11, ఆగస్టు 2021, బుధవారం

సమస్య - 3809

12-8-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సమరమ్మును వీడి శూలి చయ్యనఁ బాఱెన్”
(లేదా...)
“సమరము మాని శూలి రభసమ్మునఁ బాఱెను ప్రాణరక్షకై”

33 కామెంట్‌లు:

 1. కుందేలు, తాబేలుల పరుగు పందెం

  అమితమ్మగు విశ్వాసము
  గమనమ్మును నాపగాను గమ్యముజేరన్
  సమయమ్మది మించగ నా
  సమరమ్మును వీడి శూలి చయ్యనబారెన్

  శూలి = శశము (ఆం.భా)

  రిప్లయితొలగించండి
 2. రిప్లయిలు
  1. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

   తొలగించండి
  2. కిరాతార్జునీయం ఆధారంగా ఈ నా ప్రయత్నము:

   చం:

   తమతమ బాణముల్ దగిలి దైత్యుడు జచ్చె నటంచు వాదమున్
   సమతను వీడి యర్జునుడు శస్త్రము లెక్కును బెట్ట శంభుపై
   క్షమతను గుర్తెరుంగ, నిక కాచు మటంచును వేడ సన్నుతిన్
   సమరము మాని శూలి రభసమ్మున బారెను ప్రాణ రక్షకై

   వై. చంద్రశేఖర్

   తొలగించండి

 3. విమలుడు చెప్పిన పదమును
  కుమతియె వక్రించె బేలకుబదులు నట యా
  యమతియె శూలిగ వ్రాసెను
  సమరమ్మునువీడి శూలి చయ్యన బారెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. సుమధురజీవనయాత్రను
  దమనమునెంచెనుకరోనదారుణరీతిన్
  చమరినకనులనుబాధను
  సమరమ్మునువీడిశూలిచయ్యనబారెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 5. చమరినకనులనులయమను
  సమరమ్మునువీడిశూలిచయ్యనబారెన్

  రిప్లయితొలగించండి

 6. కుమతులె మిత్రులంచొలయు కూళుని తీరిచి దిద్ద నెంచుచున్
  విమలుడు చెప్పెపాఠమవివేకికి కష్టమటంచు నెంచకన్
  సుమతియె బేలయంచనగ శూలిగ మార్చుచు వ్రాసె నిట్టులన్
  సమరము మాని శూలి రభసమ్మునఁ బాఱెను ప్రాణరక్షకై.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. సముచిత శూలము దాల్చియు
  సమయ మెరిగి దూకె దాను శత్రువు పైనన్
  విమతుని జృంభణ తో నా
  సమరమ్మును వీడి శూలి చయ్యన బాఱెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 8. కందం
  ప్రమథాధిపు శిరమెంచ ప్ర
  థమముగ భస్మాసురుండుఁ దద్వర పరీక్షన్
  సమయస్ఫూర్తిని వీడుచు
  సమరమ్మును వీడి శూలి చయ్యనఁ బాఱెన్

  చంపకమాల
  ప్రమథ గణాధిపుండిడ వరమ్ము నిశాచరుఁడా మహేశు శీ
  ర్షమున కరమ్మునుంచఁగ వరంపు పరీక్షకు నెంచి దుష్టుఁడై
  దుముకుచు రాగ వేగమున తోచక తా నెదిరించి చేయకే
  సమరము మాని శూలి రభసమ్మునఁ బాఱెను ప్రాణరక్షకై!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సవరించిన కందం

   కందం
   ప్రమథాధిపు శిరమెంచ ప్ర
   ధమముగన్ 'వర' పరీక్ష దానవుఁడంతన్
   సమయస్ఫూర్తినిఁ దలపడు
   సమరమ్మును వీడి శూలి చయ్యనఁ బాఱెన్

   తొలగించండి
 9. యమనియమాదియోగములయాగములందునశక్తిమంతుడై
  అమరినధైర్యమందునటనాటగరావణబ్రహ్మయుండగా
  సమముగలేనికన్నులవిచాలకశాంకరివీడిచెచ్చెరన్
  సమరముమానిశూలిరభసమ్మునపాఱెనుప్రాణరక్షకై

  రిప్లయితొలగించండి
 10. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  శ్రమతో పొందిన తిండిని
  నమలుచు నుండగ తటాన నక్క పరుగునన్
  దుముకగ భయమ్ముతో తా
  సమరమ్మును వీడి శూలి చయ్యన బాఱెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. నెమలి పురవాసి శూలికి
  తమియెక్కువ మద్యమనిన, త్రాగిన జబ్బుల్
  గుమిగ కలుగునని విని, విష
  సమ రమ్మును వీడి శూలి చయ్యనఁ బాఱెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. నెమలి పురవాసి శూలికి
   తమియెక్కువ మద్యమనిన, త్రాగిన జబ్బుల్
   గుమిగ కలుగునని విని, విష
   సమ "రమ్మును" వీడి శూలి చయ్యనఁ బాఱెన్.

   తొలగించండి
 12. గమనమె భస్మాసుర ప్రా
  ణములిక హరి చేతి యందున, నిజమ్ముసుమీ!
  అమరుడు కాడందులకే
  సమరమ్మును వీడి శూలి చయ్యనఁ బాఱెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. కె.వి.యస్. లక్ష్మి:

  సమయస్ఫూర్తిని వీడుచు
  గమనమ్మును పెంచె తానె గమ్యము జేరన్
  సమయము మీరగ చివరకు
  సమరమ్మును వీడి శూలి చయ్యన బాఱెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  శ్రమపడి పొందినట్టిదగు చామ్యము మేయుచునుండ నంతలో
  దుముకుచు చెంత చేరుచును దుప్పియె మీదకురాగ భీతితో
  అధికపు మేనుతోడ నడయాడెడి దాని జయించలేకనే
  సమరము మాని శూలి రభసమ్మునఁ బాఱెను ప్రాణరక్షకై!

