26 అక్టోబర్ 2014 ఆదివారం

నిషిద్ధాక్షరి - 16

కవిమిత్రులారా,
రామపట్టాభిషేకాన్ని వర్ణిస్తూ తేటగీతి వ్రాయండి.
మొదటిపాదాన్ని ‘రా’తో ప్రారంభించండి. రెండవ అక్షరంగా ‘మ’ నిషిద్ధం.
రెండవపాదాన్ని ‘భ’తో ప్రారంభించండి. రెండవ అక్షరంగా ‘ర’ నిషిద్ధం.
మూడవపాదాన్ని ‘ల’తో ప్రారంభించండి. రెండవ అక్షరంగా ‘క్ష్మ’ నిషిద్ధం.
నాలుగవపాదాన్ని ‘శ’తో ప్రారంభించండి. రెండవ అక్షరంగా ‘త్రు’ నిషిద్ధం.
నిషిద్ధాక్షరాలు కేవలం పాదంలో రెండవస్థానానికే పరిమితం. పద్యంలో మిగిలిన స్థానాలలో వాడవచ్చు.

పద్యరచన - 718

కవిమిత్రులారా,

పైచిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

25 అక్టోబర్ 2014 శనివారం

సమస్యా పూరణం – 1538 (హరి హరికిన్ హరిని)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
హరి హరికిన్ హరినిఁ జూపి హరియింపు మనెన్.

పద్యరచన - 717

కవిమిత్రులారా,

పైచిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

24 అక్టోబర్ 2014 శుక్రవారం

దత్తపది - 50 (కటి-కిటి-తటి-నటి)

కవిమిత్రులారా!
కటి - కిటి - తటి - నటి
పైపదాలను ఉపయోగిస్తూ సూర్యోదయాన్ని వర్ణిస్తూ
మీకు నచ్చిన ఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

పద్యరచన - 716

కవిమిత్రులారా,

పైచిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

23 అక్టోబర్ 2014 గురువారం

సమస్యా పూరణం – 1537 (తెలుఁగుల సంవత్సరాది)

కవిమిత్రులారా,

దీపావళి పర్వదిన శుభాకాంక్షలు! 
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
 తెలుఁగుల సంవత్సరాది దీపావళియే.

పద్యరచన - 715

కవిమిత్రులారా,

దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ పద్యరచన చేయండి.

22 అక్టోబర్ 2014 బుధవారం

న్యస్తాక్షరి - 11

అంశం- దీపావళి.
ఛందస్సు- ఉత్పలమాల.
మొదటిపాదంలో మొదటి అక్షరం ‘దీ’, రెండవపాదంలో నాల్గవ అక్షరం ‘పా’,
మూడవ పాదంలో పదవ అక్షరం ‘వ’, నాల్గవపాదంలో పందొమ్మిదవ అక్షరం ‘ళి’.
(పదవ అక్షరం గురువు కావాలి. అంటే ‘వ’ తర్వాత ద్విత్వసంయుక్తాక్షరాలలో ఏదో ఒకటి ఉండాలని గమనించ మనవి)

పద్యరచన - 714 (నరకాసుర సంహారము)

కవిమిత్రులారా,

పైచిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.