31, ఆగస్టు 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3828

1-9-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అంధత్వము పుణ్యజన్యమై ప్రాప్తించున్”
(లేదా...)
“అంధత్వమ్మది పూర్వజన్మకృత పుణ్యప్రాప్త మూహింపగన్”

29 కామెంట్‌లు:

 1. బంధుజను లీర్ష్యపరులుగా
  సంధిని చెడగొట్ట రక్త సంబంధులిలన్
  కంధరము వంచగ తుదిదశ
  "అంధత్వము పుణ్యజన్యమై ప్రాప్తించున్"

  రిప్లయితొలగించండి
 2. ఇంధనముగాగదేహము
  సంధించుచుజీవుడెపుడుసాధనశరమున్
  వంద్యుడుగాగనువిషయము
  లంధత్వముపుణ్యజన్యమైప్రాప్తించున్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  బంధము లన్నియు పోనిడి
  సంధించిన దుష్కృతంపు చర్యల తోడన్
  మందిని నొగుల్చు పాపికి
  అంధత్వము పుణ్య జన్యమై ప్రాప్తించున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. మంధర వలె జగడంబు ల
  నీ ధరణిని సృష్ఠి చేయు నీ ర్ష్యా ళువు తో
  బంధం బును వీడుట యను
  నంధ త్వ ము పుణ్య జన్యమై ప్రాప్తి o చున్

  రిప్లయితొలగించండి
 5. బంధంబేమియులేనిజీవనమునన్పాటిల్లుభద్రంబుతో
  సంధుల్గాననిమానసంబుదగతాశాంతింపపూరంబుగా
  బంధుత్వంబునుకానకేవిషయమేభావింపలేకన్భువిన్
  అంధత్వమ్మదిపూర్వజన్మక్రుతపుణ్యప్రాప్తమూహింపగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 6. రిప్లయిలు
  1. సవరించిన పూరణలు

   నిగర్వి, అందరితో కలుపుగోలుగా వ్యవహరిస్తూ కార్యసాధకుడైన మిత్రునితో నొక సఖుడు :


   కందం
   బంధుల్స్నేహితులందరి
   సంధిని జతగూడు కార్యసాధక! చెడు నీ
   వెందున గాంచవె? నీదౌ
   యంధత్వము పుణ్యజన్యమై ప్రాప్తించున్!

   శార్దూలవిక్రీడితము
   బంధుల్ స్నేహితులందరిన్ మిగుల సంభావించు సౌజన్యమై
   సంధిన్గూడుచు కార్యసాధకుడవై సాధించి కార్యమ్ములన్
   బంధంబందున మంచినందరిఁ దగన్ భావించి
   గాంచున
   య్యంధత్వమ్మది పూర్వజన్మకృత పుణ్యప్రాప్తమూహింపఁగన్

   తొలగించండి
 7. అంధత్వంబను దిగులున
  ఆంధోళన వలదు వలదు ఆశా దృష్టే
  ఇంధనమైనిన్నునడుపు
  అంధత్వము పుణ్యజన్యమై ప్రాప్తించున్

  రిప్లయితొలగించండి
 8. బంధుత్వము విడి కప్పుర
  గంధి వలువలూడ్చిరంట ఖలులు సభన్ రా
  బందుల రీతిని తలచిన
  నంధత్వము పుణ్యజన్యమై ప్రాప్తించున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  బంధమ్ముల్ విడకుండ స్వార్థగుణముల్ వర్జించి దుష్టత్వమున్
  సంధానంబు నొనర్చకున్ పరుల నాసాంతమ్ము బాధింపకున్
  చిందుల్ ద్రొక్కక పుణ్యమే చలిపినా చేకూరెనే నేటి యీ
  అంధత్వమ్మది పూర్వజన్మకృత పుణ్యప్రాప్త మూహింపంగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. సంఘము లో దుష్టలను బంధించాలంటే స్నేహాన్ని కోల్పోతాము, సంస్కర్త గా ఉండాలంటే బంధుత్వానికి దూరమౌతాము.అందుకు మంచైనా చెడైనా మనకెందుకులే .. చూసి చూడనట్లు .. అంధునిగా.. ఊహించు కొనుటే పూర్వజన్మ పుణ్యము ...ఊహ. గా ఈ ప్రయత్నము:

  శా:

  బంధింపం గను దుష్ట శక్తులనగన్ బాధించు మిత్రుత్వమున్
  బంధుత్వమ్మది దూరమౌను విధిగా పాల్గొన్న సంస్కర్త్రు గా
  సంధించం గను మంచి చెడ్డ లొకటై సాగింప జీవాతువై
  యంధత్వమ్మది పూర్వజన్మకృత పుణ్యప్రాప్త మూహింపగన్

  జీవాతువు=జీవగర్ర

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. 1 వ పాదం లో ...మిత్రుత్వమున్ / మిత్రత్వమున్ &. 2 వ పాదం లో సంస్కర్తు / సంస్కర్తృ గా చదువ గలరు

