8, జనవరి 2022, శనివారం

సమస్య - 3956

 9-1-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కార మగును మోక్షకారకమ్ము”
(లేదా...)
“కారము మోక్షకారకము కారణజన్మున కాత్మవేత్తకున్”

51 కామెంట్‌లు:

 1. ఆటవెలది
  అన్నమయ్యవోలె హరికీర్తనమ్ముల
  స్వామి సేవఁ జేసి పరము నందు
  చిత్తశుద్ధి కలుగు నుత్తమ భక్తి సా
  కార మగును మోక్షకారకమ్ము

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఉత్పలమాల
   శౌరిని వేంకటాద్రిఁగని సన్నుతిఁ జేయుచు నందకాంశమై
   నేరిచి నాటపాటలను నిక్కము గాంచుచు శ్రీనివాసునిన్
   భూరి వరమ్మనన్ బ్రభువు మ్రోలను నిల్వఁగనంతమందు సా
   కారము మోక్షకారకము కారణజన్మున కాత్మవేత్తకున్!

   తొలగించండి
  2. మీ రెండు పూరణలు ప్రశస్తంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి

 2. చిత్త శుద్ధి తోడ శివునినామము దల్చి
  వాని సన్నిధియదె భాగ్యమనుచు
  భావనమ్ము గలుగు భక్తున కదియె స
  త్కారమగును, మోక్ష కారకమ్ము.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. సర్వమాతనిస్రుష్టిసంబంధమేలేదు
  అహమువీడుడయ్యయానమందు
  బాహ్యమందుమమతఁబాయతలపునిర్వి
  కారమగునుమోక్షకారకమ్ము

  రిప్లయితొలగించండి
 4. భక్త సులభు డైన భవుని నామ జపము
  విడువ కుండ జగతి విమల మతులు
  సత్య ధర్మ ముగను సతతంబు సల్పు నోం
  కార మగును మోక్ష కారకమ్ము

  రిప్లయితొలగించండి
 5. ఆరనికోరికన్దగలకాత్మనువేంకననామమెంచుచున్
  సారములేనిదీజగతిశాంతికిమార్గములౌకికంబనన్
  పారముజూడగానరుడుభావననిల్పిననిర్వికారమా
  కారముమోక్షకారకముకారణజన్మునకాత్మవేత్తకున్

  రిప్లయితొలగించండి
 6. శాంతికిమార్గమలౌకికంబనన్, సవరణగ్రహింపగలరు

  రిప్లయితొలగించండి
 7. విష్ణు,శివ,విధాత పేర్లు మూడు వరుస
  నలరు చుండు గాదె అ-ఉ-మ లనగ
  మంత్ర రాజ మగును మఱికూడి యవియె ఓమ్
  కారమగును మోక్ష కారకమ్ము.

  రిప్లయితొలగించండి

 8. వారికి చేతజిక్కినను భద్రత నిచ్చెడు శీలవంతుడై
  కోరినవారి కెల్లపుడు కోర్కెలదీర్చెడు దాతగా భువిన్
  పేరగుచున్ సదా శివుని బ్రీతిగ గొల్చెడు సౌమనస్వి సం
  స్కారము మోక్షకారకము కారణజన్మున కాత్మ వేత్తకున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. భారము నీదెయంచు భగవానుని నెమ్మనమందు నమ్మి సం
  సార మహాంబుధీతరణసక్తత చూపు మహాత్ములీ భువిన్
  ధీరులు వారెరుంగుదురు దేవునిజేరుపథంబె యాత్మసం
  స్కారము మోక్షకారకము కారణజన్మున కాత్మవేత్తకున్

  రిప్లయితొలగించండి
 10. సారహీనమైన సంసార జలధిని
  తారణంబుజేయు తరణి యెద్ది?
  దైవచింతనమున తరియించునట్టి సం
  స్కార మగును మోక్షకారకమ్ము

  రిప్లయితొలగించండి
 11. భారము కాక జీవనము పావనమైన మనమ్ము కూడ నా
  హారము నీరమైన పరమాత్మ యె గూర్చు నటన్న భావముల్
  చేరును భీతి దూరమగు, సిద్ధి గడింపగ మిత్రుఁడన్న యోం
  కారము మోక్ష కారకము కారణ జన్మున కాత్మ వేత్తకున్!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మొదటి పాదాన్ని "భారము కాని జీవనము పావనమైన మనమ్ము కూడు నా" అని సవరించడమైనది

   తొలగించండి
 12. కారము కూరలందు,సహకారము తోటల యందు,భూరి సం
  స్కారము జీవితాన ,సహకారము చేష్టల,మాటలంజమ
  త్కారము నొప్పగా వలె,వికారముఁజెందని మానసాన నోం
  కారము మోక్షకారకము కారణ జన్మునకాత్మ వేత్తకున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. పుట్టునుుండి తుదకు గిట్టునం తదనుక
  నుర్వి జనుల కెల్ల నుండు వావి
  బాధ ,లవి వి డుటకు పరమాత్మ పయి మమ
  కార మగును మోక్షకారకమ్ము

  రిప్లయితొలగించండి
 14. నరుడు మనసు నెపుడు పరమాత్మపై నిల్ప
  దైవశక్తి మదిన దాగి యుండు
  ప్రబలమైన భక్తి వలన సత్పథము సా
  కార మగును మోక్షకారకమ్ము

