20, అక్టోబర్ 2017, శుక్రవారం

సమస్య - 2498 (రాణ్ముని దుర్యోధనుండు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"రాణ్ముని దుర్యోధనుండు రాముని సుతుఁడే"

19, అక్టోబర్ 2017, గురువారం

దీప, పద్మ బంధ సీసములో శ్రీకృష్ణ ప్రార్ధన

సీ.
నందునింట  పెరిగిన  గిరిధరా, ఘోర
          నందుల నెదిరించిన  బక వైరి, 
భద్రనాథ, సతము భక్తిన పూజించు
          నట్టి రుక్మిణి పతి, నవ్వు తోన
మోర భాసిల్లగా నారి గణము కెల్ల 
          నసను గల్గించెడు  ససి  విభుండ 
ఘన  నగధారి, సకల భాగ్య దాయకా, 
          పూతన పాతంగి, బుధుడ , మాధ
వా పద్మనయన, శ్రీవత్సాంకితా,  రాస
          నాట్య విలాసితా నరసఖ, ఘన
మౌ  చక్రధర, కృష్ణ మాన సంరక్షకా,
          సోమ భాస్కర నేత్ర ,సూరి, నరక
సంహారకా, దాసి జన  రక్షకా, నల్ల
          నయ్య, బుధుడ, దేవి నాగ్న జితి
మానస చోర అమర, కీశ, గంధర్వ,
          నాగ, నర, విహగ నాధ, తపసు
ల మనమున వసించి లబ్ధిని వారల
          కిచ్చెడు వనమాలి,  గీత బోధ
దేవ, కంసారాతి, దీన జనోద్దార
          కుండ, యాదవ నాయకుండ, నర్త
న  వరాసనా, వేండ్రనట్టు పరచు నవ
          నీత  చోరుడ, కాముని జనక, ఘన
మౌళిపై పురి యమరిన దేవరా,  దాన
          వరిపువు, కృష్ణ,యమరుడ, జినుడ,
నగశయన, విధి, వేన  గళరూపా, ఘన
          లక్షణ పాతి, యలంకరణము
కోరునట్టి  మురారి, గోపాల, మల్లారి,
          వజ్ర కిశోరుడ, వజ్ర నాద,
తే:   
నంద నందనా, రుక్మిణీ నాధ, సత్య
భామ మానస మాచలా, భాగ్య దాత,
దేవకీ సుత ,  శ్రీ వాసుదేవ, యాద
వేంద్ర , కాచుమయ్య యన్ని వేళలందు.         

రచన -  పూసపాటి కృష్ణ సూర్య కుమార్

సమస్య - 2497 (ధనలక్ష్మీవ్రత మొసంగు...)

కవిమిత్రులారా!

ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"ధనలక్ష్మీవ్రత మొసంగు దారిద్ర్యమునే"
(లేదా...)
"ధనలక్ష్మీవ్రత మాచరించిన మహాదారిద్ర్యమే దక్కురా"

18, అక్టోబర్ 2017, బుధవారం

సమస్య - 2496 (కాలు పెండ్లియాడె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"కాలు పెండ్లియాడె కరము వలచి"
(ఆకాశవాణి వారి సమస్య)

17, అక్టోబర్ 2017, మంగళవారం

సమస్య - 2495 (కాంతను సేవించువారె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"కాంతను సేవించువారె ఘనులు జనహితుల్"
(లేదా...)
"కాంతాసేవలఁ జేయువారలె జగత్కళ్యాణ సంధాయకుల్"
(ఆకాశవాణి వారి సమస్య)

16, అక్టోబర్ 2017, సోమవారం

సమస్య - 2494 (బాలభానుఁడు నేలపై...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"బాలభానుఁడు నేలపై పరుగులెత్తె"
(ఆకాశవాణి వారి సమస్య)

15, అక్టోబర్ 2017, ఆదివారం

సమస్య - 2493 (తమ్ముల నిరసించె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"తమ్ముల నిరసించె రామ ధరణీశు డొగిన్"

14, అక్టోబర్ 2017, శనివారం

సమస్య - 2492 (తనయుఁడు పతి యయ్యె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"తనయుఁడు పతి యయ్యె తరుణి మురిసె"
(లేదా...)
"తనయుఁడు భర్త యయ్యె వనితామణి చేసిన పుణ్య మెట్టిదో"

13, అక్టోబర్ 2017, శుక్రవారం

సమస్య - 2491 (కరణ మేల...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"కరణ మేల కావ్య కరణమునకు"

12, అక్టోబర్ 2017, గురువారం

సమస్య - 2490 (కారము నయనముల)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"కారము నయనములఁ జల్లఁగన్ హిత మబ్బున్"