30, జూన్ 2022, గురువారం

సమస్య - 4122

1-7-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పంతులే చెప్పెఁ దప్పులఁ బలుకుమనుచు”
(లేదా...)
“పంతులె తప్పులం బలుకవచ్చని చెప్పెను పిల్లవండ్రతో”

21 కామెంట్‌లు:

 1. దుషుటవైరులనట్టులఁదూలనాడి
  అష్టవంకరపలుకులనాడవలయు
  ననుచుగురుడునుజెప్పెగానైకరూపై
  పంతులేజెప్పెఁదప్పులపలుకుమనుచు

  రిప్లయితొలగించండి
 2. అంతయుమిథ్యయంచునటనందినభావనరక్తిలేకయున్
  సుంతయుభాషయందుఘనసూచికడిగ్రియుపట్టిగొప్పగా
  వింతలౄజూపునేగురుడువిజ్ఞతలేకనువీరుడయ్యెనే
  పంతులెతప్పులంబలుకవచ్చనిఁజెప్పెనుపిల్లవండ్రతో

  రిప్లయితొలగించండి
 3. పంతులే చెప్పెఁ దప్పులఁ బలుకుమనుచు
  ననెడు పలుకు విన వలసి నందు లకు పు
  రంద రేశ్వరి! కుత కుత లాడె మనసు
  పంతు లనగ నతని యిక భావ్య మగునె

  రిప్లయితొలగించండి
 4. పైన గలపంతులు బడికి వచ్చినపుడు
  పంతులే చెప్పెఁ దప్పులఁ బలుకుమనుచు
  వాస్తవంబగు విషయము కాస్త దాచి
  గొప్పదైన ప్రదర్శన ముప్పతిల్ల

  పంతులు=అధికారి

  రిప్లయితొలగించండి
 5. కొత్తగ బడికొచ్చినబాలగోపడనునొక
  బాలుడు చదువడు ఉలుకు పలుకు లేదు
  పంతులే చెప్పె దప్పులబలుకు మనుచు
  పద్యముల సవరించెద ప్రతిపదంబె

  రిప్లయితొలగించండి
 6. పంతులె తప్పులం బలుకవచ్చని చెప్పెను పిల్లవాండ్రతో
  వింతగ నుండె బాల !విన వీనుల కిప్పుడు పిల్ల వాండ్రతో ఁ
  బంతులె సెప్పెనా రనుట, పాడియె చెప్పుడు మీర లందఱున్
  సుంతయు బుద్ధి లేని బహు చోద్యపు మానిసి యై మెలంగు నే

  రిప్లయితొలగించండి
 7. ఎన్నిమారులు చెప్పిననేమి ఫలము
  పదములను తాను తప్పుగా బలుకుచుండ
  విసిగి వేసారి చివరకు వెతను చెంది
  పంతులే చెప్పెఁ దప్పులఁ బలుకుమనుచు

  రిప్లయితొలగించండి
 8. ఎంతటి పండితుండయిన నేమిఫలంబొనగూడు వానికిన్
  వింతగనెంత చెప్పినను వీసము ధారణయైన లేనిచో
  చింతిలి మిక్కుటంబుగను చేయునదేమియు లేక వేసటన్
  పంతులె తప్పులం బలుకవచ్చని చెప్పెను పిల్లవాండ్రతో

  రిప్లయితొలగించండి
 9. చదువు జెప్పుటను పరీక్ష సలుప వచ్చి
  పూర్వమున్న పంతులె నేర్పె మొగిగ నన
  బామము నణచుకొని పాత పాఠములను
  పంతులే చెప్పెఁ దప్పులఁ బలుకుమనుచు

  రిప్లయితొలగించండి

 10. ప్రభువగు హిరణ్య కశ్యపున్ బలుకు మేర
  ననిశము హరినామమ్మది యలుపులేక
  తలచు చుండప్రహ్లాదుని వలదనుచును
  పంతులే చెప్పెఁ దప్పులఁ బలుకుమనుచు.


