16 సెప్టెంబర్ 2014 మంగళవారం

న్యస్తాక్షరి -5

అంశం- నగర జీవనము
ఛందస్సు- కందము
మొదటిపాదం మొదటి అక్షరం ‘న’, రెండవపాదం రెండవ అక్షరం ‘గ’, మూడవ పాదం మూడవ అక్షరం ‘ర’, నాల్గవ పాదం నాల్గవ అక్షరం ‘ము’.

పద్యరచన - 678 (అగ్గిపెట్టె)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము...
“అగ్గిపెట్టె”

నిర్వచన భారత గర్భ రామాయణము – 83


రావిపాటి లక్ష్మినారాయణ

రామాయణము-
సీ.      రవిజుండు కపులతోఁ జెవియొగ్గి వినుఁడు నా
ది శిలాక్షరము విరోధీబలమునకు
వెన్నుఁజూపకుడు చూపిన యమాలయమున
కతిథు లయ్యెద రనె; ననఁగ వారు
కాసువీసముగారు క్రవ్యాదులు, చిదిమి
పెట్టమె చిచ్చఱ పిడుగులమయి
రాయి గ్రుద్దెదము వారలతలలనుఁ దన్నె
దమని గంతులిడి రుత్సాహమునను;
గీ.       (ఘనగతిని దక్షిణోత్తరవనధు లలుక
గొనుచుఁ బెనగుభాతినిఁ గడుగొబ్బున నిరు
మొనలు గవిసి చేసెను యుద్ధమునుఁ బదహతు
ల క్షితియును వడఁకన్,) బో రలఘువు నయ్యె. (౯౮)

భారతము-
కం.     ఘనగతిని దక్షిణోత్తర
వనధు లలుక గొనుచుఁ బెనగుభాతినిఁ గడుగొ
బ్బున నిరుమొనలు గవిసి చే
సెను యుద్ధమునుఁ బదహతుల క్షితియును వడఁకన్. (౯౮)

టీక- ఉత్సాహమునను = వీరరసముతో; క్రవ్యాదులు = రాక్షసులు; గొబ్బున = త్వరగా; మొనలు = సైన్యములు.

15 సెప్టెంబర్ 2014 సోమవారం

సమస్యా పూరణం – 1518 (సంతోషముఁ గూర్చు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
సంతోషముఁ గూర్చు బాల్యసఖు మరణమ్మే.

పద్యరచన - 677 (శ్మశాన వైరాగ్యము)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము...
“శ్మశాన వైరాగ్యము”

శ్రద్ధాంజలి

బాల్యమిత్రుడు వినోద్ కుమార్‍కు శ్రద్ధాంజలి.
 
మా బాల్యమిత్రుడు వినోద్ కుమార్ మరణం మా మిత్రబృందాన్ని కలచివేసింది. 
చిన్నప్పుడు కలిసి ఆడుకున్నాం. పెద్దయ్యాక సుఖదుఃఖాలను పంచుకున్నాం. 
నవ్వుతూ, నవ్విస్తూ మాతో అన్యోన్యంగా మెలగిన మిత్రుని మరణం నన్ను విషాదంలో ముంచెత్తింది.
కొంతకాలం ‘కవితావినోదం’ (http://kavithavinodam.blogspot.in) అనే బ్లాగును నిర్వహించి 
తన కవితలను కొన్నిటికి ప్రకటించాడు. 
చిన్నప్పుడు నేను వ్రాసిన కొన్ని వచన కవితలను ‘శంకర్’ పేరుతో అందులో ప్రకటించాడు.

వినోద్ కుమార్ వ్రాసిన ఒక కవిత....
పరిహారం కాలేదా ప్రభూ?
నీఇంట, నీవెంట, నీసందిట
నేనున్నప్పుడు,
అసంకిల్పితంగా ఎప్పుడైనా
ఎదురాడినానా ప్రభూ?

