27, ఆగస్టు 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3824

28-8-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కారముఁ గని పొందెదరు వికారము మౌనుల్”
(లేదా...)
“కారముఁ గాంచినంతనె వికారముఁ గాంతురు మౌనిపుంగవుల్”

29 కామెంట్‌లు:

 1. కారములు పెక్కులును మమ
  కారము గలవారికిమరి కల్గు మిగులస
  త్కారము, ఛీత్కారయహం
  కారముఁ గని పొందెదరు వికారము మౌనుల్

  రిప్లయితొలగించండి

 2. ధారుణి యందున గాంచగ
  నారాయణుడన్న మాట నాస్తియటంచున్
  పేరుకొనెడి వారి యహం
  కారము గని పొందెదరు వికారము మౌనుల్.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. చేరగదైవముసాధన
  కోరికమిక్కుటమగుచునుఘోషనుఁబెట్టన్
  వారణసేయుచుజనమమ
  కారముఁగనిపోందెదరువికారముమౌనుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 4. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  తీరును గూడిన విధమున
  తారాడక ధర్మపథమె త్యజియించు దురా
  చారులు కనబఱచు యహం
  కారము గని పొందెదరు వికారము మౌనుల్.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. నేర ప్రవృత్తిని గల్గియు
  చోరులు గా మారి సతము చోద్యపు పనులన్
  ధీర ము గా చేయు నహం
  కారము గని పొందుదురు వికారము మౌనుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 6. ఘోరతపమ్ము చేయుచును గోత్రమునందు కరమ్ము నిష్ఠతో
  శౌరి నిరీక్షణమ్ము గొన సాత్వికమౌ యశనమ్ము గ్రోలుచున్
  తారసమై చరించెడి లతాంగి మనోహరమైన నంగ సం
  స్కారముఁ గాంచినంతనె వికారముఁ గాంతురు మౌనిపుంగవుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 7. సారమెరిగి యిహమున మమ
  కారము విడి పరమపదము కాంక్షింతురు స్వీ
  కారమొనర్పరయా స
  త్కారముఁ గని పొందెదరు వికారము మౌనుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 8. పారమునంటగామనిషిభావమునందునలేకయుండగన్
  ఆరనితాపమేయతనియానమునవ్విధినాపుచుండగా
  వారణఁజేయలేకనరివాసనవీడకసంచరించునా
  కారముఁగాంచినంతనెవికారముగాంతురుయోగిపుంగవుల్

  రిప్లయితొలగించండి

 9. ధారుణి యందు నాస్తికులు ధర్మము వీడి చరించుచున్ నిరా
  కారుడెవండు లేడనుచు గాంచగ కొందరు కోరి జీవనా
  ధారము కైసృజించిరని ద్రాపుల మాటల లోని యట్టి హం
  కారము గాంచినంతనె వికారముఁ గాంతురు మౌని పుంగవుల్.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. ఘోరతపోదీక్షాసా
  కారము గాంక్షించియు మరి కార్యాచరణన్
  తీరగు స్త్రీ సౌందర్యా
  కారముఁ గని పొందెదరు వికారము మౌనుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. సారము లేని జీవితము సాంతము
  నీదగ లేనటంచు సం
  సారము వీడి కాననపు సానువు
  లందు దపంబు జేయుచున్
  గోరని కామ వాంఛలను గ్రోధ వి
  హీనులు , మోహనాంగి యా
  కారము గాంచినంతనె వికారము
  గాంతురు మౌని పుంగవుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  తీరగు తత్త్వమెంచని విధిన్ దిరుగాడుచు నీతి వీడుచున్
  పౌరుల నొవ్వజేయుచు నపాయములన్ కలిగించునౌ దురా
  చారుల ద్రోహచింతనయు సౌరును గూర్పని నుద్ధతిన్ యహం
  కారము గాంచి నంతనె వికారము గాంతురు మౌనిపుంగవుల్.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. దొంగ మునులకు బుద్ధి చెప్పే క్రమం లో నా ప్రయత్నము:

