30, జనవరి 2022, ఆదివారం

సమస్య - 3978

31-1-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఆ తిరుమంత్రమ్మె యుసురు నాహుతిఁ గొనియెన్”
(లేదా...)
“ఆ తిరుమంత్ర మొక్కటియె యాహుతి గొన్నది నిండు ప్రాణమున్

41 కామెంట్‌లు:

 1. పతిగావేంకనదలచుచు
  నతులంబగుభక్తినతడునాహంకృతితో
  నుతిసేయసనియెడాలరు
  ఆతిరుమంత్రమ్మెయుసురునాహుతిగొనియెన్
  డాలరుశేషాద్రి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "భక్తి నత డహంకారముతో" అనండి.

   తొలగించండి
 2. కమలహాసన్ గారి దశావతారము సినిమాలో శైవులు వైష్ణవులపై చేసిన ఘాతుకం నేపథ్యంలో..

  కందం
  ఘాతక శైవులు విష్ణువుఁ
  బ్రీతిగ జపియింపఁగ హరి విగ్రహమునకున్
  నాతని గట్టి జలధినిడ
  ఆ తిరుమంత్రమ్మె యుసురు నాహుతిఁ గొనియెన్!

  ఉత్పలమాల
  ఆతని వింటిరా కమలహాసను పేరిట చిత్రసీమలో
  జోతల నందుచున్ నటన శోభిల తీసె దశావతారమున్
  ఘాతక శైవులాతనినిఁ గట్టుచు మూర్తికి నీట త్రోయగా
  నా తిరుమంత్ర మొక్కటియె యాహుతి గొన్నది నిండు ప్రాణమున్!

  రిప్లయితొలగించండి
 3. సాతముభక్తినివేంకన
  నాడాలరుపేరునగలనతడేవేగన్
  భూతలమందునగొలువగ
  నాతిరుమంత్రమ్మెయుసురునాహుతిగొనియెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 4. శంతనుసూనుడాయెడనుసంకటమందుచునంపశయ్యపై
  చింతలదీర్చుశ్రీహరినిచేసెనుప్రార్ధనమిక్కుటంబుగా
  వంతలజన్మబంధములబాయగశాంతినిగోరువాడునై
  ఆతిరుమంత్రమొక్కటియెయాహుతిగొన్నదినిండుప్రాణమున్

  రిప్లయితొలగించండి

 5. ప్రీతిగ శ్రీహరి గొలిచెడు
  తాత గతాయువు గతపడు తరి క్రీస్తుకు తా
  దూతననుచు పలికె నొకం
  డా తిరుమంత్రమ్మె యుసురు నాహుతి గొనియెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. ప్రీతిని ప్రహ్లాదుండే
  చేతంబున స్మరణఁజేయ చేకురె ఫలితం
  బా,తని తండ్రికి యకటా!
  యాతిరు మంత్రమ్మె యుసురు నాహుతిఁగొనియెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "తండ్రికి నకటా..." అని కదా ఉండాలి!

   తొలగించండి
  2. నమస్తేశంకరయ్యగారు! తండ్రికినకటా’యనే ఉండాలి
   ధన్యవాదములు.

   తొలగించండి

 7. ఖ్యాతి గడించినట్టి పురమందున రాముని మందిరమ్మునన్

  బ్రీతిగ నర్చనల్ జరుపు విజ్ఞతగల్గిన విప్రుడొక్కడున్

  వాతము తో గతించ గన వచ్చిన క్రైస్తవు డిట్లు పల్కెనే

  యా తిరు మంత్రమొక్కటియె యాహుతి గొన్నది నిండు ప్రాణమున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. శ్రీహరి ద్వేషి యైన హిరణ్య కశ్యపుని దండన --
  ఆతత భక్తి పరుండై
  ప్రీతిగ శ్రీహరిని గొల్చు విప్రుని గనియున్
  వ్రేతము తో హింసింపగ
  నా తిరు మంత్రమ్మె యుసురు నాహుతి గొనియెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. ఆ తిరుమంత్ర మొక్కటియె యాహుతి గొన్నది నిండు ప్రాణమున్
  కాతరు లైన వారి గృప గావగ నెంచె డనాథనాథుఁ, బ్ర
  ఖ్యాత మతిన్ దలంచె నరకాలయ ద్వారము దప్పుకొంటకై
  యాతడు పూర్వజన్మమున యజ్ఞము లేమియొనర్చెనోగదా!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'నరకాలయ మార్గము/వాసము' అనండి.

   తొలగించండి
 10. నాతి!హిరణ్యకశ్యపునినాతియుగర్భముఁదాల్చ
  నారదుం
  డే తిరుమంత్రముందెలిపె నెంతయొ నేర్పుగ లోని బిడ్డకున్
  ఆతడె విష్ణుభక్తుఁడయె,నాతని తండ్రియుఁదిట్ట దైవమున్
  ఆతిరు మంత్రమొక్కటియె యాహుతిఁగొన్నది నిండు
  ప్రాణముల్.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. తాతకు మోక్షము నొసగెను
  యా తిరుమంత్రమ్మె ; యుసురు నాహుతిఁ గొనియెన్
  పోతును గుండమున విడువ
  చేతబడి కొరకు సలిపెడి చేష్టల నడుమన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'ఒసగెను+ఆ' అన్నపుడు యడాగమం రాదు. "మోక్షమ్ము నొసగె । నా తిరు.." అనండి.

