10, ఆగస్టు 2021, మంగళవారం

దత్తపది - 178

11-8-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
అమ్మ - కొమ్మ - నిమ్మ - బొమ్మ
పై పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగిస్తూ
భారతార్థంలో స్వేచ్ఛాఛందంలో
పద్యం వ్రాయండి.

23 కామెంట్‌లు:


 1. అమ్మహాత్ముని సంధికై యటకు నేను
  బొమ్మనుచు వేడితిని గాన పోయె నతడె
  యైదు గ్రామాలనిమ్మని యడుగనేమి
  యందుకొమ్మవినిదలచి రచటి వారు

  (కొమ్మవి=విరోధము)

  రిప్లయితొలగించండి
 2. సమర మందున నమ్మహి జాధిపులను
  సులువువుగ కను బొమ్మలు శోకమునను
  ముడి వడగను చే కొమ్మని దడయక దన
  బాణముల క్రీడి నిమ్మహి వణ క జేసె

  రిప్లయితొలగించండి
 3. కందం
  అమ్మరుని పూలబాణము
  కొమ్మగు నూర్వశికి తాకి కురువర! జత కా
  నిమ్మనె, సరసకుఁ జేరన్
  బొమ్మందురె? మగువఁ బురుష పుంగవులైనన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 4. అమ్మనుజేశ్వరుసంతతి
  కో్మ్మనుక్రుష్ణనుతలపడికోరెనుమిత్తిన్
  నిమ్మళమెంతయులేకను
  బోమ్మరముబ్రతుకునగుటపోరునగనగన్
  బోమ్మరము-బోంగరము
  బోమ్మరముబ్రతుకునగుట

  రిప్లయితొలగించండి
 5. దత్తపది :
  అమ్మ -కొమ్మ - నిమ్మ - బొమ్మ అనే పదాలను అన్యార్థంలో ఉపయోగించి భారతపరంగా స్వేచ్ఛాఛందస్సులో


  ( దివ్యదృష్టితో ద్రౌపది పూర్వజన్మవృత్తాంతాన్ని గ్రహించిన వేదవ్యాసుడు ఆమెను పత్నిగా గైకొమ్మనిపాండవులకు బోధించటం )

  అమ్మదిరాక్షి ద్రౌపదిని
  నాత్రము నిండగ " నన్ను నన్ను జే
  కొ " మ్మను రీతి పాండవులు
  కోరిక తీరక కాంచుచుండగన్
  " నిమ్మళమందు " డంచు ఘన
  నిర్మలతేజుడు వ్యాసమౌని క
  న్బొమ్మల నెత్తి యాజ్ఞనిడె
  బొల్తుక బెండిలియాడ నేవురున్ .

  (పొల్తుక - కాంత )

  రిప్లయితొలగించండి
 6. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  అమ్మకుచెల్ల! అర్జునుని యాత్మజుడా యభిమన్యుడీ యెడన్
  కొమ్మలుపోవు శౌర్యమున క్రూర సుయోధన కర్ణుడాదులన్
  నిమ్మళ మెంచకుండక యనీకమునన్ యెదిరించి వారివౌ
  బొమ్మకముల్ భువిన్ నిలిపె ముల్కులు వేయుచు భీకరమ్ముగన్.
  (కొమ్మలుపోవు = అగ్గలించు/పెంపొందు; బొమ్మకము = శిరస్త్రాణము;)

  రిప్లయితొలగించండి
 7. అమ్మకచెల్ల యప్సరస లందున నర్జున మిన్ననౌదు నే
  నిమ్మహిలోనఁ, నందమున నెవ్వరు నాసరిరారు నన్నుచే
  కొమ్మని వేడ నాదుజత గూడగరావిది పాడియా ననున్
  బొమ్మను నిన్ను పేడివయి పొమ్మని యూర్వశి పల్కె నుగ్రతన్

  రిప్లయితొలగించండి
 8. అమ్మడహమురారాజెగ? అంగ రాజ్య
  మునిడె చేకొమ్మనుచు సూర్య పుత్రునికిత
  నుసభలో నాడు పోనిమ్మను నిడుపులను
  బొమ్మన వలదనుచు తను పొత్తు కోరె

  రిప్లయితొలగించండి
 9. రాయబారమునకు వెళ్ళుచున్న శ్రీకృష్ణునితో భీమసేనుడు అన్న మాటలు

  అమ్మదాంధుల గర్వంబు నణచ వలయు
  బవరమున జారుకొమ్మని పలుకుమయ్య
  ఏను భీముండ నిమ్మహిజేంద్రు కొరకు
  పోరు విడి పారిబొమ్మని వారినడుగు.

