24, జనవరి 2018, బుధవారం

దినకర స్తుతి బంధ సీసము


సీ:
(పూ)షుడు!(స)విత! తపుడు!(పా)సి!కిరణుడు! చీక(టి)గొంగ!దివాకరుండు!
రవి!(వా)తి!మిత్రుడు!రాకుడు!రోహిత్తు!హ(రి)వాహనుడు!మంధి!హర్త!భువుడు!
పాధి!(ది)వామణి!పద్మినీ కాంతుడు!కమలాప్తుడు!(న)గుడు!కంజహితుడు!
వినుమాని(క)ము!అవి!వెలుగుల దొ(ర)!సూరి!కపి!అంశు హ(స్తు)డు!కర్మసాక్షి!
తే:
జ్యోతిషాంప(తి)!గోపతి!జ్యోతి!ఖ(ర)మ
రీచి!గగన మణి!తిమిరారి!(ధ)రణుడు!ఖ
చరుడు!కీసుడు!సత(ము )విజయము గూర్చి
జనతకు సుఖమునిచ్చును ఘనత తోడ

రధ బంధ సీసములో దినకర స్తుతి . పసుపు పచ్చ రంగు గల మధ్య నిలువు వరుస లో “పూసపాటి వారి దినకర స్తుతి రధము “ అన్న వాక్యము బంధించ బడినది (బ్రాకెట్ లో ఉన్న అక్షరములు కలిపి చదువు కోవలెను)
కవి 
పూసపాటి కృష్ణ సూర్య కుమార్

సమస్య - 2578 (ధారణ లేనివాఁడె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"ధారణ లేని కవియె యవధానిగ నెగడున్"
(లేదా...)
"ధారణ లేనివాఁడె యవధానిగ వర్ధిలు నద్భుతంబుగన్"
(ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల శతావధానంలో డా. వడ్డూరి ఆంజనేయులు గారు ఇచ్చిన సమస్య)

దినకర రధ బంధ సీసములో సూర్య ప్రార్ధన


కాశి! కపి! వెలుగురా! శీరకుడు! త్విట్ప
తి!సవిత! ధత్రుడు! దేవమణి! త
పనుడు! ధన్వంతరి! భానుడు! తర్షుడు!
పాధుడు! దినమణి! భాముడు! రవి!
నెలజోడు! గగనమణి! చలిదాయా! మిన్ను
మానికము! అవి! కమలధర! హరి!
కర్తారి! వినుమానికము! దిన నాధుడు!
కర్మసాక్షి! ఇనుడు! కనికరించ
వలెను, ఖమణి  కాచు కలకాలము, బలము,
ఆరోగ్యము ,యశము, అంతు లేని
సంపదల నీయవలెను, భాసంతుడు! ఉద
రది! గవాంపతి! సప్తాశ్వరధుడు, కిరణ
మాలి, నీరజ బంధుడు, మంధి, యెల్ల
కాలము  కనుపాపల వోలె గాచ వలయు.

కాకరా    అనగా సూరీడు   మధ్య గడిలో   బంధించ బడిన  పాదము
 (కాకరా  సతతము నన్ను కనికరించు)
శ్రీ వల్లభ వఝుల అప్పల నరసింహ మూర్తి గారి స్పూర్తితో...
పూసపాటి కృష్ణ సూర్య కుమార్

23, జనవరి 2018, మంగళవారం

సమస్య - 2577 (ఖరమార్గంబున సాగుమా...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"ఖరపథంబు సౌఖ్యకారకంబు"
(లేదా...)
"ఖరమార్గంబున సాగుమా కలుగు సౌఖ్యశ్రీలు నీ కెప్పుడున్"
(ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల శతావధానంలో సుశర్మ గారు ఇచ్చిన సమస్య)

22, జనవరి 2018, సోమవారం

సమస్య - 2576 (సంహారంబును జేసెదన్...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"సంహరింతును జగమున శాంతి నిలుప"
(లేదా...)
"సంహారంబును జేసెదన్ జగమునన్ శాంతిం బ్రతిష్ఠింపఁగన్"
ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల శతావధానంలో అమరవాది రాజశేఖర శర్మ (అరాశ) గారు ఇచ్చిన సమస్య

21, జనవరి 2018, ఆదివారం

సమస్య - 2575 (సర్వజ్ఞుండైనవాఁడు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"సర్వజ్ఞుండైనవాఁడు చంద్రుఁడె సుమ్మీ"
(లేదా...)
"సర్వజ్ఞుండని కీర్తిఁ బొందెను గదా చంద్రుండు సచ్ఛీలుఁడై"
(ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల శతావధానంలో హరినాథ శర్మ గారు ఇచ్చిన సమస్య)

20, జనవరి 2018, శనివారం

దత్తపది - 132 (కన్ను-చెన్ను-పన్ను-దన్ను)

కన్ను - చెన్ను - పన్ను - దన్ను
పై పదాలను ఉపయోగిస్తూ
హనుమంతుని వర్ణిస్తూ / స్తుతిస్తూ
నచ్చిన ఛందస్సులో పద్యాన్ని వ్రాయండి.
(ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల శతావధానంలో గిరిజారమణ శర్మ గారు ఇచ్చిన దత్తపది)

19, జనవరి 2018, శుక్రవారం

సమస్య - 2574 (కవి తలలో లేని...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"కవి తలలో లేని తలఁపు కైతల కెక్కెన్"
(లేదా...)
"కవి తలలేని భావములు కైతల కెక్కెఁ బ్రశంసనీయమై"
(ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల శతావధానంలో ఘట్టి కృష్ణమూర్తి గారు ఇచ్చిన సమస్య)

18, జనవరి 2018, గురువారం

సమస్య - 2573 (పడతియె శాంతి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"పడఁతియే శాంతిసౌఖ్యముల్ భంగపఱచు"
(లేదా...)
"పడతియె శాంతిసౌఖ్యముల భంగ మొనర్పఁగఁ గారణం బగున్"
(ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల శతావధానంలో ఇచ్చిన సమస్య... కొద్ది మార్పుతో)

17, జనవరి 2018, బుధవారం

సమస్య - 2573 (రణ మాధారము...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"రణమే యవధానమందు రహి మంగళమౌ"
(లేదా...)
"రణ మాధారము మంగళంబు లిడఁగా రమ్యావధానంబునన్"
(ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల శతావధానంలో పోచనపెద్ది సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఇచ్చిన సమస్య)