  రిప్లయితొలగించండి
 15. సమస్య :
  సమరము మాని శూలి రభ
  సమ్మున బారెను ప్రాణరక్షకై

  ( కౌరవసేనాధిపతియై మధ్యందిన మార్తాండునిలా పరాక్రమించిన కర్ణుని ధాటికి తట్టుకోలేక రణరంగం వీడిన శూలయుద్ధనిపుణుడు ధర్మరాజు )

  చంపకమాల
  ...................
  విమలుడు దానశోభితుడు
  వీరుడు కర్ణుడు దుర్నిరీక్షుడై
  చెమటల బట్ట జేయగనె
  చెంగున దేరును జేరి యెక్కుచున్
  గుములుచు నింటికేగె రణ
  కోవిదశీలు డజాతశత్రుడే ;
  సమరము మాని శూలి రభ
  సమ్మున బారెను ప్రాణరక్షకై .

  ( శూలి - శూలయుద్ధవిశారదుడు )

  రిప్లయితొలగించండి
 16. అమితోత్సాహపుగణమున
  సుముఖతతో తిరుగునేత శూలవ్యాధిన్
  స్థిమితముదప్పగసంకుల
  సమరమ్మును వీడి శూలి చయ్యనఁ బాఱెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 17. (బాణాసురుడు కుమార్తెతోనున్న అనిరుద్ధుని బంధించ, కృష్ణుడు యుద్దముచేయ శివుడు చేష్టలుడిగి నిలిచిపోయిన ఘట్టం)
  సమస్య: సమరము మాని శూలి రభసమ్మునఁ బాఱెను ప్రాణరక్షకై
  చ: సుమమును బోలినట్టియుష సుందరుడౌ యనిరుద్ధు స
  ద్మమునకు తెచ్చిగర్భమును దాల్చగ గన్గొని తండ్రి వాని బం
  ధమునను పెట్ట శ్రీహరి విదారము చేయగ, తాళలేక తాన్
  సమరము మాని శూలి రభసమ్మునఁ బాఱెను ప్రాణరక్షకై

  రిప్లయితొలగించండి
 18. విమలసుభాషితాపథము
  వీడగ కౌరవపక్షమందునా
  తిమి‌రముకమ్మెయుద్దమున
  ధీవరులెల్లరుకూలిపోవగా
  విముఖతచెందుచున్ మడుగు
  వేమరుజోచ్చెసుయోధనుండు యా
  సమరముమానిశూలిరభ
  సమ్మునబారెనుప్రాణరక్షణకై
  ...తోకల...

  రిప్లయితొలగించండి
 19. అమరావతి భటుడొక్కడు
  నమితోత్సాహంబునొంది యాజికి వెడలన్
  విమతుల బాణపు ధాటికి
  సమరమ్మును వీడి శూలి చయ్యన బాఱెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 20. అమరద్విష భస్మాసురు
  ని మనం బెఱిఁగి శివుఁ డసమ నేత్రుం డకటా
  కుములుచు వ్యర్థంబౌ వా
  క్సమరమ్మును వీడి శూలి చయ్యనఁ బాఱెన్


  విమల యశస్వి ఫల్గుణుఁడు వే చెలరేఁగఁగ భండనోగ్ర భూ
  గమన విశారదుండు దృఢ కాయుఁడు గాంచిన భీకరారి రా
  డ్భ్రమ నర గాండివచ్యుత సుపర్వ వితాన విఘాత సైన్యమున్
  సమరము మాని శూలి రభసమ్మునఁ బాఱెను బ్రాణ రక్షకై

  [శూలి = శూలము ధరించిన యొకానొక కౌరవ వీరుఁడు]

  రిప్లయితొలగించండి
 21. సమరము జేయవచ్చియును శత్రుగణంబుల దూకుడుంగనిన్
  సమరముమాని శూలిరభసమ్మున బాఱెను ప్రాణరక్షకై
  సమయము జూచి వచ్చి మఱి సైన్యము దోడుగరాగ ,దప్పకన్
  విమతుల యంతుజూసెదను భీకర యుద్ధముజేసి వారితోన్

  రిప్లయితొలగించండి
 22. కుమతియొకడు శూలముగొని
  సుమతిని హింసింపజొచ్చె సొమ్ముల కొరకై
  సమయానికిజేర జనులు
  సమరమ్మును వీడి శూలి చయ్యనఁ బాఱెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 23. సుమతియొకండు మార్గమున సొమ్మునుజేకొని పోవుచుండగా
  సమయముజూచి యొంటరిగ సాగెడు నాతని నడ్డగించెనో
  కుమతి ధరించి శూలమును; కొందరి రాకనుచూచి చెచ్చెరన్
  సమరము మాని శూలి రభసమ్మునఁ బాఱెను ప్రాణరక్షకై

  రిప్లయితొలగించండి
 24. అమరిననా నాటకమున
  ప్రమథాధిపునిగనతండు భయశీలుండై
  బ్రమసెను తాడును పామని
  సమరమ్మును వీడి శూలి చయ్యనఁ బాఱెన్

  రిప్లయితొలగించండి