పుడు మాటలు వినగను
  చొప్పగు వాక్కుల బలుకగ చోద్యము లనగన్
  తప్పుడు బుద్ధుల వానికి
  చెప్పులతో స్వాగతమ్ము జెప్పగ నొప్పున్!!

  రిప్లయితొలగించండి
 12. చెప్పిన వేమియు జేయక
  లప్పగ నప్పులు సలుపుచు రాష్ట్రము నంతన్
  ముప్పుల ముంచిన ముఖ్యుని
  చెప్పులతో స్వాగతమ్ముఁ జెప్పఁగ నొప్పున్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. ఉత్పలమాల:
  గొప్ప జనాధినేతయని గొంతుక నెత్తి బిరాన "చెప్పు" మా
  తిప్పలుఁ బాపి ధైర్య మిడి తేజము నింపెనటంచు "చెప్పు" త
  ప్పొప్పుల దిద్ది మా బ్రతుకు నున్న త మౌ గతి జేర్చెనంచు నా
  “చెప్పు"ల దండ వేసి మఱి చెప్పఁగ నొప్పును స్వాగతం బిఁకన్
  ---కటకం వేంకటరామశర్మ.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ వైవిధ్యంగా ఉన్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  2. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

   తొలగించండి
  3. చెప్పులన్.......అనే అర్థం తో పూరిస్తే సమస్య ను మార్చినట్లౌతుంది......చెప్పు (tell) అనే అర్థం తో పూరించానండీ....
   ధన్యవాదము లార్యా 🙏

   తొలగించండి
 14. చెప్పిన బాస లేమియును జేసెడి నేరిమి నేర్వకుండగన్
  లప్పగ నప్పులన్ సలిపి రాష్ట్రము నంతను తేఱనట్లుగన్
  ముప్పుల ముంచినట్టి యతి ముఖ్యుని పల్లెకు నామతించుచున్
  చెప్పుల దండ వేసి మఱి చెప్పఁగ నొప్పును స్వాగతం బిఁకన్

  రిప్లయితొలగించండి
 15. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  మెప్పగు పాలన నీయక
  నెప్పుడు తన స్వార్థమెంచి నేగెడి దొరకున్
  తప్పులు జూపుచు నూరికి
  చెప్పులతో స్వాగతమ్ము జెప్పగ నొప్పున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు, ఉడ్బర్రీ, అమెరికా:

  మెప్పగు పాలనంబిడక మీరిన స్వార్థ ప్రవృత్తితో గడున్
  తప్పులొనర్చుచున్ జనుల తల్లడబెట్టు నమాత్యు డూరికిన్
  గొప్పగ నాగమించు వడి కోపుగ నాతని తప్పులెంచుచున్
  చెప్పులదండ వేసి మఱి చెప్పగ నొప్పును స్వాగతంబిడన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. చెప్పిన‌ మాటకు‌ నిలవక‌
  తప్పులపైతప్పుచేసి‌ ధర్మపరుడుగాన్‌
  గొప్పలుపలికే‌ నేతకు
  చెప్పులతో‌ స్వాగతమ్ముఁ జెప్ప‌ఁగ నొప్పున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. తప్పు వరమ్ము గోరితని తల్లిని మిక్కిలి తూలనాడి, తా
  నెప్పఱి రాముఁ దోడ్కొన వనిన్ జని యా భరతుండు వేడగా,
  నప్పరముండుఁ బాదుకల నట్లొసగం దలపై వహించె యా
  చెప్పుల,... దండ వేసి మఱి చెప్పఁగ నొప్పును స్వాగతం బిలన్

  కంజర్ల రామాచార్య

  రిప్లయితొలగించండి
 19. తప్పులు చేయుచు సుజనుల
  తిప్పలు పెట్టెడు కుమతుల తీటనడంచన్
  ముప్పది చెర్వులను మునిచి
  చెప్పులతో స్వాగతమ్ముఁ జెప్పఁగ నొప్పున్

