13, ఆగస్టు 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3811

14-8-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శునకమ్ములు పువ్వులయ్యెఁ జోద్యము గాదే”
(లేదా...)
“శునకమ్ముల్ గనఁ బువ్వులయ్యెను గదా చోద్యమ్మె ముమ్మాటికిన్”

57 కామెంట్‌లు:

 1. కందం
  తనువున నాటగ నిశితపు
  మొనగలిగిన బాణములవి ముఖ్యము గాదా?
  మనమున నాటంగ రతీ
  శునకమ్ములు పువ్వులయ్యెఁ జోద్యము గాదే!

  మత్తేభవిక్రీడితము
  తనవున్ గ్రుచ్చఁగ వాడి బాణములు నిర్దాక్షణ్యలై వాడరే
  మొనలేకున్నను సున్నతంపు దళముల్ మొత్తమ్ముగన్ వేటుతో
  మనమున్ నాటుచు గ్రమ్మ మోహములతో మైకమ్ముగూర్పన్ రతీ
  శునకమ్ముల్ గనఁ బువ్వులయ్యెను గదా చోద్యమ్మె ముమ్మాటికిన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 2. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  అనుమోదము నందించుచు
  ఘనముగ నైంద్రజలికుండు గారడి విద్యన్
  కనబఱచెడి వడి నందున
  శునకమ్ములు పువ్వులయ్యె జోద్యము గాదే!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. తన గారడి విద్యలతో
   కనికట్టున నాతడంత ఘనముగ వింతల్
   పనుచుచు తేర్చెడి వేళన్
   శునకమ్ములు పువ్వులయ్యె జోద్యము గాదే!

   తొలగించండి
  2. మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 3. ఘనమౌ తపమున పార్థుడు
  గొననెంచుచు బాశుపతము ఘోరపుపోరున్
  వనచరుపై వేయగ నీ
  శున కమ్ములు పూవులయ్యె చోద్యముగాదే

  రిప్లయితొలగించండి
 4. అనయమువిమర్శఁజేయుచు
  పనిమంతునిపలువిధములబాధలమాటల్
  అనవినిసహనముఁజూపగ
  శునకమ్ములుపువ్వులయ్యెఁజోద్యముగాదె

  రిప్లయితొలగించండి

 5. ధనువది యసిపత్రము వా
  హనమే మరుతేజియైన హరిమేథుని నం
  దనుడగు బ్రహ్మసువు రతీ
  శున కమ్ములు పువ్వులయ్యెఁ జోద్యము గాదే

  రిప్లయితొలగించండి
 6. మ:

  ఘనుడౌ గారడి వాడొకండు కనగా గమ్మత్తులన్ జేయుచున్
  విననౌ యభ్రక దభ్ర యంచు నచటన్, విశ్వాసమే గల్గదే
  మనమున్ నివ్వెర పాటు నొంద నకటా మాయావి యేమార్చగన్
  శునకమ్ముల్ గన బువ్వులయ్యె ను గదా చోద్యమ్మె ముమ్మాటికిన్

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 7. మునుకొని పాశు పతంబు కు
  ఘనమగు తపమొనరించు కౌంతేయు డు దా
  కనలుచు పోరెడు తరి నీ
  శున కమ్ములు బువ్వు లయ్యె చోద్యము గాదే !

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   రెండవ పాదంలో గణభంగం. "పాశుపతమునకు । ఘనమగు తపము నొనరించు..." అనండి.

