20, ఆగస్టు 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3818

21-8-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"పుళ్ళకు కారమ్మె మేలు పూతగ నద్దన్"
(లేదా...)
"పుళ్ళకు నుప్పు కారములఁ బూతగ నద్దిన మేలు గల్గెడిన్"

35 కామెంట్‌లు:

 1. నోళ్ళను నాల్క మేలుకొన నువ్వుల పిండియు కొత్తిమీర వే
  పుళ్ళకు నుప్పు కారములఁ బూతగ నద్దిన మేలు గల్గెడిన్
  వ్రేళ్ళకు నంటుకొన్నదిక వేగిన నూనెల పిండి నాకినన్
  కాళ్ళకు స్వర్గమందినటు కమ్మని భావన లోన గల్గెనే౹౹

  రిప్లయితొలగించండి
 2. కుళ్ళిన వ్యవస్థ మార్చగ
  త్రెళ్ళుచు నాయకులు దాము ధీయుతు లగుచున్
  చెళ్ళున వాతల బెట్టుచు
  పుళ్ళకు కార మ్మె మేలు బూతగ నద్ద న్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. సమస్య :

  పుళ్లకు నుప్పుకారముల
  బూతగ నద్దిన మేలు గల్గెడిన్

  ( మానవసమాజంలోని కొన్నిరకాల పుళ్లకు
  ఉప్పుకారాలే తగిన మందులు )

  ఉత్పలమాల
  -------------

  కుళ్లది యెంతగా బెరిగె
  క్రూరముగా మన గుండెలందునన్ !
  చెళ్లున చెంపదెబ్బలను
  సిగ్గును గల్గగ వేయగావలెన్ ;
  త్రెళ్లు నహంకృతుల్ , పగలు ,
  ద్వేషము , క్రోధము , స్వార్థమోహమన్
  పుళ్లకు నుప్పుకారముల
  బూతగ నద్దిన మేలు గల్గెడిన్ .

  రిప్లయితొలగించండి
 4. కళ్ళకుగంతలుగట్టుచు
  కళ్ళెమువేయుచుపగతురుగాసినిబెట్టన్
  పెల్లుబుకుకసినితిట్టుము
  పుళ్ళకుకారమ్మెమేలుపూతకునద్దన్

  రిప్లయితొలగించండి
 5. మయసభలో అవమానింపబడిన దుర్యోధనుని తో శకునిమామ:

  కందం
  త్రుళ్ళిపడెడు ధర్మజునకు
  కళ్ళెమనఁగ జూదమాడ కబురంపుమయా!
  మళ్ళింతు వారి, నహమను
  పుళ్ళకు కారమ్మె మేలు పూతగ నద్దన్!

  ఉత్పలమాల
  త్రుళ్ళి పడంగ పాండవులు రోదనలేల సుయోధనా! వెసన్
  గళ్ళెము వైతు జూదమన కళ్ళను గానని ధర్మనందనున్
  గొళ్ళగ నోడగన్ గెలిచి కుందగజేతును బిల్వుమయ్య యా
  పుళ్ళకు నుప్పు కారములఁ బూతగ నద్దిన మేలు గల్గెడిన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 6. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  కళ్ళకు నిండుగ కందను
  బిళ్ళలుగా దరిగి పిదప వితముగ వాటిన్
  పెళ్ళుగ నుడికించిన వే
  పుళ్ళకుకారమ్మెమేలుపూతకునద్దన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. కుళ్ళినభావజాలమునకూడెననర్ధముజాతికంతకున్
  కళ్ళెమువేయవేమనయుకావ్యమువ్రాసెనువిప్లవమ్ముకై
  పెల్లుగఘోషబెట్టుచునుపెద్దలమోసముదూలనాడెనే
  పుళ్లకునుప్పుకారములఁబూతగనద్దినమేలుగల్గెడిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 8. కళ్ళకు నింపుగ దోచుచు
  మళ్ళీమళ్ళీ తినగను మనసును లాగన్
  పళ్ళెముననిడిన నా వే
  పుళ్ళకు కారమ్మె మేలు పూతగనద్దన్

  పెళ్ళమ! నేర్చుకొమ్ము మనపెద్దలు పెట్టిన వంటశాలలో
  కళ్ళకు ప్రీతిగూర్చగను కందను బెండను గోబిపువ్వులన్
  పళ్ళెమునందు నింపునెడ బాగుగ వండిన జాల
  దిప్డు, వే
  పుళ్ళకు నుప్ఫుకారముల బూతగనద్దిన మేలుకల్గెడిన్ !

