29, జనవరి 2022, శనివారం

సమస్య - 3977

30-1-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“జమునకుఁ గ్రిందనె కలదఁట చల్లదనంబే”
(లేదా...)
“జమునకుఁ గ్రింది భాగమునఁ జల్లదనంబట చూచితే కవీ”

50 కామెంట్‌లు:

 1. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 2. తిమిరారి కోప‌‌మొందగ

  హిమవాయువు కోరబోదు నెపుడు మకరమే


  తిమిలోనుండెడు యంబగ

  జమునకు గ్రిందనె గలదట చల్లదనంబే


  అంబగజము = మొసలి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   వాట్సప్ సమూహంలో నా సూచనను గమనించండి.

   తొలగించండి
 3. కమలా భూదేవేరులు
  సుమతీ!నారాయణునకు సుందర పత్నుల్
  విమల సుతగంగ పాదా
  బ్జమునకుఁగ్రింద కలదఁట చల్లదనంబే.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. కమలము జనించు జలమున
  కమలనయనముల్ స్ఫురించు కమనీయంబై
  గమనించినచో నంభో
  జమునకుఁ గ్రిందనె కలదఁట చల్లదనంబే

  రిప్లయితొలగించండి
 5. కందం
  ప్రమద గణాధిపుని వెస వి
  షమున్ గుడువఁ గోరె గౌరి సర్వులఁ గావన్
  సుమనస శివ, హృదయ సరో
  జమునకుఁ గ్రిందనె కలదఁట చల్లదనంబే!

  చంపకమాల
  "తమరికి నష్టమెంచి హరి దానము గోరెను వామనుండుగన్
  శమనము నందగన్ వలదు సాతి'' యటన్న బలీంద్రుఁడిట్లనెన్
  "రమహృదయాద్రి తాకిన కరమ్మది క్రిందన మాదు హత్సరో
  జమునకుఁ గ్రింది భాగమునఁ జల్లదనంబట చూచితే కవీ!"

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. చంపకమాల
   అమరెను చెన్నకేశవుడు నాలయ మూలవిరాట్టుగాను సొం
   పమరెను మోహినీలలన నద్భుత మూర్తిగ వెన్కభాగమై
   కమలము శంఖచక్ర గద కానగ చేతుల గంగ పాద కం
   జమునకుఁ గ్రింది భాగమునఁ జల్లదనంబట చూచితే కవీ!

   తొలగించండి
  2. మీ మూడు పూరణలు ప్రశస్తంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 6. అమరినసృష్టినిజూడగ
  కమలముమనుగడకొఱకుగకర్తయబెట్టెన్
  సమతులశక్తినిగసరసి
  జమునకుగ్రిందనెకలదటచల్లదనంబే

  రిప్లయితొలగించండి
 7. కమలాప్తుని వేడి వలన
  సమ కూరియు మేఘ సృష్టి జలధుల వలనన్
  క్రమ మగు వానలొ స గున్ భూ
  జమున కు గ్రింద నె కలదట చల్ల ద నంబే

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మొదటి పాదం చివర వేడి తగుల అని సవరణ చేయడమైనది

   తొలగించండి
  2. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   మూడవ పాదం చివర జగణం రాకూడదు. సవరించండి.

   తొలగించండి
  3. మూడవ పాదం లో వానలొస గ భూ అని సవరణ చేయడమైనది

   తొలగించండి

 8. జమునయ్యను గాంచగనే
  ప్రమదించి వికాసమందు వారిని యశ్రాం
  తము వాసముండెడి కం
  జమునకుఁ గ్రిందనె కలదట చల్లదనంబే.


  సుమమున ఘర్మదీధితిని జూచిన చాలును కాండపృష్టమం

  దు ముడుచుకొన్ననేమి యవి తోషము నందుచు విచ్చునే కదా

  కమలములెల్ల, భానుని సగంధులె యైనను గాంచినంత కం

  జమునకుఁ గ్రింది భాగమున చల్లదనంబట చూచితే కవీ.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. భ్రమగనిభానుతేజమునుభాసురశక్తినివిచ్చియాడునే
  సమధికతీక్ష్ణదృష్టిగనసాజపుసిగ్గునవాడిపోవునే
  అమలినజీవశక్తిగననద్భుతమైభవమందుసారతే
  జమునకుగ్రిందిభాగమునచల్లదనంబటజూచితేకవీ

  రిప్లయితొలగించండి
 10. అమలిన”ర్యాలి”క్షేత్రమున నద్భుత మోహిని-కేశవాకృతుల్
  అమరును నొక్కచో, హరియె యౌను కనంగను ముందు ,వెన్కనౌ
  ప్రమదయె మోహినీ యనగ భాసిలు,గంగ కుమారియౌ పదా
  బ్జమునకుఁగ్రిందిభాగమున చల్లదనంబట చూచితే కవీ!