   తొలగించండి
 11. అంధుండైనను మనసును
  బంధించి చరింప భక్తి పథమును విడకన్
  సంధించి చూడనాతని
  అంధత్వము పుణ్యజన్యమై ప్రాప్తించున్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. ధృతరాష్ట్రుని అంధత్వం)

  సంధాతయైన కృష్ణుని
  బంధన మొనరించుచుండు పాపపు కర్మన్
  సందర్శన కుదరని యా
  యంధత్వము పుణ్యజన్యమై ప్రాప్తించున్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. బాంధవ్యమున నిలువవలె
  బంధములన్న పలుకవలె మంచిగ నెపుడున్
  బంధువులతప్పులయెడల
  అంధత్వము పుణ్యజన్యమై ప్రాప్తించున్

  రిప్లయితొలగించండి
 14. అంధుండైననునేమి యెల్లరకు తానానంద సంధాతయై
  విందుల్చేయుచు సన్నిసర్గ గరిమన్ భేదంబులన్ జూపకన్
  డెందంబందున కిల్బిషమ్ములకు చోటే లేని ధన్యాత్ముకున్
  అంధత్వమ్మది పూర్వజన్మకృత పుణ్యప్రాప్త మూహింపగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 15. బంధుత్వమ్మును నిల్ప నోగులను సంభావించుచున్ నిత్యమున్
  ఛందోభంగములన్ సహించి కవులన్ సంతృప్తినొందించ శ్రీ
  గంధమ్మున్ గడుఁ ప్రేమతోఁ బులుముచున్ కార్యమ్ములీడేర్చనౌ
  నంధత్వమ్మది పూర్వజన్మకృత పుణ్యప్రాప్త మూహింపగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 16. బంధము, పాప ఫలమిదియె
  నంధత్వము, పుణ్యజన్యమై ప్రాప్తించున్
  గంధముగ యంటి శ్రేయో
  బంధుర సంచయము, కర్మ మర్మంబిదియౌ

  రిప్లయితొలగించండి
 17. ఛాందస దీక్షను దొలగగ
  నంధత్వము పుణ్యజన్మమై ప్రాప్తించున్
  కందర్పహరుని స్మరణ
  మందాకిని మజ్జనమ్ముమా పద శ్రద్ధా

  రిప్లయితొలగించండి
 18. భందాలా!పరమార్థమెంత? మితృలా
  పాండిత్యగోష్టెంత? మీ
  చందాలెన్ననిరాయ దానగుణమా!
  లంచాలువర్షించెనా!
  నిందారోపనలెన్నిచేస్తమి?గదా!
  నిత్యంబుగోషించకా!
  అంధత్వమ్మది, పూర్వజన్మకృత
  పుణ్యప్రాప్త మూహింపగన్
  ...తోకల...

  రిప్లయితొలగించండి
 19. బంధ విమోచనము సు సుత
  సంధానము విత్త యోగ సద్గుణ చయ స
  త్సంధానము సంతత వీ
  తాంధత్వము పుణ్యజన్యమై ప్రాప్తించున్


  అంధుల్ గారె నరోత్త మోత్తములు లోలాక్షీ ప్రలోభమ్ముచే
  నంధీభూతులె యెంత వారయినఁ గా మాకాంక్ష మీఱంగ దో
  రింధానేద్ధ ముఖారవింద పర నారీ లోక వీక్షా నిమి
  త్తాంధత్వమ్మది పూర్వజన్మకృత పుణ్యప్రాప్త మూహింపఁగన్

  [దోః+ఇంధాన+ఇద్ధ=దోరింధానేద్ధ]

  రిప్లయితొలగించండి
 20. ఇంధనమువలన గలుగును
  నంధత్వము,పుణ్యజన్యమై ప్రాప్తించున్
  బంధము లన్నియు పుడమిని
  కంధరమున్ నలుపు గలుగు ఖచరుని గొలువన్

  రిప్లయితొలగించండి
 21. అంధత్వమ్మది పూర్వజన్మకృత పుణ్యప్రాప్త మూహింపగన్
  నంధత్వంబున నుండువారలును దానానంద ముప్పొంగగా
  బంధాలెన్నియొకల్గి సంతసముతోవ్యాపారాపారీణులై
  యంధత్వంబును మర్చిపోవుచును దైవారాధనంబే యికన్

  రిప్లయితొలగించండి
 22. బంధుప్రీతిని జూపుచు
  దంధనమొనరించు రేని దౌష్ట్యములకటా
  బంధకమే మేలీతని
  కంధత్వము పుణ్యజన్యమై ప్రాప్తించున్

  రిప్లయితొలగించండి
 23. బంధువు లటంచు కొందరు
  బంధుత్వము కలుపుకొనుచు బాధలు పెట్టన్
  కుందక నటించ సతత
  మ్మంధత్వముపుణ్యజన్యమప్రాప్తించున్

  మరొక పూరణ
  సంధిని నిరాకరించుట
  యంధత్వము;పుణ్యజన్యమై ప్రాప్తించున్
  బంధము నిలిపెడు తీరున
  బంధులకండై నిలిచిన పాశము హెచ్చున్

  రిప్లయితొలగించండి