2, ఆగస్టు 2021, సోమవారం

సమస్య - 3801

3-8-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తట్టెడు పద్యమ్ము చాలు తట్టెడవేలా?”
(లేదా...)
“తట్టెడు పద్య మొక్కటె కదా మురిపించును తట్టె డేలనో”
(ధనికొండ రవిప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

74 కామెంట్‌లు:

 1. రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ ప్రశస్తంగా ఉన్నది. అభినందనలు.
   "మానసమ్మునన్" అంటే బాగుంటుంది కదా?

   తొలగించండి
 2. వట్టివి మాటల బేరిచి
  బిట్టగు సుకవిత్వమంచు బీరములేలా?
  పట్టగు భావముతో మది
  దట్టెడు పద్యమ్ముచాలు తట్టెడవేలా?

  రిప్లయితొలగించండి
 3. అట్టుడుకుమనసుగెలువగ
  పట్టినబాధలుమరలగభావమునిండన్
  గట్టిగనిద్రదివిడివడ
  తట్టెడుపద్యమ్ముచాలుతట్టెడవేలా

  రిప్లయితొలగించండి
 4. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  మట్టుగ మనుషుల వెన్నును
  తట్టెడు పద్యమ్ము చాలు; తట్టెడవేలా
  బెట్టును వీడుచు పరగెడి
  అట్టుడుకు గుణముల తోడ నడరెడి కైతల్.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. కందం
  పట్టువలువ భారతికిన్
  గట్టినటుల వెలుగు వెలిగి కమనీయముగన్
  మొట్టమొదట మది తలుపున్
  దట్టెడు పద్యమ్ము చాలు తట్టెడవేలా?

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఉత్పలమాల
   కట్టగ పట్టుపుట్టములుఁ గన్నుల నిండుగ వాణి రూపమే
   యెట్టెదుటన్ మనోజ్ఞమన నేర్పడి మానసవీణమీటుచున్
   బుట్టనుపుట్టు తేనెరుచి ముచ్చట పంచిన రీతి భావమున్
   దట్టెడు పద్య మొక్కటె కదా మురిపించును తట్టె డేలనో?

   తొలగించండి
  2. మీ రెండు పూరణలు ప్రశస్తంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 6. దిట్ట కవీంద్రులు మెచ్చ ని
  వట్టి గణంబులను గూర్చి వ్యర్థ పదాలన్
  బుట్టక రసాత్మ భావన
  తట్టెడు పద్మమ్ము చాలు :తట్టె డ వేలా?

  రిప్లయితొలగించండి
 7. కట్టినతాళపత్రమునకమ్మనిపద్యమువ్రాసెభారవే
  పట్టినవైశ్యుడంతటనుభావమునారసిలోనకుందెనే
  పట్టుగనున్నక్రౌర్యమునుబాయుచుసౌఖ్యము నోందెనయ్యెడన్
  తట్టెడుపద్యమోక్కటిగదామురిపించునుతట్టెడేలనో

  రిప్లయితొలగించండి
 8. విరించి.

  రట్టడి వ్రాతలు గుట్టల
  గుట్టలు గనువ్రాయనేమి కుకవుల్ కనగన్
  జిట్టీ! పరమై గుండెను
  తట్టెడు పద్యమ్ము చాలు తట్టెడవేలా?

  రిప్లయితొలగించండి

 9. రట్టడి కాదె వాసి కనరానివి రాశిని చూపనెంచుచున్
  కట్టలకొద్ది పద్యముల కాకవి యొక్కడు వ్రాయనెందుకో
  చిట్టి, రసజ్ఞులైన జన చిత్తము దోచుచు వారి గుండెనున్
  దట్టెడు పద్యమొక్కటెకదా మురిపించును తట్టెడేలనో.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. సమస్య :

  తట్టెడు పద్యమొక్కటె క
  దా మురిపించును తట్టె డేలొకో

  ( "భరతఖండంబు చక్కని పాడియావు ;
  హిందువులు లేగదూడలై యేడ్చుచుండ
  తెల్లవారను గడుసరి గొల్లవారు
  పితుకుచున్నారు మూతులు బిగియగట్టి"
  అన్న చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహారావు గారి ఒక్క పద్యం లక్షలకొలది తెలుగు వారిని స్వాతంత్ర్యసంగ్రామోన్ముఖు
  లను కావించింది . )

