5, జనవరి 2022, బుధవారం

సమస్య - 3953

6-1-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తులువ లామ్నాయముల శ్రద్ధతోఁ బఠింత్రు”
(లేదా...)
“తులువలు వేదవాఙ్మయముఁ దోరపు బుద్ధిఁ బఠింత్రు శ్రద్ధతోన్”

29 కామెంట్‌లు:


 1. శ్రద్ధ తోడగురువుచెంత జదువు కొనిన
  పండితాగ్రణులకె సాధ్యపడున దెట్లు
  జీవలోకమె సతతమ్ము చీత్కరించు
  తులువ లామ్నాయముల శ్రద్ధతో బఠింత్రు.

  రిప్లయితొలగించండి
 2. తేటగీతి
  వేదపాఠశాలలఁ జేరి విధిగనంద
  ప్రజ్ఞ, పౌరోహిత పరంపరఁ గొనసాగఁ
  దీరుగా నభ్యసించెడు వారు కారు
  తులువ లా, మ్నాయముల శ్రద్ధతోఁ బఠింత్రు

  చంపకమాల
  విలువలు నేటికున్నవన విజ్ఞత గాంచఁగ వేదపాఠశా
  లల, ఋషివర్యులున్ మిగుల ప్రజ్ఞఁ దపమ్మును బొందిగూర్ప బా
  లలట పురోహితంబని పరంపర సాగుచునుండ నౌదురే
  తులువలు? వేదవాఙ్మయముఁ దోరపు బుద్ధిఁ బఠింత్రు శ్రద్ధతోన్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. సంప్రదాయమ్ము పాటించి సంతసమున
  మంచి పెంపొంద జేయునా మహిని తులువ!
  తులువ లామ్నాయముల శ్రద్ధతోఁ బఠింత్రు
  ననగ నవివేకులైనను నమ్మబోరు

  రిప్లయితొలగించండి

 4. పలువురు మేలుమేలనుచు ప్రస్తుతి జేసెడు పండితోత్తముల్
  సుళువుగ తా బఠించెదరు సుస్వర మందున, పామరుండ్రెయౌ
  ఖలులిల నెవ్విధిన్ దెలుపు కావరులున్ బరికాయలైన యా
  తులువలు వేదవాఙ్మయముఁ దోరపు బుద్ధిఁ బఠింత్రు శ్రద్ధతోన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. పామరుల భంగి వేదాల పరిహసించి
  పూజ ల భిషేకము ల నెల్ల మోస మనుచు
  వాదనలు సేయు వారెట్లు వాంఛ తోడ
  తులు వ లా మ్నాయ ముల శ్రద్ద తో బ ఠి o త్రు?

  రిప్లయితొలగించండి
 6. వలువలనూడ్చెద్రౌపదికివిజ్ఞతనేర్చినసార్వభౌముడే
  అలుగులరామచంద్రుననియందునపోరెగరావణుండునున్
  విలువలనేర్చియున్విధమువేరుగనుండెనువీరిమేధలో
  తులువలువేదవాఙ్మయముఁదోరపుబుద్ధిఁబఠింత్రుశ్రద్ధతోన్

  రిప్లయితొలగించండి
 7. యోగ్యవర్తనలేకనుయోగిగాక
  వేదపఠనంబుజేయుటవెఱ్ఱిగాదె
  మేటితెలివినికూటికిమిడిసిపడుచు
  తులువలామ్నాయములశ్రద్ధతోపఠింత్రు

  రిప్లయితొలగించండి
 8. కలిమి పొసగు దప్పక యని గణకు డొకడు
  దెలిపగనె దురాశ బడుచు తీరు నెరిగి
  విలువ దెలియకుండిన గూడ పేర్మి దోడ
  దులువ లామ్నాయముల శ్రద్ధతోఁ బఠింత్రు

  రిప్లయితొలగించండి
 9. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు, ఉడ్బర్రీ, అమెరికా:

  చెలువు నొసంగి జీవితమె చెన్నుగ నిల్పెడి వేదభాష్యముల్
  సులువుగ రాగయుక్తముగ సొంపగు రీతి వచింప పండితుల్
  విలువగు విద్య నేర్వనగు వెంగలిలౌ మతిహీను లెట్టులా
  తులువలు వేదవాజ్మయము దోరపు బుద్ధి బఠింత్రు శ్రద్ధతోన్?

