25, అక్టోబర్ 2016, మంగళవారం

వేంకటేశ్వర శతకము - 4వేంకటేశ్వర శతకము
(ప్రణీతము: పోచిరాజు కామేశ్వర రావు)
 (౪)
గురువటఁ బుష్య యోగమునఁ గూడగ నా శ్రవణా భ యుక్తమై
పరగెడు సోమ వారమునఁ బన్నుగఁ దోగగ దేవ తీర్థమం
దు రమణఁ గల్గు నెల్లరకుఁ దోరపు టాయువులుం గులాభివృ
ద్ధి రుచిర సంతతీశ భవదీయ దయేక్షణ వేంకటేశ్వరా!              26.
[శ్రవణాభ = శ్రవణానక్షత్రము]

బాలుని రంగదాసుని విభాసిత కాయుని భక్తశేఖరుం
బాలిత పుష్పధామ సుమభవ్యసుదామ సమర్పణార్థి స
త్శీలుని స్వామిపాద నత శీర్షుని భావిజ తొండమానునిన్
మేలుగ గాచి తీవు పరమేష్ఠి సుపూజిత వేంకటేశ్వరా!                           27.

కేకిలలామ నిత్య పరికీర్తిత తోషణ! నీరజాక్ష! వ
ల్మీక నిగూఢపాద! సకిరీటవరాభరణోజ్వలాంగకా!
ప్రాకట శంఖ చక్ర సుకరండ గదాయుధ హస్త భూషితా!
శ్రీకర! భూరమావిరళ సేవిత! కావవె వేంకటేశ్వరా!                               28.
[కేకిలలామ = శిఖిధ్వజుడు ; కుమారస్వామి]

శ్రీసతి పూర్వ మొక్క తరి చిత్రముగన్ ముని శేఖరుండు దు
ర్వాసుని ఘోరశాపమునఁ బద్మదలాక్షుడు తోడురాగ భూ
వాసిగఁ జేసె సంయతినిఁ బద్మ సరోవర వాటికా తటిన్
వాసికి నెక్కె నక్కొలను పాపహరంబుగ వేంకటేశ్వరా!                          29.      

భూరి వరాహ రూపమున బోయని క్షేత్రపు శాలి ధాన్యముం
గోరి భుజింపఁ బాదముల గుర్తులు సూచి నిషాదు డేగి యా
దారినఁ బుట్ట లోనఁ గిటిఁ దాఁ గని త్రవ్వగ మూర్ఛ సెందెనే      
నేరడు నిన్నిలన్ వసువు నేరము సైచితి వేంకటేశ్వరా!                           30.

చెప్పితి వీవు పుత్రుడు భజింప నిషాదుని నావహించి మీ
రిప్పుడ యేగి తెల్పుడిటు లిప్పుర నాథుడు తొండమాన్ ఘనుం
డొప్పుగఁ బుట్టనుం గడుగ నుత్తమ నీలపు గో పయస్సునం
జప్పునఁ గాంతు రొక్క శిలఁ జక్కగ నంచును వేంకటేశ్వరా!                   31.       

ఖోలక మందునున్న శిలఁ గూర్మినిఁ దీసి వరాహ వక్త్రమున్
లీలగ నంక పీఠ తట లేఖిత భూసతి రూపు భాసిలన్  
మేలుగఁ జెక్క స్థాపితము మేదినిఁ జేసెను తొండమానుడుం
బూలును భవ్య పత్రములఁ బూజలు సల్పుచు వేంకటేశ్వరా!                   32.

పాద యుగంబు బుట్ట నిరపాయము దాగిన శ్రీనివాసునిన్
మోదము మీర గాంచి పదముల్ పరిశుభ్రము సేసి పాల నా
మోదిత వేదమంత్రములఁ బూజలు సల్పి చరింప భక్తినిన్
మేదినిఁ దొండమానుడట మీదయఁ బొందెను వేంకటేశ్వరా!                 33.

గౌరవ చించ చంపక నగమ్ములు వేంకట నాధ మాధవ
శ్రీరమ వాసయోగ్యముల రెంటిని దక్క నగాన్య ఛేదనం
గూరిమిఁ దొండమానుడిలఁ గోర రమేశుడు స్వప్నమందుఁ బ్రా
కారము నంత రమ్యముగఁ గట్టెను ధన్యత వేంకటేశ్వరా!                       34.