  రిప్లయితొలగించండి
 9. కళ్ళెము వేయని నోటికి
  మళ్ళిన వయసైనగాని మరిమరి రుచిగా
  తిళ్ళకు, రుచికరమగు వే
  పుళ్ళకు కారమ్మె మేలు పూతగ నద్దన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. ఇళ్లను వంటలలో వే
  పుళ్ళకు కారమ్మె మేలు పూతగ నద్దన్
  పళ్ళను తినవలెనాపై
  మళ్లింపగ గొంతులోని మంటను విధిగా

  రిప్లయితొలగించండి
 11. ఉ:

  భళ్ళున తెల్లవారెనట పళ్ళను దోముచు పాకులాడగన్
  పళ్ళెము నుల్లి ; పిండి గొని పాకము బెట్ట పకోడి జేయనై
  యొళ్లును దాచి విస్మృతిని యుప్పును కారము వేయకున్న, వే
  పుళ్ళకు నుప్పు కారముల బూతగ నద్దిన మేలు గల్గెడిన్

  పిండి=సెనగ పిండి
  ఒళ్ళుదాచు=పనిలో అశ్రద్ధ చావు

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. కళ్ళను నెత్తిననిడుకొని
  త్రుళ్ళుచు తిరిగెడు తులువల రుగ్మత నణచన్
  కాళ్ళకు వాతలనిడి యా
  పుళ్ళకు కారమ్మె మేలు పూతగ నద్దన్

  రిప్లయితొలగించండి

 13. ఊళ్ళల్లో గల సంతకు
  వెళ్ళి యరటికాయల గొని వేయించితి, నా
  పళ్ళెరమున యుంచితి, వే
  పుళ్ళకు కారమ్మె మేలు పూతగ నద్దన్  ఊళ్ళను తిర్గి వచ్చితిని యూరక యిత్తురు రైతు లంచు నే
  వెళ్ళితి, సంతలో నచట బీరలు బెండలె యుండె నిప్పుడే
  వెళ్ళుము పట్టణమ్మునకు వెంటనె తెచ్చిన బాగు దొండ వే
  పుళ్ళకు నుప్పుకారములఁ బూతగ నద్దిన మేలు గల్గెడిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. త్రుళ్ళుచు పెండ్లికు మారుని
  కాళ్ళు గడుగ జూడవచ్చు గాదిలి జనులున్
  వెళ్ళు మునుపె జేసెడి వే
  పుళ్ళకు కారమ్మె మేలు పూతగ నద్దన్

  రిప్లయితొలగించండి
 15. కళ్ళకు కాటుక నద్దిన
  కాళ్ళకు చెప్పులు తొడిగిన కలుగున్ మేలే
  నోళ్ళకు రుచికరమౌ వే
  పుళ్ళకు కారమ్మె మేలు పూతగ నద్దన్

  రిప్లయితొలగించండి
 16. వెళ్ళగ పల్లెకు పూసిరి
  పుళ్ళకు కారమ్మె, మేలు పూతగ నద్దన్
  నీళ్ళను కలిపిన పసుపని,
  కళ్ళను తెరిపింపజూడ కనరే నిజమున్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కుళ్ళును మనసున ముల్లులు
   కళ్ళకు కనబడని కిన్క కలవారి జతన్
   వెళ్ళకు, వారిట్లందురు
   పుళ్ళకు కారమ్మె మేలు పూతగ నద్దన్

