26, జూన్ 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4118

27-6-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పండితుఁడై వింతమృగము పగిదిఁ జరించెన్”
(లేదా...)
“విద్య గడించి పండితుఁడు వింత మృగంబుగ సంచరించెనే”

27 కామెంట్‌లు:

 1. పండనికాయగవిజ్ఞత
  చండాడుచుతనదువిద్యసంగీతమునన్
  గండమునయ్యెనుబిడ్డకు
  పండితుడైవింతమృగముపగిదిచరించెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 2. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. పద్యమునంతరార్ధమునుభావనయందుననూహసేయకే
  విద్యవితండవాదమునవీరుడుగాగనిజంబుదాచుచున్
  మధ్యమమార్గమెంచకనుమానవధర్మమువిస్మరించుచున్
  విద్యగడించిపండితుడువింతమృగంబుగసంచరించెనే

  రిప్లయితొలగించండి
 4. పద్యము వ్రాయు గాని పర భామల పొందును వీడకుండె దా
  మద్యము ద్రాగి యెక్కువగ మాన్యుల
  దిట్టుచు నుండె నిత్యమున్
  చోద్యము జెంది యందరును జూచుచు
  పల్కుచునుండిరట్టులన్
  'విద్య గడించి పండితుడు వింత మృగంబుగ
  సంచరించనే!'

  రిప్లయితొలగించండి
 5. రిప్లయిలు
  1. కందం
   మండిత రాజ పదవి ను
   ద్దండునిగన్ లంకనేలు దశకంఠుఁడు గో
   దండపతి సతిఁ గొని నిగమ
   పండితుఁడై వింతమృగము వగిదిఁ జరించెన్

   ఉత్పలమాల
   హృద్యమనంగ నంత్రములనింపగు వీణఁగఁ జేసి భక్తి నై
   వేద్యమొనర్చి శంకరుని బ్రీతి వరమ్ముల రావణుండు ని
   ర్వద్యముగన్ వచించి కుజఁ బాధలఁ గూర్చెనె వేదయుక్తమౌ
   విద్య గడించి పండితుఁడు వింత మృగంబుగ సంచరించెనే!

   తొలగించండి

 6. దండిగ చదివిన నేమిర
  దుండగులసగోష్టితోడ దుష్టుండగుచున్
  బండడుగా మారి యతడు
  పండితుఁడై వింతమృగము పగిదిఁ జరించెన్.  విద్యలనెన్నొ నేర్చిన వివేకుడటంచు ప్రశస్తి నందినన్

  మద్యము గ్రోలువారి చనుమానము తోడ సదా సురాపుడై

  బాధ్యతలుత్సజించి నుడుపాడ జనాళి వచించి రిట్టులన్

  విద్య గడించి పండితుఁడు వింత మృగంబుగ సంచరించెనే

  రిప్లయితొలగించండి
 7. అండ నిడుచుండి మసలెను
  పండితుఁడై ; వింతమృగము పగిదిఁ జరించెన్
  మొండి తనమును గనబరచి ,
  దుండగుని వలె నెలవునకు తూట్లు పొ డుచుచున్

  రిప్లయితొలగించండి
 8. నిండుగ శాస్త్రము నేర్చియు
  ఖండితముగ మిత్రుని గని కావరమొప్పన్
  భండన మొనర్చి ద్రుపదుడు
  పండితుఁడై వింతమృగము పగిదిఁ జరించెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు, ఉడ్బర్రీ, అమెరికా:

  దండిగ విద్యలు నేర్చిన
  పండితుడై వింతమృగము పగిది జరించెన్
  మెండుగ మోహము పూనగ
  మొండిగ దశకంఠుడిలను మూర్ఖత్వముతో!

  పద్యము గద్యమందు సరి పాండితితో వహిచెంది నేడిటన్
  చోద్యముగా పృథగ్జనుల జోడును గూడి సవిస్తరంబుగా
  హృద్యముగాని పద్ధతిని హేయమొసంగి నికారమెంచు దు
  ర్విద్య గడించి పండితుడు వింతమృగంబుగ సంచరించెనే!