  అట్టడుగందు నున్న జను
  లందర నొక్కట చేరదీయుచున్
  కట్టలు దాట యోచనలు
  కట్టుచు కైతల ; దేశభక్తితో
  మెట్టుకు మెట్టు నున్నతపు
  మేలిమి సౌధము నెక్కజేయగన్
  దట్టెడు పద్యమొక్కటె క
  దా ! మురిపించును ; తట్టె డేలొకో ?

  రిప్లయితొలగించండి
 11. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  మట్టుగ వెల్గుచున్ సతము మానవులందరి మానసమ్ములన్
  తట్టెడు పద్యమొక్కటె కదా మురిపించును తట్టెడేలనో!
  తిట్టెడి తత్త్వ మెంచుచును తీరును వీడిన లక్షణమ్ములన్
  అట్టిటుజేయు భావములు వ్యాప్తిని జేసెడి పద్యగేయముల్.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. రిప్లయిలు
  1. ఉ:

   కొట్టుచు బుజ్జగించుచును కోపము మాటున విద్య నేర్పగన్
   సొట్టలు లేని పోకడయు చొక్కపు బంగరు వన్నె దేరగన్
   చుట్టము లందు మెచ్చుగతి సూరులునొప్పెడు ప్రాకృతమ్ముగన్
   తట్టెడు పద్యమొక్కటి కదా మురిపించును తట్టెడేలనో

   సూరులు=పండితులు
   ప్రాకృతము=సహజము

   వై. చంద్రశేఖర్

   తొలగించండి
  2. మీ పూరణ ప్రశస్తంగా ఉన్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 13. రిప్లయిలు
  1. పట్టుగ విద్యలన్ బడసి పండిత వర్యుల చెంత నిష్ఠతో
   గట్టి పదమ్ములన్ బొదిగి కమ్మగ వ్రాయగ, మానసమ్ములన్
   తట్టెడు పద్య మొక్కటె కదా మురిపించును, తట్టె డేలనో
   మట్టిని బోలు కైతలవి మాన్యుల మెప్పును పొందకున్నచో
   అసనారె

   తొలగించండి
  2. మీ పూరణ ప్రశస్తంగా ఉన్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 14. పుట్టెడు రంగురాళ్ళయిన మోహము బుట్టునె రత్నమున్గనన్?
  కట్టెలు మోపెడైనను నిఖార్సగు గంధపు చెక్క సాటియా?
  గుట్టల కొద్ది రాతలవి గూర్చునె గౌరవ భావనల్?.....హృదిన్
  దట్టెడు పద్య మొక్కటె కదా మురిపించును తట్టె డేలనో!

  రిప్లయితొలగించండి
 15. పట్టిన పట్టు వీడకను బద్యము
  లెన్నియొ వ్రాయుచుంద్రుగా
  బుట్టలవేయు పద్యములు పొందిక లేనివి యెన్ని వ్రాసినన్
  ముట్టరు వాటి నెవ్వరును, మోద
  ము నిచ్చుచు నంత రాత్మకున్
  దట్టెడు పద్య మొక్కెటె గదా
  మురిపించును తట్టెడేలకో

  రిప్లయితొలగించండి
 16. ఎట్టివిధంబగు స్పందన
  బుట్టని పద్యంబులేల పుడమి జనులకున్
  నెట్టన హృదయ కవాటము
  తట్టెడు పద్యమ్ము చాలు తట్టెడవేలా?

  రిప్లయితొలగించండి
 17. మట్టుగ మదికిని తోచిన
  యట్టుల పద్యమును వ్రాయ హాయిగ నుండున్
  తిట్టుచు నితరుల నిరతము
  తట్టెడు పద్యమ్ము చాలు తట్టెడవేలా?