   తొలగించండి
 17. నీళ్లన నుడికిన కూరకు
  నల్లము మిరపలు సరిపడు నాస్వాదించన్
  పళ్లకు కరకరమను వే
  పుళ్ళకు కారమ్మె మేలు పూతగ నద్దన్

  రిప్లయితొలగించండి
 18. ఊళ్ళలొ దేవళంబులును నొప్పును గొప్పగ ధర్మమూనగన్
  గుళ్ళకు గోపురంబులును గొప్పగ శోభను గూర్చు నెప్పుడున్
  మళ్ళకు చాలు నీరు, మరి మానవ జిహ్వకు దూలతీర, వే
  పుళ్ళకు నుప్పు కారములఁ బూతగ నద్దిన మేలు గల్గెడిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 19. కళ్ళను నెత్తిపై నిలిపి కన్నును మిన్నును కానరాక తా
  త్రుళ్ళుచు నెల్లవారలకు దుఃఖము గూర్చెడు దుష్ట బుద్ధికిన్
  కుళ్ళుతనంపు పోకడల కుత్సిత బుద్ధుల దుర్మదాంధుకున్
  కాళ్ళకు కొర్విచేతగొని కాల్చి యనంతర మా తుటారికిన్
  పుళ్ళకు నుప్పు కారములఁ బూతగ నద్దిన మేలు గల్గెడిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 20. నాలుకపైపుండ్లు తేలిక గాపోవు
  జామాకులు తిన నిజమ్ము‌ సుమ్మి,

  వేపాకులను నూరి పెద్ద చెంచా తేనె
  కలిపి యా ముద్దను కట్టు వోలె

  పెద్ద వ్రణములపై బిగుతుగా బంధించ
  మాని పోవును పుండ్లు హాని నిడక,

  కడుపులో పుండ్లకు విడువక నిమ్మర
  సమ్మును త్రాగిన నెమ్మ దించు,


  సెగ గడ్డలున్నంత వగచక
  మందార
  పాకుల పై నూనె పరచి వేడి

  చేసి‌‌ వాటిని‌ పెట్ట చితికి పోవును
  గాదె నొకదినమున్,కత్తి వలన

  కలిగెడి పుళ్లకు కారమ్మె
  మేలు పూ
  తగనద్ద నెప్పుడున్ తగ్గి పోవు,

  కాఫి పొడుము నద్దంగ గాయ మెపుడు

  మాని పోవును రయముగ, హాని లేదు

  నీ కనుచు పల్కె తాతమ్మ నెమ్మి తోడ

  కొడుకు బిడ్డను కాంచుచు గొడవ పడక

  రిప్లయితొలగించండి
 21. గుళ్ళకుపోయి కార్తికముఁ గూర్మినిఁ బూజలచేయ మేలగున్
  వెళ్ళుము కూరగాయలను వేగమె తెమ్ము ప్రసాదమియ్య న
  క్కుళ్ళను తెచ్చి లేపమును గొప్పగ జేసితిఁ జేయునట్టి వే
  పుళ్ళకు నుప్పు కారములఁ బూతగ నద్దిన మేలు గల్గెడిన్
  అక్కుళ్ళు: బియ్యం

  రిప్లయితొలగించండి

 22. వెళ్ళక తప్పదింక మన పెద్దకుమార్తెయె చెప్పె గాదె వే
  విళ్ళని, దానికిష్టమగు వేపుడు సేసెద సంతనుండి చి
  క్కుళ్ళను తెమ్మటంచు సతి కోరుచు పెన్మిటి తోడ జెప్పె వే
  పుళ్ళకు నుప్పుకారములఁ బూతగ నద్దిన మేలు గల్గెడిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 23. కాళ్ళకు చెప్పులె యందము
  కళ్ళకునిక యందమౌను కాటుక యెపుడున్
  నోళ్ళకు రుచినిచ్చెడు వే
  పుళ్ళకు కారమ్మె మేలు పూతగ నద్దన్

