30, మే 2019, గురువారం

సమస్య - 3033 (దంష్ట్రలమీఁద...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"దంష్ట్రలపై శంకరుండు దాండవమాడెన్"
(లేదా...)
"దంష్ట్రలమీఁద శంకరుఁడు దాండవమాడెను రాము కైవడిన్"

30 కామెంట్‌లు:

 1. ప్రాతః కాలపు సరదా పూరణ:

  దంష్ట్రములూడ బీకగను దారుణ రీతిని మోడివర్యుడే
  దంష్ట్రములన్నియున్ కలిపి దాపున జేర్చుచు రుద్రరూపుడై
  దంష్ట్రిని వోలుచున్ చెలగి దండము నెత్తుచు హైద్రబాదులో
  దంష్ట్రలమీఁద శంకరుఁడు దాండవమాడెను రాము కైవడిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 2. దం ష్ట్రలె యాధార మనుచు
  దం ష్ట్రల తోడనె పంది ధరనే మోయన్
  దం ష్ట్రిగ యవతార మనుచు
  దం ష్ట్రలపై శంకరుండు దాండవ మాడెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. దంష్ట్ర పయిన్ వరాహు డతి
  దార్ధ్యత నిల్పెను భూమిదేవినే ;
  దంష్ట్రను దీసి విఘ్నపతి
  దక్షత వ్రాసెను భారతమ్మునే ;
  దంష్ట్రిని జంపె నర్జునుడు ;
  దారుణమైన సమస్య ;చూడ నే
  దంష్ట్రల మీద శంకరుడు
  దాండవ మాడెను రాముకైవడిన్ ?

  రిప్లయితొలగించండి
 4. గురువర్యా ! ఈ రోజు పరిక్షన నెగ్గుట కష్టమే!
  మన్నించ వలయు.

  ఉ.దంష్ట్రల పోటునెట్టులన తావగ నవ్వును కష్టమే కదా!!
  దంష్ట్రము పీకు వైద్యులను దైవసమానమఁ నెంచుచుండగా
  దంష్ట్రపు నౌషదమ్ముధర ధాత్రిని నింగికి నంట యక్కటా!
  "దంష్ట్రలమీఁద శంకరుఁడు దాండవమాడెను రాము కైవడిన్"

  రిప్లయితొలగించండి
 5. మైలవరపు వారి పూరణ

  ష్ట్రంష్ట్రరవమ్ము జేయుచు నిశాచరరీతిని మాంసఖండమున్
  దంష్ట్రల చీల్చుచున్ , కరమునన్ మదిరాచషకమ్ము దాల్చుటన్
  దంష్ట్రి యొకండు మత్తుడయి తప్పులు పల్కిన యట్లు పల్కితో !
  దంష్ట్రలమీఁద శంకరుఁడు దాండవమాడెను రాము కైవడిన్ !!

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి

 6. ఈ కైపదమిచ్చి
  శంకరార్యుల వారు దంష్ట్రముల తెలియనీయక నవ్వుకుని‌ కూర్చుని వేడుక చూస్తున్నారను కుంటా :) అయ్యే బాబోయ్ దంష్ట్ర !


  దంష్ట్రలన కోరపల్లగు
  దంష్ట్రలపై‌న పెదవికలదయ పిలు వంగన్
  దంష్ట్రలతోడై పెదవిని
  దంష్ట్రలపై శంకరుండు దాండవమాడెన్!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 7. డా.పిట్టా సత్యనారాయణ
  దంష్ట్రలు బలమే లేనివి
  దంష్ట్రలపై కందివారి దగు చరణము నే
  దంష్ట్రల నొక్కుచు దలపగ
  దంష్ట్రలపై శంకరుండు దాండవ మాడెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 8. డా.పిట్టా సత్యనారాయణ
  దంష్ట్రలు నూగులాడునవి, ధైర్యముగా నిటరా నమేరికా
  దంష్ట్రలు విప్పె ;నా చలిని దాళ;వధానిగ నెంచితేలనో!
  దంష్ట్రల విప్ప నే జదువ దైన్యముగా గలమున్(కలమును)గొరుంకగన్
  దంష్ట్రల మీద శంకరుడు దాండవమాడెను రాము కైవడిన్
  దంష్ట్రల మూలముల్ మిగిలె దారుణ ప్రశ్నలు *కంది* వాసియౌ!

