30, మే 2016, సోమవారం

సమస్య - 2049 (వ్రతపీఠమ్మున...)

కవిమిత్రులారా, 
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
“వ్రతపీఠమ్మునఁ బాదరక్ష లిడుమా భక్తిన్ బ్రపూజింపఁగన్”
లేదా
“వ్రతపీఠముపైనఁ బాదరక్షల నిడుమా”

29, మే 2016, ఆదివారం

సమస్య - 2048 (భరతుఁ డంపె రాముని...)

కవిమిత్రులారా, 
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
“భరతుఁ డంపె రాముని వనవాసమునకు”

28, మే 2016, శనివారం

సమస్య - 2047 (పద్యములను వ్రాయవలెను...)

కవిమిత్రులారా, 
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
“పద్యములను వ్రాయవలెను పదుగురు రోయన్”

27, మే 2016, శుక్రవారం

సమస్య - 2046 (కారణమేమి లేక నిజకాంతుని...)

కవిమిత్రులారా, 
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
“కారణమేమి లేక నిజకాంతుని దూఱరె కాంత లెల్లరున్”
(లేక)
“కారణము లేక దూఱును కాంత పతిని”
ఈ సమస్యను పంపిన పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారికి ధన్యవాదాలు.

26, మే 2016, గురువారం

సమస్య - 2045 (పరమభాగవతులు సాని...)

కవిమిత్రులారా, 
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
“పరమభాగవతులు సానివాడ నుంద్రు”
(కవిమిత్రులారా, అనారోగ్యం కారణంగా ‘పద్యరచన, ఖండకావ్యము’ శీర్షికలను ప్రకటింపలేకపోతున్నాను. ఇస్తున్న సమస్యల పూరణలను సమీక్షించడానికి కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నాను. కాస్త ఆరోగ్యం కుదుటపడగానే మిగిలిన శీర్షికలను కొనసాగిస్తాను. మన్నించండి).

25, మే 2016, బుధవారం

సమస్య - 2044 (నారికిఁ దన పుట్టినిల్లు...)

కవిమిత్రులారా, 
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
“నారికిఁ దన పుట్టినిల్లు నరకమ్ము గదా”

24, మే 2016, మంగళవారం

సమస్య - 2043 (భీతిం జెందిరి ధర్మనందనుని...)

కవిమిత్రులారా, 
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
“భీతింజెందిరి ధర్మనందనుని సంవీక్షించి భీమార్జునుల్”
లేదా...
“భీతిల్లిరి ధర్మజుఁ గని భీమార్జునులే”
ఈ సమస్యను పంపిన పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారికి ధన్యవాదాలు.

23, మే 2016, సోమవారం

ఖండకావ్యము - 28

కల
రచన : అమరవాది రాజశేఖర శర్మ

ఉదయమాదిగ చేసిన యూడిగములు
కలుగు కష్టాలు నష్టాల కలతమాని
నిదురపోయెడి వేళలో మధురమైన
కలను గంటిని దేవుని కనుల గంటి

ఓయి మానవా! కుశలమా! యుర్వి జనులు
శాంతి సౌఖ్యాల సౌభాగ్యశాలు రగుచు
నున్నతిని బొంది జీవించు చున్నవారె?
యనుచు హితమున ప్రశ్నించె నమర నుతుడు.

సౌఖ్య మననేమొ దానితో సఖ్యమునకు
బ్రతుకు బ్రతుకంత వ్యర్థమై చితికిపోయె
శాంత మనుమాట కర్థము సారసాక్ష
మనిషి కలనైన గనలేని ఖనిజమయ్యె.

అన్నదమ్ముల మధ్య నాత్మీయతలు లేవు
       తలి దండ్రుల నెవడు తలచుకొనడు
పొరుగు వారికి ప్రేమ నొరుగబెట్టుట లేదు
        ప్రాణ మైత్రిని సేయు ప్రజలు లేరు
నీతిగా జీవించు నియమ నిష్ఠలు లేవు
        చేటు మోసము లేని చోటులేదు
స్త్రీలను పూజించు శీల మెక్కడ లేదు
        పాప పుణ్యాలన భయము లేదు

కులము మతముల పేరిట కుమ్ములాట
క్షణములో కోట్లనార్జించ పెనగులాట
నాయకత్వము సాధించ మాయమాట
లవని నిండె నిదేలకో లలిత హృదయ.

అని విన్నవించ దైవము
తన కనులను సగము మూసి తడవును కొంతన్
మనసున యోచన సేయుచు
ననుగని చిరు నగవు తోడ ననియెన్ వినగన్

ఇన్నిటికి మూల మొక్కటై యున్నదేమి
స్వార్థపు పిశాచి మనిషిపై స్వారి చేసి
లోభమందున ముంచియు క్షోభ పెట్టి
రాక్షసునిగను మార్చిన సాక్ష మిదియె.

పరుల కుపకార మొనరించ వరము తనువు
మానవాళికి నొనరించు మహిని సేవ
మాధవార్చన యగునని మనసు నిండు
మంచి సూక్తుల నెన్నడో మరచినారు.

పరుల క్షేమము కాంక్షించి పనిని జేసి
వారి సంతసానికి తాము కారణముగ
తలచి సంతృప్తి నొందుట తపము గాదె
పరుల మోదమే పండుగై వరమునొసగు.

పందికొక్కులు తన  పొట్ట కింద దాచి
మనిషి కాదర్శమై నేడు మసలు చుండె
పరుల హితమును కోరెడి తరువు గుణమె
యేవగింపుగా మారిన దేమి పుడమి.

అన్ని ప్రాణుల హృదయాన నాత్మ నగుచు
నున్నవాడిని తెలుసుకో కన్నబిడ్డ
స్వార్థభావము విడి పరమార్ధ దృష్టి
అలవరచుకొనినను శాంతి నందగలవు.

మంచి బోధించి పరమాత్మ మాయ మయ్యె
తెల్లబోయితి నింతలో తెల్లవారె
కనులు తెరిచితి స్వప్నమే మనసు నిండ
దేవదేవుని బోధనల్ తేజరిల్లె.

సమస్య - 2042 (కనికరముం జూప...)

కవిమిత్రులారా, 
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
కనికరముం జూపఁ దగదు కాంతలపైనన్.

22, మే 2016, ఆదివారం

సమస్య - 2041 (లవకుశులు మేనమామలు...)

కవిమిత్రులారా, 
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
లవకుశులు మేనమామలు లక్ష్మణునకు.