నేరుగ రాజ మందిర వినిర్గత భవ్య సుఛిద్ర మార్గముం
బారగఁ జేసి యద్రికి సభార్య సుతేతర బంధు సంఘముల్
వీరుడు తొండమానుడల వేంకట నాధ పదాబ్జ పూజలం
గౌరవమొప్పఁ జేయుచు సుఖమ్ములఁ దేలెను వేంకటేశ్వరా!                   35.

సమస్య - 2180 (మునికిన్ గోపమె భూషణం బగు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...

"మునికిన్ గోపమె భూషణం బగు ప్రజామోదంబు సంధిల్లఁగన్"
లేదా...
"మునికిఁ గోపమె కద భూషణంబు"

24, అక్టోబర్ 2016, సోమవారం

వేంకటేశ్వర శతకము - 3వేంకటేశ్వర శతకము
(ప్రణీతము: పోచిరాజు కామేశ్వర రావు)
 (౩)
చేవ నొసంగి స్వామిగను జేయు తటాకము తాన మాడినం
గావున స్వామి పుష్కరిణి గా వచియింతురు దీని నెల్లరున్
క్ష్మావిభు డయ్యె శంఖణుడు స్నానము సేయగ భ్రష్ట భూమికిం
బావన వారిజాకర సుపాలన వైభవ వేంకటేశ్వరా!                                16.

తలచెద శ్రీసతీ రమణుఁ దాపస మానస పారిజాతముం
బలికెద వేంకటాచల నివాస మనోహర కీర్తనావళుల్
కొలిచెద నర్థిలోక వరగుప్తి శుభప్రద దివ్యహస్తునిన్    
విలసిత కాశ్యపేయ పరివేష్టిత సన్నుత వేంకటేశ్వరా!                            17.

భవ్యము మంగళప్రదము భాసిల వక్షము నందు లక్ష్మియున్
దివ్యము నీదు దర్శనము దీన జనోద్ధరణప్రకాశమున్
శ్రావ్యము నీ చరిత్రము పరాత్పర! సన్నుత! భక్తవత్సలా!
యవ్యయ! సంకటాపహర! యజ్ఞవరాహమ! వేంకటేశ్వరా!                     18.       

గాయక మెంచగం గృత యుగంబున నంజన శైల మందుఁ ద్రే
తాయుగ మందు విష్ణువు నితాంత రతిన్ వసియించు నండ్రు నా
రాయణ శృంగి సింహగిరి రంజిలు ద్వాపర మందునం గలి
న్నాయత కీర్తి వేంకట నగాంతర మందున వేంకటేశ్వరా!                       19.
[గాయకము=మర్మము]

భూరి కుమార ధారిక యపూర్వ తటాక నిమజ్జనంబు స
త్పూర సురాపగాది నద పుణ్య నిమజ్జన తుల్యమట్టి కా
సార తటీ స్థితాగ్నిభవ సన్నుత హర్షణ దీన రక్షకా
భారమునీద యంచు మదిఁ బన్నుగఁ గొల్తుము వేంకటేశ్వరా!                20.

దినకరు డుండ కుంభమున దివ్యము మాఘపు పౌర్ణిమా తిథిం
దనర మఘాభ మత్తరిని దర్పము వీడి కుమార ధారికన్
మునుగగ మధ్య ఘస్రమునఁ బుణ్య ఫలమ్ము ప్రకాశమౌ నటం
గనికర మొప్పఁ గాచెదవు కంటికి రెప్పగ వేంకటేశ్వరా!              21.

అంబర రత్న మింపుగ విహారము సేయగ మీన రాశినిం
దుంబుర తీర్థ తోయములఁ దోఁగగ భక్తినిఁ బౌర్ణమీ తిధిన్
సంబర మొప్ప ద్వాదశభ సంయుత తుర్యపు కాల మందు న
న్నంబల గర్భ జన్మములు నంటవు నీదయ వేంకటేశ్వరా!                       22.
[ద్వాదశభ=12వ నక్షత్రము, ఉత్తరఫల్గుని ; తుర్యపు కాలము = నాల్గవ దైన బ్రహ్మ ముహూర్తము, తెల్లవారుఝాము]

శూరుడు మేష రాశి గన శూరతఁ బున్నమి నాటి వేకువం
బారగ చిత్త యత్తఱిని బాంధవ నందన దార యుక్తమై
గౌరవ మొప్పగన్ గగన గంగ సరోవర మందుఁ దోగగన్
మూరిన ప్రేమ నిచ్చెదవు మోక్షము మాకిల వేంకటేశ్వరా!                       23.
[ గగనగంగ = ఆకాశ గంగ]

మిహిరుడు వాహ రాశిఁ జన మింటిని ద్వాదశి శుక్ల కృష్ణలన్
మిహిర కుజాఖ్య వారములు మేలుగ పాండవ తీర్థ మందున
న్నిహమున దుఃఖ నాశనము నింక పరమ్మున సౌఖ్య రాశులున్
సహనము తోడఁ దోగగను జక్కగ నిత్తువు వేంకటేశ్వరా!                       24.