  రిప్లయితొలగించండి
 18. బెట్టుగ వలదు మదితలుపు
  దట్టెడు పద్యమ్ము చాలు , తట్టెడవేలా?
  గట్టిగ యత్నము జేసిన
  పుట్టును నీదు మదియందె ముదము నొసగుచున్

  రిప్లయితొలగించండి
 19. అట్టడుగు వర్గముల వెను
  తట్టెడు పద్యమ్ము చాలు; తట్టెడవేలా
  తిట్టులతో యువతను జెడ
  గొట్టెడి నైరాశ్యపు పలుకుల పద్యంబుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 20. పుట్టెడు బట్టలా! కలరు
  పోంతనకుద్రక తోడ్గలేములే
  చట్టములెన్నియున్నమరి
  సాక్ష్యములేనిదె తీర్పురాదులే
  గట్టిగ తెల్గుబాలచిరు
  కంఠముమ్రోగగపాడయుక్తమై
  తట్టెడు పద్యమొక్కటి
  కదా మురిపించును తట్టెడేలనో
  ...తోకల...

  రిప్లయితొలగించండి
 21. బుట్టలుతట్టలుగా పలు
  గుట్టలుగా వ్రాయనేల కోరిన రసమే
  పుట్టగ పాఠక హృదయము
  తట్టెడు పద్యమ్ము చాలు తట్టెడవేలా?

  రిప్లయితొలగించండి
 22. గుట్టల కొమరిత పెనిమిటి
  చిట్టెలుకనుయెక్కి తిరుగు జేజకు నబ్బన్
  గట్టిగ నుతించి నాతని
  “తట్టెడు పద్యమ్ము చాలు తట్టెడవేలా?”

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "చిట్టెలుకను నెక్కి... నుతించి యాతని..." అనండి.

   తొలగించండి
  2. ఇక్కడే చిక్కు....సరిచేస్తానండీ. ధన్యవాదములు 🙏

   తొలగించండి
 23. తట్టెడు కైతలల్లుమన తట్టదు నీమది కెన్నడైననున్
  బెట్టుగ వ్రాయు కక్కసము పెద్దగ బాటిలదెంచి జూడగన్
  పుట్టును నీ మనంబుననె ముద్దుగ నన్యుల మానసంబునున్
  దట్టెడు పద్య మొక్కటె కదా మురిపించును తట్టె డేలనో

  రిప్లయితొలగించండి
 24. గుట్టలు గుట్టలు వ్రాసిన
  మట్టికి పరిచయము లేని మాటల వేలా?
  గట్టిగ రైతుల గుండెన్
  తట్టెడు పద్యమ్ము చాలు, తట్టెడవేలా?

  రిప్లయితొలగించండి
 25. గుట్టలు గుట్టలట్లు పదగుంభనఁ గూరిచి నీరసమ్ములౌ
  పట్టులు లేని పద్యములు, వాడిన తావియె లేని పూవులై
  యెట్టుల తుష్టిఁ గూర్చు నవి? యెందులకో మరి! మానసమ్ములన్
  తట్టెడు పద్య మొక్కటె కదా మురిపించును తట్టె డేలనో.

  కంజర్ల రామాచార్య

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. గుట్టును విప్పక మదిలో
   తట్టెడు భావముల తోడ తజ్ఞులు మెచ్చన్
   బిట్టుగఁ జదువరి వెన్నును
   తట్టెడు పద్యమ్ము చాలు తట్టెడవేలా?

   కంజర్ల రామాచార్య.

   తొలగించండి
  2. మీ రెండు పూరణలు అద్భుతంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 26. బిట్టుగ బెక్కుపద్యములు భేషజమొప్పగ జెప్పనొప్పునా
  పట్టిహృదంతరాళమును భవ్యతమంబగు రీతి స్పందనన్
  బుట్టగ చేయునట్టిదియు పోడిమి గూర్చుచు మానసంబునున్
  తట్టెడు పద్య మొక్కటె కదా మురిపించును తట్టె డేలనో

  రిప్లయితొలగించండి
 27. పట్టిన దారము కొలదిగ
  మట్టముగా గాలిపటము మంచిగ నెగురున్
  తిట్టిన సాగదు,సుకవీ!
  తట్టెడు పద్యమ్ము చాలు, తట్టెడవేలా?

