21 అక్టోబర్ 2014 మంగళవారం

సమస్యా పూరణం – 1536 (సద్గ్రంథపఠనము జనుల)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
సద్గ్రంథపఠనము జనులఁ జవటలఁ జేయున్.

పద్యరచన - 713

కవిమిత్రులారా,

పైచిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

20 అక్టోబర్ 2014 సోమవారం

నిషిద్ధాక్షరి - 15

కవిమిత్రులారా,
"ల. ళ" లు లేకుండ
ఊర్మిళాదేవి నిద్రను గురించి
మీకు నచ్చిన ఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

పద్యరచన - 712 (ఆర్త రక్షణము)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము....
"ఆర్త రక్షణము"

19 అక్టోబర్ 2014 ఆదివారం

సమస్యా పూరణం – 1535 (మృచ్ఛకటిక శకారుఁడు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
మృచ్ఛకటిక శకారుఁడు మేలు జేసె.

పద్యరచన - 711 (పదుగు రాడు మాట)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము....
‘పదుగు రాడు మాట’

18 అక్టోబర్ 2014 శనివారం

దత్తపది - 49 (కోపము-చాపము-తాపము-పాపము)

కవిమిత్రులారా!
కోపము - చాపము - తాపము - పాపము
పైపదాలను ఉపయోగిస్తూ ఉతరుని ప్రగల్భములను గురించి
మీకు నచ్చిన ఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

పద్యరచన - 710

కవిమిత్రులారా,

పైచిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

17 అక్టోబర్ 2014 శుక్రవారం

సమస్యా పూరణం – 1534 (గంగను మున్గి పాపముల)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
గంగను మున్గి పాపములఁ గట్టుక వచ్చితి మయ్యొ దైవమా!
ఈ సమస్యను పంపిన సంపత్ కుమార్ శాస్త్రి గారికి ధన్యవాదాలు.

పద్యరచన - 709

కవిమిత్రులారా,

పైచిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.