9, జూన్ 2022, గురువారం

న్యస్తాక్షరి - 72

10-6-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
భారతార్థంలో చంపకమాల వ్రాయండి
1వ పాదం 5వ అక్షరం - భా
2వ పాదం 9వ అక్షరం - ర
3వ పాదం 16వ అక్షరం - త
4వ పాదం 19వ అక్షరం - ము

18 కామెంట్‌లు:

 1. చంపకమాల
  రణమున భారతా! విలు విలాసము జూపక క్రిందవైచితే?
  మనమున మోహముల్ బొరల మాన్యులె కుత్సిత ధార్తరాష్ట్రులున్?
  మునుపటి యెగ్గులన్ దలచి ముందుకు దూక తమస్సు వీడుమా
  వినుమయ! బాధ్యతన్ నిలచి విజ్ఞత నెంచుము దప్ప ముప్పులున్

  రిప్లయితొలగించండి
 2. అవిరళభారతాన్వయమునందునభీష్ముడుపెద్గగానటన్5భా
  వివిధముధర్మనిర్భరమువేటునుబొందగచింతనందుచున్9ర
  కవిసెగవీరుడాయెడనుకాముడుగాగతరమ్మెయేరికిన్16త
  సవినయమిట్టుజేసినదిసాగిలమ్రొక్కగవంశముక్తికై19ము
  న్యస్తాక్షరి

  రిప్లయితొలగించండి
 3. వినుమురభార తంబునిల వేయిరకంబులుగా రచించినన్
  వినదగునట్లుగాసరగు వీనులకింపుగనుండు గావునన్
  ననయము బాల బాలికలు హర్షము ,నార్ద్రత గల్గి విన్నచో
  గనుదురు తప్పకుండగను గాగల జన్మములందు ముక్తినిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 4. అరెరె! స*భాస్థలిన్ నిలిచి యార్తిని ద్రౌపది రమ్ము!కృష్ణ!కా
  వర!యనఁజీరలిచ్చె*రహిఁబార్థుని సారథియౌచు చక్రమున్
  సురుచిరలీల నడ్డునిడ సూర్యునికిన్ హ*తమార్చె సైంధవున్
  నరుఁడె,విచిత్రమౌగద కనంగను కృష్ణుని తేజ*మున్నతుల్.

  రిప్లయితొలగించండి

 5. ఘనుడగు భాస్కరాత్మజుడు కర్ణుడు వీరుడు దానశీలికిన్
  శనివలె దాపురించె రథ సారథి శల్యుడు పల్కె నిట్టులన్
  వినుమిది నీకు చావెగతి వీరులు పాండు తనూజులంచు న
  ర్జునుడు వధించు నిక్కమిది చూడుము చత్తువు నెత్రు ముద్దయై.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. మొదలుగ భారతమ్మును
  సమూలము నన్నయ వ్రాయ బూనగన్

  చెదరక తాను తొందరగ జేయుచు చెల్లిన వేళయందునన్

  ముదముగ తిక్కనార్యుడది పూరణ జేయ తలంచివ్రాయగన్

  కుదరకబోవ యెఱ్ఱనయె కూర్చగ
  భాసిలె నొక్క ముత్యమై

  రిప్లయితొలగించండి
 7. వలయగ (భా)నుడై కదలె పార్థుని పుత్రుడు వ్యూహమందునన్
  బలువురు యోధులున్ బ(ర)మ పౌరుషవంతులు వెంబడించగన్
  మలమల మాడినన్ దుదకు మత్సరమొంది(త)టాన వైరులే
  కలబడి చంపిరే మిగుల కర్కశ రీతిని జేరి (ము)ప్పుగా

  రిప్లయితొలగించండి
 8. ప్రవిమల భానుతేజమున బాలుని గన్నదిఁగుంతిదేవిఁదా
  నవిరళ భంగిదుస్తరమటంచును గంగన జేర్చగాదగన్
  భవదనుసారమావిధినిఁబావన మాతత సూతఁబుత్రుడై
  జవమున మేటి నర్జునుని సామ్యము భారతమందుముఖ్యుడై
  కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణ రావు