  రిప్లయితొలగించండి
 28. ఇట్టుల రోజుకో రకము నింపును గూర్చుచు శంకరార్యులే
  పెట్టెడు కైపదమ్ములటు పెక్కగు రీతుల పూరణమ్ముకై
  పట్టున బూని నిత్యమగు భాగవతంబును జద్వజాలినన్
  దట్టెడు పద్య మొక్కటె కదా మురిపించును తట్టె డేలనో.

  రిప్లయితొలగించండి
 29. గట్టున జేర్చగాదగిన కామునితండ్రి పదాంబుజంబులన్
  గట్టిగనూని దాసగతి గ్రమ్మిన భక్తిని దన్మయండునై
  పట్టుచు పాణినిన్ గలము పంకజనాభుని హృద్క వాటమున్
  దట్టెడు పద్యమొక్కటె కదా మురిపించును, తట్టెడేలకో
  తిట్టు కవిత్వమంచు పలుతీరుల నీల్గుచు వ్రాయపద్యముల్

  రిప్లయితొలగించండి
 30. చట్టున నర్ధము నగుచును
  బిట్టగు భావంబు గలిగి భేషుగ దనరన్
  బట్టును గల్గుచు నికమది
  తట్టెడు పద్యమ్ము చాలుతట్టెడవేలా?

  రిప్లయితొలగించండి
 31. గట్టిద దొక్కటె యైనను
  చుట్టముగా హితమొనర్చ జూచుచు వెన్నున్
  జుట్టి సుషుప్తిని విడగా
  తట్టెడు పద్యమ్ము చాలు తట్టెడవేలా?

  రిప్లయితొలగించండి
 32. పట్టీ వినుమా ముట్టఁగ
  గట్టును బంతమ్ము పట్టు గట్టిగ నీ వి
  ప్పట్టున నెట్టన నీ కెదఁ
  దట్టెడు పద్యమ్ము చాలు తట్టె డవేలా?

  [తట్టెడు = తోఁచెడు]


  రాట్టులఁ బట్టి దట్టముగ రంగుల నెట్టెము చుట్టి యుండఁగా
  కట్టెదుటం బొగడ్తలను గ్రమ్మఁగఁ జేయఁగ మోక్ష మెట్టులౌ
  ముట్ట నెడంద హత్తుకొని మోక్షము చూపెడు, వాక్కు లేలనో
  తట్టెడు, పద్య మొక్కటె కదా మురిపించును తట్టె డేలనో

  రిప్లయితొలగించండి
 33. పట్టును లేనివెన్న్నయిన భావము మంచిగ లేనిచో మదిన్
  తట్టెడుపద్య మొక్కటికదా మురిపించును తట్టెడేలనో
  కట్టడి జేయగా దగును కబ్బములెన్నియొ వ్రాయుకంటె దా
  పట్టును గల్గుపద్యములు వ్రాయగనుండువిధంబుగానికన్

  రిప్లయితొలగించండి
 34. గట్టిగ ధ్వనితోడ కనికట్టును జేయుచు పాఠకుల్ జే
  కొట్టగ తట్టగన్ వివిధ గుంభన భావన లందులోన నె
  బ్బెట్టుగ లేనిహాస్యమును పేర్చిన కూర్చిన దైన,
  గుండియన్
  తట్టెడు పద్య మొక్కటె కదా మురిపించును, తట్టె డేలనో

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. గట్టిగ ధ్వనితోడ కనికట్టును జేయుచు పాఠకాళి జే
   కొట్టగ తట్టగన్ వివిధ గుంభన భావన లందులోన నె
   బ్బెట్టుగ లేనిహాస్యమును పేర్చిన కూర్చిన దైన,
   గుండియన్
   తట్టెడు పద్య మొక్కటె కదా మురిపించును, తట్టె డేలనో

   తొలగించండి
 35. దిట్టము గల్గినట్టి పద దీప్తుల నిండియు భావ రంజితా
  పుట్టము గట్టి యాధునిక పుంతలు తొక్కుచు మాధురీ రసా
  వట్టము గల్గనీయకును వాక్సుధలిచ్చుచు మెల్లగా మదిన్
  తట్టెడు పద్యమొక్కటె కదా మురిపించును తట్టెడేలనో

  రిప్లయితొలగించండి