  ఉ:

  చేరుమటంచు నాశ్రమము స్త్రీలను గోరుచు మభ్య పెట్టగన్
  క్రూరము నెంచి కాదనగ కోరిన కోర్కులు దీర్చ బల్కగా
  భారము వీడ నా కటుకు వాదన నొప్పక బుద్ధి చెప్పు ధి
  క్కారము గాంచి నంతనె వికారము గాంతురు మౌని పుంగవుల్

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 14. కారణ జన్ములు వారలు
  వేరుగ జూడరు సుఖమును వేదననెపుఁడున్
  చేరుట మదిలోన యహం
  కారముఁ గని పొందెదరు వికారము మౌనుల్.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. కందం
  మీరి తపమ్మును గాధిజుఁ,
  డారితిని పరాశరుండు నతివల పొందన్
  దీరిరె! యహో! మనోజ్ఞా
  కారముఁ గని పొందెదరు వికారము మౌనుల్!

  ఉత్పలమాల
  మీరుచు కౌశికుండుఁ గొనె మేనక వీడి తపస్సమాధినే
  యారితితోఁ బరాశర మహర్షియె సత్యవతిన్ రమించెనే
  కోరికలేని ధ్యానులయి కోమలి చెంతకు రాగ మోహనా
  కారముఁ గాంచినంతనె వికారముఁ గాంతురు మౌనిపుంగవుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 16. జారులు నారీ జఘనా
  కారముగని పొందెదరు వికారము; మౌనుల్
  మారుని వారించిన జడ
  దారిని ధ్యానించి పరమ ధామముగొనరే

  జారిన చేలమున్ గనిన జారులు వారపు కాంత మోహనా
  కారము గాంచినంతనె వికారము గాంతురు; మౌనిపుంగవుల్
  మారుని వైరిరిన్ గొలిచి మర్మమెరుంగుచు నాత్మచింతనన్
  వైరము రాగముల్ విడచి పన్నగభూషణు జేరుకొందురే


  రిప్లయితొలగించండి
 17. "ఘోర తపమ్మొనర్చి యును కోమలి చూపుల దాగియున్న సం
  స్కారము గాంచినంతనె వికారముఁ గాంతురు మౌనిపుంగవుల్,
  ధీరులు గాని" యంచు నిటు తీర్పు నొసంగగ నొక్కరీతి స్వీ
  కారము కాదు, నిగ్రహము గల్గిన మౌనుల మీ రెఱుంగరా!

  గురువర్యులకు నమస్సులు. నిన్నటి నా పూరణను కూడా పరిశీలించి తప్పొప్పుల తెలుప ప్రార్థన.

  చెంగట రేపు మాపులను సేవక బృందము కూడి యుండగా
  ముంగిలి వీడ నట్టి సిరి మోదము గూర్చగ నెల్ల వేళలన్
  రంగని పైని భక్తియును రంజిలగా నిల లోన స్వర్గ ధా
  మం గలవాఁడె భర్త యగు మానుము దుఃఖమికన్ దలోదరీ!
  - మాచవోలు శ్రీధరరావు

  రిప్లయితొలగించండి
 18. గురువర్యులకు నమస్సులు. మొన్నటి నా పూరణను కూడా పరిశీలించి తప్పొప్పుల తెలుప ప్రార్థన.

