5, జనవరి 2022, బుధవారం

సమస్య - 3952

5-1-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఏడవ మగఁడున్న భార్యకే దక్కు నుతుల్”
(లేదా...)
“ఏడవ భర్త కల్గినపుడే కద సాధ్వికి గౌరవంబిలన్”

15 కామెంట్‌లు:

 1. కందం
  చేడియ కినుకను దివిపై
  దాడిని హరి పారిజమ్ము ధరణికి దించెన్
  గూడగనే తానడుగుచు
  నేడవ, మగఁడున్న భార్యకే దక్కు నుతుల్!

  ఉత్పలమాల
  చూడగ వచ్చి నారదుడు చోద్యమనంగను కృష్ణమూర్తిపై
  చేడియ సత్య కిన్కఁబడఁ జేయఁగ స్వర్గముపైన దాడిమై
  కూడియుఁ దెచ్చె పారిజము కోమలి రంజిల! మోజు దీర్పఁ దా
  నేడవ, భర్త కల్గినపుడే కద సాధ్వికి గౌరవంబిలన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 2. పోడిమి యై యను రాగము
  తోడ మెలగు పతి కరోన తో మడియంగా
  చేడియ కుమిలి కుమిలి తా
  నేడవ : మగడున్న భార్య కే దక్కు నుతుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. వీడకతననీడయటుల
  నేడకు తానేగినయట కేతెంచు, సతిన్
  చూడగ మనసొప్పని తా
  నేడవ, మగఁడున్న భార్యకే దక్కు నుతుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 4. వేడగ నమ్మ మాతులునిఁ బెండిలి యాడితి చిత్తశుద్ధితో
  చేడియ యొక్కదాని వలఁ జిక్కి గృహమ్మును చేరకుండె నే
  వీడగ లేను బంధమును బిడ్డలకై భరియింతుఁ బ్రేమకై
  యేడవ, భర్త కల్గినపుడే కద సాధ్వికి గౌరవంబిలన్

  రిప్లయితొలగించండి
 5. నేటి శంకరాభరణము వారి సమస్య


  ఏడవ మగడున్న భార్యకే దక్కు సుతుల్


  ఇచ్చిన పాదము కందము నా పూరణ. సీసములో


  కుంతి ఆవేదన
  మునివరు డొకవర మొసగగ దానిన్ ప
  రీక్షించ దలచి కోరి దినకరుని

  పిలువగ నేలనో, పిలచి‌‌ నతనితోడ
  కూడి నే రీతిని కొమరుని‌ కన

  వలెను, లోకంబప వాదు లిడుననుచు
  తలచంగ నేమేలు కలుగదు పలు


  మార్లు నీ వేడవ,మగడున్న భార్యకే
  దక్కు సుతులెపుడున్ థరణి పైన,


  ప్రజలు నిందలన్ వేయుచు బాధ లిడక

  పూర్వ మీతనిన్ నదిలోన‌ విడువ మేలు

  కలుగునని యంత రాత్మ పలికెను కుంతి

  తోడ సుతునిపై ప్రేమను వీడమంచు

  రిప్లయితొలగించండి
 6. తోడూనీడగమెలగిన
  వాడేననువీడ నెటుల బ్రతికెదను యమా!
  వేడుక చూడకుమా నే
  నేడవ, మగఁడున్న భార్యకే దక్కు నుతుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 7. వేడినతోడనేగనుచువేదనఁదీర్చుచుభాగ్యలక్ష్మియై
  కూడికకష్టసౌఖ్యములకోమలహస్తముసేదఁదీర్చుచున్
  తోడుగనీడగానిలచుతోయ్యలికాననిబాధతోడతా
  నేడవ, భర్తకల్గినపుడేగదసాధ్వికిగౌరవంబిలన్

  రిప్లయితొలగించండి
 8. ఆడఁ గల యేడు జంటలు
  నాడుచుఁ బాడుచుఁ జెలంగ నానందముగా
  నేడుగురు పురుషులఁ బతిగ
  నేడవ మగఁ డున్న భార్యకే దక్కు నుతుల్


  ఆడిన యాటలో గెలుపె యాడిన వారి కొసంగు ఖ్యాతినిం
  బాడిన పాట మెప్పరయఁ బన్నుగ గాయకుఁ డందు మన్ననల్
  కోడలుగా గృహమ్ము నను గూరిమి నుండఁగఁ బుత్రుఁ డింటిలో
  నేడవ భర్త కల్గి నపుడే కద సాధ్వికి గౌరవం బిలన్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. కందం
  వీడని కామన తోడనె
  చేడియ తన వేడుక దలచి వగచి మగనిన్
  పీడించి పట్టు వదలక
  ఏడవ ,మగడున్న భార్యకే దక్కు నుతుల్
  ప్రబల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి
  ఉండవల్లి సెంటర్.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. వీడక పంతమున్ మగని వీడెదనంచటులా కుమార్తె దా
  నేడవ, "భర్త కల్గినపుడే కద సాధ్వికి గౌరవంబిలన్
  వీడుమపోహమున్ వడిగ బెన్మిటి జేరి నిజాంతరంగమున్
  బాడిగ దెల్ప మేల"నుచు పల్కెను తల్లి విధాయకంబుగా

  రిప్లయితొలగించండి
 11. వేడుకగా స్వయంవరపు వేదిని బారులు తీరియున్న మ
  న్నీడుల నొక్కరొక్కరిగ నీరజలోచన వీక్షజేయుచున్
  యేడవవానిగాంచి యతడే తన భర్తని తండ్రితోననెన్
  యేడవ భర్త కల్గినపుడే కద సాధ్వికి గౌరవంబిలన్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. చేడియ నొక్కతె జగతిని
  జూడగ నెవ్వరును లేక చులకనపాలై
  తోడుగ పెనిమిటి లేడని
  యేడవ,మగఁడున్న భార్యకే దక్కు నుతుల్.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. పాడిగ గాజులు మట్టెలు
  పోడిమి కంఠము పయినను పుస్తెలు బొట్టున్
  తోడై సిగ తిలకము లకు
  యేడవ మగఁడున్న భార్యకే దక్కు నుతుల్

  బొట్టు = మంగళసూత్రమునందు గ్రుచ్చెడు పూస

  రిప్లయితొలగించండి