  రిప్లయితొలగించండి
 10. మెండుగ రచనలు సేసెను
  పండితుడై,వింత మృగము పగిది జరించెన్
  దండిగ చదువులు సదివిన
  పండితుడగు రావణుండు పామరుని వలెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. కందం
  మొండిగ వివేక శూన్యపు
  పండితుడై వింతమృగము పగిది జరించెన్
  బండగ ముమ్మాటికిని వి
  తండపు వాదమొనరించి తప్పు బలికినన్.
  ప్రబల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి
  ఉండవల్లి సెంటరు.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. హృద్యము గాగ పద్యములు హెచ్చుగ వ్రాసెడు శక్తినీయునా
  విద్యగడించెపండితుడు, వింతమృగంబుగ సంచరించెనే
  విద్యలు చాల నేర్చిన వి వేకము లేకను సీతదె చ్చుటన్
  నింద్యుడు గాజగంబునను నేరము చేసెను లోకనింద్యమే

  రిప్లయితొలగించండి
 15. కందము
  పాండిత్య గర్వమున,మూ
  ర్ఖుండై దూషించుచుండు కుత్సిత,క్రూరా
  త్ముండే,గురువు శపించ,న
  పండితుఁడై వింతమృగము పగిదిఁజరించెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. మెండుగ విద్యలు నేర్చియు
  దండుగ కృత్యములు సలిపి దౌర్భా గ్యుo డై
  మొండిగ దిరిగెడు వాడై
  పండితుడై వింత మృగము పగిది జరించెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 17. ఉత్పలమాల
  విద్యలు నేర్చియుండి యపవిత్రపు కార్యములాచరించుచున్
  మద్యము,మాంసముంగొనుచు మత్తిలి పెద్దలఁదిట్టిపోయుచున్
  బాధ్యత లేక,విత్తసముపార్జన కక్కట! క్షుద్రదేవతా
  *విద్యగడించి పండితుఁడు వింతమృగంబుగ సంచరించెనే.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. సేద్యము జేసి నిష్ఠగను శ్రీ ధవళాంగి యనుంగు భక్తుడై
  సద్యశమంది పండితుల సన్నుతి నందుచు నున్నవేళలో
  చోద్యముగా మనస్సునను చొప్పడు కామవికారమగ్నుడై
  విద్య గడించి పండితుఁడు వింత మృగంబుగ సంచరించెనే

  రిప్లయితొలగించండి
 19. సద్యశ మందజేయగల శాస్త్రములున్ బహు కావ్యరాశి సం
  పాద్యములంచు నేర్చియును బావనతాసుఖ మందకుండ లో
  కద్యుతినాశకంబులగు కార్యములన్ రచియించునట్టి దు
  ర్విద్య గడించి పండితుఁడు వింత మృగంబుగ సంచరించెనే

  రిప్లయితొలగించండి
 20. మెండుగ రోషము మీఱఁగ
  భండన మొనరించు భంగి బ్రహ్మాండమ్ముల్
  నిండఁగ ఘోషించుచుఁ దాఁ
  బండితుఁడై వింతమృగము పగిదిఁ జరించెన్


  ఆద్యము వింత చేష్టలకు నాస ధనమ్మునఁ గారణమ్ములన్
  వేద్యమ మాన వాలికి వివేకము నాశన మౌను లొంగినం
  జోద్యపు నమ్మకమ్ము లెదఁ జొప్పడ క్షుద్ర సు రాల్యుపాసనా
  విద్య గడించి పండితుఁడు వింత మృగంబుగ సంచరించెనే

  రిప్లయితొలగించండి
 21. సద్యశమందు దేశికుని సైతము మించిన బాలగాయకున్
  చోద్యముగా మనంబున నసూయను బూని గురుండు నిర్దయన్
  విద్యనుగోరె దక్షిణగ వేదన పెంపెసగంగ ఛాత్రుకున్
  విద్య గడించి పండితుఁడు వింత మృగంబుగ సంచరించెనే

  రిప్లయితొలగించండి
 22. నిండుగ మదిలో ద్రోణుని
  మండితముగ నిల్పి నేర్వ మార్గణ విద్యన్
  ఖండనమంగుళిఁ గోరుచు
  పండితుఁడై వింతమృగము పగిదిఁ జరించెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 23. మెండు నవధాన కవితలు
  దండిగ రాసె మహనావ ధానియె కాంక్షన్
  కూడగ పర భామలతో
  పండితుడై వింత మృగము పగిది జరించెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 24. దండుగ కలిగించు పనులు
  మెండుగ చేయుచు సతతము మేదిని యందున్
  దుండగులచెలిమి చేసికు
  పండితుడై వింతమృగము పగిది చరించెన్.

  రిప్లయితొలగించండి