28, జులై 2016, గురువారం

పద్మావతీ శ్రీనివాసము - 13
పద్మావతీ శ్రీనివాసము (ద్విపద కావ్యము)
రచన : పోచిరాజు కామేశ్వర రావు
చతుర్థాశ్వాసము (1-20)

శ్రీభూనీళాదేవీ
వైభవ నాథా మురహర పక్షీంద్ర విహా
రా భువనోద్ధార కమల
నాభా భువనైక మోహనా పరమాత్మా                         1

దివ్య సౌధమ్ము నేతెంచి హరి దిగి
భవ్యంపు మణి మండపముఁ జేరె నంత                             2

సఖులు నిషాద వేషము వీడి నాక
ముఖులైరి దివిజులు మురహరి వేడ                                 3

సూటిగ మణిమయ సోపానములను
దాటి ముక్తాలయ తల్పము జేరె                                       4

నవరత్న ఖచిత సనాతన మంచ
వివశ శయనుడు శ్రీ విష్ణుప్రియ నిభ                                  5

తనుమధ్య మందస్మిత వదనాంబుజ
యన విశాల నళినజాభ పద్మభవ                                     6

సుందరి పద్మిని సోయగమ్మునకు
కందర్ప శరఘాత కల్లోలుడాయె                                        7

అంత మధ్యాహ్న కాలాసన్న మైన
సంతత భక్తి సత్సంగ నిజ సఖి                                           8

సతి వకుళాదేవి సన్నుతుని నధి
పతి శ్రీనివాసుని పరమ పురుషుని                                     9

పద్మాక్షు సేవింప భక్ష్యములు గొని
పద్మావతియు పద్మపత్రయు మరియు                               10             

చిత్రరేఖయు సమంచిత సుదతులు
విత్ర మానసు లంత విచ్చేసి రచట                                       11

వ్యంజన సహిత దివ్యాన్నము గంధ
మంజుల మమర సమ్మత భాసితమ్ము                                12             

పాయ సాన్నము నపూప వటక గౌడ
ఛాయంపు ముద్గాన్న సౌచాన్నములును                            13             

కాంచన పాత్రలం గైకొని సఖుల
నుంచి ద్వార తటిని నుత్సహించి చని                                  14

వకుళ మాలిక పరాత్పరుఁ గాంచి భక్తి
ముకిలిత హస్తయై పూజించె నతని                                     15  

లలితాంగి రత్న తల్పస్థిత వివశుఁ
జలితాత్ముఁ గని పాద సంవాహనమ్ము                                 16

చేసి యేల శయనించితి వింత తడవు
వాసుదేవ భుజియింప వలయు సుమ్ము                              17

నాపల్కి నన్య మనస్కు విలోలు
వేపమానుం గని వేదన నడిగె                                              18

నీ విటు నిర్లిప్త నిరవధి కార్తి
నో వీరవర యేల నుంటి వార్తిహర                                        19

మృగ యార్థి వచట నే దృశ్యంబు గంటి
వి గజయాన వలని వివశత తోచె                                         20

పద్యరచన - 1227

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యాన్ని వ్రాయండి.

సమస్య - 2100 (పోరు వలన శాంతి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...

పోరు వలన శాంతిఁ బొందగలము.

27, జులై 2016, బుధవారం

పద్మావతీ శ్రీనివాసము - 12
పద్మావతీ శ్రీనివాసము (ద్విపద కావ్యము)
రచన : పోచిరాజు కామేశ్వర రావు
తృతీయాశ్వాసము (61- 88)

విస్మయమ్ము మదినిఁ బెల్లుబు కఁ గని
సస్మిత వదన విశాలాక్షు లైరి                             61

కరిరాజు గడుఁ బ్రీతి కరివరదు గని
కరమెత్తి తలవంచి కదలె వెనుకకు                     62  

హయము పైనుండి మృగాన్వేష ణార్థి
యయి రమణుల జే‌రి యడిగె నీరీతి                   63

మృగమొక్క టగుపడి దృటిఁ బారి పోయె
మగువ లార కనిన మాకు జూపు డనె                 64

అనవుడు మేమెట్టి యడవి మృగమును
గనలేదు నీదు రాకకు కత మేమి                       65

వధియింప జనదిట వర్తించు మృగము
ల ధరణీంద్ర తనయ రక్షిత వనము                    66

వేగమ చను వింధ్య విపినము వీడి
జాగు సేయ కనుచు సఖులెల్ల పలుక                   67

వారి పల్కులు విని వారువమ్ము దిగి
వారి జాక్షులు మీరెవరు లలితాంగి                     68

కనకపద్మ నిభ వాల్గంటి తానెవరు
విని యేగువాడ స్వవేశ్మము చెపుడు                    69

ఆమాట విని ధరణ్యాత్మ జానుమతి
ధీమతి పద్మావతి యను వయస్య                      70

ఆకాశ రాజప్రియ తనయ శూర!
మాకు నాయకురాలు  క్ష్మాజ సచ్చరిత                71

నామంబు పద్మిని నారీలలామ
వామాక్షి సుందర వదన శుభాంగి                     72

నీ నామ మెయ్యది నీకుల మేది
సూనృతమ్ముగఁ జెప్పు సుందరాకార!               73  

ఎవ్వరి వాడ వీవెట నుందు వంచు
నవ్వనిత యడిగె నాశ్చర్య ముగను                  74

తానంత మందస్మిత వదనాంబుజుడు
మానినుల కనియె మాపూర్వ జనులు               75

రవి వరాన్వయ సువిరాజితుల మని
భువన సమ్మోహ నంబుగఁ బల్కు చుండ్రు        76          

నామమ్ము లెంచ ననంతము లవని
నామస్మరణ పాప నాశ కారకము                  77

బుధులు ప్రేమగ వర్ణమునఁ గృష్ణు డందు
రు ధర నామమ్మున రుచిరాంగు లార              78

ఎవ్వని చక్రము నీక్షించి నంత
నెవ్వని శంఖపు టిద్ధధ్వని విన                        79