నియతిని సప్తమీ తిధిని నిర్మలుడై రవివార మందు హ
స్త యుతము నైన నుత్తమపు తారల నైనను దోగినన్ సుధా
మయ జలమం దనంత గిరి మస్తక నిర్ఝర పాపనాశ నా
హ్వయమున కోటి జన్మ కృత పాపము లుక్కును వేంకటేశ్వరా!               25.
[అనంతగిరి=శేషాచలము]

సమస్య - 2179 (రైకను విప్పి డాసె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...

"రైకను విప్పి డాసె సమరంబున గూలిన ప్రాణనాథునిన్"
(ఒకానొక అవధానంలో గరికిపాటి వారు పూరించిన సమస్య)
లేదా...
"రైకను విప్పి కలిసినది రణనిహతుఁ బతిన్"

23, అక్టోబర్ 2016, ఆదివారం

వేంకటేశ్వర శతకము - 2వేంకటేశ్వర శతకము
(ప్రణీతము: పోచిరాజు కామేశ్వర రావు)
 (౨)
శ్వేత వరాహ ధారణ నభేద్య నిశాటు హిరణ్య నేత్రునిం
బ్రీతి నొసంగఁ గంజునకు భీకర లీల వధించియున్ యథా
రీతిని నిల్పి భూమిని విరించి మహేశ్వర వాంఛ తీర్పగన్         
భాతిని నిల్చితే కలిని భక్తులఁ బ్రోవగ వేంకటేశ్వరా!                               6.

మోదము గూర్ప జానకికిఁ బుణ్య చరిత్ర దశాస్య ధర్షితన్
వేదవతిన్నుదర్చి నట వింతగ సీతగ మార్చి నిల్ప శా
తోదరి లంక యందిడుము లొంద వరంబు నొసంగి రాముడే
వేదనఁ దీర్ప పద్మయనఁ బృధ్విని పుట్టెను వేంకటేశ్వరా!              7.        

భామలఁ గూడి పద్మజ నభఃపతి నందన సంచరింపగన్
భీమ కరీంద్రు డుగ్రుడయి భీతిలఁ జేసె కరేణు యుక్తమై
యా మద హస్తి నిన్నుఁ గని యాదర మొప్ప నమస్కరించెనే
నీ మహిమల్ విచిత్రములు నీరజ లోచన వేంకటేశ్వరా!             8.

చెలువము మిన్ను మీఱగ నశేష జనాళినిఁ బ్రోవ నెంచి డా
పల దరి భూరి భూసతియు పద్మదళాలయ దక్షిణంబునన్
సలలిత భామలిద్దరును సన్నుతి సేయుచు నిన్ భజింపగం
గలియుగ మందు నిల్చితివి కామిత దాయివి వేంకటేశ్వరా!                   9.

అన్నియు నీవ యంచు హృదయాంతర మందున నిల్పి భక్తినిం
గన్నుల నీరు నిండగ వికారము లన్నియు వీడి వేడ నా
పన్నుల దుఃఖనాశనము పన్నుగఁ జేసి తరింపఁ జేతువే
సన్నుత దేవదేవ విధి శక్రముఖామర వేంకటేశ్వరా!                              10.

లాభము లేని వర్తకము లౌకిక సౌఖ్యము లిచ్చు విద్యలున్
లోభికి యున్న సంపదయు లోక మెరుంగని కావ్య సృష్టియుం
బ్రాభవ మెంత యున్నఁ దవ పావన పూజలు లేని గేహముల్
వైభవముల్ నిరంతరము వ్యర్థములే సుమి వేంకటేశ్వరా!                      11.

మానుగ భాషణమ్ములను మానవు లందరి తోఁ జరించితే
మానని తొండమానుని ప్రమాదపు చర్యలు గాంచి వేదనన్
మౌనముఁ బూని నిత్యమును మర్త్యుల కింక నగోచరమ్ముగ
న్నా నగ సప్త వల్లభుడ వైతివి చిత్రము వేంకటేశ్వరా!                             12.

