24, ఏప్రిల్ 2020, శుక్రవారం

సమస్య - 3349

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"స్త్రీ కడు ధన్యతను గనుము స్త్రీఁ బెండ్లాడన్"
(లేదా...)
"స్త్రీ కడు ధన్యతం గనుము స్త్రీని వరించి వివాహమాడినన్" 

48 కామెంట్‌లు:


 1. నడిరేయి సరదా పూరణ:

  శోక మహల్యకున్ చెరిపి సుందరు డాదట లక్ష్మణున్ గొనిన్
  ప్రాకట రీతినిన్ జనుచు వాసి విదేహపు రాజవీధులన్
  తేకువ మీర రాముడహ తియ్యగ త్రుంపుచు కార్ముకమ్ము;...శా
  స్త్రీ! కడు ధన్యతం గనుము;...స్త్రీని వరించి వివాహమాడినన్

  రిప్లయితొలగించండి

 2. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  వేకువ రాత్రినిన్ గనక వెచ్చము లెంచక హైద్రబాదునన్
  తేకువ మీర కట్టుచును దీటుగ నీటుగ వంద బంగళాల్
  వాకబు ప్రీతి జేయుచును బంజర హిల్సున రోజురోజు మే
  స్త్రీ కడు ధన్యతం గనుము స్త్రీని వరించి వివాహమాడినన్

  రిప్లయితొలగించండి


 3. నీకని వేచె జిలేబీ
  రాకాశశివదన వలెని రమణిని గనుమా
  పోకిరి రాజ! ముఠా మే
  స్త్రీ కడు ధన్యతను గనుము స్త్రీఁ బెండ్లాడన్!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి


 4. నూకలు వండి వార్చునిదె నొక్కులు దిద్దెడు ముద్దుగుమ్మతో
  పోకడ మారు! జీవితము పొక్కిలిపాపడి వ్రాత చూడుమా
  నీకని వేచె చించిలిక! నీరజనేత్ర జిలేబి! రాజ! మే
  స్త్రీ! కడు ధన్యతం గనుము స్త్రీని వరించి వివాహమాడినన్


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి


 5. ఆ కంప్యూటరు జతగా
  నీకింకెన్నాళ్ళు ముడి! వనిత వేచెనిదే
  నీ కరమునకై! ఓ శా
  స్త్రీ కడు ధన్యతను గనుము స్త్రీఁ బెండ్లాడన్!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి


 6. రాకాసిననుకొనకురా!
  పోకిరి పిల్లననుకొనకు పువుబోడిని రా
  రా కౌగిలిలోనికి! శా
  స్త్రీ కడు ధన్యతను గనుము స్త్రీఁ బెండ్లాడన్!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి


 7. కోకిల వలె పాడు! జిలే
  బీ, కారప్పూస కలిపి విరిసిన మోమౌ!
  జూకాలులూగు మది! శా
  స్త్రీ కడు ధన్యతను గనుము స్త్రీఁ బెండ్లాడన్!  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 8. (వివాహవిముఖుడైన వ్యాయామవిద్యావిశారదుడైన
  మిత్రుడు భీమారావుతో రామారావు )
  కాకలు దీరినట్టి మొన
  గాడ !నవీనపు రామమూర్తిగా
  లోకమునందు బేర్గనిన
  లోహితవర్ణుడ! బ్రహ్మచారిగా
  నేకతమైన జీవితమ
  దెందుకు? వ్యాయమవిద్యలోన మే
  స్త్రీ! కడు ధన్యతం గనుము;
  స్త్రీని వరించి వివాహమాడినన్.
  (రామమూర్తి -భారతీయమల్లయోధుడు కోడె రామమూర్తినాయుడు;
  లోహితవర్ణుడు -ఎర్రనివాడు;ఏకతమైన -ఒంటరియైన )