   తొలగించండి
 8. వినగావేదములయ్యెడన్విడువకేదేదీప్యమానంబుగా
  వనమాలిన్గనివెంటనాడినవినెవ్వారిన్గనంజాలకే
  ఘనదత్తుండుశుభాభిరామునచటన్కాలుష్యసంహారకున్
  శునకమ్ముల్గనపువ్వులయ్యెనుగదాచోద్యంబెముమ్మాటికిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. క్రొవిడి వెంకట రాజారావు:

  అనుమోదమ్మును గూర్చుచున్ జనుల కెల్లన్ గారడీడుండటన్
  ఘనమౌ మాయలు నద్భుతమ్మగునటుల్ గావించుచున్ నేర్పుతో
  అనువై యుండెడి నాకృతుల్ చొనుపు విద్యన్ పన్నుచున్ మార్చగా
  శునకమ్ముల్ గన బువ్వులయ్యెనుగదా చోద్యమ్మె ముమ్మాటికిన్!

  రిప్లయితొలగించండి

 10. కనుబేటమ్మును బెంచువాడనుచు బ్రఖ్యాతుండు మీనాంకుడా
  ఘనుడౌ విష్ణువు పుత్రుడాయతనుడే కందర్పుడా కంతుకన్
  ధనవే కన్నులమ్రానుగా చిలుకయే తార్క్ష్యమ్ముగా నా రతీ
  శున కమ్ముల్ గద పూవులయ్యెనుగదా చోద్యమ్మె ముమ్మాటికిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. కె.వి.యస్. లక్ష్మి:

  కనికట్టు నతడు జేయుచు
  ఘనమగు వింతలు చలుపుచు గారడి జేసెన్
  వనితయె బొమ్మగ మారగ
  శునకమ్ములు పువ్వులయ్యె జోద్యము గాదే!

  రిప్లయితొలగించండి
 12. ఘనముగ పార్థుడచట తప
  మొనరించుచు తలపడెనొక బోయనితోడన్
  తన పోరాటమున మహే
  శున కమ్ములు పువ్వులయ్యెఁ జోద్యము గాదే

  రిప్లయితొలగించండి
 13. సమస్య :
  శునకమ్ముల్ గన బువ్వులయ్యెను గదా
  చోద్యమ్మె ముమ్మాటికిన్

  ( పౌండ్రకుడనే మూర్ఖరాజు తానే అసలైన వాసుదేవుడనని విర్రవీగి శ్రీకృష్ణుని పైకి యుద్ధానికి సిద్ధమై వచ్చి శరాలు కురిపిస్తే అవి విరులై ఆయన
  పాదాల నలంకరించాయి . )

  ఘనుడా కృష్ణుని దేమి లేదని మహా
  గర్వంబు మిన్ముట్టగా
  ధనువున్ దాలిచి బాణవర్షమును గ్రో
  ధాత్ముండు పౌండ్రుండు వీ
  తనిదానుం డొనరింప దత్క్షణమె యా
  దైత్యారి యా రుక్మిణీ
  శున; కమ్ముల్ గన బువ్వులయ్యెను గదా!
  చోద్యమ్మె ముమ్మాటికిన్ .

  ( వీతనిదానుడు - సహనము లేనివాడు )

  రిప్లయితొలగించండి
 14. మనకంటె పిన్న పురుషుడు
  యినుడుగ వద్దనుచు , సొమ్ము
  లిడ నా రీతిన్
  కొనసా గదంచు మొరిగిన
  శునకమ్ములు పువ్వులయ్యెఁ జోద్యము గాదే

  ఇనుడు = మగడు

  రిప్లయితొలగించండి
 15. కనగం జూతము నల్లగల్వలు నశోకాఖ్యప్రసూనమ్ములున్
  తనివారన్ మహితారవిందములు తద్వన్మల్లికాపుష్పముల్
  వినుతిం జెందగ కీర్తి గాంచ నివియే విశ్వమ్ములోనన్ రతీ
  శున కమ్ముల్ గనఁ బువ్వులయ్యెను గదా చోద్యమ్మె ముమ్మాటికిన్

  కంజర్ల రామాచార్య

  రిప్లయితొలగించండి
 16. తినుటకు బెల్లము వేసిగ
  శునకమ్ములు పువ్వులయ్యెఁ జోద్యము గాదే
  ఘన విశ్వాసము విడి, గై
  కొని లంచము మను శ్వాన కూటములివియే!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   చివరి పాదంలో గణభంగం. సవరించండి.

   తొలగించండి
  2. ధన్యవాదాలు గురువు గారూ! ఇలా సవరించానండీ!

   తినుటకు బెల్లము వేసిగ
   శునకమ్ములు పువ్వులయ్యెఁ జోద్యము గాదే
   ఘన విశ్వాసము విడి, గై
   కొని లంచమును మను శ్వాన కూటములివియే!

   తొలగించండి
 17. ఘనమౌ భద్రగిరీశు దేవళముకై కంచర్ల గోపన్నయే
  ధనమంతన్ దెగ ఖర్చువెట్టె నని, పాద్షా జైలు నందుంచి, దాఁ
  నినుమున్ గాల్చుచు వెట్టు వ్రాతలవియే, యింతింతగా ముద్రలౌ
  శునకమ్ముల్ గనఁ బువ్వులయ్యెను గదా చోద్యమ్మె ముమ్మాటికిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 18. కనకోమల దేహముతో
  దనరుచు శుకవాహనుండు దర్శనమిడగన్
  వనము వసంతముగ రతీ
  శున కమ్ములు బువ్వులయ్యెఁజోద్యముగాదే

  రిప్లయితొలగించండి
 19. సమస్య: శునకమ్ములు పువ్వులయ్యెఁ జోద్యము గాదే

  కందము:
  ఘన గాండీవపు తూపులు
  గొనకొని వేయంగ నరుడు క్రోధముతోడన్
  కనగానె యర్థనారీ
  శునకమ్ములు పువ్వులయ్యెఁ జోద్యము గాదే!

  ---గోలి.

  రిప్లయితొలగించండి
 20. గనుమా!సృష్టిరహస్యమేతెలుసి
  సాకారంబుచేకొండిలా
  అనుమానంబిడిబ్రహ్మ
  దేవునికృపాసంద్రంబునొప్పారగా
  తనువేమారునుపూర్వజన్మ
  సుకృతాధారంబు ఈజన్మలో
  శునకమ్ముల్ గనబువ్వులయ్యెను
  గదాచోద్యమ్మేముమ్మాటికిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 21. ఘనుడా మాంత్రికుడట్టుల
  దన మహిమను జూపె జనులు దాసోహమనన్
  గననెలుకలు పిల్లులయెను
  శునకమ్ములు పువ్వులయ్యెఁ జోద్యము గాదే

  రిప్లయితొలగించండి
 22. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 23. శున కోత్సవ మచ్చోటం
  దనరఁగఁ జిత్రాతి చిత్ర తను కాంతులతో
  ఘనతర దర్శన కేళిన్
  శునకమ్ములు పువ్వులయ్యెఁ జోద్యము గాదే


  ఘనుఁ డా సుందరుఁ డేఁగ మిత్రుని లసత్కల్యాణముం గాంచఁగా
  వనితా రత్నము లొక్కచోఁ గలిసి సంభాషించుచుం జెల్గఁగా
  వనజా తాయత లోచనవ్రజము భాస్వత్తప్త జాంబూన దాం
  శున కమ్ముల్! గనఁ బువ్వు లయ్యెను గదా చోద్యమ్మె ముమ్మాటికిన్

  [జాంబూన దాంశునకు + అమ్ముల్; అమ్ముల్ =అమ్మాయిలు]

  రిప్లయితొలగించండి
 24. ఘన శర సంఘాతం బీ
  శునిపై సంధింప క్రీడి శూరత్వమునన్
  కనుగొని చూడగ సర్వే
  శున కమ్ములు పువ్వులయ్యెఁ జోద్యము గాదే

  రిప్లయితొలగించండి
 25. నా ప్రయత్నము:

  శంకరాచార్యులకు శివుడు ఛండాలుడై దర్శనమిచ్చిన సందర్భంలో...

  తన యజ్ఞానమెరింగి శంకరుడు తత్పాదంబులన్ బట్టి వం
  దనమున్ జేసి నుతింపగా హరుని వేదాతీతునిన్ భక్తితో
  గన ఛండాలుడు మారెనీశునిగ వెన్కన్ నిల్చు వేదంబులా
  శునకమ్ముల్ గనఁ బువ్వులయ్యెను గదా చోద్యమ్మె ముమ్మాటికిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 26. అనుచిత రీతిని బార్ధుడు
  కనలుచుదావేయ నీలకంఠుని పైనన్
  మొనలున్ సూదిగ నయి యీ
  శునకమ్ములు పువ్వులయ్యె చోద్యముగాదే

  రిప్లయితొలగించండి
 27. వినయంబించుక లేక ఫల్గుణుడు నావేశంబుతో శంభుపైన్
  మొనలున్ సూదిగ బాణమొప్పగను నామూలంబులాగన్ గిరీ
  శునకమ్ముల్ గన బువ్వులయ్యెను గదాచోద్యమ్ము ముమ్మాటికిన్
  జనముల్ మెచ్చుచు బలల్కిరీభువిని యోసాంబా!సమీక్షించుమా

  రిప్లయితొలగించండి
 28. గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి వెలుగోడు

  """"""""""""""""""""""""""""""""""

  గురుభ్యో నమః


  కని నేత్రమ్మున , భస్మం
  బునుజేయు ననుచు దెలిసియు - బూవిలుతుడు వే
  య నలరు ములుకుల , పరమే
  శున కమ్ములు పువ్వు లయ్యె జోద్యము గాదే ! !


  { అలరు ములుకులు = పుష్పబాణములు ;

  పరమేశునకు + అమ్ములు పువ్వులయ్యె = ఈశ్వరునకు బాణములు

  పూ లయ్యెను }

  రిప్లయితొలగించండి
 29. గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి వెలుగోడు

  """"""""""""""""""""""""""""""""""

  గురుభ్యో నమః


  కని నేత్రమ్మున , భస్మం
  బునుజేయు ననుచు దెలిసియు - బూవిలుతుడు వే
  య నలరు ములుకుల , పరమే
  శున కమ్ములు పువ్వు లయ్యె జోద్యము గాదే ! !


  { అలరు ములుకులు = పుష్పబాణములు ;

  పరమేశునకు + అమ్ములు పువ్వులయ్యె =
  ఈశ్వరునకు బాణములు పూ లయ్యెను }

  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

  రిప్లయితొలగించండి

 30. కం.
  ధనధన వచ్చెడు పలు వా
  హనముల రయమునకు నిట్టునట్టు పరుగుతో
  కన శకట చక్రములఁ బడు
  శునకమ్ములు పువ్వులయ్యెఁ జోద్యము గాదే.

  భావము: ధనధన అని వచ్చే పలు వాహనాల వేగానికి శునకాలు ఇటూ అటూ పరిగెడుతుండగా చూసినట్లయితే బండ్ల యొక్క చక్రముల కిందపడి చనిపోయే ఆ శునకాలు పువ్వుల్లాగా నలిపివేయు పడుతున్నాయి!

  - భరత్ శర్మ. యు

  రిప్లయితొలగించండి
 31. ఘనమౌ పాశుపతంబుఁ బొందగను సంకల్పించి, ధ్యానమ్ము తా
  మనసున్ నిల్పి కపర్దిపైన కడు సమ్మానమ్ముతో చేయగన్
  కనిపించెన్ పరమేశ్వరుండు గిరిపై గాండీవికిన్ బోయగా
  పెనగన్ వారలు సూకరమ్ముకొరకై వివ్వచ్చుడేయంగ నీ
  శునకమ్ముల్ గనఁ బువ్వులయ్యెను గదా చోద్యమ్మె ముమ్మాటికిన్

  రిప్లయితొలగించండి