  రిప్లయితొలగించండి
 9. అరయ సభా సదుల్ వినగ నాహవ మున్ వలదంచు బల్కుచున్
  తిరముగు సంధి తో దొరకు దివ్య ప్రశాంతత యంచు కృష్ణు డున్
  మురిపము లొల్కు రీతిగను బోధల తో తన శక్తి యుక్తు లన్
  కర ము ప యోగ పర్చి నను కౌ రవు లయ్యది నీట ముంచి రే !

  రిప్లయితొలగించండి
 10. పడతి స *భా* ప్రదేశమున భర్తలు చూడగ నిస్సహాయులై
  కడువెత నొందుచుండ *ర* హిఁ కాంచుచు నుండగ కౌరవాధముల్
  చెడుగు హరింపగా దలచి శ్రీహరి, సోభి *త* జేయ ద్రౌపదిన్
  వడినిడె చీరలన్ గని సభాసదు లందరు మోద *మున్* గనన్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. చదివెను (భా)రమౌ సకల శాస్త్రములన్నియు ధర్మజుండిలన్
  మొదలగు నాశనమ్ము (ర)ణమున్ యిల జూదరి కాక బోయినన్?
  యదుకుల భూషణుండు తన యందున యట్లు (త)లంచెనేమొ నా
  కదలిక వచ్చి పాచికలకట్లు కదల్పెను కర్మ(ము)ర్వినన్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. చంపకమాల
  ఘనతర భాసమానమున కౌరవ పాండవ యోధులందరున్
  నినదము తోడ వాసురము నిండుగ భీతిలిదద్దరిల్లగన్
  చెనకుచు సాగినాలమున చిత్తుగ నోడె తటాక సీమనన్
  ఘనమగు రాజరాజు, హరి గాంచెను ధర్మజు జాయమున్నతిన్.

  ప్రబల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి
  ఉండవల్లి సెంటరు.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. ఘన నిభ భాసమాన నిజ కాయుని కార్ముక యుక్త బాహు నా
  యనుపమ శూరునిన్ నర వరాఖ్యునిఁ బార్థుని సవ్యసాచినిన్
  వినుత పరాక్రమున్ సమర వీరుని ఖండిత కాలకేయునిం
  గన మిల మించు వీరులను గౌరవ వంశము నందు ముత్యమున్

  రిప్లయితొలగించండి
 15. దురమున *భా*సురమ్ముగను తోరఁపు శౌర్యము జూపి శత్రులన్
  దరుముచు విక్రమించి *ర*ణతంత్రము జూపిన  నర్జునాత్మజుం
  డరులను తమ్మిమొగ్గరము నందున దైన్య*త*పాలు చేయగా
  సరగున నెల్ల వైరులొక సారిగ దూకొన ధర్మ*ము*న్నదా

  రిప్లయితొలగించండి
 16. కడు బలభా*గ్యశాలియతి గండర
  గండుడు పార్థుసూనుడున్
  విడువక ధీరులున్ బర*మ వీరులు
  మిక్కిలి భీతిజెందగా
  దడబడకుండయుద్ధమున ధైర్యము
  తోడుత*కౌరవేయులన్
  జడియక తమ్మిమొగ్గరపు సంగరమందున
  జంపె ము*ఖ్యులన్.

  రిప్లయితొలగించండి

 17. రాయబారంలో.... శ్రీ కృష్ణుడు....

  వినుము స'భా'స్థలిన్నిచట
  విజ్ఞుల ముందర విన్నవించెదన్
  అనయము సంధిగోరి 'ర'టు
  నాప్తత వీడక పాండవేయులున్
  వినదగు వారి కోర్కె విని
  పించితి నింక 'త'లంపులేమియో
  వినెదను మీదుమీదగు న
  భీష్టము జెప్పగనోపు 'ము'చ్చటన్!  రిప్లయితొలగించండి