  మహిజేంద్రుడు=ధర్మజుడు

  రిప్లయితొలగించండి
 10. అమ్మక చెల్ల ! మత్స్యకపు యంత్రము జీల్చగ యింతినట్లు జే

  కొమ్మని దల్లి జెప్పగనె గూడిరి పెండ్లికి , చామ తండ్రియే

  బొమ్మన కుండనే , యతడు బోటిని వారలకిచ్చి జేతు పో

  నిమ్మని కృష్ణ నిచ్చెగద నెమ్మిగ , భారతగాథ యందునన్

  అమ్మకచెల్ల = ఔర
  మత్స్యకము = చేప

  రిప్లయితొలగించండి
 11. అమ్మహాత్ముని చెంతకు నరుగుదెంచి
  మనసునిమ్మని తననుబొమ్మనక స్వీక
  రించియేలుకొమ్మనుచు కిరీటి నడిగె
  కోమలి యులూపి మదినిండు కోర్కె తోడ

  రిప్లయితొలగించండి
 12. అమ్మగువ యంబ తన కను
  బొమ్మలు ముడివేయుచు మరి పోనిమ్మనగా!
  నెమ్మదిగ భీష్ముడును గై
  కొమ్మా నాయభయమనుచు కొమ్మను విడిచెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. అమ్మహా మహితాత్ముని కైదు పల్లె
  లిచ్చి యేలుకొమ్మవనినీ విచ్చతోడ
  బ్రతుకనిమ్మట శాంతితో పాండవులను
  సంగరమునకుఁ బొమ్మనె నంగరాజు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. (కృష్టుడు సంధిగురించి సభలో చెప్పినపలుకులు, కర్ణుని సలహా)

   తొలగించండి
 14. అమ్మహనీయుడా యదుకులాగ్రణి పాండవ దూతయౌచు గై
  కొమ్మని వర్తమానమనుకూలముగా వచియించి సంధి గా
  నిమ్మని జెప్పినన్ వినక నీసును వీడని రాజ రాజు దా
  బొమ్మని త్రోసిపుచ్చెనిల మూర్ఖునికెట్లు రుచించు శాంతియే

  రిప్లయితొలగించండి
 15. రిప్లయిలు
  1. అమ్మధుసూదనుండు దనయాప్తుల మేలును కోరుకొంచు దా
   నిమ్మనె నర్ధరాజ్యమును నేర్పుగ ధర్మము న్యాయమంచు జే
   కొమ్మని పూలబెట్టుచును క్షోణిని నీయగ వెఱ్ఱిగాను నే
   బొమ్మన చేవచచ్చి వని బోయినవారికి సఖ్యమెంచుచున్

   తొలగించండి
 16. కేసరిఅంజనమ్మలకు
  కేదముగల్గగపుత్రరత్నమై
  భాసిలెవానరంబుగను
  బారులుదీరినచెట్లకోమ్మలన్
  వాసిగ నెక్కుచున్ దిగుచు
  వంచిఫలంబులతింటునిమ్మలమై
  కోసలరామచంద్రుడని
  కోరుతు బొమ్మను గీచివుంటివో
  ...తోకల...

  రిప్లయితొలగించండి
 17. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. అమ్మహామహు గృష్ణుని యాదరమున
  సంధి జేయుట కొఱకునై సత్వరముగ
  బొమ్మని దమకు నిమ్మనె బురములైదు
  నందుకొమ్మిక బావరో వందనమని
  దయను బ్రార్ధించె గృష్ణుని దర్మరాజు

  రిప్లయితొలగించండి
 19. అమ్మగువ నిటకుఁ బిలువం
  బొమ్మను రానిమ్మను ననఁ బోడిని సభకున్
  నెమ్మిఁ గర మందు కొమ్మను
  మిమ్మను జాధీశుని తొడ నెక్కఁగ నిమ్మా

  రిప్లయితొలగించండి
 20. ఉ:

  అమ్మకచెల్ల యందమున యచ్చర తక్కువె పెక్కెరాలు నీ
  కొమ్మను పొందనైతినను కోరిక వెల్లడిజేయ కోపమున్
  నిమ్మళమైన మాటలును నెమ్మది పర్చగ కీచకుండు క
  న్బొమ్మలు పైకి జేయుచును బుద్ధిని వీడక చెంత నిల్వడే

  పేక్కెరాలు=సైరంధ్రి

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి