25, ఆగస్టు 2021, బుధవారం

సమస్య - 3822

26-8-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నత్త తిరిగి వచ్చె నాలుగూళ్ళు”
(లేదా...)
“నత్త రయంబునన్ దిరిగె నాలుగు గ్రామములొక్క జామునన్”

27 కామెంట్‌లు:

 1. శివునిముద్దుబిడ్డసేనానిరయమున
  నాయుధంబుబూనియవనిదిరుగ
  తల్లిదండ్రియెదుటతానుగభ్రమియించి
  నత్తతిరిగివచ్చెనాలుగూళ్లు
  నత్త-వినాయకుడు

  రిప్లయితొలగించండి
 2. వేగిరమె తనయకు పెండ్లి సలుపకున్న
  వయసు మీరుననుచు భయము నొంది
  పెద్ద దాని వరుని వెదుకగ నాదు మే
  నత్త తిరిగి వచ్చె నాలుగూళ్ళు

  రిప్లయితొలగించండి

 3. ఎన్నికలను గెలిచి యేలెద మండల
  మనుచు బంతమూని యలసట కిక
  తావు లేదనుచు భృతకులతో కలిసి మే
  నత్త తిరిగివచ్చె నాలుగూళ్ళు.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. ఉన్న నొక్క సుతను నుత్తమ మేనల్లు
  కొసగి చేసె పెండ్లి కోర్కె తోడ
  వెడలె యాత్ర జేయ వేడ్క మీరంగ మే
  నత్త తిరిగి వచ్చె నాలుగూ ళ్లు !

  రిప్లయితొలగించండి
 5. నాకు యిష్టమైన నా మేనయత్తకు
  కష్టమొచ్చినటుల కలను గంటి
  తెల్లవారు జాము తెలిసెను నాకు మే
  నత్త తిరిగి వచ్చె నాలుగూళ్ళు

  రిప్లయితొలగించండి
 6. మెత్తని వాడె యల్లుడని మిక్కిలి ప్రేమగ, నన్న పుత్రునిన్
  చిత్తమెరింగి పెంచెనల, చెన్నగు రూపము తోడ నున్న నో
  బిత్తరి కన్యతోడ కరపీడన చేయగ నెంచి, వాని మే
  నత్త రయంబునన్ దిరిగె నాలుగు గ్రామములొక్క జామునన్

  రిప్లయితొలగించండి

 7. ముత్తియ చిత్రరాజముల బోడిక పంపగ నందునుండి తా
  నుత్తమ వంశజుండును మహోన్నతమౌ గుణ శీలుడెవ్వడో
  పుత్తడి బొమ్మవంటి తన పుత్రిక కున్ సరి జోడు నెంచ మే
  నత్త రయంబునన్ దిరిగె నాలుగు గ్రామము లొక్క జామునన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. తత్తరపాటుతోడనటతాల్మినికోల్పడిక్రుష్ణుగానకే
  చిత్తముమాయతోడనటచిందులువేయగరాధయంతటన్
  అత్తఱిఁడీకటిన్దునిమియాదవుమాధవుబట్టగానుమే
  నత్తరయంబునన్దిరిగెనాలుగుగ్రామములోక్కజామునన్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. ప్రగతి పథమునందు పయనింతమనిచెప్పి
  గద్దెనెక్కి గుర్రు నిద్దరోయెఁ
  నేలుకొనెడు ప్రభువు మేలుకొనకమున్నె
  నత్త తిరిగి వచ్చె నాలుగూళ్ళు

  రిప్లయితొలగించండి
 10. ముత్తెపు హారమేసుకొని ముచ్చట
  గా తన కొప్పనందునన్
  మెత్తని మల్లె పూవులను మిక్కిలి
  పెట్టియు యందమొప్పగా
  పుత్తడి బొమ్మ నాట్యమును
  ముల్లెను గాంచియు చేయబోయి మే
  నత్త రయంబునన్ దిరిగె నాలుగు గ్రా
  మము లొక్క జామునన్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. చేతకాని వాడననుకొను వానికి ప్రోత్సహించెడు గురువుగారి ఉపదేశం

  ఆటవెలది
  దేవుఁడిచ్చెనిట్టి దీనంపు నడకని
  దిగులుచెందకుండఁ దెలివిఁగలుగ
  గంగిరెద్దుపైన కప్పిన బొంతలో
  నత్త తిరిగి వచ్చె నాలుగూళ్ళు

  ఉత్పలమాల
  మెత్తనివాడనంచు నను మేదిని మెచ్చదటంచు న్యూనతన్
  విత్తపునార్జనన్ విడువ విజ్ఞత కాదుగ జీవితంబునన్!
  జిత్తము నిల్పి పూనుకొని చేరుచు గుర్రపు జీనులోనికిన్
  నత్త రయంబునన్ దిరిగె నాలుగు గ్రామములొక్క జామునన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 12. మేనరికపు పెళ్ళి మేలుకా దనుచున్న
  యున్న కనులు కుట్ట యందమైన
  వజ్రమంటి సుగుణవరుని తెచ్చుకొన మే
  నత్త తిరిగి వచ్చె నాలుగూళ్ళు.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. విత్తము వృద్ధి చేయుచునె వేగము బెంచగ నెడ్ల తావునన్
  ముత్తెము వోలు యంత్రము ప్రమోదము గొల్ప నమర్చ బండికిన్
  జిత్తరు వొంద వైభవము జేకుర నా శకటమ్మె పాఱెనే
  "నత్త రయంబునన్ దిరిగె నాలుగు గ్రామములొక్క జామునన్"

  రిప్లయితొలగించండి
 14. పెత్తనాల మారి యింతి పొద్దెరుగక
  స్మార్టు ఫోను  వెరవు మరగి యుండి
  జనగమన పరిమిత సమయములందు  మే
  నత్త తిరిగి వచ్చె నాలుగూళ్ళు

  రిప్లయితొలగించండి
 15. అత్తెరిదుంకెవానరము
  అంబుది శక్తికిరామనామమే
  బిత్తరబోవకూర్మమము బీకరముర్కుచుగెల్చనట్లుగా
  సత్తువకల్గికొండలను
  చక్కగనెక్కునుకాళ్ళులేనిదే
  చిత్తముదైవనామమున
  చిత్రముజర్గును సత్యమందునే
  నత్త రయంబునన్ దిరిగె
  నాలుగు గ్రామములొక్క జామునన్
  ...తోకల...

  రిప్లయితొలగించండి
 16. మొత్తుచు కొండకోనలను బొర్లుచు ముంచుచు
  నూరువాడ దా
  సత్తువజూపుచున్ నదము సాగగ నందలి జీవజాలమౌ
  ముత్తెపు చిప్పలున్ ఝషము పుట్టపురుంగులు
  పీతలాదిగా
  నత్త రయంబునన్ దిరిగె నాలుగు గ్రామము లొక్కజామునన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సుత్తిని వేయకో హితుడ సూక్ష్మమునెంచగ నాలసించుచో
   నత్తనడంకలన్ జనుల నానుడి యుండగ
   మేలమాడెదో
   పుత్తమునందు గేహమును మోయుచుసాగెడుజీవి
   దానెటుల్
   నత్త రయంబునన్ దిరిగె నాలుగు గ్రామము లొక్కజామునన్

   పుత్తము = పృష్ఠము

   తొలగించండి
 17. బారసాల యనుచు పయనమై నాదుమే
  నత్త తిరిగి వచ్చె నాలుగూళ్ళు
  కాలునిడవ కుండు కారణంబుననామె
  తిరుగుచుండు నూళ్ళు ధీరయగుచు

  రిప్లయితొలగించండి
 18. బంధు జనము లన్న బంధమ్ము మిన్న కా
  లు నిలువ దొక చోట వనిత కెప్డు
  చుట్టములను బ్రీతిఁ జూడఁగ నీదు మే
  నత్త తిరిగి వచ్చె నాలు గూళ్లు


  ఉత్తల మయ్యె లోకులకు నోర్వగ లేక మహానలమ్మునుం
  దత్తఱ మంద జంతువులు ధారుణి వాయువు రేఁగినంత న
  త్యుత్తమ సుప్రచండ పవనోద్ధృత దుర్భర వేగ ధాటి కా
  నత్త రయంబునం దిరిగె నాలుగు గ్రామము లొక్క జామునన్

  రిప్లయితొలగించండి
 19. అత్తిలి,కొత్తపేట,తడ యాదగిరిన్వడి నేగినాదుమే
  నత్తరయంబునన్దిరిగెనాలుగుగ్రామములొక్కజామునన్
  సత్తెపుకాలపున్,మనిషి ఛాందసమెక్కువయౌటచే దమిన్
  సత్తువలేకపోయినను శక్తిని గూర్చుకు తిర్గుచుండునే

  రిప్లయితొలగించండి
 20. కొత్త ద్విచక్ర వాహనము కోరికతో కొనుగోలుచేసి మా
  రత్తయ కోర్కె తీరకనె రాజమహేంద్రికినేగె నొంటిగా
  చిత్తమునందు నుత్సుకతచే తనుజేకొని వాహనమ్ము మే
  నత్త రయంబునన్ దిరిగె నాలుగు గ్రామములొక్క జామునన్

  రిప్లయితొలగించండి
 21. ఉ:

  పుత్తడి బొమ్మ దాననుచు బుల్లెటు బండిని ద్రిప్ప నెంచనై
  కొత్తది బేరమాడి గొన గుర్తుగ భామిని చెంత చేరగన్
  తత్తరపాటు లేక మది తాను ప్రయత్నము జేతునంచు మే
  నత్త రయంబునన్ దిరిగె నాలుగు గ్రామము లొక్క జామునన్

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 22. జిత్తులమారి యల్లునికి చిక్కెను పైకము మాయమాయె, మే
  నత్త రయంబునన్ దిరిగె నాలుగు గ్రామములొక్క జామునన్
  తత్తరపాటెరుంగదతి ధైర్యముగా గనిపెట్టె దాగినన్
  చిత్తొనరించెనెత్తుగడ జేర్చెను వానిని బందిఖానకున్

  రిప్లయితొలగించండి
 23. [26/8 5:39 PM] Malli Siripuram:
  ఆ.వె//
  శుభ్రపరచి కొంత శుభములు చేయగ
  యూరినందు మురికిచేరె ననుచు !
  వాగులందు దిరుగ సాగెడి "చాకలి
  నత్త" తిరిగి వచ్చె నాలుగూళ్ళు !!


  [26/8 5:41 PM] Malli Siripuram:
  ఆ.వె//
  క్రొత్తగనిక యేమి కొందు ననుచు తాను
  బొంగరముగ దిరిగె సింగపూరు !
  నగర వింతలన్ని నలువురికి దెలుప
  అత్త తిరిగి వచ్చె నాలుగూళ్ళు !!

  రిప్లయితొలగించండి
 24. సత్తువ లేని దా యలతి
  జన్మి, చరించగ లేదు దిక్కులం,
  దొత్తిలి గుల్లలందు తన
  యోరిమిలో దగ యోగ మందునన్
  మత్తిలి దొర్లుచుండు నట,
  మప్పగ నొప్పునటే వచింపగన్
  "నత్త రయంబునన్ దిరిగె
  నాలుగు గ్రామము లొక్క జామునన్"!

  రిప్లయితొలగించండి