  విత్తము వృద్ధి చేయుచునె వేగము బెంచగ నెడ్ల తావునన్
  ముత్తెము వోలు యంత్రము ప్రమోదము గొల్ప నమర్చ బండికిన్
  జిత్తరు వొంద వైభవము జేకుర నా శకటమ్మె పాఱెనే
  "నత్త రయంబునన్ దిరిగె నాలుగు గ్రామములొక్క జామునన్"

  -మాచవోలు శ్రీధరరావు

  రిప్లయితొలగించండి
 19. ధీరతచేతురో తపము
  దీక్షతగాభవసాగరంబు నే
  మీర, తదేకవిష్ణుమయ
  మైకలకాలము సోహమంత్రమే
  ధారనజేసితాపసిగ
  దండిగయోగ్యతకైపరీక్షగా
  దారినితప్ప, ఇంద్రుడటు
  తారను ఊర్వసినంప, వారియా
  కారముగాంచినంతనె
  వికారముగాంతురుమౌనిపుంగవుల్
  నేరగయోగ కుండలిని
  నిచ్చననెక్కగజన్మధన్యమౌ
  ....తోకల...

  రిప్లయితొలగించండి
 20. ఆరయగ శంక మొదలిడె ,
  నేరాగద్వేషమైన హృదయము దాకన్
  నేరమనెదరే ! యే యా
  కారముఁ గని పొందెదరు వికారము మౌనుల్ ?

  రిప్లయితొలగించండి
 21. మీరగ తీవ్రపున్ జ్వరము మేలగులే మిరియాలచారు, యీ
  తీరుగ గాక, తిన్న మరి తీపిమిఠాయిలు, లేక ఘాటుదౌ
  కారముఁ గాంచినంతనె, వికారముఁ గాంతురు; మౌని పుంగవుల్,
  తీరని మోక్షకాంక్షగల ధీరులు పావన నిర్వికారులున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 22. క్రూరులు,మత్త చిత్తులును కోప మహోగ్ర విదగ్ధ మానసుల్
  ప్రేరిత విష్ణు దూషణ నిపీడిత కాములు రాక్షసాధముల్
  దారుణ ఘోర కృత్యముల దంభముతో చరియించు భీకరా
  కారముఁగాంచినంతనె వికారముఁగాంతురు మౌని పుంగవుల్.

  రిప్లయితొలగించండి
 23. పౌరు లెదు రేఁగ కుండ న
  గౌరవమున నాచరింపకయు నెట్టి నమ
  స్కారమ్ములు నిలువన్ ధి
  క్కారముఁ గని పొందెదరు వికారము మౌనుల్


  కారు విరోధు లూన మమ కారము సైపఁగఁ జాలరే తిర
  స్కారము లిత్తు రెల్లరును శాపము లత్తరి వీడ లే రహం
  కారము నిర్జి తేంద్రియులుఁ గౌశిక ముఖ్యులు నప్సరో జ నా
  కారముఁ గాంచి నంతనె వికారముఁ గాంతురు మౌనిపుంగవుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 24. కారము లందుగననహం
  కారము బెనుకీడుజేయు కవివర, వినుడీ
  పారంగతులయి దురహం
  కారముగని పొందెదరు వికారము మౌనుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 25. చూరగొనంగ మానసము చోద్యము నాకపుభామరంభయా
  కారము గాంచినంతనె వికారము గాంతురు మౌనిపుంగవుల్
  పారము నొందియున్ మునులు భ్రష్టులు నౌటకు కామవాంఛయే
  కారణమౌట జూడ,విను గామముజేయును తొత్తువానిగా

  రిప్లయితొలగించండి
 26. తీరున నడువక నిరతము
  కోరిక లందున కుములుచు గొప్పల కొరకై
  పోరెడి మనుజాళి నహం
  కారముఁ గని పొందెదరు వికారము మౌనుల్!


  కూరిమి గోరకన్ సతము
  కోపపు కూపమునందు దూగుచున్
  చేరగనీక నెవ్వరిని
  చిత్ర విచిత్ర పథానువర్తియై
  పోరుచు సాటి మానవుల
  పోడిమి గానని బాటయం దహం
  కారముఁ గాంచినంతనె వి
  కారముఁ గాంతురు మౌనిపుంగవుల్!

  రిప్లయితొలగించండి