నీచెంత ఏచింత లేకుండా ఉంటూ
అనాలోచితంగా నోరుజారి
కానిమాట ఏదైనా  అన్నానా ప్రభూ?

నీలాలనలో మేను మరచి నిద్రించిన నేను
నా కలవరింతలలో నిన్ను కలతపరచే
కఠినమైన మాట ఏదైనా అన్నానా ప్రభూ?

నీకోసం సాగిన నా వెతుకులాటలో
నా సరసన నిన్ను గానక నిరసనతో
ఏదైనా కరకుమాట నేనన్నానా ప్రభూ?

నా ఆలోచనలు నాలోని నిన్ను ఏమార్చ
నన్ను నేనుగా పైకెత్తుకోని - నిన్ను
కించపరచే మాట నోట జార్చానా ప్రభూ?

తెలియక, తెలివిలేక, తొందరతనంతో
నోరుజారిన నా నేరాన్ని క్షమించలేవా ప్రభూ?
మందమతినై నేనన్న మాటను మన్నించలేవా ప్రభూ?
నీకు దూరంగా అరవై వత్సరాల శిక్ష భరించాను
కాని మాటకు పరిహారం కాలేదా ప్రభూ?
అయిందా? నన్ను చేర్చుకో ..
లేదా ... నాతో ఉండు!

14 సెప్టెంబర్ 2014 ఆదివారం

నిషిద్ధాక్షరి - 9

ద్విత్వ, సంయుక్తాక్షరాలను ఉపయోగించకుండా
సత్య హరిశ్చంద్రుని గుఱించి
స్వేచ్ఛాఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.


నా పద్యము....
దివికి భువికి చెడినవాని దేహజుండు
నిరతము నిజము పలికెడి నియమశీలి
దొరతనము పోయిన, సతీసుతుల విడివడి
యిడుము లందిన బొంకుట యెఱుఁగడాయె.

పద్యరచన - 676 (మా యూరు)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము...
“మా యూరు”

నిర్వచన భారత గర్భ రామాయణము – 82


రావిపాటి లక్ష్మినారాయణ

రామాయణము-
ఉ.      చూపరి రాము దద్(రిపులఁ జూచెను జిష్ణుఁడు శ్రీని; బంధు)ర
శ్రీపతి దుష్టులౌ (జనులఁ జివ్వను నెంతయుఁ జంపమాన)డ
చా పరముం గనెన్ (హరియు; నాదటఁ బల్కెను హాళి గీత)ముల్
ద్రోవడి క్రోఁతులున్; (నరవరుండునుఁ బూనె రణంబుఁ జేయఁ)గన్. (౯౭)

భారతము-
గీ.       రిపులఁ జూచెను జిష్ణుఁడు శ్రీని; బంధు
జనులఁ జివ్వను నెంతయుఁ జంపమాన,
హరియు; నాదటఁ బల్కెను హాళి గీత
నరవరుండునుఁ బూనె రణంబుఁ జేయ. (౯౭)

టీక- జిష్ణుఁడు = (రా) దేవేంద్రుఁడు, (భా) అర్జునుఁడు; హరి = (రా) దేవేంద్రుఁడు, (భా) కృష్ణుఁడు; గీతముల్ = (రా) పాటలను (యుద్ధమునకు ముందుత్సాహముచేత); గీత = (భా) భగవద్గీత; నరవరుండు = (రా) రాముఁడు, (భా) అర్జునుఁడు; చూపరి = అందగాఁడు; చివ్వ = యుద్ధము; ఆదట = ప్రేమ; త్రోవడి = ఒకరిచే నొకరు త్రోయబడుచు.

13 సెప్టెంబర్ 2014 శనివారం

సమస్యా పూరణం – 1517 (స్త్రీలకు స్వాతంత్ర్యము)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
స్త్రీలకు స్వాతంత్ర్య మొసఁగఁ జెల్లదు ధరపై.