11, జనవరి 2022, మంగళవారం

సమస్య - 3959

12-1-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“హనుమంతుని బంటు రాముఁడై నుతి కెక్కెన్”
(లేదా...)
“హనుమత్సేవకుఁడౌచు రాఘవుఁడు సమ్యక్కీర్తికిన్ బాత్రుఁడౌ”

55 కామెంట్‌లు:


 1. అనిలాత్మజుడని పిలుతురె
  వని? యడియన నర్థమేమి? వశ కౌసల్యా
  తనయుండెట్లు ప్రసిద్ధుడు?
  హనుమంతుని, బంటు, రాముఁడై నుతి కెక్కెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 2. ఘనముగదైవముతానై
  మనమరలగదాసుసేవమరువకరాగా
  వినబడజీవునిజపమే
  హనుమంతునిబంటురాముఁడైనుతికెక్కెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. రాముడు ఆవులించిన హనుమ చిటికేయుట.

  హనుమెప్పుడు చిటికేయునొ?
  యని రాముడు నోరు తెఱువ ననుమానముతో
  డను దా జృంభిక నందున్
  హనుమంతుని బంటు రాముఁడై నుతి కెక్కెన్

  జృంభిక-ఆవులింత

  రిప్లయితొలగించండి
 4. ఇచ్చిన పాదము‌ కందము

  నా పూరణ సీసములో


  సతతము‌ రాముని‌ చరణము
  లనుపట్టి
  రాముని నిరతము రమ్య గతిని

  మదిలోన వీడక‌ స్మరణము చేయుచు
  రాముని పలుకులు క్షేమ మనుచు

  తలపోయుచు తన హృదయ‌ మందు రాముని
  బంథించిన ఘనుడు పవన సుతుడు


  మనుజులార హనుమంతుని బంటు రాముడై‌
  నుతి కెక్కె నెచ్చట నో తెలుపుము

  చదువ గవలయు నెల్లరు సంతసముగ

  రాముని చరిత మెప్పుడు, దేము నెపుడు

  దూషణముచేయ సబబు కాదు వినవలెను

  నాస్తిక వరులార యనుచు జ్ఞాని‌ పలికె

  పూసపాటి

  రిప్లయితొలగించండి
 5. మును,రామాఖ్యుఁడు భక్తిని
  హనుమంతుని దీక్షఁగొలిచి యధికారి యయెన్
  పనిఁజేయ మెచ్చిరందఱు
  హనుమంతుని బంటు రాముడైనుతికెక్కెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. వినుమా భక్తుడు రాఘవుండొక త‌రిన్ వీరుండు ధీరుండునౌ
  తనదైవంబగు మారుతీ విభునకున్ దారుఢ్య శిల్పంబుతో
  కనసొంపయ్యెడు దేవళంబొకటి తాన్ గట్టెన్ సదా దానిలో
  హనుమత్సేవకుఁడౌచు రాఘవుఁడు సమ్యక్కీర్తికిన్ బాత్రుఁడౌ

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'మారుతీ విభునకు' అనడం సాధువు కాదు. "మారుతాత్మజునకున్" అనండి.

   తొలగించండి
 7. హనుమద్భక్తుడు నామము
  కనుగొన రాముడని దెలిసె కడుధర్మాత్ముం
  డనిలజు భక్తుండగుటన్
  హనుమంతుని బంటు రాముఁడై నుతి కెక్కెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 8. వనపర్తిన నభి రాముడు
  హనుమంతుని బంటు ; రాముఁడై నుతి కెక్కెన్
  ఘనమగు రీతిని యచ్చటి
  హనుమానుని యాలయముల నధికము జేయన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "వనపర్తిని... రీతిని నచ్చటి..." అనండి.

   తొలగించండి

 9. ఘనుడా రాముని పాదసేవయదె సత్కార్వం బటంచున్ గదా

  యనిశమ్మాతడు వానినామ మదియే ధ్యానించెనా యంజనీ

  తనయుండన్నది మర్చి ముష్కరుడటన్ దా పల్కె నీరీతిగా

  హనుమత్సేవకుఁడౌచు రాఘవుఁడు సమ్యక్కీర్తికిన్ బాత్రుఁడౌ

  రిప్లయితొలగించండి
 10. కందం
  వినునప్పుడు చరవాణినిఁ
  గనవద్దన వీడకుండ కావ్యము వింటే?
  యని బోవఁగ నీ నోటను,
  "హనుమంతుని బంటు రాముఁడై నుతి కెక్కెన్!"