  రిప్లయితొలగించండి


 9. మైకమ్మున తూగునయా
  నీ కనులు పడతుక మోముని గనన్! మదిలో
  బ్రాకునిదె ! ప్రభాకర శా
  స్త్రీ కడు ధన్యతను గనుము స్త్రీఁ బెండ్లాడన్!  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి


 10. ఆకారమో జిలేబీ
  లా కడు మోదంబిడు మది లావుగ తూగున్
  సై కొట్టునయా ఓ శా
  స్త్రీ కడు ధన్యతను గనుము స్త్రీఁ బెండ్లాడన్!  శతకానికి పోదామా :)
  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి


 11. కాకరవత్తి చురుక్కుల
  నీకాలంబింక సాగు నిరవధికముగా
  రాకెట్టువేగముగ శా
  స్త్రీ కడు ధన్యతను గనుము స్త్రీఁ బెండ్లాడన్!  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి


 12. మోకాలి లోతు దిగితివి
  పో కన్యను ప్రేముడించి ! పూర్తిగ మగ్నం
  బై కొందలపడుమోయ్ శా
  స్త్రీ కడు ధన్యతను గనుము స్త్రీఁ బెండ్లాడన్!  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి


 13. నీ కెట్లు తోచె నోయీ?
  పోకారుచు దానినింక! బుద్ధి గలదె? సీ!
  సీ! కశ్మలము పలుకకు
  స్త్రీ కడు ధన్యతను గనుము స్త్రీఁ బెండ్లాడన్?  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి


 14. ఈ కాలము నీదే నో
  యీ! కమలాక్షి! పరువంపు టింపుల జుర్రం
  గా కలదోయి వసతి ఓ
  స్త్రీ కడు ధన్యతను గనుము స్త్రీఁ బెండ్లాడన్!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి


 15. వాకబు చేసితి గలదట
  పీకల దాక మదిరాక్షి విరిబోణులకై
  మైకమ్ములకు తలము! ఓ
  స్త్రీ కడు ధన్యతను గనుము స్త్రీఁ బెండ్లాడన్!


  ప్రతిపాదన 2017 లో పెట్టినారట?


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 16. నీకిదెజెప్పెదనో శా
  స్త్రీ ! కడు ధన్యతను గనుము , స్త్రీఁ బెండ్లాడన్
  నీకు గలుగు సంతతికిన్
  లోకమునందు జనులెల్ల లోకువగుదురే

  రిప్లయితొలగించండి
 17. షోకుగ ముక్కుకు నిడె భ

  స్త్రీ కడు ధన్యతను, కనుము‌, స్త్రీ బెండ్లాడన్


  నీకు కనకము లభించున్

  స్వీకారము చేయ కలుగు క్షేమము సుఖమున్

  లంబాడి తెగలో ముక్కుపుడక. (భస్త్రీ ). పెట్టు కొన్న వాళ్లతో వివాహము చాలా‌ మేలు చేస్తుంది అని కొందరి నమ్మకము ఇది
  తన కుమారునకు ఒకరు‌ చెప్పు చున్న భావన.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. వాకొనె నొక్క డీగతిని వానిని జూచుచు బ్రాణమిత్రునిన్
  "జేకొనుమోయి నాపలుకు క్షేమము, శక్తియు గౌరవంబులున్
  జేకురు ధర్మపత్నిగల జీవికి సందియమేల? వాయుభ
  స్త్రీ! కడు ధన్యతం గనుము స్త్రీని వరించి వివాహమాడినన్"

  రిప్లయితొలగించండి
 19. మైలవరపు వారి పూరణ

  స్త్రీ కరుణామృతాంబునిధి! స్త్రీ హృదయమ్మనురాగసింధువౌ!
  స్త్రీ కమనీయసౌఖ్యఖని! స్త్రీ యన నెల్లరికాత్మబంధువౌ!
  స్త్రీ కమలాస్వరూపిణి! విశేషములన్ వచియింపనేల ? శా....
  స్త్రీ! కడు ధన్యతం గనుము., స్త్రీని వరించి వివాహమాడినన్!!