  రిప్లయితొలగించండి
 20. అప్పుల్ గొప్పగఁజేయుచు
  తప్పంద్రావుచును తూలి,తనవారలకే
  ముప్పులు తెచ్చే వానికి
  “చెప్పులతో స్వాగతమ్ము చెప్పగ నొప్పున్”

  చెప్పిన మాటలన్ వినక చేయకుమీపని యన్నఁజేసి,తాన్
  తప్పుడుఁద్రోవ నెంచుకొని తద్దయు నష్టముఁగల్గఁజేసి,యె
  ల్లప్పుడు దెబ్బలాటకె కరంబును ముందుకుఁజాపు వానికిన్
  “చెప్పుల దండ వేసి మఱి చెప్పగ వచ్చును స్వాగతంబికన్.”

  రిప్లయితొలగించండి
 21. గొప్ప విరాగి యోగి గురుకోవిదుడంచు యశమ్మునందగా
  విప్పుచు గుట్టొకర్తు తెలిపెన్ వ్యభిచారుడె యాతడంచు హా!
  చెప్పక తప్ప దయ్యెడలఁజేసిన తప్పుకు శిక్షకోసమై
  చెప్పుల దండ వేసి మఱి చెప్పఁగ నొప్పును స్వాగతం బిఁకన్

  కంజర్ల రామాచార్య

  రిప్లయితొలగించండి
 22. కం:గొప్పగ పైత్రుక కర్మల
  నిప్పగిదిన్ జేసినట్టి యీ విప్రునకున్
  గొప్పగ గోవును,గొడుగును
  చెప్పులతో స్వాగతమ్ముఁ జెప్పఁగ నొప్పున్”*
  (బ్రాహ్మణులకు గోవు,చెప్పులు,గొడుగు,పుస్తకం మొదలైన దానాలు ఇవ్వటం సంప్రదాయం.ముఖ్యంగా పితృకర్మలలో ఇవి గౌరవంగా ఇస్తారు.అవ్వి సిద్ధం చేసుకొని పిలుద్దాము అని.)

  రిప్లయితొలగించండి
 23. ఉ:గొప్పగ కానుపించె నదిగో వటు వొక్కడు వాని రూపమే
  యొప్పుల కుప్ప,వాని కెవియో యిడ నీ బలి కోరుచుండె నా
  గొప్పవి యైన ధేనువుల కొల్లగ నిత్తు,సుఖింప నిచ్చెదన్
  చెప్పుల, దండ వేసి మరి చెప్పగ నొప్పును స్వాగతం బికన్
  (వామనుణ్ని చూడగానే బలిచక్రవర్తిలొ కలిగిన భావాలు.)

  రిప్లయితొలగించండి
 24. తప్పని వేదశాస్త్రములు, తర్కము జేయుచు వీధులందునన్
  జొప్పడు చారువాకముల క్షుద్రుపు భావన గొప్పదన్న, వాఁ
  నప్పరమేశుఁ, నక్షరుఁ ననంతుని నమ్మని కార్యకారికిన్
  జెప్పుల దండ వేసి మఱి చెప్పఁగ నొప్పును స్వాగతం బిఁకన్.

  రెండవ ప్రయత్నం:

  గొప్పగ సెప్పి తీవు, తిన గుప్పెడు మెత్కుల నోచుకోని వా
  డెప్పుడు నిప్పులన్ జెఱగి యెన్నిక లప్పుడు వైరిపక్షమున్
  గొప్పగ గెల్చి, నీచమగు కుట్రలు జేసెడి రాజకీయులన్
  చెప్పుల దండవేసి మరి చెప్పగ వచ్చును స్వాగతంబికన్.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ రెండు పూరణలు ప్రశస్తంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.
   "గొప్పగ జెప్పితీవు" అనండి.