  "వినుచున్ రావణు జానకీ! మిగుల నా ప్రేమన్ విలోకించుమా!
  నిను దేవేరిగ రాణివాసమున మన్నింపంగ నేఁజూచెదన్
  మును ముందున్ నిను జేరవచ్చి తుదిఁ బోరాడలేనట్టి యూ
  హను మత్సేవకుఁడౌచు రాఘవుఁడు సమ్యక్కీర్తికిన్ బాత్రుఁడౌ!"

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సవరించిన వృత్త పూరణము:

   "వినుమా జానకి! రావణున్ మిగుల నా ప్రేమన్ విలోకించుమా!
   నిను దేవేరిగ రాణివాసమున మన్నింపంగ నేఁజూచెదన్
   మును ముందున్ నిను జేరవచ్చి తుదిఁ బోరాడలేనట్టి యూ
   హను మత్సేవకుఁడౌచు రాఘవుఁడు సమ్యక్కీర్తికిన్ బాత్రుఁడౌ!"

   తొలగించండి
  2. మీ రెండు పూరణలు ప్రశస్తంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  3. 🙏ధన్యోస్మి గురుదేవా!🙏

   సవరించిన వృత్త పూరణము:

   "వినుమా జానకి! రావణున్ మిగుల నా ప్రేమన్ విలోకించుమా!
   నిను దేవేరిగ రాణివాసమున మన్నింపంగ నేఁజూచెదన్
   మును ముందున్ నిను జేరవచ్చి తుదకున్ బోరాడలేనట్టి యూ
   హను మత్సేవకుఁడౌచు రాఘవుఁడు సమ్యక్కీర్తికిన్ బాత్రుఁడౌ!"

   తొలగించండి
 11. వినమే పూర్వము భట్టుమూర్తి సుకవిన్
  విఖ్యాతిఁగాంచెంగదా!
  ఘనుడౌ శ్రీవసురాట్ చరిత్రమునుసత్కావ్యంబుగా
  వ్రాసి ,యా
  హనుమత్సేవకుఁడౌచు,రాఘవుఁడు సమ్యక్కీర్తికిన్
  బాత్రుఁడౌ
  ననగా సత్యము,రామరాజ్యమన నానందించరే యెల్లరున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. ధనధనమని కవి యొక్కడు
  తనదగు రీతిన రచించె తత్తరపడుచున్
  కనుగొననాకావ్యంబున
  హనుమంతుని బంటు రాముఁడై నుతి కెక్కెన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "రీతిని రచించె" అనండి.

   తొలగించండి
  2. ధనధనమని కవి యొక్కడు
   తనదగు రీతిని రచించె తత్తరపడుచున్
   కనుగొననాకావ్యంబున
   హనుమంతుని బంటు రాముఁడై నుతి కెక్కెన్

   తొలగించండి
 13. క్రమాలంకారంలో --
  ఘనమగు బంటుగ నెవ్వని
  విను తింతురు ' సేవకునికి వేరర్థంబౌ '
  ఇన కుల మున దా బుట్టియు '
  హనుమంతుని ' బంటు ' రాముడై నుతి కెక్కెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 14. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు, ఉడ్బర్రీ, అమెరికా:

  అనువున రాముడు హనుమకు
  ఘనముగ తనయూరిన గుడికట్టి కొలుచుచున్
  చనువుగ నందరి నోటను
  హనుమంతుని బంటు రాముడై నుతి కెక్కెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు, ఉడ్బర్రీ, అమెరికా:

  ఘనమౌ భక్తిని రాఘవుండనెడి నిష్కాముండు తానూరిలో
  తనదైవమ్మగు నాంజనేయునకు నుత్సాహమ్ముతో కోవెలన్
  ననువౌ రీతిని నిల్పి నచ్చటనె తానారాధనల్ సల్పుచున్
  హనుమత్సేవకుఁడౌచు రాఘవుఁడు సమ్యక్కీర్తికిన్ బాత్రుఁడౌ.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. కె.వి.యస్. లక్ష్మి, ఉడ్బర్రీ, అమెరికా:

  అనగ ననగ నొక రాముడు
  అనవరతము హనుమ గొలిచె నార్తిన్ గూడన్
  వినగను యెల్లరి నోటను
  హనుమంతుని బంటు రాముడై నుతికెక్కెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "రాముం డనవరతము... వినగను నెల్లరి..."