ఘనములు కల్గు నత్తరి సుఖమ్ములఁ దేలెడు వేళ బంధువుల్
తనయులు దార తోడ ధనధాన్యము లాదిగ పెక్కులుండగన్
నిను మది భక్తినిం గొలువ నేరక పాపఫలమ్ముఁ బొందినన్      
ఘనముగ దుర్గతిన్ వెతలఁ గందుదు రెల్లరు వేంకటేశ్వరా!                   13.

పాచిక లాడ నేర్తునె యపార కవిత్వ పటుత్వ సంపద
న్నీచరణారవిందముల నేర్పుగఁ గీర్తన సేయ నోపనే
తూచగ నోప విత్తములఁ దోరముగా నిను నే విధంబునం        
గాచగ నేర్తు వయ్య ననుఁ గంజదళాంబక వేంకటేశ్వరా!                        14.       

మరువక వ్యూహలక్ష్మి యను మంత్రము పుణ్యతమంబు పాడగన్
విరివిగ నాత్మ రాము డను విప్రుడు పూర్వ భవాఘ తప్తుడున్
సురుచిర సంపదౌఘములఁ జోద్యము మీరగ నందెనే శుభం
కరమగు నీదు సత్కృపను గారవ మొప్పగ వేంకటేశ్వరా!                        15.

సమస్య - 2178 (నడిరేయిన్ రవిఁ గాంచి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...

"నడిరేయిన్ రవిఁ గాంచి యుత్పలము లానందంబునన్ విచ్చెడిన్" 
లేదా...
"నడిరేయి రవిఁ గాంచి నవ్వె నుత్పలము"

22, అక్టోబర్ 2016, శనివారం

వేంకటేశ్వర శతకము - 1వేంకటేశ్వర శతకము


(ప్రణీతము: పోచిరాజు కామేశ్వర రావు)

(౧)
శతకం బొక్కటి వ్రాయ నెంచితిని మీచారిత్ర్యముల్  చాటుచున్
నుతియింతుం దమ లీలలన్నిటిని నే నోరార రమ్యంబుగా
వెతలం బెట్టక శక్తి నిచ్చి నను దీవింపంగ రావే నమ
శ్శతముల్ సేసెద భక్తినిం దిరుమలేశా భక్త రక్షాగ్రణీ!

శ్రీసతి భీకరాగ్రహము శ్రీపతి శాంతము గాదె మిమ్మిలన్
భాసిత సప్తశైలయుత భారత విశ్రుత పుణ్య భూమినిన్
హాస విలాస రేఖల విహార నివాసము సేయ నిల్పె సం
త్రాస జనాళి రక్షణకు రాజనిభానన వేంకటేశ్వరా!                                1.

నుదుటను నామ మొప్పెను గనుంగవ కన్పడ కుండు నట్టులన్
సదమల దామ మొప్పెను భుజద్వయ భాసిత భూషణమ్మనన్
ముదిత లలంకరించి రట ముచ్చట గొల్పుచు వక్షమందునం
దదసదృ శాకృతిన్నరయ ధన్యుల మైతిమి వేంకటేశ్వరా!                        2.

శంభుని కంఠ మందున విషమ్మును చంద్రుని యందు మచ్చయున్
గుంభిత తాపమే యినుని క్రూర కరమ్ములఁ దల్లడిల్లగన్
గుంభన రీతిఁ జంపె వనిఁ గోతిని రాముడు నట్టి దోషముల్
సంభవ మన్న మీ కడ  నసత్యపుఁ బల్కులు వేంకటేశ్వరా!                      3.

కలువలు పూయ నేర్చునె ప్రకాశిత చారు శశాంకుఁ గానకే
వలవల యేడ్చు పద్మములు పశ్చిమ దిక్కున సూర్యు డున్నచో
వెలవెలఁబోవు గేహములు పేరిమి పూజలు సల్పకున్నచో
నిలయము సత్య సంపదకు నీ భజనావలి వేంకటేశ్వరా!                        4.

సుందర దివ్య విగ్రహము సూర్య శశాంక నిభాక్షియుగ్మ పా
రీంద్ర నిభావలగ్న పరిలిప్త సుగంధ నితాంత గాత్ర మా
నందమ యాభయప్రద ఘనద్యుతి హస్త వికాస మూర్తివే
నందిత పద్మగర్భ సురనాథ మహేశ్వర వేంకటేశ్వరా!                            5.