17, జనవరి 2022, సోమవారం

సమస్య - 3965

18-1-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శ్రీరమణిన్ సతిగఁ బొందె శివుఁడు ముదమునన్”
(లేదా...)
“శ్రీరమణీమణిన్ శివుఁడు సేకొనె భార్యగ మెచ్చఁగన్ సురల్”

21 కామెంట్‌లు:

 1. పోరునగెలువశివుడుసం
  సారముగంగనుతలనిడిశమమునుబోందెన్
  గౌరికిసగమైకంఠము
  శ్రీరమణినిసతిగఁబోందెశివుడుముదమునన్

  రిప్లయితొలగించండి
 2. నారాయణుండుఁబ్రీతిన్
  శ్రీరమణిన్ సతిగఁబొందె,శివుఁడు ముదమునన్
  గౌరిని పెండిలి యాడెను
  శారదఁబెండ్లాడె నలువ జగములు మెచ్చన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. కందం
  తారకుఁ జంపెడు సుతునిడ
  దారగ శైలేయినొందు దైవత వినతిన్
  గౌరిని, మ్రొక్కుచు శౌరిని
  శ్రీరమణిన్, సతిగఁ బొందె శివుఁడు ముదమునన్

  ఉత్పలమాల
  తారకుఁ జంపు పుత్రునిడఁ ద్ర్యక్షుని సాంబునిఁ జేయ మన్మథున్
  గూరిచి దేవతల్ మిగులఁ గోరఁగ రుద్రునిఁ బోలి శాంతిమై
  గౌరినిఁ బెళ్లికూతుగను గాంచుచు, భక్తిని మ్రొక్కి విష్ణువున్
  శ్రీరమణీమణిన్, శివుఁడు సేకొనె భార్యగ మెచ్చఁగన్ సురల్

  రిప్లయితొలగించండి
 4. ధీరతగంగశీర్షమునతీరుననిల్పినదేవుడీయనే
  వేరుగభావనల్గనకవేగమపార్వతికర్ధమయ్యెనే
  సారముదెల్సెనీధవుడుసౌమ్యతవేడగదేవదానవుల్
  శ్రీరమణిన్శివుడుసేకోనెభార్యగమెచ్చగన్సురల్

  రిప్లయితొలగించండి

 5. మారరిపుఁ బతిగ పొందెడు
  కోరికతో తపము జేయు గుహజననిని కా
  మారియె కరుణించి హిమ
  శ్రీ రమణిన్ సతిగఁ బొందె శివుఁడు ముదమునన్  క్రూరుడు లోకకంటకుని కూల్చెడు వాడు శివాత్మజుండె, యా
  శూరుడు జన్మమందవలె శూలధరా! మము గావుమంచు తా
  మారితి తో సురాళి యలికాక్షుని వేడగ నద్రిజన్ హిమ
  శ్రీ రమణీమణిన్ శివుఁడు సేకొనె భార్యగ మెచ్చఁగన్ సురల్

  రిప్లయితొలగించండి
 6. క్షీ రాబ్ధి కన్యకను హరి
  శ్రీ రమణిన్ సతిగ బొందె : శివుడు ముదమునన్
  గౌరిని వివాహ మాడియు
  కూరిమి తోడ సుర తతుల కోరిక దీర్చెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 7. నారాయణుడే ప్రీతిన్
  శ్రీరమణిన్ సతిగఁ బొందె; శివుఁడు ముదమునన్
  గౌరిని పెండ్లాడె గదా
  కోరితపమొనర్చు గిరిజ కోర్కెను దీర్చన్

