23, జనవరి 2017, సోమవారం

సమస్య - 2261 (ఇంతుల నెల్ల....)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...

"ఇంతుల నెల్ల నంత మొనరించెడువాఁడె ఘనుండు వీరుఁడున్"
లేదా...
"భామినుల నంతమొందించువాఁడె ఘనుఁడు"

22, జనవరి 2017, ఆదివారం

సమస్య - 2260 (పురుషుండే ప్రసివించి....)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...

 "పురుషుండే ప్రసవించి యా శిశువు నంభోజాక్షి కిచ్చెం గదా" 
లేదా...
"పురుషుఁడు ప్రసవించి శిశువుఁ బొలతి కొసంగెన్"

21, జనవరి 2017, శనివారం

సమస్య - 2259 (రాముఁడే నా హితుండనె...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...

"రాముఁడే నా హితుండనె రావణుండు"
లేదా...
"రాముఁడె నా హితుండనుచు రావణుఁ డంగదుతోడఁ జెప్పఁడే"
ఈ సమస్యను పంపిన మిట్టపల్లి సాంబయ్య గారికి ధన్యవాదాలు.

20, జనవరి 2017, శుక్రవారం

సమస్య - 2258 (శునకమ్ములు పూవులాయె...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...

"శునకమ్ములు పూవులాయెఁ జోద్య మెటు లగున్?" లేదా...
"శునకమ్ముల్ గుసుమంబు లాయె ననఁగాఁ జోద్యమ్ముగా నెంతురా?"

19, జనవరి 2017, గురువారం

సమస్య - 2257 (కాంచ గంధర్వనగరమ్ము...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...

“కాంచ గంధర్వనగరమ్ము కాపురమ్ము”
లేదా...
"కన గంధర్వపురమ్ము కాపురము శంకల్ నీకు నింకేలరా"
ఈ సమస్యను పంపిన పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారికి ధన్యవాదాలు.

18, జనవరి 2017, బుధవారం

దత్తపది - 105 (కుడి-గడి-జడి-పొడి)

కుడి - గడి - జడి - పొడి
పై పదాలను అన్యార్థంలో ఉపయోగిస్తూ
మహాభారతార్థంలో
నచ్చిన ఛందస్సులో పద్యాన్ని వ్రాయండి.

17, జనవరి 2017, మంగళవారం

దైవస్తుతిః


1. విఘ్నేశ్వర స్తుతి:

శ్రీగణేశం శ్రితార్తిఘ్నం సర్వ విద్యా ప్రదాయినమ్।
పుష్టికాంతం సురాధ్యక్షం పృథ్వీగర్భం నమామ్యహమ్॥1॥

మూషికానింద్య సంచారం మోదక హస్త భాసురమ్।
నమామి గిరిజా సూనుం వక్రతుండం వినాయకమ్॥2॥

లంబోదరం సదాదాన మేకదంతం గజాననమ్।
చతుర్భుజం మహాకాయం వందే హరవరాత్మజమ్॥3॥

ద్వైమాతృక వరం దేవం నాగోపవీత భాసితమ్।
విఘ్నరాజం గణాధ్యక్షం ప్రణమామి భవాత్మజమ్॥4॥

శూర్పకర్ణం కుమారాగ్ర్యం హేరంబం కుబ్జవిగ్రహమ్।
శుక్లాంబరం ప్రసన్నాస్యం మందహాసం నమామ్యహమ్॥5॥


2. శంకర స్తుతి:

శ్రీశైలస్థిత కేదారం కాశీనాథం త్రిలోచనమ్।
హరం త్రిపుర సంహారం దిగంబరం నమామ్యహమ్॥1॥

కైలాస గిరి సంవాసం హైమవతీ మనోహరమ్।
గంగాధరం మహాదేవం నమామి చంద్ర శేఖరమ్॥2॥

హాలాహల విషాహారం భస్మకాయ విరాజితమ్।
భూతప్రేత గణాధ్యక్షం నటరాజం నమామ్యహమ్॥3॥

ఫాలనేత్రం జటాజూటం శాశ్వతం నాగభూషణమ్।
ఊర్ధ్వరేతస మీశానం వృషధ్వజం నమామ్యహమ్॥4॥

రచన - పోచిరాజు కామేశ్వర రావు

సమస్య - 2256 (పార్వతి ముద్దాడె...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...

"పార్వతి ముద్దాడె మెచ్చి పంకజనాభున్"
లేదా...
"పార్వతి మెచ్చి ముద్దుగొనె పంకజనాభునిఁ బ్రేమ మీరఁగన్"

16, జనవరి 2017, సోమవారం

సమస్య - 2255 (కంసుఁడు మిము బ్రోచుగాత...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...

"కంసుఁడు మిము  బ్రోచుగాత కరుణామయుఁడై"
లేదా...
"కంసుండే మిము బ్రోచుగాత తనదౌ కారుణ్యమున్ జూపుచున్"
ఈ సమస్యను పంపిన గుఱ్ఱం జనార్దన రావు గారికి ధన్యవాదాలు.

15, జనవరి 2017, ఆదివారం

సమస్య - 2254 (తరుణము మించఁ గార్యములు...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...

"తరుణము మించఁ గార్యములు దద్దయు మేలొనరించు నిద్ధరన్"
లేదా...
"తరుణాతీత కృత కర్మ తతు లిడు శుభముల్"
ఈ సమస్యను పంపిన పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారికి ధన్యవాదాలు.