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
 20. ఇక సంతు లబ్ధి యనగను
  శంకయె లేక నిరువురకు  చక్కగ సాగున్ 
  చకచక కాపుర మింక    
  "స్త్రీ కడు ధన్యతను గనుము స్త్రీఁ బెండ్లాడన్"

  రిప్లయితొలగించండి
 21. రిప్లయిలు
  1. విశ్వామిత్రుడు శ్రీ రామచంద్రునితో

   నీ కనుమాన మేల విను నిక్క మజేయడవైతి వట్లుగన్
   శ్రీకరదేశికోత్తమవశీకృతసంగరసర్వవిద్యలన్
   బ్రాకటరీతి నందితివి ప్రాభవసాధితసన్నుతాస్త్రశ
   స్త్రీ! కడు ధన్యతం గనుము స్త్రీని వరించి వివాహమాడినన్

   కంజర్ల రామాచార్య
   వనస్థలిపురము.

   తొలగించండి
 22. కం//
  సాకము జెప్పక గదులుము
  సోఁకుడు కైనను వలయును శోభన మొసగన్ !
  నాకము జూపించును, మే
  స్త్రీ కడు ధన్యతను గనుము, స్త్రీఁ బెండ్లాడన్ !!

  రిప్లయితొలగించండి
 23. నీకోసము చెప్పెద ఓ
  స్త్రీ! కడు ధన్యతను గనుము, స్త్రీఁ బెండ్లాడన్
  నీకున్న దోసములుచని
  రాకొమరుడువరుడుగకుదరముపైవచ్చున్

  రిప్లయితొలగించండి
 24. శ్రీకాకుళమున కోవిడ
  దేకోశంబున వెదకిన నించుక జాడే
  మాకగుపడలే దో! శా
  స్త్రీ కడు ధన్యతను గనుము స్త్రీఁ బెండ్లాడన్

  రిప్లయితొలగించండి
 25. ఈ కలియుగ మందునఁ గన
  నీకు లభించునె మగనికి నెత్తిన నొకటిం
  బీకని స్త్రీ! దొరకిన నా
  స్త్రీ, కడు ధన్యతను గనుము స్త్రీఁ బెండ్లాడన్

  రిప్లయితొలగించండి
 26. కందం
  శ్రీకారము జుట్టి బ్రతుకు
  సాకారముఁ జేయుఁ దనరి షట్కర్మలతో
  నీకున్ దారగ జిక్కెడు
  స్త్రీ!కడు ధన్యతను గనుము స్త్రీఁ బెండ్లాడన్

  రిప్లయితొలగించండి
 27. వాకొనె దైవజ్ఞు డిటుల
  శోకము దరి జేర నీక శుభముల బొందన్
  చేకొని స్త్రీ వేషము మే
  స్త్రీ కడు ధన్యతను గనుము స్త్రీ బెండ్లాడ న్

  రిప్లయితొలగించండి
 28. కం//
  టోకుగ మాతౌనుర, పర
  స్త్రీ కడు ధన్యతను గనుము, స్త్రీఁ బెండ్లాడన్ !
  పోకులఁబోవును చివరికి
  నీకల చెడునిక యుదాసి నిజమును గనుమా !!

  రిప్లయితొలగించండి
 29. నాకము నేల పైనెగొని నాథుని పిల్లలఁ సాకు నామెకే
  రూకల జీతముంది? మరి లోపములెంచక సేవచేయునే
  స్త్రీ కడు ధన్యతం, గనుము! స్త్రీని వరించి వివాహమాడినన్
  చేకుఱు శాంతిసౌఖ్యములు చెంగలిడున్ ఘన వంశవృక్షమే౹౹

  రిప్లయితొలగించండి
 30. ఆ కరణపు వారిసుతను
  నీ కొమరుడు చేసుకొనుట నిక్కమె యైనన్
  నీకిక మేలౌనట శా
  స్త్రీ! కడు ధన్యతను గనుము స్త్రీఁ బెండ్లాడన్