  రిప్లయితొలగించండి

 9. కంది వారి మనోగతము :)


  దంష్ట్రల పాటవమ్ము తమ దైన విధమ్ముల నేర్వ పండితుల్
  దంష్ట్రల తోడు శంకరుని, దానికి రాముని తోడు చేర్చెదన్
  దంష్ట్రలమీఁద శంకరుఁడు దాండవమాడెను రాము కైవడిన్!
  దంష్ట్రల మీద నేడు భళి దమ్ముగ వచ్చె సమస్య మేటిగాన్
  దంష్ట్రల తోడు నింపుడి వధాన్యుల మెచ్చగ కైపదమ్మునే


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
   (జిలేబి గారికి అంకితం)

   దంష్ట్రములుండు శంకరుడు దంష్ట్రములుండెడి రామభద్రుడున్
   దంష్ట్రములూడ వోటునను దంభము మీరగ క్రుద్ధులైతిరే!
   దంష్ట్రములన్నియున్ కలిపి ధాత్రిని చీల్చెడు నర్తనమ్మునన్
   దంష్ట్రలమీఁద శంకరుఁడు దాండవమాడెను రాము కైవడిన్

   తొలగించండి
 10. దంష్ట్రల కాళీ యుని పై
  దంష్ట్రల బో నడచగ హరి తాండవ మాడెన్
  దంష్ట్రయె భీకర మగు నే
  దంష్ట్రల పై శంక రుందు దాండ వ మా డెన్ ?

  రిప్లయితొలగించండి
 11. దంష్ట్రలుగల సూకరమది
  దంష్ట్రల భువినెత్తినిలిపి దానవుగూల్చన్
  దంష్ట్రల బలముల పొంగుచు
  దంష్ట్రల పై శంకరుండు దాండవ మాడెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. దంష్ట్రము లన్నియున్ జలికిఁ దాళగ లేకను కొట్టుకోగ వా
  డుష్ట్రమువోలెనున్న మెడ నూర్ధ్వముఖమ్మున సాచి నీటిలో
  దంష్ట్రల పైనిజిహ్వఁ శివదండక ముంచగ నామరూపమై
  దంష్ట్రలమీఁద శంకరుఁడు దాండవమాడెను రాము కైవడిన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఉష్ట్రములై సాచి మెడల
   రాష్ట్రమ్ముల పద్యకవులు వ్రాయగఁ జూడన్
   "దంష్ట్రలుఁ" గొరుకగ కినుకన
   దంష్ట్రలపై 'శంకరుండు' దాండవమాడెన్

   తొలగించండి
 13. దంష్ట్రలచే యా దంతియె
  దంష్ట్రి వలెనె బాహుబలిని తానెత్తంగన్
  దంష్ట్రిగ శివునికి జే యన
  దంష్ట్రలపై శంకరుండు తాండవ మాడెన్౹౹

  రిప్లయితొలగించండి
 14. దంష్ట్రిగ ధరనెత్తెను హరి,
  దంష్ట్రిని జంపెను కిరీటి దారుణరీతిన్
  దంష్ట్రల వడకించెడు చలిని,
  దంష్ట్రలపై,శంకరుండు దాండవమాడెన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. దంష్ట్రిగ భూమినెత్తె హరి దార్ఢ్యతమీరగ నీటినుండి తా
   దంష్ట్రలు సంచలించెడి సితాద్రిని గూడుచు పార్వతీసతిన్
   దంష్ట్రిని జంపబూనెనట తాపసి పార్ధుడు లక్ష్యశుద్ధితో
   దంష్ట్రలమీద,శంకరుడు దాండవమాడెను,రాముకైవడిన్

   తొలగించండి
 15. కం.దంష్ట్రము నిల్వున పెరగన్
  దంష్ట్రోపకరణ ధరించు తాపత్రయమున్
  దంష్ట్రావధానిఁ బిలువగ
  దంష్ట్రలపై శంకరుండు దాండవమాడెన్"

  రిప్లయితొలగించండి
 16. నరసింహ స్వామితో శరభసాళువ రూపియగు శివుని పోరు

  దంష్ట్రా కరాళ ధారియె
  దంష్ట్రాయుధ రూపి, సింహ దంష్ట్రుని తోడన్
  దంష్ట్రములు పెఱుక పోరెను
  దంష్ట్రలపై శంకరుండు దాండవమాడెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 17. దంష్ట్రలు లేని శిశు వహో
  దంష్ట్రి దళన కృష్ణుఁ డట నిదానము కందన్
  దంష్ట్ర నికాయము కాళియ
  దంష్ట్రలపై శంకరుండు దాండవ మాడెన్

