27, జూన్ 2022, సోమవారం

సమస్య - 4119

28-6-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కవనమ్మును జెప్పు కవు లకారణశత్రుల్”
(లేదా...)
“కవనముఁ జెప్పి యెల్లర కకారణశత్రులు గారె సత్కవుల్”

20 కామెంట్‌లు:


 1. అవకరములు పెరిగె ననుచు
  సవరింపగ బూని తాను సత్కవితలతో
  ప్రవచింపగను పరుషపద
  కవనమ్మును జెప్పు కవు లకారణశత్రుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 2. దివి దేవుల కంకిత మిడ
  కవిపో తనతలచెనీ యకట కన్నడరా
  జవీరుని కంకితమడిగె
  కవనమ్మును జెప్పు కవుల కారణ శత్రుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. పవతుని మెండుగ మెచ్చుచు
  కవనమ్మును జెప్పు కవు లకారణశత్రుల్
  ఎవరికడ నేవి దగునో
  నవియె నుడువుచుండు వాడె యభిరూపుడనన్

  రిప్లయితొలగించండి
 4. రాత్రి 9-00 గంటలకు శంకరాభరణ సమూహ సభ్యులు పద్యాలల్లుతూ...

  కందం
  నవము గడియారమునఁ గని
  నవనాడులఁ బద్యమల్ల నలిపెడు వాడై
  జవమున విడవడ నింటనుఁ
  గవనమ్మును జెప్పు కవు లకారణశత్రుల్

  చంపకమాల
  హవణమనంగ రాత్రి గడియారము తొమ్మిదిగంట జూపఁగన్
  జవమున శంకరాభరణ సద్గురుఁడిచ్చు సమస్య గాంచి తా
  మె విడివడంగ పూరణము మెచ్చెడు రీతిగనల్లనింటిలో
  కవనముఁ జెప్పి యెల్లర కకారణశత్రులు గారె సత్కవుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 5. భవు సోదరి కా త్మీయులు
  కవనమ్మును జెప్పు కవు ల,కారణ శత్రుల్
  కవనపు దోషము దెలుపుచు
  సవరణ లన్ జేయువారు సములకు నెచటన్

  రిప్లయితొలగించండి

 6. అవకరమైన కార్యముల నంతము జేయగ నెంచి ధర్మమున్

  భువనము నందు నిల్పుచును మోదము గూర్చదలంచు వారలై

  కవితలలోన తప్పదని గండ్రపదమ్ముల గూర్చి పెక్కుగా

  కవనముఁ జెప్పి యెల్లర కకారణశత్రులు గారె సత్కవుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 7. వివశత గల్గ జేసెనట వేయివి ధంబుల పద్య పోకడల్
  కవనము జెప్పి యెల్లర క,కారణ శత్రులు గారె సత్కవుల్
  గవనపు దోష మెన్నుచును గావ్యపు పోకడ జెప్పి భావమున్
  సవరణ జేయు చుండుటకు సామ్యక వీంద్రుల మధ్య యీర్ష్యతన్

  రిప్లయితొలగించండి
 8. సవినయ భావముల్ వదలి సన్మతి
  వీడి కులాలలోపలన్
  వివిధమతాలయందునను ద్వేషములన్
  రగిలించుచున్ సదా
  భువి జనులందునున్న ఘన ముఖ్యపు
  టైక్యత జెర్చునట్టి దౌ
  కవనము జెప్పి యెల్లర కకారణశత్రులు
  గారె సత్కవుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. అవలక్షణముల కనుగొని
  వివశత్వముతో కినియుచు వెరవని పోరే
  కవితా వస్తువు కాగా
  కవనమ్మును జెప్పు కవు లకారణశత్రుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 10. రిప్లయిలు
  1. ఎవడగు గుమ్మడి కాయల
   నవలీలగ నిచట జేసె నపహరణమనన్
   దవులగ భుజముల జేసెడు
   కవనమ్మును జెప్పు కవు లకారణశత్రుల్

   తొలగించండి
 11. అవిరతముగ రేయిఁబవలు
  కవనములతొ పొద్దుబుచ్చు కవుల సతులకున్
  గవియగ నేకాకిత్వము
  కవనమ్మును జెప్పు కవు లకారణశత్రుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. యువతకు నవ్య ప థ మ్ములు
  వివరింపగ బూని తాము వెరువని వారై
  సవరణ జేసెడు వేళను
  కవనమ్ము ను జెప్పు కవు ల కారణ శత్రుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. అవిరళమైన సాధనము నద్భుతమౌ పఠనమ్ముతోడుతన్
  బ్రవిమల మైన పద్యముల వారక వ్రాయుచు చిత్తశుద్ధితో
  రవివలె వెల్గుచున్ భువిని రాయుని దోషము లెంచి చూపుచున్
  కవనముఁ జెప్పి యెల్లర కకారణశత్రులు గారె సత్కవుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 14. కందం
  రవిగాంచనిప్రదేశము
  కవిగాంచును యని దలంచి కవితావేశం
  బు విరియ విమర్శనాత్మక
  కవనమ్మును జెప్పుకవు లకారణ శత్రుల్.
  ప్రబల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి
  ఉండవల్లి సెంటరు.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. అవిరళమైన స్నేహమున నాయమ,యీయమ లందరొక్కచో
  వివిధములైన ముచ్చటలు వేలకువేలుగ జేయుచుండగా
  జవమున జేరి యచ్చటకు ఛందపు చందమెరుంగజేయుచున్
  కవనముఁ జెప్పి యెల్లర కకారణశత్రులు గారె సత్కవుల్


  వివిధములైన తంత్రములు విస్తృతరీతిని బన్నుచుండి యీ
  యవనిని సర్వమేలుటకు నాశలు చేయగ నాంగ్లపాలకుల్
  స్తవములుభారతాంబకయి చక్కగ జేయుచు దేశభక్తితో
  కవనముఁ జెప్పి యెల్లర కకారణశత్రులు గారె సత్కవుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 16. కవనమదన్న లోకహితకారిణియై దనరారగావలెన్
  కవులు సమాజమందుగల కల్కములన్ తెగనాడ నెమ్మియౌ
  నివురుననున్న నిప్పువలె నిష్ఠుర సత్యము నిగ్గుదేల్చగన్
  కవనముఁ జెప్పి యెల్లర కకారణశత్రులు గారె సత్కవుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 17. చెవిటికి శంఖం బూదిన
  నవివేకి కొసఁగఁ గవిత్వ మర్థము గలదే
  యవనిని వారక వారికిఁ
  గవనమ్మును జెప్పు కవు లకారణ శత్రుల్


  చవి యొక యింత లేని నిజ శాస్త్ర సమూహ విరుద్ధ కావ్యముల్
  భువి నొసఁగంగ నేర్చునె ప్రమోదము మానవ కోటి కెన్నఁడుం
  జెవులఁ గనంగఁ జిల్లుల నశేష నిరర్థ బృహత్కథా విపా
  క వనముఁ జెప్పి యెల్లర కకారణ శత్రులు గారె సత్కవుల్

  [వనము = సమూహము]

  రిప్లయితొలగించండి
 18. అవివేకము తో మెలగుచు
  నవనిన సతతము తిరిగెడు నజ్ఞానులకున్
  కవితలు వ్రాయని వారికి
  కవనమ్ము నుచెప్పుకవులకారణశత్రుల్

  రిప్లయితొలగించండి