30, మే 2017, మంగళవారం

సమస్య - 2373 (కోపాగ్నులు గురిసినంత...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"కోపాగ్నులు గురిసినంతఁ గూరిమి హెచ్చెన్"
(లేదా...)
"కోపపు టగ్నులే కురియఁ గూరిమి హెచ్చె నదేమి చిత్రమో"
ఈ సమస్యను పంపిన శిష్ట్లా శర్మ గారికి ధన్యవాదాలు.

67 కామెంట్‌లు:

 1. శాపము లెన్నియొ బెట్టుచు
  కోపాగ్నులు గురిసినంతఁ ; గూరిమి హెచ్చెన్
  యూపీ ఎన్నిక గెలువగ
  పాపము లన్నియును తొలగి భక్తిగ మారెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 2. రూపమునన్ రంభగు సతి
  కాపురమున కడుగుబెట్ట కలయిక లేకన్
  చేపడగ సమయము ప్రణయ
  కోపాగ్నులు గురిసినంతఁ గూరిమి హెచ్చెన్
  (చేపడు= దొరుకు, లభించు)

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'రంభ+అగు' అన్నపుడు యడాగమం వస్తుంది. సంధి లేదు. అక్కడ "రంభయె" అనండి.

   తొలగించండి
 3. ఆపాపకు పాపనికిని
  జూపులు కలసినవి యొక్క సుముహూర్తమునం
  దాపయిని నిక మదనుని ప్ర
  కోపాగ్నులు గురిసినంతఁ గూరిమి హెచ్చెన్.

  హ.వేం.స.నా.మూర్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. డా.పిట్టా
  "ఛీ,పో!"గొట్టి తెలంగా
  ణా పోరాటాన్ని గనని నయవంచకులే
  టోపీల్మార్చగ మంత్రులె
  కోపాగ్నులు గురిసినంత గూరిమి హెచ్చెన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 5. డా.పిట్టా
  పాపము నోటులు రద్దన
  శాపముగా నెంచినారె సాహో! మోడీ!
  ఊపుకు నెన్నిక గెలుపులు
  కోపాగ్నులు గురిసినంత గూరిమి హెచ్చెన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 6. డా.పిట్టా
  "పాపము!" చూలుగన్నసతి(న్)బాపె నరణ్యపు లోతులన్ గనన్
  ఊపున నశ్వమేధమన యొక్కట స్వర్ణపు సీత ప్రక్కనా?!
  రూపము రోసినానను విరోధము దాచిన రాము జూడగా
  కోపపుటగ్నులే మెరియ గూరిమి హెచ్చె నదేమి చిత్రమో?!(ఆర్యా,అరసున్నా మొదటి పాదంలో లభించక(న్)ప్రయోగం,అలాగే అసలు'చూ' పై 'చిహ్నము key board లో దొరుకలేదు.)

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ మూడు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   'పోరాటాన్ని' అని వ్యావహారికాన్ని ప్రయోగించారు. అక్కడ "పోరాటమును" అనండి. అలాగే "...మేధమన నొక్కట..." అనండి.

   తొలగించండి
  2. డా.పిట్టానుండి}
   ఆర్యా,ధన్యవాదములు}

   తొలగించండి
 7. "రూపమ్మున నీవు రతివి
  తాపమ్మును దీర్చరావె తరుణీ"యన తా
  "ఛీ!పొమ్మనె పతిని" ప్రణయ
  కోపాగ్నులు గురిసినంత గూరిమి హెచ్చెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 8. డా.పిట్టా
  ఆర్యా, రామభక్తుడనై మా సీతమ్మను జ్ఞాపకం జేసికొని వారిని తప్పు పట్టినందులకు కారణం:స్త్రీ పట్ల వివక్ష.నన్ను కవి మిత్రులు,మీరు మన్నించండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. కాపురములుగూలునుగద
  కోపాగ్నులు గురిసినంతఁ, గూరిమి హెచ్చెన్
  జూపగ మమకారమ్మును
  తాపము వైదొలగు గాదె ధరనెల్లెడలన్!!!