  రిప్లయితొలగించండి
 24. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 25. గుళ్ళకు గోపురంబులవి కూర్మిని భక్తిని నిచ్చునట్లుగా
  వ్రేళ్ళకు నుంగరంబులను బ్రీతిగ దొడ్గిన నందమౌవలెన్
  కాళ్ళకు చెప్పులున్ మఱియు కళ్ళకు కాటుకవోలె,బెండవే
  పుళ్ళకునుప్పుకారములబూతగ నద్దిన మేలుగల్గెడిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 26. పుళ్ళడు,చెప్పవింటిని, త
  పోవనమందుమునీంద్రుముందటే
  కళ్ళకుకన్కలాయెమరి
  కాళ్ళకుచేతులగజ్జిలేచెనో
  వేళ్ళకువేలుడబ్బుపలు
  వైద్యులకెల్లనులాభసాటియౌ
  తేళ్ళనిటూబులెల్లపలు
  తెచ్చితినిష్పలమైయ్యె,వేడగా
  చళ్ళనినీళ్ళతానము, స
  జావుగరుద్దుముబంకమట్టితో
  పుళ్ళకు నుప్పుకారముల
  బూతగ నద్దిన మేలు గల్గెడిన్
  ....తోకల....

  రిప్లయితొలగించండి
 27. పొళ్లుగఁ జేసికొనఁ దినఁగ
  నోళ్లూరును సున్నితముగ నూరినచో నం
  గళ్లను గొని సన్నగ, వేఁ
  పుళ్ల కు కారమ్మె మేలు, పూఁతగ నద్దన్


  నోళ్లను గాఱు చొంగయె యనూహ్య రుచుల్ పరగంగఁ జేర వా
  కిళ్లను వాసనల్ దనర గీర్పతి కైనను వజ్రి కైన నం
  గళ్లను విక్రయింపఁ దగుఁ గమ్మని మాషపుఁ గంది పప్పు దం
  పుళ్ల కు నుప్పు కారములఁ బూతగ నద్దిన మేలు గల్గెడిన్

  [(నిర్బిందువు) పూతగ = పూచునట్లు]


  బళ్లను నేర్ప నట్టివి యబద్ధము లైనవి చెప్పు కొన్నిటిన్
  నుళ్ల ననంగఁ బల్కెను ఘనుండు నొకం డపు డివ్విధమ్మునన్
  గోళ్లను గీఱ నేర్పడఁగ ఘోరపు రీతిని దేహ మందు నా
  పుళ్ల కు నుప్పు కారములఁ బూఁతగ నద్దిన మేలు గల్గెడిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 28. మళ్ళిన యంతటన్ వయసు మందుల తోడుగ నోగిరమ్మునన్
  కళ్లెము లెన్నియో యనుచు కష్టము దాటగ నప్పుడప్పుడున్
  గొళ్ళెము బెట్టి పద్ధతికి కూర్మి భుజించగ నెంచి కూర వే
  పుళ్ళకు నుప్పు కారముల బూతగ నద్దిన మేలు గల్గెడిన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 29. కాళ్ళకు చెప్పులు మేలట
  రోళ్ళను దంచగ వలెనట రోకళ్ళు భళా,
  మళ్ళీ మళ్ళీ తిన వే
  పుళ్ళకు కారమ్మె మేలు పూతగనద్దన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 30. వాళ్ళకు వీళ్ళకు దూళ్ళకు
  కోళ్ళకు లేళ్ళకు నెమళ్ళు గూళ్ళకు దిక్కౌ
  గుళ్ళో పెరుమాళ్ళే; వే
  పుళ్ళకు కారమ్మె మేలు పూతగ నద్దన్

  రిప్లయితొలగించండి
 31. కాళ్ళకు పాదరక్షలును కళ్ళకు రంగుల జోళ్ళు మేలగున్
  మేళ్ళను చేయు మంత్రులును మెండుగ గావలె మంచిరోజులున్
  పళ్ళకు విందుజేయుటకు భక్ష్యము భోజ్యము తోడు గాను వే
  పుళ్ళకునుప్పుకారములబూతగ నద్దిన మేలుగల్గెడిన్.

  రిప్లయితొలగించండి