23, జులై 2017, ఆదివారం

సమస్య - 2418 (యమునకె తప్పదుగ...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"యమునకె తప్పదుగ భస్మమగు టెపుడైనన్"
(లేదా...)
"యమునకె తప్ప దెప్పు డెటులైనను భస్మము గాక జీవుఁడా"

శ్రీరాం వీరబ్రహ్మ కవి గారి పూరణ....
విమలాంబర రత్నాభర
ణముల నలంకృతము గాంచి నవ షడ్రరసభో
జ్యములన్ బెఱిగిన యీ కా
యమునకె తప్పదుగ భస్మమగు టెపుడైనన్.
('అవధాన విద్యాసర్వస్వము' గ్రంథంనుండి)

22, జులై 2017, శనివారం

సమస్య - 2417 (పతిని సహోదర యనుచు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"పతిని సహోదర యనుచు భవానియె పిలిచెన్"
(లేదా...)
పతిని సహోదరా! యనుచు పార్వతి పిల్చెను భారతంబునన్.

వైద్యం వేంకటేశ్వరాచార్యులకు ధన్యవాదాలతో వారిచ్చిన పూరణ....
సతి విను భారతార్థములు శ్రద్ధమెయిన్ వివరింతునంచు సం
గతి శివు డిట్లు పల్కె - మసకంబున ద్రౌపది వల్వలూడ్చుచో
పతులను వేడికొంచు నగుబాటయి తా నెలుగెత్తి  రుక్మిణీ
పతిని సహోదరా! యనుచు, పార్వతి! పిల్చెను భారతమ్మునన్.

21, జులై 2017, శుక్రవారం

అష్టావధానం - ఆహ్వానం!


సమస్య - 2416 (రాతికిఁ బుట్టినది...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"రాతికిఁ బుట్టినది కోఁతి రాముని వలెనే"
(లేదా...)
"రాతికిఁ గోఁతి పుట్టె రఘురాముని కైవడి సీత కైవడిన్"

వేంకట రామకృష్ణ కవుల పూరణ....
ఖ్యాతి యెసంగ నంజనకుఁ గల్గిన శ్రీహనుమానుఁ జూచి సం
ప్రీతిని జెంది దేవతలు పేరిమిఁ జెప్పుకొనంగసాగి రా
భూతలమందు రావణుని బొల్పడఁగింపఁగ నిప్పు డంధకా
రాతికి గోఁతి పుట్టె రఘురాముని కైవడి సీత కైవడిన్.
('అవధాన విద్యాసర్వస్వము' గ్రంథమునుండి)

20, జులై 2017, గురువారం

సమస్య - 2415 (కుండలోనఁ జొచ్చె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"కుండఁ జొచ్చె మంచుకొండ కొడుకు"
(లేదా...)
"కుండను గొండ సొచ్చె నిదిగో భయవిహ్వలతన్ గనుం డదే"
వేంకట రామకృష్ణ కవుల (19వ శతాబ్దం) పూరణ....

కొండలు రేగి లోకముల గుండలు సేయుచునుండఁ జూచి యా
ఖండలు డుద్ధతుండయి యఖండపరాక్రమ మొప్ప ఱెక్కలన్
జెండఁ గడంగుటం దెలిసి శీతనగాత్మజుఁ డబ్ధి వజ్రి రా
కుండను గొండ సొచ్చె నిదిగో భయవిహ్వలతన్ గనుం డిదే"

19, జులై 2017, బుధవారం

సమస్య - 2414 (క్రూరులు దుష్టులు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"క్రూరులు దుష్టులు ఖలులు పురోహితులు గదా"
(లేదా...)
"క్రూరుల్ దుష్టజనుల్ పురోహితులు విద్రోహాత్తచిత్తుల్ గదా"
(సహదేవుడు గారికి ధన్యవాదాలతో...)

18, జులై 2017, మంగళవారం

దత్తపది - 119 (అర-చెర-ధర-ముర)

"అర - చెర - ధర - ముర"
పై పదాలను అన్యార్థంలో ఉపయోగిస్తూ
భారతార్థంలో
నచ్చిన ఛందస్సులో పద్యాన్ని వ్రాయండి.

17, జులై 2017, సోమవారం

సమస్య - 2413 (జన్మదిన మంచు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"జన్మదిన మంచు నిడఁ దగు శాపములను"
(లేదా...)
"శాపము లిచ్చుటే తగును జన్మదినోత్సవమంచు నెల్లరున్"

16, జులై 2017, ఆదివారం

సమస్య - 2412 (ముదమున రాహుల్...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"ముదమున రాహుల్ వరించె మోదీ తనయన్"
(లేదా...)
"ముదమున రాహులే వలచె మోది కుమార్తెను జైట్లి మెచ్చఁగన్"
(నేమాని సోమయాజులు గారికి ధన్యవాదాలతో...)

15, జులై 2017, శనివారం

సమస్య - 2411 (పట్టుదల యున్న...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"పట్టుదల యున్న జయముఁ జేపట్టు టెట్లు"
(లేదా...)
"ఓరిమితోడఁ బట్టుదల యున్న జయంబు లభించు టెట్టులో"