  రిప్లయితొలగించండి


 31. ఏకాకిగ నుండక శా
  *స్త్రీ కడు ధన్యతనుగనుము స్త్రీ బెండ్లాడన్*
  చీకటి తెలివికి తొలగును
  నాకమె యగుపించు నింక నమ్ముము మిత్రా

  రిప్లయితొలగించండి
 32. ఏకాకిగ గడుపకు శా
  స్త్రీ! కడు ధన్యతను గనుము స్త్రీఁ బెండ్లాడన్
  నీకొక జక్కని తోడగు
  లౌకిక వైదికపు కర్మలందున హితమున్

  రిప్లయితొలగించండి
 33. నీకష్టము లన్ని తొలగి
  ప్రాకటముగ సేవ జేయు భామగ నీకున్
  శ్రీకర మగు నో యీ శా
  స్త్రీ ! కడు ధన్యత గనుము స్త్రీ బెండ్లాడన్

  రిప్లయితొలగించండి
 34. ఏకాకిగ నుండ తగదు
  తేకువ కులసతి వలపున తీరున చేరన్ |
  శ్రీకరముగ నో రవిశా
  "స్త్రీ ! కడు ధన్యతను గనుము స్త్రీఁ బెండ్లాడన్"

  రిప్లయితొలగించండి
 35. చాకలి మోయగ పెట్టెను
  బాకాఊద మగపెండ్లివారున్ తరలెన్
  చేకుర వరునకు ఓ!శా
  స్త్రీ! కడు ధన్యతను గనుము, స్త్రీఁ బెండ్లాడన్

  రిప్లయితొలగించండి
 36. కం:
  చేకూరెసకలవిద్యలు
  నీకున్ సంపద పెరిగెను నిలకడతోడన్
  నీకేలజాగు ఓమే
  స్త్రీ! కడు ధన్యతను గనుము స్త్రీఁ బెండ్లాడన్

  రిప్లయితొలగించండి
 37. ఆకనుపాపలలోగిలి
  నాకమునకుదారిచూపు, నలువకుజేజే!
  నీకెనయగుజోడీ శా
  స్త్రీ !కడు ధన్యతను గనుము స్త్రీఁ బెండ్లాడన్

  రిప్లయితొలగించండి
 38. [’స్వలింగ సంపర్కులు వివాహమాడవచ్చు’ నను సర్వోన్నత న్యాయస్థానపుఁ దీర్పుననుసరించి, కృష్ణశాస్త్రియను నొక పురుషుఁ డొక క్లీబుని వివాహమాడ నిశ్చయించుకొనఁగా, నతని కుటుంబమందలి పెద్దలు వారించి, ’యొక స్త్రీని వివాహమాడి సుఖింపు’ మని సూచించిన సందర్భము]

  "చేకొనఁ బూనితే ముదిత చేష్టితు నొక్కనిఁ బూరుషుండ వీ
  వే కడు మోహివై? వలదు! హేతువదెద్దియునైనఁ బూరుషుం
  గైకొనరాదు! మానుము! సుఖంబునుఁ బొందఁ దలంతె, కృష్ణశా

  స్త్రీ? కడు ధన్యతం గనుము, స్త్రీని వరించి వివాహమాడినన్!"

  రిప్లయితొలగించండి
 39. చీకటిఁ నిద్రలేచు గుణశీలి, ధనాఢ్యుని ముద్దుగూతురే
  నీకయి వేచియుండెనటఁ నిన్ మనువాడదలంచి మిత్రమా!
  చేకుఱు సంపదల్ నిజము సీదర మింక తొలంగునోయి శా
  స్త్రీ! కడు ధన్యతం గనుము స్త్రీని వరించి వివాహమాడినన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 40. వాకలగరువునగలయో
  స్త్రీ!కడుధన్యతనుగనుముస్త్రీబెండ్లాడన్
  మేకలరాజేంద్రుడుదా
  శ్రీకరమౌననుచుదనకుచెప్పెనువినుమా!