   తొలగించండి
 25. తప్పుడు పనులను జేయుచు
  నొప్పుగ వాదించునట్టి మూర్ఖుని నెపుడున్
  దప్పీదమనిభావించక
  చెప్పులతో స్వాగతమ్ము జెప్పగ నొప్పున్

  రిప్లయితొలగించండి
 26. ఇప్పుడమి లోనఁ గలఁడే
  మెప్పులకు వశమ్ము గాని మేటి మగండే
  తప్పక పొగుడుచుఁ జక్కని
  చెప్పులతో స్వాగతమ్ముఁ జెప్పఁగ నొప్పున్

  [చెప్పులు = చెప్పెడి మాటలు]


  గొప్ప మహాత్ముఁడే తెఱవఁ గోరిన బంగరు కొట్టు వానికిన్
  మెప్పును బొందఁగాఁ గరము మేలిమి బంగరు దండ వేయఁగా
  నొప్పుగ వచ్చి తాఁ దెఱవ నుద్ధతిఁ జెప్పుల కొట్టుఁ బెట్టెలం
  జెప్పుల దండ వేసి మఱి చెప్పఁగ నొప్పును స్వాగతం బిఁకన్

  రిప్లయితొలగించండి
 27. తప్పులు జేయుచున్ గరము తప్పులు గావని మొండిగా ననన్
  చెప్పుల దండవేసి మఱి చెప్పగ నొప్పును స్వాగతంబికన్
  దప్పులు జేయకుండుటయె ధార్మిక లక్షణ మెంచిచూడగన్
  దప్పుల నొప్పుగా మలచి తాల్మిని నుండిన శ్రేయసంబగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 28. కుప్పలు కుప్పలై వెలయ కుత్సిత కార్యము లెన్నొ చేసియున్
  గొప్పగ నేలినాననుచు కోర నతండొక ఓటు, వేగమే
  ముప్పు నెఱింగి నాతనికి బుద్ధి యొసంగగ నొక్క వేదిపై
  చెప్పుల దండ వేసి మరి చెప్పగ నొప్పును స్వాగతం బికన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 29. కందం
  ఒప్పులు గావని జెప్పిన
  తప్పులు నొప్పక చివరకు దారిని గనకన్
  తప్పులు నుడివెడి వానికి
  చెప్పులతో స్వాగతమ్ము జెప్పగ నొప్పున్

  ప్రబల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి
  ఉండవల్లి సెంటర్.

  రిప్లయితొలగించండి
 30. గొప్పలు బల్కె నాడు విని కోరి యొసంగగ రాజపీఠి నే
  డప్పుల కుప్ప జేసె నిటులజ్ఞతతో భవితవ్యమెంచకన్
  ముప్పు గ్రహింపకుండుటన మూర్ఖతయౌనిటువంటి వానికిన్
  చెప్పుల దండ వేసి మఱి చెప్పఁగ నొప్పును స్వాగతం బిఁకన్

  రిప్లయితొలగించండి
 31. తిప్పలు పెట్టిన సైచుచు
  నొప్పుగ దమ పాద యాత్ర నొనరించిరిగా
  దప్పక రైతులకు బసిఁడి
  చెప్పులతో స్వాగతమ్ముఁ జెప్పఁగ నొప్పున్

  రిప్లయితొలగించండి
 32. మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  'కప్పును+ఓడిన' అన్నపుడు సంధి నిత్యం, విసంధిగా వ్రాయరాదు.

  రిప్లయితొలగించండి
 33. మీ పూరణ ప్రశస్తంగా ఉన్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 34. గొప్పగ కర్షకాళులకు కూర్చెద సంపదనంచు బొంకుచున్
  తిప్పలుపెట్టి క్షేత్రముల తెక్కలి మార్గము లందు పొంది తాన్
  మొప్పెగు స్వీయపుత్రునకు మోదమొసంగగ పట్టణమ్ములో
  చప్పున కట్టి వాసమును సాగగ పిమ్మట వోట్ల కోసమై
  చెప్పుల దండ వేసి మఱి చెప్పఁగ నొప్పును స్వాగతం బిఁకన్

  రిప్లయితొలగించండి