2 సెప్టెంబర్ 2014 మంగళవారం

నిషిద్ధాక్షరి - 7

గురువుల నిషేధంతో
గణపతిని స్తుతిస్తూ ఆటవెలదిలో
సర్వలఘు పద్యం వ్రాయండి.

పద్యరచన - 665 (కోఁతికొమ్మచ్చి)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము...
“కోఁతికొమ్మచ్చి”

నిర్వచన భారత గర్భ రామాయణము – 72


రావిపాటి లక్ష్మినారాయణ

రామాయణము-
చం.      అన(విని యుత్తరం బొసఁగె నా చెన టిట్లని,వెఱ్ఱి, యేనుఁ జే
సిన పనిచే)సితిన్, విడువ సీతను సున్నము వానిఁ జేతు వీ
కను, (వనటొంది వాడియునుఁ గానను హీనతఁ జిక్కియున్ రణం
బొనరుచుటా?) భలే! యుడుత యూపుల కెందును మ్రాఁకు లూఁగునే. (౮౭)

భారతము-
కం.       విని యుత్తరం బొసఁగె నా
చెన టిట్లని, వెఱ్ఱి, యేనుఁ జేసినపనిచే
వనటొంది వాడియునుఁ గా
నను హీనతఁ జిక్కియున్ రణం బొనరుచుటా. (౮౭)

టీక- చెనటి = (రా) రావణుఁడు, (భా) దుర్యోధనుఁడు.

1 సెప్టెంబర్ 2014 సోమవారం

సమస్యా పూరణం – 1511 (చెడు కాలమె జనులకు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
చెడు కాలమె జనుల కెపుడు సేమముఁ గూర్చున్.
ఈ సమస్యను పంపిన భాగవతుల కృష్ణారావు గారికి ధన్యవాదాలు.

పద్యరచన - 664 (బాపు)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము...

“బాపు”

నిర్వచన భారత గర్భ రామాయణము – 71


రావిపాటి లక్ష్మినారాయణ

రామాయణము-
సీ.      నిక్కంబు నామాట (నక్క యెక్కడ మఱి
నాక మెక్కడ, వారి)జాక్షుఁ డవని
జావరుండు; బలుండు; కావలవదు వాని
(పాలు; నెమ్మి నొసఁగు పాడి దలఁచి
యటులఁ గానియెడలఁ బటిమఁ దోషియయి దూ)
బ నినుగూల్చును రామభద్రుఁ; డతని
యనుజుఁ డట్టిడ; వార లరులను మించు శూ
(రు; లయిన నిడు, నీవు పొలియఁ బోవు)
గీ.      వనధి నిన్ను ముంచిన వాలి దునిమె రామ
విభుఁడు; నిన్ను వంచిన కార్తవీర్యుని మడి
పిన పరశురాముఁ గెల్చె; నీవనఁగ నెంత?
లీల గుడి మ్రింగువానికి లింగమెంత? (౮౬)

భారతము-
ఆ.      నక్క యెక్కడ మఱి నాక మెక్కడ వారి
పాలు నెమ్మి నొసఁగు పాడి దలఁచి,
యటులఁ గానియెడలఁ బటిమ, దోషి! యయి దూ
రులయిన నిదు నీవు పొలియబోవు. (౮౬)

టీక- (రా) తోషియయి = సంతోషముతో గూడినవాడయి, (భా) దోషి = దోషమయుఁడా; అయిదూరులు = (భా) అయిదు గ్రామములను; నాకము = స్వర్గము; దూబ = అధముఁడవగు.

31 ఆగస్టు 2014 ఆదివారం

దత్తపది - 41 (కరి-గురి-దరి-విరి)

కవిమిత్రులారా!
“కరి - గురి - దరి - విరి”
పై పదాలను ఉపయోగిస్తూ మీకు నచ్చిన ఛందస్సులో
భారతార్థంలో పద్యం వ్రాయండి.

పద్యరచన - 663 (వేమన పద్యములు)

కవిమిత్రులారా,
ఈనాటి పద్యరచనకు అంశము...
“వేమన పద్యములు”

నిర్వచన భారత గర్భ రామాయణము – 70


రావిపాటి లక్ష్మీనారాయణ

రామాయణము-
ఆ.     (మీఱి పలికె వెండి మిగులశూరుఁడగు సు
యోధనవిభుఁ జూచి యుదుటుతో)డఁ
(బోరు వినవొ నష్టము మఱి యారయఁగనుఁ
బొందు లాభ మంచుఁ బుడమిలో)న. (౮౫)

భారతము-
కం.    మీఱి పలికె వెండి మిగుల
శూరుఁడగు సుయోధనవిభుఁ జూచి యుదుటుతోఁ
బోరు వినవొ నష్టము మఱి
యారయఁగనుఁ బొందు లాభ మంచుఁ బుడమిలో. (౮౫)

టీక- సుయోధనవిభు = (రా) మంచియోధులకు ప్రభున్ (రావణుని), (భా) దుర్యోధనుని.

30 ఆగస్టు 2014 శనివారం

సమస్యా పూరణం – 1510 (ధనమొక్కటె మోక్షమిచ్చు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
ధనమొక్కటె మోక్షమిచ్చు దారిగఁ దలఁతున్.
ఈ సమస్యను పంపిన సంపత్ కుమార్ శాస్త్రి గారికి ధన్యవాదాలు.