  రిప్లయితొలగించండి
 41. తాఁక సమర్థులె వీరలు
  వీఁక నెదిర్చి నృపరాజి వీక్షించుమ నీ
  వా కన్యను లోకై కా
  స్త్రీ కడు ధన్యతను గనుము స్త్రీఁ బెండ్లాడన్

  [లోకైక + అస్త్రీ = లోకై కాస్త్రీ; అస్త్రి = ధనుర్ధరుఁడు ]


  నాక నివాసు లైన మఱి నాతినిఁ గైకొని సంతసింతురే
  ప్రాకట వంశ జాతుఁడవు భామిని నేల వరించ నొల్లవో
  యూఁకొని మిత్రమా తివిరి యుత్తమురా లగు, మాతృమూర్తి కా
  స్త్రీ కడు ధన్యతం గనుము, స్త్రీని వరించి వివాహమాడినన్

  [ స్త్రీ కడు ధన్యతం గనుము = స్త్రీ యొక్క మిక్కిలి ధన్యతను జూడు]

  రిప్లయితొలగించండి
 42. శ్రీకరమైన సిద్ధగురు శిక్షణలోన మనోలయాన శా
  స్త్రీ!కడు ధన్యతంగనుము;స్త్రీని వరించి వివాహమాడినన్
  సూకరరీతి పంకమున సొక్కుచు చిక్కెదవీ భవాంబుధిన్
  నీకగు శ్రేయసాధనము నిశ్చలతత్త్వము నాశ్రయించుటే

  చేకొని శుద్ధవరుని నో
  స్త్రీ!కడు ధన్యతను గనుము;స్త్రీ బెండ్లాడన్
  ప్రాకటమౌ సద్గతులను
  జేకూర్చెడు సుతులుదక్కు శీఘ్రమె సుమతీ!

  రిప్లయితొలగించండి

 43. ఉత్పలమాల
  ఈ కురువంశ వృక్షమును వృద్ధినొనర్చెడు పుత్రులిద్దరున్
  బాకిరి స్వర్గమున్ కొమర! బాధ్యత నెర్గిన ధీర! భీష్మ! శ
  స్త్రీ! కడు ధన్యతం గనుము స్త్రీని వరించి వివాహమాడినన్
  జేకురు వారసత్వమని చెప్పెను సత్యవతీ లలామయే!

  రిప్లయితొలగించండి
 44. ఒక స్త్రీ వివాహ వేదిక కొనసాగించుట.....

  ఉ:

  లోకుల మేలుగోరి తమ లోగిలి పెండిలి సంస్థనెల్పగా
  నేకము గూర్చ వేగమున నెంపిక జేయుచు జంట జంటలన్
  వాకబు సేయ, వేదికగ వావిని వర్ధిల నిచ్ఛ దెల్ప, ఓ
  స్త్రీ కడు ధన్యతం గనుము, స్త్రీని వరించి వివాహ మాడినన్

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 45. శాకమువండిపెట్టుననిశంబును నీకొక తోడునీడగా
  నాకముచూపు నీ బ్రతుకు నావకు తండువు యామె యౌనుగా
  వీకొనబోదు నిన్నెపుడు వేలుపుగాగృహమేలు రాజ్ఞియై
  స్త్రీ! కడు ధన్యతం గనుము స్త్రీని వరించి వివాహ మాడినన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 46. రూకలులేకపోయిననులోటునుజేయకచూచుచుండెయో
  స్త్రీకడుధన్యతంగనుము,స్త్రీనివరించివివాహమాడినన్
  గేకలువేయకుండగనుగేలునుమోడ్చుచుసన్నుతించుమా
  యీకలికాలమందదిశ్రేయముగూర్చునునేర్వుమాయికన్

  రిప్లయితొలగించండి