  ఎంతగ చెప్పినన్ వినక హీనుని భూరిని నందయంతుడే
  సంతతమున్ స్మరింపగని సత్వరమందున చంమార్కులన్
  చెంతకు బిల్చి మాన్పవలె శ్రీహరినామమటంచు చెప్పగా
  పంతులె తప్పులం బలుకవచ్చని చెప్పెను పిల్లవాండ్రతో

  రిప్లయితొలగించండి
 11. తేటగీతి
  బడికి విద్యాధికారులు వచ్చినపుడు
  వారి మెప్పును పొందగఁగోరి యౌర!
  కొంతమందిని యొప్పులు,కొంతమందిఁ
  *బంతులే చెప్పెఁదప్పులఁబలుకుమనుచు.*

  ఉత్పలమాల
  అంతట పర్యవేక్షణకునై యధికారులు పాఠశాలకున్
  సంతసమొప్ప రాగఁగని సారెకు సారెకు కొంతమందియే
  *పంతులు తప్పులంబలుక వచ్చని చెప్పెను, పిల్లగాండ్రతో*
  నంతియెగాక కొందఱికి నాజ్ఞయిడెన్ మఱి యొప్పుఁబల్కగన్.
  -----------దువ్వూరి రామమూర్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. సవరణ:రెండవ పద్యము 4వ పాదములో "కొందఱికి నాజ్ఞనిడెన్"

  రిప్లయితొలగించండి
 13. ఎంతగ నేర్పునో యనుచు నెంచగ వచ్చిన పెద్దలం దరున్
  పొంతము లేని రీతిగనె పూర్వపు పంతులె మేలనంగనే
  పంతము పట్టినట్లుగనె పాతవి పాఠము లన్ని తెచ్చుచున్
  పంతులె తప్పులం బలుకవచ్చని చెప్పెను పిల్లవండ్రతో

  రిప్లయితొలగించండి
 14. తేటగీతి
  గీతముల నేర్చి యదియె సంగీతమన్చు
  పొట్టకూటికి సరిపడ పొద్దు గడువ
  టక్కరి తన సంగీత పాఠముల కూర్చు
  పంతులే చెప్పెఁ దప్పులఁ బలుకుమనుచు

  రిప్లయితొలగించండి
 15. తప్పు లన్ని దిద్దు శిష్యులదైవ మట్లు
  మార్గ దర్శ న జేసెడు మాన్యు డెట్లు
  పంతులే చెప్పు తప్పుల బలుకు మనుచు?
  నెవరు నమ్మరీ మాటల నెచట నైన

  రిప్లయితొలగించండి
 16. తేటగీతి
  మగువల విషయంబందున మనువులందు
  ప్రాణమానాది విత్తంపు భంగమందు
  చకిత గో, విప్ర జన్మ రక్షణములందు
  పంతులే చెప్పెఁ దప్పులఁ బలుకుమనుచు

  ఉత్పలమాల
  ఇంతులఁ గూర్చియున్, మనువులేర్పడఁ జూచెడు వేళలందుఁ బ్రా
  ణాంతకమందు, మానమును, నార్థిక భంగము నిల్పుటందునన్
  చెంతకు గో పురోహితులు చేరగ భీతిని కాచుటందునన్
  పంతులె తప్పులం బలుకవచ్చని చెప్పెను పిల్లవాండ్రతో!

  రిప్లయితొలగించండి
 17. తేటగీతి
  తెంపరితన మాటలుగనే తెలియ దగును
  పంతులే చెప్పు దప్పులే బలుకమనుచు
  యనగ, పరికించ గురువులు యనగ మార్గ
  దర్శకులు సమాజమునకు ధర్మ మరయ.
  ప్రబల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి
  ఉండవల్లి సెంటరు.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. తప్పులను నేర నింపుగ నొప్పు లెల్లఁ
  దెల్లము లగుఁ దత్క్షణ మిది కల్ల కాదు
  మాన కన్య విద్యార్థుల మాట లందుఁ
  బంతులే చెప్పెఁ దప్పులఁ బలుకు మనుచు


  వింత యనంగ నేల యిది విద్యలు నేర్పెడు రీతు లందు నొ
  క్కింత విభిన్న మార్గ మగు నెల్లరి క్రీడ యనంగ నొప్పు ని
  శ్చింతగఁ జక్కఁగన్ బడుల శిష్యుల నేర్పు గణింప నెంచుచుం
  బంతులె తప్పులం బలుక వచ్చని చెప్పెను బిల్లవాండ్రతో

  రిప్లయితొలగించండి
 19. రిప్లయిలు
  1. ఒకటవ తరగతి గదిలో నొకని లేపి
   పంతులే చెప్పెఁ దప్పులఁ బలుకుమనుచు”*
   మరియొక నిలేపి సవరించుమనుచు పలుక
   వల్లె యనుచు చేసిరటులే వాసి గాను


   మూడడుగుల నొసంగి నా ముప్పు తప్ప
   దనుచుబలిచక్రవర్తితో న నునయముగ
   పంతులేచెప్పె తప్పులు పలుకుమనుచు
   కల్లలాడంగ నిప్పుడు కాదు తప్పు

   తొలగించండి