  రిప్లయితొలగించండి
 10. చం:తలపుల హిందుధర్మమును తద్దయు నమ్మిన వారు నేర్వగా
  దలచరు హిందుతత్త్వమును,దానిని దిట్టుచు వేదధర్మమున్,
  పలుచన జేయు నాస్తికులు,పా డొనరింపగ జూచు నన్యులౌ
  *“తులువలు వేదవాఙ్మయముఁ దోరపు బుద్ధిఁ బఠింత్రు శ్రద్ధతోన్”
  (ఈనాడు హిందూధర్మానికి వచ్చిన సమస్య -హిందూమతాన్ని నమ్మిన వాళ్లు దానిని సరిగా చదవరు.హిందూ మతాన్ని నాశనం చెయ్యా లనుకునే నాస్తికులు,మతమార్పిడులని ప్రోత్సహించే వాళ్లు వేదాలతో సహా శ్రద్ధగా చదివి అందులో ఏవో కొన్ని పాయింట్లు పట్టుకొని దాన్ని నాశనం చెయ్యటానికి తర్కం తయారు చేస్తున్నారు.)

  రిప్లయితొలగించండి
 11. తే.గీ:కృష్ణదేవరాయల వంటి కీర్తియుతులు,
  చక్రవర్తులై యీ యాంధ్రజగతి నేలి
  నట్టి వారు,హిందూత్వమ్ము నాచరించు
  తులువ లామ్నాయముల శ్రద్ధతో బఠింత్రు
  (శ్రీకృష్ణదేవరాయలుది తులువ వంశం.కాబట్టి ఆ వంశం వారిని తులువలు అని మంచి అర్థం లో అన్నాను.)

  రిప్లయితొలగించండి
 12. విలువ లెరుంగు నైష్ఠికవివేకులు స్వాధ్యయనాభిలాషులై
  వెలయ ఘనక్రమాంతవిధివేత్తల సన్నిధిఁ జేరి దీక్షతో
  నలయక ,గేలి జేసినను, నాస్తికు లన్యమతస్థులైన యా
  తులువలు, వేదవాఙ్మయముఁ దోరపు బుద్ధిఁ బఠింత్రు శ్రద్ధతోన్

  కంజర్ల రామాచార్య.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. చంపకమాల:
  పలుకునవ్యాప్తినొందుచును భంగము కాని స్వరాలబద్ధమై
  నిలిచెడు వేదవాఙ్మయము నేర్చుట తెంపరికేలయబ్బు?నా
  పలుకులరాణి పెన్దయను వాక్కున నిల్పిన వారు కారుగా
  “తులువలు, వేదవాఙ్మయముఁ దోరపు బుద్ధిఁ బఠింత్రు శ్రద్ధతోన్”
  --కటకం వేంకటరామశర్మ.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. ఘన పురాణ శాస్త్రాదులు వినిన యంత
  మంచి చేకూరునంచు యోచించు వారె
  తులువలా?,మ్నాయమునుశ్రద్ధతోఁబఠింత్రు
  నలువ మాకిచ్చె నని కడు నమ్మి బుధులు.

  చెలియ!పురాణ శాస్త్రములు చెప్పగ విందురె?దైవ దర్శన
  మ్ములనొన రించుచుందురె?సుబుద్ధిని సత్క్రియ లాచరింతురే
  తులువలు?వేదవాఙ్మయముఁ దోరపు బుద్ధిఁ బఠింత్రు శ్రద్ధతోన్
  విలువనెఱింగి పండితులు విశ్వహితంబునుఁగోరి నిచ్చలున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. కలుష మనస్కులెన్నడును కర్కశ బుద్ధి చరింత్రు వారలే
  తులువలు, వేదవాఙ్మయముఁ దోరపు బుద్ధిఁ బఠింత్రు శ్రద్ధతోన్
  తలపులయందు నెన్నడునుతాత్త్విక చింతనజేయు విజ్ఞులీ
  కలియుగమందు నట్టి యనఘాత్ముల గాంచగ శక్యమౌనొకో?

  రిప్లయితొలగించండి
 17. పరుల హింసించి యానంద పడెడువారు
  తులువ లా, మ్నాయముల శ్రద్ధతోఁ బఠింత్రు
  దైవచింతనతో మహితాత్ములెపుఁడు
  నట్టి వారికి కైమోడ్పు లందజేతు

  రిప్లయితొలగించండి
 18. కలిగిన సంపదన్ గనుచు గాంచక సత్యము చిత్తశుద్ధితో
  విలువలు లేని జీవనము బీరము హెచ్చగ సంచరించుచున్
  పలుకుల తల్లి యింపుగఁ బ్రవర్తన మార్చ పునీతులై నచో
  తులువలు, వేదవాఙ్మయముఁ దోరపు బుద్ధిఁ బఠింత్రు శ్రద్ధతోన్

  రిప్లయితొలగించండి
 19. చేయరశ్రద్దతాత్వికచింతనయెడ
  విధిగసాధనాపధమునవిజయమొంద
  కఠిన శ్రమకోరి చేతురు, కారు వీరు
  తులువ లామ్నాయముల శ్రద్ధతోఁ బఠింత్రు