  రిప్లయితొలగించండి
 11. కమలాప్తుని కరముల సెగ
  కమలమ్ముల క్రొమ్మెరుగులకళలనుపెంచెన్
  గమనించిచూడగ సరో
  జమునకుఁ గ్రిందనె కలదఁటచల్లదనంబే

  రిప్లయితొలగించండి
 12. సమశీతోష్ణపు తానము
  జమునకుఁ గ్రిందనె కలదఁట ; చల్లదనంబే
  తమ గుణమంచు నెలకొనెడి
  హిమపర్వత వరుసలుండు నెగువన
  కనగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. కందం
  శ్రమదీరుటకై జనె, భూ
  జమునకు క్రిందనె కలదట చల్లదనంబే
  సమమగు శీతల వాయువు
  అమరుననుచు బాటసారి హాయిగ సాగెన్
  ప్రబల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి
  ఉండవల్లి సెంటర్.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. ఖమణి వెలుంగులోన వడ గాలులు వీచుచు బాధపెట్టినన్
  శ్రమము శమించగాచనుచు చక్కగ భాగవతమ్ము బ్రీతితో
  కమతమునందు పోతనయు క్ష్మాజపు నండ లిఖించె సుమ్ము భూ
  జమునకుఁ గ్రింది భాగమునఁ జల్లదనంబట చూచితే కవీ

  రిప్లయితొలగించండి
 15. సమముగనుండు శీతలము
  చండము భారతదేశమందు గల్గెనే
  జమునకుఁ గ్రింది భాగమునఁ ;
  జల్లదనంబట చూచితే కవీ
  తమగుణమంచు నెక్కొనిన ధామమదే తెలియుంగదా
  యదేమనన్
  హిమ నగమంచు బిల్వబడు యెత్త
  యినట్టి ప్రదేశముండె మీదుగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 16. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. కమలాప్తు వేడి సోకగ
  కమలిన యా యుదధి మొయిలు గనగుచు గురువన్
  విమలా! తెలియునె మఱిభూ
  జమునకు గ్రిందనె కలదట చల్లదనంబే

  రిప్లయితొలగించండి
 18. కమలపు మిత్రునుష్ణములె కాకిగ సంద్రములందు చేరగా
  కమలిన యాజలంబులును గాకకు మేఘములౌచు కుర్వభూ
  జమునకు గ్రిందిభాగమున జల్లదనంబట చూచితే కవీ!
  ప్రమదముతోడ వృక్షములు బారుగ బెర్గుచు నిచ్చు వర్షమున్

  రిప్లయితొలగించండి
 19. కమలాక రాంబువుల పై
  న మండు చున్నను భృశమ్ము నైజం బెంచం
  గమలాకరమున నంభో
  జమునకుఁ గ్రిందనె కలదఁట చల్లఁదనంబే


  క్రమముగ నాటఁ జెట్లను సుఖం బిడు మానవ జాతి కిద్ధరం
  గమలఁగ మేను లెల్లరకుఁ గందఁగ నెండయె మండు చుండఁగా
  సుమములు పత్ర శాఖ లటఁ జొప్పడఁ జుట్టును విస్తరింప క్ష్మా
  జమునకుఁ గ్రింది భాగమునఁ జల్లఁదనం బట చూచితే కవీ

  రిప్లయితొలగించండి
 20. నిమురుకొనంగ మేఘములు నింగి శరత్ప్రభ సంతరింపగా,
  కుముదహితుండు తారకల గూడి విహారము సేయు వేళలో,
  హిమగిరి సీమలందు, గమనింపగ కానన మధ్యమందు, క్ష్మా
  జమునకుఁ గ్రింది భాగమునఁ జల్లదనంబట చూచితే కవీ

  రిప్లయితొలగించండి
 21. మీ పూరణ వైవిధ్యంగా ఉన్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 22. కుములుచు నెండ వేడిమికి కుంబినిపైగల
  ప్రాణ కోటియు
  న్నమితపు శీత పేయములకై పరుగెత్తును
  దీర్చ దాహమున్
  సమకొనుచుంద్రు యాత్రికులు సల్లని
  నీడ వసించ వేగ క్ష్మా
  జమునకు క్రింది భాగమున జల్లదనంబట
  చూచితే కవీ !

  రిప్లయితొలగించండి
 23. విమలసరోవరంబిచట విచ్చిన తామర తంపరల్ మనో
  జ్ఞములును నేత్రపర్వములు, చల్లని గాలుల వీవెనల్ హృదిన్
  ప్రమదముగూర్చు, నీవనము పచ్చదనం బతి సుందరంబు భూ
  జమునకుఁ గ్రింది భాగమునఁ జల్లదనంబట చూచితే కవీ

  రిప్లయితొలగించండి
 24. కమలజకరములయందున
  కమలకసతతముసురుచిర కాంతులతోడన్
  మమతనుపంచెడునాకం
  *జమునకుఁ గ్రిందనె కలదఁట చల్లదనంబే*

  రిప్లయితొలగించండి