  రిప్లయితొలగించండి
 8. వారిజగర్భుఁడున్ వలచి భార్యగఁగైకొనె దేవి భారతిన్
  వారిజనాభుడున్ వలచె వారిధికన్యను సుందరాంగినా
  శ్రీరమణీమణిన్ ,శివుఁడు సేకొనెభార్యగ మెచ్చగన్ సురల్
  గౌరిని,వీరు మమ్మెపుడుకంటికి ఱెప్పగఁబ్రోచుగావుతన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. నారాయణు డనురక్తిగ
  శ్రీరమణిన్ సతిగఁ బొందె ; శివుఁడు ముదమునన్
  గౌరికి తనలో సగముగ
  గౌరవమిడి ప్రజకు తారకాణము నొసగెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 10. నీరజనేత్రుఁడు హరి దా
  శ్రీరమణిన్ సతిగఁ బొందె; శివుఁడు ముదమునన్
  గౌరిని గైకొనె సతిగా,
  వారిజగర్భుఁడు వరించె వాణిని దెలియన్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. కోరగ దేవతల్ మరుడు ఘోరతపంబును జేయుచున్న నీ
  శ్వరని గుండెలో విడిచె వత్తుగ మెత్తని పూలబాణమున్
  మారుడు మండిభస్మమయె,బాణము తాకుట చేత పార్వతీ
  శ్రీరమణీమణిన్ శివుఁడు సేకొనె భార్యగ మెచ్చఁగన్ సురల్.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. ఉత్పలమాల:
  ఘోరపరాభవమ్ముగొని కోమలి నుగ్గయె దక్ష వాటికన్
  గౌరిగ జన్మమంది సితగాత్రుని శంభుని లోకశంకరు
  న్నారిగ తన్నుతాను పరిణామము చెందిన యాదిశక్తి సు
  “శ్రీరమణీమణిన్ శివుఁడు సేకొనె భార్యగ మెచ్చఁగన్ సురల్”
  --కటకం వేంకటరామ శర్మ.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. కందము:
  వారలు మువ్వురునొకటే
  పేరులె గౌరి రమవాణి వేర్వేరనగన్
  ప్రేరణకు తోడు శక్తియె
  “శ్రీరమణిన్ సతిగఁ బొందె శివుఁడు ముదమునన్”
  --కటకం వేంకటరామ శర్మ.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. శౌరితగ పెండ్లియాడెను
  శ్రీరమణిన్ సతిగఁ బొందె శివుఁడు ముదమునన్
  గౌరిని, సరవిని వాణిని
  నీరజభవుడగు విరించి నెమ్మిగ పొందెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 15. కందం
  నీరజ నేత్రుడు జిష్ణువు
  శ్రీరమణిన్ సతిగ బొందె ,శివుడు ముదమునన్
  ఘోర తపంబొనరించిన
  గౌరిని చేపట్టె దేవ గణములు మురియన్

  ప్రబల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి
  ఉండవల్లి సెంటర్.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. ఘోరతపమ్మునన్ హిమపు గోత్రము నుండగ శంకరుండు తాన్
  తారకుఁ జంపు వానిని త్రిధాముని బిడ్డగఁ బొంద, దేవతల్
  మారునిఁ బంపి రాతపము మాన్పి యపర్ణను గైకొనన్, శుభ
  శ్రీరమణీమణిన్ శివుఁడు సేకొనె భార్యగ మెచ్చఁగన్ సురల్

  రిప్లయితొలగించండి
 17. పరమాత్ముం డాకృష్ణుడు
  శ్రీరమణిన్ సతిగ బొందె,శివుడు ముదమునన్
  గిరిజను వివాహ మాడగ
  సురలందఱు హాజరైరి సోత్సాహమునన్

  రిప్లయితొలగించండి
 18. ఘోరార్త జనాశ్రిత మం
  దారను నలినాక్షి సంతత త్రిదశ సమూ
  హారాధిత గిరిజ నుత
  శ్రీరమణిన్ సతిగఁ బొందె శివుఁడు ముదమునన్


  వారిజ సంభ వాది సుర పర్వ మనోరథ పూర ణార్థమై
  వారని దీక్షఁ బంచ శర పాణి చలమ్మున నుద్యమింపఁగా
  మార శరాభి తప్త హృత మానస శైలజఁ బార్వతీ తప
  శ్శ్రీ రమణీ మణిన్ శివుఁడు సేకొనె భార్యగ మెచ్చఁగన్ సురల్

  రిప్లయితొలగించండి
 19. శ్రీరమ సేవలందుకొను శ్రీహరి వార్ధిని శేష శయ్యపై
  సారసగర్భుడౌ నలువ శారద నెన్నడు గూడియుండు సొం
  పారగ శైలపుత్రికను పార్వతి దేవిని సర్వసద్గుణ
  శ్రీ రమణీమణిన్ శివుఁడు సేకొనె భార్యగ మెచ్చఁగన్ సురల్

  రిప్లయితొలగించండి
 20. ఆరమ భర్తయే గదిల నాయత రీతిని బెండ్లియాడెనే
  శ్రీరమణీమణిన్ ,శివుడు సేకొనె భార్యగ మెచ్చగన్సురల్
  యాగిరిజాసతిన్ రతిని యద్బుతమంచును బల్కగావుతన్
  నారయ కృష్ణులున్ శివులయాకృతి వేరగు గాని యొక్కరే

  రిప్లయితొలగించండి
 21. స్మేరవికాస సుందర వి
  శేష విలాస ప్రభా స్వరూపిణిన్
  ధీర యశో విరాజ మణి
  ధీయుత భాసిని పార్వతి న్మదిన్
  గోరి వరించి చేరుచు న
  కుంఠిత ప్రేమను హేమకాంతిమ
  చ్ఛ్రీ రమణీమణిన్ శివుఁడు
  సేకొనె భార్యగ మెచ్చఁగన్ సురల్!

  రిప్లయితొలగించండి