  రిప్లయితొలగించండి
 20. విలువనెరుంగకన్ విహిత వేద విధాన విశిష్ట సంస్కృతిన్
  జులకన సేతురా పరమ శుంఠలు మూర్ఖులు బుద్ధిహీనులౌ
  తులువలు; వేదవాఙ్మయముఁ దోరపు బుద్ధిఁ బఠింత్రు శ్రద్ధతోన్
  విలువనెరింగి కోవిదులు విశ్వజనీన విధానమెంచుచున్

  రిప్లయితొలగించండి
 21. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 22. తులువ లామ్నాయముల శ్రద్ధతో బఠింత్రు
  గురువు యొద్దనుశ్రద్ధతో గోరి చదువ
  పట్టు వడనట్టి వేదాలు వమ్ము లగుట
  నెట్లు పఠియింత్రు తులువ లిజ్జగమునందు

  రిప్లయితొలగించండి
 23. తేటగీతి
  పరమ పావన మైనది బ్రహ్మ విద్య
  భక్తి నిష్టల తోనేర్వ వలసి యుండ
  ఎవ్వరేని యనదగునా యివ్విధముగ
  తులువ లామ్నాయముల శ్రద్ధతో బఠింత్రు

  ప్రబల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి
  ఉండవల్లి సెంటర్.

  రిప్లయితొలగించండి
 24. వేద వేదాంగములు ప్రభవిల్లె భరత
  ఖండ మందుఁ బురాణ నికాయ మడరె
  వీఁక విప్ర వరేణ్యులు గాక యున్నఁ
  దులువ లామ్నాయముల శ్రద్ధతోఁ బఠింత్రు


  ఇలఁ బరికింప క్షుణ్ణముగ నీ కలి కాలము నందు ధర్మ మే
  వల నరయంగ లేము పరిపాలన మందుఁ బ్రజాలి నైననుం
  బలువుర కొక్క నీతి మఱి వారికి నన్యము క్రొత్త రీతినిం
  దులువలు వేద వాఙ్మయముఁ దోరపు బుద్ధిఁ బఠింత్రు శ్రద్ధతోన్

  రిప్లయితొలగించండి
 25. పలుచగ జూడనౌదురట బంధు గణంబుల మధ్య యెప్పుడున్
  తులువలు.వేదవాఙ్మయము దోరపు బుద్ధిపఠింత్రు శ్రద్ధతోన్
  దెలివిగ వారలందఱును దదీటుగ బండితులౌ యనన్
  తులువులు నేర్వలేరిదిక తుచ్ఛపుభాషనుమాటలాడుటన్

  రిప్లయితొలగించండి
 26. తప్పులు కనిపెట్టగ, నెగతాళి చేయ,
  తులువ లామ్నాయముల శ్రద్ధతోఁ బఠింత్రు,
  నమ్మి చదివిన వారంత నెమ్మి బొంది
  తెలిసి కొందురు తత్త్వము, స్థిరత కలుగు.

  రిప్లయితొలగించండి
 27. పలుకుల రాణి కంటికడ పాత్రత యించుక యున్నచో భువిన్
  చిలుకలు కోతులే యిలను చెప్పగ చెప్పగ నేర్వ కంటిమే
  తులువలు తుల్వలంచనక దోసెడు లాలన తోడ నేర్పగా
  తులువలు వేదవాఙ్మయముఁ దోరపు బుద్ధిఁ బఠింత్రు శ్రద్ధతోన్

  రిప్లయితొలగించండి
 28. రాం కిడాంబి

  పలుకుల రాణి కంటికడ పాత్రత యించుక యున్నచో భువిన్
  చిలుకలు కోతులే యిలను చెప్పగ చెప్పగ నేర్వ కంటిమే
  తులువలు తుల్వలంచనక దోసెడు లాలన తోడ నేర్పగా
  తులువలు వేదవాఙ్మయముఁ దోరపు బుద్ధిఁ బఠింత్రు శ్రద్ధతోన్

  రిప్లయితొలగించండి
 29. చెలిమి పరిత్యజించెదరు
  శ్రేయము నెంచరు సాటివారిలో
  విలువలెరుంగ బోవరట
  పేరిమి కూరిమి గూర్చబోవ రా
  తులువలు; వేదవాఙ్మయముఁ
  దోరపు బుద్ధిఁ బఠింత్రు శ్రద్ధతోన్,
  నిలబడి సేమమెంత్రు మహ
  నీయులు దక్షత గల్గు వారిలన్!

  రిప్లయితొలగించండి