   తొలగించండి
 18. హనుమంతున్ సతతంబుగొల్చు మనమందత్యంత శ్రద్ధాళువై
  వినుతుండై దనరారె రాఘవుఁడు సంప్రీతిన్ సదాచారుడై
  జనతామోదమునొంది నాయకునిగా సంతృప్తుడై నిచ్చలున్
  హనుమత్సేవకుఁడౌచు రాఘవుఁడు సమ్యక్కీర్తికిన్ బాత్రుఁడౌ

  రిప్లయితొలగించండి
 19. తనయుం గానకు నంప సంశయమ! తత్ప్రావీణ్యముం గానవే
  వనిఁ దా నుగ్గడగించు రక్కసుల కావం జాలు మౌనీంద్రులన్
  ఘనశస్త్రాస్త్రములన్ గడించు మది శంకన్ వీడు తొల్గించు మూ
  హను, మత్సేవకుఁడౌచు రాఘవుఁడు సమ్యక్కీర్తికిన్ బాత్రుఁడౌ

  కంజర్ల రామాచార్య.

  రిప్లయితొలగించండి
 20. ఘనుడౌ నీదు కుమారుఁ గూర్చి మదిలో కన్నోటుతో నివ్విధిన్
  వనటన్ బొందకు నాదు సంగడి కడున్ బ్రావీణ్యుడై దైత్యులన్
  దునుమున్ జెచ్చెర, దెచ్చునీకునల సంతుష్టిన్, విడన్ నీ యపో
  హను, మత్సేవకుఁడౌచు రాఘవుఁడు సమ్యక్కీర్తికిన్ బాత్రుఁడౌ

  రిప్లయితొలగించండి
 21. వనజాసన వాసవ ముఖ
  దనుజారి గణంబు గోర ధరణిన్ జన్మిం
  చిన దశరథ నందనుఁ డో
  హనుమంతుని బంటు! రాముఁడై నుతి కెక్కెన్


  ఘన నీలాంగుఁడు రామచంద్రుఁడు మహా కాకుత్స్థ వంశాగ్ర్యుఁడుం
  దన భార్యార్థము గూడి వానర తతిన్ ధానుష్కుఁ డుత్సాహియై
  ఘనరక్షః పతి రావణాసురుని సంగ్రామంబునం జంపఁగా
  హనుమత్సేవకుఁ డౌచు రాఘవుఁడు సమ్యక్కీర్తికిం బాత్రుఁడౌ

  [హనుమత్సేవకుఁడు = హనుమంతుఁడు సేవకుఁడుగాఁ గలవాఁడు]

  రిప్లయితొలగించండి
 22. పనివాడని యెడముంచక
  తన దోడుగ నాటకము ప్రదర్శింపగనం
  దున, యజమాని ధరింపగ
  హనుమంతుని, బంటు రాముఁడై నుతి కెక్కెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 23. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 24. అనువగు మాటయె యీయది?
  హనుమంతునిబంటు రాముడై నుతికెక్కెన్
  హనుమంతు డరయ రామున
  కనుగుంసేవకుడు గాదె యార్యా! దలపన్

  రిప్లయితొలగించండి
 25. వినుమా రావణునాజిలో దునుమ యాభీష్టంబు సిద్ధించగా
  హనుమత్సేవకుడౌచు రాఘవుడు సమ్యక్కీర్తికిన్ బాత్రుడౌ
  ననుమానంబును జెందనోపకుడు మాయాజాలంబుగాదులే
  యినవంశంబున బుట్ట,గారణమె యాతేజంబు నట్లుండునౌ

  రిప్లయితొలగించండి
 26. ఘన నీలాంగుని రామునిన్ సుజన రక్షా దక్షునా పక్షివా
  హను "మత్సేవకుఁడౌచు రాఘవుఁడు సమ్యక్కీర్తికిన్ బాత్రుఁడౌ
  గనుడీ" యంచడకించెనా ఖలుఁడు లంకాధీశుఁడౌద్ధత్యమున్
  జనె వంశక్షయకారియై యణఁగె పాపాత్ముండు బాణాహతిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 27. అనవచ్చున? యిట్టు లెపుడు
  "హనుమంతుని బంటు రాముఁడై నుతి కెక్కెన్"
  కనగన్ రామాయణమున
  తన భక్తిని కొల్చె హనుమ దాశరథి నొగిన్!

  రిప్లయితొలగించండి