  రిప్లయితొలగించండి
 10. పాపాత్ముల చంపగనట
  చేపట్టి ధనువు రణమున ఛేదన చేసెన్
  కాపాడె,రాము, తపసుల
  కోపాగ్నులు గురిసినంత గూరిమి హెచ్చెన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "కాపాడె రాముడు మునుల" అనండి.

   తొలగించండి
 11. నాపైనే నీ యలుకలు
  జూపగ న్యాయంబ సఖియ చూడు మటంచున్
  చూపులలో విరియు ప్రణయ
  కోపాగ్నులు గురిసినంత గూరిమి హెచ్చెన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 12. పాపము లంటును మిగులను
  కోపాగ్నులు గురిసినంత ,గూరిమి హెచ్చెన్
  బాపాయి సుతుని గనుగొని
  మా వారసుడనుచు నతడు మదిలో దల చన్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. శాపము మారఁగ వరమై
  గోపాలుని వైరభక్తిఁ గూడఁగ నిందా
  రోపణలన్ శిశుపాలుఁడు
  కోపాగ్నులు గురిసినంతఁ గూరిమిహెచ్చెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 14. పాపము గాదె!పొమ్మనుట,పత్నివి,నాకు సగమ్ముగాదకో!
  దాపుకు పిల్వవే!పతిని.దాయనుగాను సఖుండ! నా మనో
  తాపము దీర్చ రాగదటె! దర్పము వీడి యనంగ కాంత,తా
  తాపమువీడి కౌగిలిన తన్మయ మొందుచు ప్రేమభావ వే
  కోపపు టగ్నులే కురియ గూరిమి హెచ్చె నదేమి చిత్రమో.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   సమూహంలో నేను సూచించిన సవరణలను గమనించండి.

   తొలగించండి
 15. చాపమ్మున వాలిపయిన్
  కోపాగ్నులు గురిసినంత గూరిమి హెచ్చెన్
  ప్రాపున సుగ్రీవుడు సీ..
  తాపతియు సతీవియోగ తప్తులునగుటన్ !!

  నా పయి బ్రేమలేదు ! నిను నమ్ముట యెట్టులు ? పారిజాతమున్
  దాపున జేరి రుక్మిణికి దాల్పితివౌర ! మనమ్ము గాల్చియున్
  లేపనమున్ రచించెదవళీకవచోవిధి ! నంచు సత్యయున్
  కోపపుటగ్నులన్ గురియ గూరిమి హెచ్చెనదేమి చిత్రమో !!

  రిప్లయితొలగించండి
 16. కోపపు టగ్నులే కురియ గూరిమి హె చ్చెనదేమి చిత్రమో
  కోపమునందునున్నరయ గూరిమి యుండును నెట్లనన్దగన్
  పాపలు బిట్టుగానరచి పాడుచు నాడుచు గంతులేయగా
  కోపము జెందుమే కదయ గూరిమి యుంటను వారిపైగదా

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "కోపము జెందమే యరయ..." అనండి.

   తొలగించండి
 17. ఆపడతిని హంస గమన
  నా పూర్ణేందు నిభ ముఖిని నరయ మనమునం
  దాపము జనించి కామ ప్ర
  కోపాగ్నులు గురిసినంతఁ గూరిమి హెచ్చెన్

  [ప్రకోపము = ముమ్మరము]


  పాపపు చింత లేదనుచు భామయ తీర్చఁగ సంశయంబునే
  యేఁపునఁ బల్కి తే నటుల నింతియ యంచును జెప్ప దైవపుం
  బ్రాపున సత్యమంత ననురాగపు జల్లు లికన్, శమించ నా
  కోపపు టగ్నులే, కురియఁ గూరిమి హెచ్చె నదేమి చిత్రమో

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ రెండు పూరణలు ప్రశస్తంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.
   '...బల్కితే నటుల' అన్నచోట సందేహం. '...బల్కితేని+అటుల' అంటే సంధి లేదు. 'బల్కితే+అటుల' అనుకుంటే యడాగమం వస్తుంది. "బల్కితేని యటు లింతియ (లేదా) బల్కితే యటుల నింతియ" అని ఉండాలనుకుంటాను.

