20, జనవరి 2022, గురువారం

సమస్య - 3968

21-1-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“టంటం టట టంట టంట టంటమ్మనియెన్”
(లేదా...)
“టంటట టంట టంట టట టంటట టంటట టంటటమ్మనెన్”

36 కామెంట్‌లు:

 1. అటనిటనాడుచుకబురులు
  పటుతరజిహ్వలనటునిటుపరుగిడివడిగా
  కుటిలతసుడులనుదిరుగుచు
  టంటంటటటంటటంటటంటమ్మనియెన్

  రిప్లయితొలగించండి

 2. తుంటరి బాలుండొక్కడు

  కొంటెతనమ్మున దుముకుచు కోవెలఁ గలయా

  గంటను గొట్టగ నదియే

  టంటం టట టంట టంట టంటమ్మనియెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. కొంటిని సీమటపాసులు
  కంటికినచ్చిన రకమును కమనీయముగా
  నంటించిన వెనువెంటనె
  టంటం టట టంట టంట టంటమ్మనియెన్

  రిప్లయితొలగించండి

 4. తుంటరి వాడు స్నేహితులతో తిరుముత్తము జేరి యచ్చటన్

  గొంటెతనమ్ముతో నెగిరి కోవెలగంటను కొట్టినంతనే

  టంటట టంటంట టట టంటట టంటట టంటటంటటం

  టంటట టంట టంట టట టంటట టంటట టంటటమ్మనెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 5. మంటన్ గలిపెను ధర్మము
  కొంటె స్థితి కశ్యపుండు కోవెల మూయన్
  గంటా బాలుని మొరవిని
  టంటం టట టంట టంట టంటమ్మనియెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. అంటిననంటెగాజనులయానములందుకరోనజోరుగా
  వంటలవార్పులందునటవాసిగగుంపులభాసురంబుగా
  కంటినిగప్పుచున్తనదుకాముకవేషమునాట్యమాడుచున్
  టంటటటంటటంటటటటంటలటంటసుటంటటమ్మనెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 7. అంటని వాడను చును దా
  నొంటరి గా నున్న సుజను డో ర్మిగ పిలి చెన్
  గంటను మ్రోగిం చనదియ
  టం టం ట ట టం ట టం ట టం ట మ్మ నియెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 8. కందం
  వింటిన్నారిధ్వని యది
  టంటం టట టంట టంట టం టమ్మనియెన్
  ఘంటం బట్టి వివరముగ
  కంటికి కట్టిన విధముగ కవి వివరించెన్

  ప్రబల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి
  ఉండవల్లి సెంటర్.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. కందం
  వెంటగొన మౌనివర్యుల్
  జంటగఁ గుజఁగొన స్వయంవరమున రఘువరుం
  డంటుచు శివధనువెక్కిడ
  టంటం టట టంట టంట టంటమ్మనియెన్!

  ఉత్పలమాల
  వెంటను రామచంద్రుఁగొన వేడుక మౌని, స్వయంవరాన ము
  క్కంటి శరాసనమ్ము శుభకామిని సీతను బొందనెక్కిడన్
  మింటికినంటు శబ్ధముల మేదిని పర్వత కంపనమ్ములన్
  టంటట టంట టంట టట టంటట టంటట టంటటమ్మనెన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 10. ఒంటరితనమీ బడిలో
  తుంటరితులువలనడుమన తోచుటయెటులో
  నంటూ గంటను పట్టుకు
  టంటం టట టంట టంట టంటమ్మనియెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. తుంటరికోవిడొచ్చినది తోడ్కొని పోవను చిన్నపెద్దలన్
  కంటికి కానరారుబడిగంటలుకొట్టిన చిన్నపిల్లలిం
  కింటినివీడిరారు, మరియేలని 'గంటన' గంటపట్టి టా
  టంటట టంట టంట టట టంటట టంటట టంటటమ్మనెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. కొంటెతనమ్ము మీరగను కోమలి ప్రేమగ బిల్వకాంతునే
  జంటగ జేర రాడనగ,ఝాములు జారగ,నేటిగట్టునన్
  పంటన నొక్కిబట్టగను భారము మించగ,కాంక్షవెల్లువై
  టంటట టంటటం టటట టంటట టంటట టంటటంటమ్మనెన్!!

  రిప్లయితొలగించండి
 13. గంటను గొట్టగ గుడిలో
  వెంటను బడగను నతివల వెకిలిగ కనగన్
  జంటగ బర్తయె గాంచగ
  టంటం టటటం టటంటటంటం బనియెన్!!

  రిప్లయితొలగించండి
 14. మింటిని నెగురు శకునిగని
  తుంటరి బాలుడు నిజమగు దూకుడు దోడన్
  వింటి యరిని మీటినపుడు
  టంటం టట టంట టంట టంటమ్మనియెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 15. కంటికి నచ్చి నిచ్చెలికి కంటిని గొట్టెను తుంటరిట్టులన్
  టంటట టంట టంట టట టంటట టంటట టంటటమ్మనెన్
  వెంటనె యామెభర్తతన వెంటనె దెచ్చిన దుడ్డు కర్ర తో
  టంటట టంట టంట టట టంటట టంటట టంటటమ్మనెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 16. వింటిర?భోజరాజునకు వేడ్క తలంటును బోయువేళలో
  వెంటనె హేమపాత్ర నలివేణిరొ!తెమ్మన,తెచ్చుచుండి,ప
  య్యెంటను సర్దువేళ నదియే చెయి జారియు మెట్లపై బడన్
  టంటట టంటటంటటట టంటట టంటట టంటటమ్మనెన్.

