24 ఎప్రిల్ 2014 గురువారం

సమస్యాపూరణం - 1392 (ఖలసంబంధమ్ము)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
ఖలసంబంధమ్ము క్షేమకారణ మయ్యెన్.
(ఆకాశవాణి వారి సమస్య)

పద్య రచన – 576

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

23 ఎప్రిల్ 2014 బుధవారం

సమస్యాపూరణం - 1391 (కలియుగంబునందు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
కలియుగంబునందు కఱవు లేదు.
ఈ సమస్యను పంపిన పోచిరాజు సుబ్బారావు గారికి ధన్యవాదాలు.

పద్య రచన – 575

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

22 ఎప్రిల్ 2014 మంగళవారం

సమస్యాపూరణం - 1390 (అశ్వముఖుఁ డాంజనేయుఁడు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
అశ్వముఖుఁ డాంజనేయుఁ డబ్జాసనుండు.

పద్య రచన – 574

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

21 ఎప్రిల్ 2014 సోమవారం

సమస్యాపూరణం - 1389 (మందాకిని పరువులెత్తె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
మందాకిని పరువులెత్తె మైసూరు దెసన్.
ఈ సమస్యను సూచించిన పోచిరాజు సుబ్బారావు గారికి ధన్యవాదాలు.

పద్య రచన – 573

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

20 ఎప్రిల్ 2014 ఆదివారం

సమస్యాపూరణం - 1388 (భగవంతుని పూజసేయ)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
భగవంతుని పూజసేయఁ బాపము దగులున్.
ఈ సమస్యను సూచించిన పోచిరాజు సుబ్బారావు గారికి ధన్యవాదాలు.

పద్య రచన – 572

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.