   తొలగించండి
 12. యాతనలు తొలగ జేయగ
  నీ తిరుమంత్రమె శరణము నిజభక్తులకున్
  జాతి మత విరోధనమున
  నా తిరుమంత్రమ్మె యుసురు నాహుతిఁ గొనియెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. కందం
  మాత కనక దుర్గ గుడిన
  రేతిరి మంత్రముల జదివిరి దురాత్మపరుల్
  చైతన్యశక్తి యుతమై
  నా తిరుమంత్రమ్మెయుసురు నాహుతి గొనియెన్.

  ప్రబల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి
  ఉండవల్లి సెంటర్.
  (విజయవాడలో దుర్గాదేవి గుడిలో పదవుల కోసం క్షద్రపూజలు జేసిన వార్త ఆధారము)

  రిప్లయితొలగించండి
 14. ఆతత నిష్ఠనుగొని నగ
  జాతను శ్రీగౌరినామ జపమును సలుపన్
  మాత కరుణ ముక్తినొసగె
  నా తిరుమంత్రమ్మె యుసురు నాహుతిఁ గొనియెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 15. కాతరము వోవ హనుమను
  బ్రీతిని వేగావుమనుచు,వీనుల విందౌ
  నాతని మంత్రము జదువగ
  నాతిరుమంత్రమ్మె యుసురు నాహుతి గొనియెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 16. ఏ తఱిని దాఁచ రానివి
  భూ తలమునఁ గొన్ని యుండుఁ బూరుషుఁ డొక్కం
  డే తా దాఁచఁగ నట్టిది
  యా తిరు మంత్రమ్మె యుసురు నాహుతిఁ గొనియెన్


  భీతి యొకింత లేక యవివేకపుఁ జింతన సాహసమ్మునం
  జూతమె యేమి యౌనొ యని శూరత దానిని నాచరింపఁగా
  నాతని కంతఁ బాటిలఁగ నాపద ఘోరము కన్ను మూసెనే
  యా తిరు మంత్ర మొక్కటియె యాహుతి గొన్నది నిండు ప్రాణమున్

  [మంత్రము = ఆలోచన ]

  రిప్లయితొలగించండి
 17. స్వాతికి రోగముందరికి వాటిలకుండగ జేసెనేగదా
  యాతిరుమంత్రమొక్కటియె,యాహుతి గొన్నదినిండుప్రాణమున్
  జాతర జేయనెంచి జన సానువు మీదకు బైర్లుగమ్మియున్
  నీతరపుం జనాళికిక నెట్లుగ జెప్పగ చాలముంగదా

  రిప్లయితొలగించండి
 18. భూతలవాసులెల్లరకు పూర్ణ శుభంబునొసంగు మార్గమౌ
  నా తిరుమంత్ర మొక్కటియె; యాహుతి గొన్నది నిండు ప్రాణమున్
  ఘాతుకమా కిరాతునపకార గుణంబది గాని గాంచినన్
  పాతకు జేసె నాదికవి వర్యుని తారక మంత్ర స్ఫూర్తియే

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

   తొలగించండి
  2. (సవరించిన పాఠం)
   భూతలవాసులెల్లరకు పూర్ణ శుభంబునొసంగు మార్గమౌ
   నా తిరుమంత్ర మొక్కటియె; యాహుతి గొన్నది నిండు ప్రాణమున్
   ఘాతుకమా కిరాతునపకార గుణంబది గాని గాంచినన్
   పాతకు జేసె నాదికవివర్యుని తారక మంత్రమే సుమా

   తొలగించండి
 19. చేతనమొప్పగా ప్రభుత చెంతకు జేరెడు
  డబ్బుతోడ తా
  భీతిని వీడి రామునకు ప్రేముడి గట్టెను
  గొప్ప కోవెళన్
  భూతల రామభక్తుడగు పూజ్యుడు
  పొందెను జిత్రహింసలున్
  ఆ తిరు మంత్ర మొక్కటియె యాహుతి గొన్నది నిండు ప్రాణమున్

  రిప్లయితొలగించండి
 20. పాతకములు దహియించును
  చేతమునందున జపింప శీఘ్రముగానే
  ఘాతుకముచేయనెంచగ
  *ఆ తిరుమంత్రమ్మె,, యుసురు నాహుతిఁ గొనియెన్”*


  ఏతిరుమంత్రమీయిలనునిమ్ముగ నెప్పుడు కాచుచున్నదో
  నాతిరుమంత్రశక్తినిటు యాతన పెట్టెడు రీతి గూర్చగన్
  నాతిరువెంకటేశుడికనాగ్రహమున్ కనపర్చి నంతనే
  *యాతిరుమంత్ర మొక్కటియె యాహుతి గొన్నది నిండు ప్రాణమున్”*

  రిప్లయితొలగించండి