  వంట కొఱకు పాత్రల న
  న్నింటిని కడగి లేమ యిడునంతటిలో
  వెంటనె చేజారంగా
  టంటం టటటంటటంట టంటమ్మనియెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. ఈమని శంకరశాస్త్రి గారి వీణా వాదనము:

  వింటిని నాదశాస్త్రసుధ
  వీనుల విందుగ నా విపంచి పై
  నంటిన మీటులం దొలుకు
  నట్టి రసామృత రాగధార, క్రీ
  గంటను జూచి వాదనము
  గ్రమ్మగ, "నీమని" వారి వీణపై
  టంటట టంట టంట టట
  టంటట టంటట టంటటమ్మనెన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 18. శంకరాభరణం సినిమాలో:

  కౌంటరునన్ టికెట్టు కొఱకై యువజంటయె దేవళంబునన్
  వెంటనె దూర్చ హస్తముల, వింతగ మారుడె మానసంబునన్
  దుంటరి బాణమేయ, వడి దొర్లెను మెట్లను కీలుచెంబిటుల్,
  టంటట టంట టంట టట టంటట టంటట టంటటమ్మనెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 19. ఉత్పలమాల:
  పంటపొలమ్మునున్న తన భర్తకు చద్దిడి ప్రొద్దుగ్రుంకగా
  జంటగ నింటిబాట చన చానయు నల్లని మబ్బులంతలో
  మింటను భీతిగానురిమె ,మేనుచ లించగ పాత్రజారెనే
  “టంటట టంట టంట టట టంటట టంటట టంటటమ్మనెన్”
  --కటకం వేంకటరామ శర్మ.

  రిప్లయితొలగించండి
 20. మింటిని యొక్క పావురము మిట్టుట
  గాంచిన వేళ నచ్చటన్
  తుంటరి బాలుడొక్కపరి దూకుడు తోడన నిన్న కొన్న యా
  వింటిని యెత్తి పట్టుకొని వేగమె నారిని మీటినంతనే
  టంటట టంట టంట టట టంటట టంటట టంటటమ్మనెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 21. ఉత్పలమాల:
  తుంటరి గుంట 'సామి'యని త్రుళ్ళుచు మీరిపు లిట్టురుంటిరే?!
  వంటిపటుత్వమున్న యిరువైపడిలో నెటులుంటిరోయనన్
  గంట నరాన జివ్వుమనె కాటికి చాచిన కాళ్ళు సైతమున్
  “టంటట టంట టంట టట టంటట టంటట టంటటమ్మనెన్”
  --కటకం వేంకటరామ శర్మ.

  రిప్లయితొలగించండి
 22. కందము:
  యింట సరుకునిండుకొనియె
  గంటెలు గిన్నెలు బుడతల కడుపులవలెనే
  మింటికి మంటికి నొకటై
  “టంటం టట టంట టంట టంటమ్మనియెన్”
  --కటకం వేంకటరామ శర్మ

  రిప్లయితొలగించండి
 23. పంటను గాంచి పక్షితతి వాలుచు నుండగ జొన్నతోటలో
  దంటులపైన కంకులను తద్దయు ప్రీతిని నారగింపగా
  మంటలు రేగ పేటిగొని మానిని యొక్కతి చేసె నాదమున్
  టంటట టంట టంట టట టంటట టంటట టంటటమ్మనెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 24. తుంటరి కన్నయ వెన్నల
  కొంటెగ దా దొంగిలింప గొల్లెతలిండ్లన్
  వంటల గిన్నియలు దొరలె
  టంటం టట టంట టంట టంటమ్మనియెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 25. అంటించంగ టపాసులు
  మింటంచిరు వెలుగులూని మిలమిలమనుచున్
  గంటను మ్రోగించు వడిని
  టంటంటట టంటటంట టంటమ్మనియెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 26. వింటిని మాటను దామర
  కంటీ కొంటిని పసిండి కాసుల పేరున్
  వింటివె యన సతి పాడుచు
  టంటం టట టంట టంట టంటమ్మనియెన్


  మింటిని నంటఁగాఁ గినుక మిఱ్ఱుగ గంటయె మ్రోఁగ కున్నచో
  నొంటికి నొజ్జ చెప్పు నది యుండఁగ మంట యనంగ నంతటం
  దుంటరి పిల్లవాఁ డొకఁడు దూఁకి రయమ్మున గంటఁ గొట్టఁగా
  టంటట టంట టంట టట టంటట టంటట టంటటమ్మనెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 27. గంటి మహేశ్వరుండు గుడి కైపలు గంటలు దెచ్చి యీయగా
  తుంటరి వాండ్రు కొందరట తోషము తోడను గంటగొట్టగా
  టంటట టంటటంట టటటంట తంటటటంట టంటమ్మనెన్
  గంటల సవ్వడిన్ వినగ గాబర గల్గును దప్పకుండగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 28. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  టంటట టంటటంటటట టంటట
  టంటట టంటంటనెన్ 22/1
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  వింటిని యెత్తి యర్జనుడు విస్మయ మొందగ
  సాచి నారినిన్
  గంటను జూచి శత్రవుని కయ్యము నందున
  కర్ణు యోద్ధపై
  కంటక మైన బాణములు గ్రక్కున విడ్వగ
  మ్రోత మోయుచున్
  టంటట టంటటంటటట టంటట టంటట
  టంటటంటనెన్

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  రిప్లయితొలగించండి