13, జనవరి 2022, గురువారం

సమస్య - 3961

14-1-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చవట గదా నినుఁ దలఁచిన శంకరపత్నీ”
(లేదా...)
“చవట గదా నినుం దలఁప శంకరపత్ని గణేశ్వరాంబికా”

59 కామెంట్‌లు:

 1. కవితల నల్లుచు తిట్టుచు

  భువనమున నిననవరతము పూజించెడి యా

  కవుల‌కు‌ కోపము చూపిం

  చవటగదా నిను‌ దలచిన‌ శంకర పత్నీ

  రిప్లయితొలగించండి
 2. కందం
  అవనిన్మానవులెప్పుడు
  నవలక్షణమనఁ బరులకు నశుభమ్మెంచన్
  శివ! తత్కామన మన్నిం
  చవట గదా నినుఁ దలఁచిన శంకరపత్నీ!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. చంపకమాల
   అవనిని సర్వజీవులకు నమ్మవునై శివకామినీ! సదా
   శివమును గూర్తువందురుగ శ్రీకరు నెంచఁగ భర్తగా మదిన్
   జవమున రుక్మిణిన్ గనుమ! నమ్మిన వారలపైని జాలి దా
   చవట గదా! నినుం దలఁప శంకరపత్ని గణేశ్వరాంబికా!

   తొలగించండి
  2. మీ రెండు పూరణలు అద్భుతంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  3. 🙏భోగి పండుగ శుభాకాంక్షలతో గురుదవులకు ధన్యవాదములు.🙏

   కవిమిత్రులెల్లరకూ భోగిపర్వదిన శుభాకాంక్షలు 💐💐💐

   తొలగించండి
 3. భవుని గొలుచుట మానియు
  వివిధపు దుష్కర్మ ములను భీకర మతియై
  తవిలి యు జేయగ మన్నిం
  చవట గదా నిను దలచిన శంకర పత్నీ !

  రిప్లయితొలగించండి
 4. ,ధవుడగుశంభునివర్ణన
  కవులైననునిందజేయకావ్యములందున్
  వివరణనీయగనెదగా
  చవటగదానినుదలచినశంకరపత్నీ

  రిప్లయితొలగించండి
 5. ఎవరేమియొ తెలియని కవి
  చవట గదా ; నినుఁ దలఁచిన , శంకరపత్నీ
  యవసరము లన్నియు దీరుట
  గవి యెరుగగ నీపయిననె కవితలు వ్రాయున్

  రిప్లయితొలగించండి
 6. భవసతి!సతి!నగసుత!స్తుత
  భువిజన!ఘనకేశి!గౌరి!పూర్ణేందుముఖీ!
  శివ!ఈశ్వరి!నేరములెం
  చవటగదా!నినుఁదలచిన శంకరపత్నీ!

  రిప్లయితొలగించండి
 7. అవిరళ చిత్త శుద్ధిమెయి యార్మిలితో
  గడు భక్తి శ్రద్ధతో
  సవినయమొప్ప సేవలను సన్మతి
  జేసిన నీవు తప్పకన్
  భువి కరుదెంచి భక్తులను బ్రోవగ
  నిక్కము నీదు ప్రేమ దా
  చ వట గదా నినుందలప శంకరపత్ని,
  గణేశ్వరాంబికా

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "...యర్మిలితో...సవినయబుద్ధి..నీవు నిచ్చలున్..." అనండి. (తప్పక ద్రుతాంతం కాదు)

   తొలగించండి

 8. భువనము లేలు జనని సా
  ధువులను రక్షింపదలచి తుచ్ఛుల ఖలు ఫే
  రవులందున దయ జూపిం
  చవట గదా నినుఁ దలచిన శంకర పత్నీ.

  రిప్లయితొలగించండి

 9. భువనము నేలుతల్లి గిరిపుత్రి కరాళిక నందయంతి శాం

  భవి యవినీతితో చెలగు పాపులు బేలుతనంపు బుద్ధితో

  జవమున వచ్చి కావుమను సాటెన గొట్టుల మాట నాలకిం

  చవటగదా నినుందలఁప శంకరపత్ని గణేశ్వరాంబికా.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. చంపకమాల:
  ప్రవరుని, ఫాలనేత్రుని, సురాసుర వందితు, శూలపాణినిన్
  భవ భయహారినిన్ కొనగ పత్ర విసర్జితవై కఠోర దీ
  క్ష వడసి నట్టి కాళికవుగా! దరిజేరగ బాధలున్ తలం
  చవట గదా నినుం దలఁప శంకరపత్ని గణేశ్వరాంబికా”
  --కటకం వేంకటరామశర్మ.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. శివ!శివవల్లభా!విజయ!శీతనగేంద్రకుమారి!గౌరి!హై
  మవతి!భవాని!మంగళ!ఉమా!జగదంబ!అపర్ణ!
  దుర్గ!శాం
  భవి!పురుహూతి!ఈశ్వరి!శుభంబులొసంగుము,
  తప్పులెం
  చవటగదా!నినుందలప శంకరపత్ని!గణేశ్వరాంబికా!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   మూడవ పాదంలో గణభంగం. "నాదు తప్పు లెంచవట గదా..." అందామా?

