26 జులై 2014 శనివారం

సమస్యా పూరణం – 1485 (బొమ్మా! నీకింత సిగ్గు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య...
బొమ్మా! నీకింత సిగ్గు పోలదు సుమ్మా.
(ఈ సమస్య ప్రసిద్ధమైనదే)

పద్యరచన - 632

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

నిర్వచన భారత గర్భ రామాయణము - 36

పుష్పమాలికాబంధము

                             వే                 ము            ము          మా
జ    గా  వె     జా  న      న  దా  న  ఱి   క్రా  ల్మ      వై  చె  ను   ఖ్యా
     మీ          ద్బి           యా               దా              ల్ల           గా


                   ధృ              నా                        రి             పూ
తి     హిన్  న  తి   య  ఱ్ఱు     తో  న     తం బొ     దా  వు     నున్
   మన్             న్బ              నా           వీ             ల్వు           మా

రామాయణము-
చం.    జఱజఱ మీఱఁగా (వెస లసద్బిసజానన వేనయానఁ) దా
నఱిముఱిఁ దాఱి క్రాల్ (మనము నల్లన వైచెను మానుగాను) ఖ్యా
తి రసరమన్ రహిన్ (నతిధృతిన్ బతియఱ్ఱున నాన నాన)తో
నరవరవీరతం (బొనరి నల్వునఁ దావుల పూలమాల)నున్. (౫౧)

భారతము-
గీ.       వెస లసద్బిసజానన వేనయాన
మనము నల్లన వైచెను మానుగాను
నతిధృతిన్ బతి యఱ్ఱున నాన నాన
బొనరి నల్వునఁ దావుల పూలమాల. (౫౧)

టీక- (రెంటికి) నయాన = నయముతో; పతియఱ్ఱున = భర్తకంఠసీమను; ఆనన్ = తగులునట్లు; (రా) నతిన్ = మ్రొక్కుతో (భక్తిభావముతో); ధృతిన్ = సంతోషముతో; (భా) అతిధృతిన్ = ఎక్కువ సంతోషముతో; నరవరవీరతన్ = (రా) రామునియొక్క యుత్సాహముచే; వెస = వేగముగా; అఱిముఱి = సంభ్రమముతో; తాఱి = అడగి; మానుగాను = అందముగ; రహి = ప్రీతి; తావుల = వాసనలుగల.

రావిపాటి లక్ష్మీనారాయణ

25 జులై 2014 శుక్రవారం

సమస్యా పూరణం – 1484 (కల్లుఁ ద్రాగుమనెను)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య...
కల్లుఁ ద్రాగుమనెను గాంధి జనుల.

పద్యరచన - 631

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

నిర్వచన భారత గర్భ రామాయణము - 35

రామాయణము-
చం.    అదరెను భూమియున్ (మలయు చబ్ధులు ఘూర్ణిలె క్ష్మాధరాళి)యుం
బెదరెను దారకల్ (కదలె జిష్ణుఁడు రాముఁడు కమ్రభీము) వి
ల్లుఁ దనదు భీష్మమౌ (బలిమి లోపడఁ జేయఁగ, వాలు కర్ణ)భీ
ప్రదరవమూపరాణ్(ముఖుల, రాల్పగ దివ్యులు పుష్పరాజి)నిన్. (౫౦)

భారతము-
గీ.       మలయు చబ్ధులు ఘూర్ణిలె క్ష్మాధరాళి
కదలె జిష్ణుఁడు రాముఁడు కమ్రభీము
బలిమి లోపడఁ జేయఁగ, వాలు కర్ణ
ముఖుల, రాల్పగ దివ్యులు పుష్పరాజి. (౫౦)

టీక- జిష్ణుఁడు = (రా) జయశీలుఁడు, (భా) అర్జునుఁడు; భీము = (రా) శివుని, (భా) భీముని; వాలు = విజృంభించు; కర్ణభీప్రదరవము = చెవులకు భయమునిచ్చు ధ్వని; రాణ్ముఖులు = రాజశ్రేష్ఠులు; (భా) కర్ణముఖులు = కర్ణుఁడు మొదలగువారు.

రావిపాటి లక్ష్మీనారాయణ

24 జులై 2014 గురువారం

సమస్యా పూరణం – 1483 (చవట కదా నిన్ను)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య...
చవట కదా నిన్నుఁ దలప శంకరపత్నీ!
ఈ సమస్యను సూచించిన కవిమిత్రునకు ధన్యవాదాలు.

పద్యరచన - 630

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

23 జులై 2014 బుధవారం

సమస్యా పూరణం – 1482 (తార తనయుఁడై)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య...
తార తనయుఁడై పుట్టె సుధాకరుండు.

పద్యరచన - 629

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.