   తొలగించండి
  2. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి నమఃపూర్వక ధన్యవాదములు.
   “భామయ.. పల్కితి ఏను అటులన్ ఇంతియ అంచును చెప్ప.. “ అని నా ప్రయోగమండి. సాధువని తలంచెదను.

   ఏని విషయములో:
   ఏని లో ఇత్వ సంధి వికల్పమునకుదాహరణ కూడా కలదు ఆంధ్ర భారతిలో . "హరినేనబ్జజునేని."
   ఏనిన్ ; ఏన్ రూపములు కూడా గలవు.
   “...గలుగుదాననయేని నో కమలమిత్ర!..” భార. విరా. 2.108

   తొలగించండి
  3. హరినేన్ అబ్జజునేని అయ్యుండవచ్చును.

   తొలగించండి
  4. కామేశ్వర రావు గారూ,
   నాకు కచ్చితంగా తెలియక సందేహాన్ని వెలిబుచ్చాను. నా అభిప్రాయం నిశ్చితం కాదు. సందేహ నివృత్తి చేసినందుకు ధన్యవాదాలు.

   తొలగించండి
  5. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి వందనములు. ధన్యవాదములు.
   ద్రుతము లోపించి “ఏనియు” అని కూడా ప్రయోగ మున్నది భారతమున.
   ఓట యొకింత యేనియు సుయోధను చిత్తమునందు లేదు.. భార. ఉద్యో. 3. 104.

   తొలగించండి
 18. పాపము కల్గును హరిపై
  కోపాగ్నులు గురిసినంత, గూరిమి హెచ్చెన్
  గోపాలుని సేవఁ జలుప,
  దీపముఁ బెట్టి గుడిలోన, స్థిరచిత్తముతో

  రిప్లయితొలగించండి
 19. చూపక సామరస్యమును శోకసముద్రముఁ ద్రోయ భర్త సం
  తాపమునొందుచున్న సతి తద్దయు కోపమునొందె వానిపై
  పాపపుజీవితమ్మువిడి భర్త ప్రవర్తిల ప్రీతితోడ ము
  క్కోపపుటగ్నులే మెరియ గూరిమి హెచ్చె నదేమి చిత్రమో!

  రిప్లయితొలగించండి
 20. పాపము ఋశ్యమూక గిరిపై వసియింతువె బాసి రాజ్యమున్
  ప్రాపును వల్లభన్ కపివరా సఖ వేసెద వాడి కోల నా
  పాపి నధర్మ మార్గు నని బాస యొనర్చిన వేళ వాలిపై
  కోపపు టగ్నులే కురియఁ గూరిమి హెచ్చె నదేమి చిత్రమో.

  రిప్లయితొలగించండి
 21. కం.శ్రీ పారిజాత పుష్పము
  కోపంబున సత్యభామ గుది గొని యడుగన్ ,
  గోపాలుని పై జిలికిన
  కోపాగ్నులు గురిసినంత గూరిమి హెచ్చెన్
  కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణారావు

  రిప్లయితొలగించండి
 22. తాపును తన్నెను కృష్ణుని.
  కోపాగ్నులు గురిసి నంత,కూరిమి హెచ్చెన్
  గోపాలుడు తా దెచ్చెను
  ఈ పుడమికి పారిజాత వృక్షము కాన్కన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   '...దెచ్చెను+ఈ' అన్నపుడు సంధి నిత్యం. "గోపాలుడు దెచ్చెను తా। నీ పూడమికి..." ఆనండి.