   తొలగించండి
 13. కందము:
  భువనేశ్వరి కరుణామయి
  భవబంధము సంచితములు ప్రారబ్ధములున్
  లవలేశమైన బాధిం
  “చవట గదా నినుఁ దలఁచిన శంకరపత్నీ”
  --కటకం వేంకటరామశర్మ.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. భవ కరుణా కటాక్షము శుభంకరమౌనని నమ్మి శాంకరీ!
  యవిరళ భక్తియుక్తముగ నంజలొనర్చగ నెల్లవేళలన్,
  భవతిమి నక్రరాజి, దవ పాదపయోజము నమ్మ, హాని గూ
  ర్చవట గదా! నినుం దలఁప శంకరపత్ని! గణేశ్వరాంబికా!

  పాదపయోజము-పాదపద్మము
  భవతిమి-సంసారసగరం
  నక్రరాజి-మొసలి సంఘము

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'అంజలి+ఒనర్చగ' అన్నపుడు సంధి లేదు. "... నంజలి సేయగ.." అనవచ్చు.

   తొలగించండి
 15. భువనేశ్వరి నీ సత్కృప
  నవగడములవెట్టివైననంతంబగునే
  భవబంధంబులు బాధిం
  చవట గదా నినుఁ దలఁచిన శంకరపత్నీ

  రిప్లయితొలగించండి
 16. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు, ఉడ్బర్రీ, అమెరికా:

  భవదీయ భక్తజనమును
  అవగడమగు క్రియలతోడ నఱిమెడి వారిన్
  అవిరతము నీవు మన్నిం
  చవటగదా నిను తలచిన శంకరపత్నీ!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "భక్తలోకము నవగడ.. నఱుము జనులనే యవిరతము..." అనండి.

   తొలగించండి
 17. అవనము నీతత్వమనగ
  నవనిని రక్షించు వాడ హర!క్లేశంబుల్
  లవలేశమైన వేధిం
  చవట గదా నినుఁ దలఁచిన శంకరపత్నీ

  రిప్లయితొలగించండి
 18. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు, ఉడ్బర్రీ, అమెరికా:

  సవురగు భక్తితో సతము చక్కగ నిన్ను నుతించు లెంకలన్
  అవమతిజేసి గర్వమున నారటపెట్టి చరించు దుష్టులన్
  అవిరతమీవు కన్గొనుచు నట్టి విచేతల నందరిన్ క్షమిం
  చవట గదా నినుం దలప శంకరపత్ని గణేశ్వరాంబికా!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   పద్యం మధ్యలో అచ్చులు రాకుండా చూడండి.

   తొలగించండి
 19. జవమును జీవము నీవే
  భవమును పోగొట్టునట్టి భగవతివీవే
  శివ! యఘములనే కలిగిం
  చవట గదా నినుఁ దలఁచిన శంకరపత్నీ

  రిప్లయితొలగించండి
 20. కందం
  జవసత్త్వమలన్నుండగ
  శివాని శివులను దలచని జీవుడు జర లో
  న విపుల భక్తి పొడగ నెం
  చవట గదా ,నిను దలచిన శంకర పత్నీ
  ప్రబల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి
  ఉండవల్లి సెంటర్.

  రిప్లయితొలగించండి
 21. అవిరళమౌ సపర్యలను నార్తుల గాచుచు మేలుఁ గూర్చుచున్
  ప్రవిమలమౌ మనస్సు ననరాగముఁ బంచి వసించు చున్నచో
  భవమును కాచు చుందువట, వారల పైన గలట్టి ప్రేమ దా
  చవట గదా నినుం దలఁప శంకరపత్ని గణేశ్వరాంబికా

  రిప్లయితొలగించండి
 22. భవుసతి! హిమగిరి నందన!
  భువిజన వందిత! శిఖరిజ!పూర్ణేందుముఖీ!
  యవహేళకులను గరుణిం
  చవటగదా నినుదలచిన శంకరపత్నీ!

  రిప్లయితొలగించండి
 23. భువనముల నేలు తల్లీ
  యవివేకమ్మున నొనర్ప నఘముల నిలలో
  రవ మైనను గోపం బుం
  చ వట గదా నినుఁ దలఁచిన శంకరపత్నీ


  అవిరళ కార్య భారమున నక్కట మానవ జాతి మున్గెనే
  సువిదితమే భవన్మహిమ శోక వినాశిని మంగళప్రదా
  భువి నిడ మంగళమ్ములను మూరుదు వమ్మరొ నేర కుండినం
  జవట గదా నినుం దలఁప శంకరపత్ని గణేశ్వరాంబికా

  రిప్లయితొలగించండి
 24. కవనము వ్రాయలేకను నకారణ రోషము గల్గినక్షమిం
  చవటగదానినుందలప శంకరపత్ని గణేశ్వరాంబికా
  భవమును నొందియుండుట ను బ్రాభవమయ్యది నీదీయే యుమా!
  యవకరమేదియైననిక హాస్యములాడక గావుమాననున్

  రిప్లయితొలగించండి
 25. కం:"శివభక్తుడ నే"నని "వి
  ష్ణువు శత్రు" వటంచు, "విష్ణుసోదరి" వని నిన్
  వివరముగా నెరుగనిచో
  “చవట గదా నినుఁ దలఁచిన శంకరపత్నీ”

  రిప్లయితొలగించండి

 26. భవమును ద్రుంచెడి దానవు!
  స్తవమును జేయగ నిడుముల వారింతువుగా!
  నవసెడి బాధల నందిం
  చవట గదా! నినుఁ దలఁచిన శంకరపత్నీ!

  రిప్లయితొలగించండి