  రిప్లయితొలగించండి
 15. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు, ఉడ్బర్రీ, అమెరికా:

  నియమ నిష్ఠ లొంది నిశ్చల గుణమున
  నాత్మ నందు నెపుడు నఖిలగురుని
  భక్తి దలచు చుండు వారల కెపుడు నోం
  కారమగును మోక్ష కారకమ్ము.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు, ఉడ్బర్రీ, అమెరికా:

  కోరినకోర్కెలన్నిటిని గొప్పగ దీర్చెడి చంద్రశేఖరున్
  తీరగు నిష్ఠతో మదిని దెల్చుచు భౌతిక వాంఛలెల్లయున్
  నేరుగ విడ్చి నిల్కడగ నిశ్చల తత్త్వము నొందువాని సం
  స్కారము మోక్ష కారకము కారణజన్మునకాత్మవేత్తకున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. తీరము గమ్యమున్ తనకు దేవునిసన్నిదిజేరుటే అదే
  సారము జీవితం బునకు శాంతి ప్ర దంబనిచిత్తముంతనా
  కారణ కర్తనే దలచి కామము వీడును, అట్లుజే యు ఓం
  కారము మోక్షకారకము కారణజన్మున కాత్మవేత్తకున్

  రిప్లయితొలగించండి
 18. ఆటవెలది
  భవుని నామ జపము వాంఛిత ముక్తి నొ
  సంగు మార్గమనుచు సాధనలను
  జేయ కడకు శివుని జేరెడి సరణి సా
  కారమగును మోక్ష కారకమ్ము.

  ప్రబల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి
  ఉండవల్లి సెంటర్.

  రిప్లయితొలగించండి
 19. భారమునుంచి, మానసము భావన చేయుచు నెప్పుడా నిరా
  కారుని, పేదవారల సుకార్యములన్ దనియింప చేయుచున్
  చేరగ నెంచి మాధవుని చేసెడి పూజల యందు చిత్త సం
  స్కారము మోక్షకారకము కారణజన్మున కాత్మవేత్తకున్

  రిప్లయితొలగించండి
 20. ఘోర తపంబున సంచిత
  ప్రారబ్ధాగమన కర్మ ఫల హరణంబై
  శ్రీ రాఙ్ఞీ నిజ సాక్షా
  త్కారమగును మోక్షకారకమ్ము జగతిలో

  ఆట వెలదిగా ఇచ్చిన సమస్యని కందంలొ పూరించ వలసి వచ్చింది.

  కాముధ - కాకర మురళీధర్.

  రెండురొజుల గా ఫోన్ క్రాష్ అవ్వడం వలన బ్లాగ్ లొ పెడుతున్నాను.

  రిప్లయితొలగించండి
 21. భక్తి రక్తి కలిగి భవుని పూజీంచునోం
  కారమగును మోక్షకారకమ్ము
  బంధములను వీడి పాపముల్సేయక
  శివుని వేడుకొనుము సిద్ధి కలుగు

  రిప్లయితొలగించండి
 22. ఒకటి తీర నన్య మొదవుచు నిత్యము
  పార మెఱుఁగ నట్టి కోరికలను
  జెలఁగు చుండు నట్టి స్వీయేంద్రియముల ధి
  క్కార మగును మోక్ష కారకమ్ము


  మూరిన పూర్వ కర్మ ఫల భుక్తి నిమిత్తము కల్గు జన్మముల్
  శౌరి యొసంగు మోక్షమును జన్మ పరంపర నాపి యింపుగా
  నీరజ నాభు నామముల నిత్య సమంచిత కీర్తనమ్ము సోం
  కారము మోక్షకారకము కారణ జన్మున కాత్మవేత్తకున్

  [స+ ఓంకారము =సోంకారము ]

  రిప్లయితొలగించండి
 23. బీరము లాడకుండగను భీముని నాదము బల్కుచో టయోం
  కారము మోక్షకారకము కారణజన్మున కాత్మవేత్తకున్
  మీరక హద్దు లెన్నడును మీరును శంభుని బూజజేయుచో
  దీరని కోరికల్ మిగుల దీర్చును దప్పక సంతసించగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 24. కారణకారణోద్భవమఖండజగద్పరివేష్టితంబునా
  ధారము సర్వభూతసముదాయహితంకరమాదినాదమౌ
  తారకమంత్రమాత్మసుఖదాయకమక్షర బ్రహ్మ రూపమోం
  కారము మోక్షకారకము కారణజన్మున కాత్మవేత్తకున్

  రిప్లయితొలగించండి
 25. సారము లేని జీవితము చచ్చుట పుట్టుట
  జర్గుచుండెడిన్
  భారము మోయలేక తన భార్యను బిల్లల
  జీవితాంతమున్
  సారెకు సారెకున్ మనసు చంచలమై
  తలపోసె నిట్టు లోం
  కారము మోక్ష కారకము కారణ జన్మున కాత్మవేత్తకున్

  రిప్లయితొలగించండి
 26. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 27. సతతము మది లోన‌ సంతస మొందుచు

  భక్తితోడ నెపుడు పరమ శివుని

  కొలచి ననవరతము పలికెడు నట్టి యోం
  కారమగును మోక్ష కారకమ్ము

  రిప్లయితొలగించండి