21 ఎప్రిల్ 2014 సోమవారం

సమస్యాపూరణం - 1389 (మందాకిని పరువులెత్తె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
మందాకిని పరువులెత్తె మైసూరు దెసన్.
ఈ సమస్యను సూచించిన పోచిరాజు సుబ్బారావు గారికి ధన్యవాదాలు.

పద్య రచన – 573

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

20 ఎప్రిల్ 2014 ఆదివారం

సమస్యాపూరణం - 1388 (భగవంతుని పూజసేయ)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
భగవంతుని పూజసేయఁ బాపము దగులున్.
ఈ సమస్యను సూచించిన పోచిరాజు సుబ్బారావు గారికి ధన్యవాదాలు.

పద్య రచన – 572

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

19 ఎప్రిల్ 2014 శనివారం

సమస్యాపూరణం - 1387 (వరున కిత్తురు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
వరున కిత్తురు కాషాయవస్త్రములను.

పద్య రచన – 571

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

18 ఎప్రిల్ 2014 శుక్రవారం

సమస్యాపూరణం - 1386 (కుటిలత్వముఁ జూపఁగా)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
కుటిలత్వముఁ జూపఁగాఁ దగున్ గవులారా!

పద్య రచన – 570

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

17 ఎప్రిల్ 2014 గురువారం

సమస్యాపూరణం - 1385 (తరువున వెల్గొందుచుండె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
తరువున వెల్గొందుచుండె తారాగణముల్.
(ఆకాశవాణి సమస్య)

పద్య రచన – 569

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.