  [శంకరుఁడు = సుఖముల నిచ్చువాఁడు]


  దంష్ట్రలఁ గాంచ నొప్పు స్థిర దంష్ట్రలు పాములు శ్వేత చక్ర వ
  ద్దంష్ట్రయ కుంజరమ్ము మృదు దంష్ట్రలు వెక్కులు దైవ భా గయో
  దంష్ట్రలు నన్యధాతు వర దర్పిత రాజత ధాతు భృత్చతు
  ర్దంష్ట్రల మీఁద శంకరుఁడు దాండవ మాడెను రాము కైవడిన్

  [ చతుర్దంష్ట్రలు = నాలుగు శిఖరములు; రాముఁడు = అందమైన వాఁడు]

  రిప్లయితొలగించండి
 18. దంష్ట్రలుగలకాళీయుని
  దంష్ట్రలపైగృష్ణుడయ్యుదాండవశివుగా
  దంష్ట్రలద్రొక్కుచుపదముల
  దంష్ట్రలపైశంకరుండుతాండవమాడెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 19. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 20. దంష్ట్రలనంగనేరుమువదాన్యుడ!కోరపుపల్లుగాననా
  దంష్ట్రలమీదశంకరుడుదాండవమాడెనురాముకైవడిన్
  దంష్ట్రలమీదవెట్టుచునుబాదముదాండవమాడెనేగదా
  దంష్ట్రిమదంబునున్ గరిమద్రచ్చిననాతడుగృష్ణుడేగదా

  రిప్లయితొలగించండి
 21. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 22. దంష్ట్రిగ విష్ణువు మారెను
  దంష్ట్రలపై నిలిపి గాచె ధరణిని తానే
  దంష్ట్రిని బోలు దురాత్ముల
  దంష్ట్రలపై శంకరుండు దాండవమాడెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 23. దంష్ట్రలుజాచి పెచ్చరిలి దౌష్ట్యపుచేష్టనరణ్యమందునన్
  దంష్ట్రలనూడబీకి కరి దంష్ట్రలనమ్మెడుదుండగీడులన్
  దంష్ట్రలురాలగొట్టియతి దారుణకార్యములాపి వీరుడై
  దంష్ట్రలమీఁద శంకరుఁడు దాండవమాడెను రాముకైవడిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 24. సిత దుగ్ధార్ణవ చక్రవర్తి తనయా శ్రీరంగ ధామా రమా
  నత దాసీ జన తుల్య దేవ వనితా నానా జగద్దీపికా
  వితతానుగ్రహ లబ్ధ వైభవ బలద్విడ్బ్రహ్మ గంగాధరా
  నతు లేనిత్తును నీకు నిత్యము జగన్మాతా ముకుందప్రియా


  ధరకన్యామణి హృద్వనాంతర లసత్కల్పద్రుమా రాఘవా
  వర రాజన్య విరాజమాన రవి సద్వంశాటవీ కౌముదీ
  దురభిక్రాంత సురారి ఘోర గిరి సందోహైక నిర్ఘాతమా
  హర పద్మాసన శక్ర దేవగణ నిత్యారాధ్య రామా నుతుల్

  గుణ సంసిద్ధ సదా విరాజిత మహా కోదండ హస్తాంబుజా!
  గుణ సంధాన పరాక్రమ ద్యుతి మహాకోదండ విధ్వంసకా!
  క్షణి కోద్రేక మహీసు రార్చిత మహేష్వాస ప్రభా గ్రాహకా!
  రణ విచ్ఛేదిత దైత్య సంచయ! విభూ! రామా! మముం గావుమా


  నీలాంగ ద్యుతి పుంజ నిర్జిత చలన్నిర్భేధ్య పర్జన్యమా!
  వేలాక్రాంత యశః పయోధి! కృత నిర్వీ ర్యోగ్ర రత్నాకరా!
  లీలా మానుష రూప సంచరిత కేళీ ఖండితాస్య వ్రజా!
  బాలా భూమిజ హస్త పూజిత పదా! పాలింపవే రాఘవా!

  [ఆస్య వ్రజుఁడు= ముఖ సమూహములు కలవాఁడు, రావణుఁడు]

  రిప్లయితొలగించండి
 25. దంష్ట్రల తోడను పోరుచు
  దంష్ట్రలపై నిలిచి హరియు ధరణిని గాచెన్
  దంష్ట్రలు కొరుకుచు వైరుల
  దంష్ట్రలపై శంకరుండు దాండవమాడెన్"

  రిప్లయితొలగించండి