భూసు రాదిత్య రిపుల కనిశమ్ము
త్రాస సంతప్త హృదయ కంప మగునొ             80  

ఎవ్వని విల్లున కెవ్విధి సమము
నవ్వవొ యమృతాశు లెట్టి విల్లులును               81

అవ్వానిగ నెరుగు డబల లార నను
నివ్వేంక టాచల హిత వాసి నిపుడు                 82

మృగమును వేటాడ మిత్రుల తోడ
నగము నుండిట వచ్చిన నతివఁ గంటి            83

తరలాక్షిఁ గన నాకు తగులమ్ము కలిగె
వర మీయ మన్నచో భామయే మనును           84  

అనవిని సఖులెల్ల నాగ్రహమ్ము నను
చను శీఘ్రమమ్మున  చపలత వీడి                 85

శూరుడ మారాజు చూసిన నిన్ను
ఘోర రోషమ్మునఁ గొలుసులఁ గట్టు               86  

తర్జితుండయి యిట్లు తరుణుల చేత
కర్జము వీడి వేగ నరిగె గిరికి                        87

అలమేలు మంగ చిత్తాంచిత చోర
నలినదళాక్ష వనజభవ వినుత                    88

ఇది విబుధజన వినత కౌశిక సగోత్రోద్భవ పోచిరాజాన్వయ సత్యసుందరీపేర్రాజదంపతీ సుత
వేంకట రామ లక్ష్మీ సతీ సేవిత కామేశ్వర రావు నామధేయ ప్రణీతంబైన
పద్మావతీ శ్రీనివాసమున  తృతీయాశ్వాసము

సమస్య - 2099 (అన్నను భర్తగాఁ గొనిన...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...

"అన్నను భర్తగాఁ గొనిన యన్నులమిన్న యదృష్టరాశియౌ"
లేదా...
"అన్నను పతిగాఁ గొనెఁ జెలియ యదృష్టమునన్"

26, జులై 2016, మంగళవారం

పద్మావతీ శ్రీనివాసము - 11
పద్మావతీ శ్రీనివాసము (ద్విపద కావ్యము)
రచన : పోచిరాజు కామేశ్వర రావు
తృతీయాశ్వాసము (41-60)

భాసిత శంఖ గ్రీవము సుమధ్యమము
శ్రీసమ మీవ యుచితము శ్రీహరికి                      41

నాబల్కి దీవించి నారదుడు మృగ
శాబాక్షిఁ జనియె నాసతి పూజ లంది                   42

చెలికత్తియల గూడి చిద్విలాసముగ
కలహంస గమన వికసిత సుమ ముఖి                 43

ముదమార విహరింప మురిపెంపు వనము
సదమల చిత్తయై సాగె నభ్భామ                          44

మంజుల పికశుకామర రావములును
రంజన సుఫలభార నత ద్రుమములు                   45

శరభ వారణ మృగ చమర కురంగ
హరి భల్ల సంచరి తాంచిత వనము                     46

విమల జలాశయ విస్ఫారితమ్ము
కమనీయ బక హంస గణ సంయుతమ్ము                      47  

కమల కోకనద ప్రకర భాసితమ్ము
భ్రమర యుగళ గణ పరి సర్పితమ్ము                   48

సుందర వనమున సుమ సేకరణము
డెంద మలరగ రండి సుదతు లార                      49

ముదమార నిట రాజపుత్రిక తోడ
కదలి సేతుమని పల్కఁ దిరిగి రపుడు                   50

అంత వనాంతర మందు వీక్షించి
రింతు లుద్విగ్నులు నిద్ధ దంతి నట                      51

గండ ద్వయోద్భవ ఘన మద ధార
చండ దంత యుగలోజ్వల విలసితము                 52

కరిణీ గణ సమేత గజరాజుఁ జూచి
తరుణు లేగిరి వేగఁ దరుల చాటునకు                  53

ధవళాశ్వ వాహన ధన్వి యొకండు
రవినిభ తేజుండు ప్రాయంపు వాడు                    54

విద్యుల్లతా సమవేత మేఘ నిభు
డుద్యదంబక హస్తుడు మదన సముడు                 55

రత్న కంకణ కుండల కటి సూత్ర్రాది
రత్నాభరణ సువిరాజ మానుండు                        56

నళిన దళ నిభ కర్ణాంతాయ తాక్షు
డళినీల కేశుండు నసిత వర్ణుండు                        57

పీతాంబర కటి సంవీతుండును కల
ధౌత యజ్ఞోపవీత విరాజితుండు                         58

దక్షిణావర్తిత తరళ శ్రీవత్స
లక్షిత వక్ష సులక్ష ణాంగుండు                           59

ఈహా మృగార్థము నేగి వెంటాడ
వాహాధిరోహుని వామాక్షు లచట                     60