   తొలగించండి
 23. తాపును తన్నెను కృష్ణుని.
  కోపాగ్నులు గురిసి నంత,కూరిమి హెచ్చెన్
  గోపాలుడు తా దెచ్చెను
  ఈ పుడమికి పారిజాత వృక్షము కాన్కన్

  రిప్లయితొలగించండి
 24. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  తీపుగ తానుంచినదౌ
  కైపగు బొమ్మను గుఱుతెఱుగక పొరపాటున్
  మాపు కొడుకుపై తండ్రికి
  కోపాగ్నులు గురిసి నంత కూరిమి హెచ్చెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 25. పాపులు నశింత్రు సాధ్వికి
  కోపాగ్నులు గురిసినంతఁ ; గూరిమి హెచ్చెన్
  చూపులు కలియగ చెలిమి
  న్నీపుడమిని వానరునకు యినుకుల పతికిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 26. తాపసియైన శంకరునిఁ తత్వమెఱుంగక మన్మథుండుఁ తా
  చాపపు బాణమున్ విడువ చక్షుహవంబున కాల్చివేసియున్
  ద్రాపుడు చెంతనుండెడి కరాళిక సేవల ముగ్ధుడయ్యెగా
  కోపపు టగ్నులే కురియఁ గూరిమి హెచ్చె నదేమి చిత్రమో

  రిప్లయితొలగించండి
 27. పాపడు మాదు చీరలను పట్టుకు పోయెనటంచు గోపికల్
  జూపగ బాలకృష్ణుని యశోదకు, కట్టడి జేయనెంచి తా
  కోపపు టగ్నులే కురియఁ గూరిమి హెచ్చె నదేమి చిత్రమో
  దాపున ముగ్ధమోహనుని తన్మయమందగ జూచువారికిన్

  రిప్లయితొలగించండి


 28. గోపాలునిపై ప్రేమను
  తాపంబును జూపి సత్య తాచగ విరహం
  బోపగ లేనన కృష్ణుడు
  కోపాగ్నులు గురిసినంత కూరిమి హెచ్చెన్.

  కోపగృహంబున కైకయు
  చూపగ పతిపై నలుకయు చోద్యంబనుచున్
  తాపము నణచంగ పలికె
  కోపాగ్నులు కురిసినంత కూరిమి హెచ్చెన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఉమాదేవి గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   'తాచగ'...?

   తొలగించండి
 29. చాపంబందిన రాముని
  తో,పారావారపతి నతుల్ కడుచేసెన్బ
  కాపాడగ తావేడెను
  కోపాగ్న-----------
  క్షమించండిkeyboardమారింది  రిప్లయితొలగించండి
 30. పాపియట నశించె గనుము
  కోపాగ్నులు కురిసినంత;కూరిమి హేచ్చె
  న్నాపరమాత్ముని గొలువ
  కాపాడెను వసుధలోన కాంతామణినిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 31. పాపము ఋశ్యమూక గిరిపై వసియింతువె బాసి రాజ్యమున్
  ప్రాపును వల్లభన్ కపివరా సఖ వేసెద వాడి కోల నా
  పాపి నధర్మ మార్గు నని బాస యొనర్చిన వేళ వాలిపై
  కోపపు టగ్నులే కురియఁ గూరిమి హెచ్చె నదేమి చిత్రమో.

  రిప్లయితొలగించండి
 32. గురుదేవులసూచనతో సవరించిన పద్యము
  తాపును తన్నెను కృష్ణుని.
  కోపాగ్నులు గురిసి నంత,కూరిమి హెచ్చెన్
  గోపాలుడు దెచ్చెను తా
  నీ పుడమికి పారిజాత వృక్షము కాన్కన్

  రిప్లయితొలగించండి
 33. సవరించిన మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 34. ఆపెను నెత్తి మీదనట హాయిగ మోసెద వెల్లవేళలన్!
  దాపున మోహినిన్ తరిమి ధర్మము వీడుచు పుత్రునిచ్చితే!
  ప్రాపుగ నేను పెట్టినటి బాలుని చంపిన నిన్నుజూసి నే
  కోపపు టగ్నులే కురియఁ గూరిమి హెచ్చె నదేమి చిత్రమో!!!

  రిప్లయితొలగించండి