16, సెప్టెంబర్ 2021, గురువారం

సమస్య - 3844

17-9-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శంకలు లేనట్టివాఁడు సరసుండగునే?”
(లేదా...)
“శంకలు లేనివాఁడు సరసంబు నెఱుంగునె మోదమందునే?”
(విట్టుబాబుకు ధన్యవాదాలతో...)

45 కామెంట్‌లు:

 1. వంకలుతనకేయున్నను
  శంకరుడంతటతలపడిశాంకరియెదుటన్
  బింకముతోడనుపలికెను
  శంకలులేనట్టివాఁడుసరసుండగునే

  రిప్లయితొలగించండి
 2. కందం
  పంకజ లోచన సరసన
  బింకమునఁ బ్రవర! బిగియక బిగికౌగిలిలోన్
  బొంకమ్ముల శోధింపగ
  శంకలు లేనట్టివాఁడు సరసుండగునే?

  ఉత్పలమాల
  పంకజ లోచనన్ మరుల వాటున జిక్కుచుఁ జెంతఁ జేరగన్
  బింకము తోడుగన్ బ్రవర! వీడఁగ జూడక కౌగిలింతలన్
  బొంకములందునెందుఁ గన ముచ్చట దీర్పగ నున్నవేమిటన్
  శంకలు లేనివాఁడు సరసంబు నెఱుంగునె? మోదమందునే?

  రిప్లయితొలగించండి
 3. సమస్య :

  శంకలు లేనివాడు సర
  సంబు నెరుంగునె మోదమందునే

  ( భార్య చేతిలోని పాకకళకు చెందిన శక్తిని గురించి
  లేశమైనా సందేహించనివాడు విరసుడేగా ! )

  అంకిలి లేని మానసము
  నంతయు నాథుని పైన నుంచుచున్
  వంకలు లేని రీతిగను
  వంటలు జేసెడి ధర్మపత్నిపై
  " పొంకము మీర నింత చవి
  పొంగుల నెట్లమరించె " నంచు నే
  శంకలు లేనివాడు సర
  సంబు నెరుంగునె ? మోదమందునే ?

  ( అంకిలి - కలత ; పొంకము - పొందిక ;
  చవిపొంగులు - అమితమైన రుచులు )

  రిప్లయితొలగించండి

 4. పంకజ ముఖి బుద్ధి తెలియ
  దింకను మరియా పిలిచిన యింతిని గూడన్
  బింకము చూపుటె మేలను
  శంకలు లేనట్టివాడు సరసుండగునే.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. లంకనుశోకమందుచునురామునిభావనయందునిల్పుచున్
  పంకజనేత్రియంతటనుపావనియయ్యునునగ్నిదూకెనే
  వంకనుఁబెట్టెభూపతియువాసినిగోరుచుపత్నినేతుదిన్
  శంకలులేనివాడుసరసంహునెఱుంగునెమోదమందునే

  రిప్లయితొలగించండి
 6. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  పొంకమగు బ్రదుకు నొందును
  శంకలు లేనట్టి వాడు; సరసుండగు నే
  వంకలు లేని నెనరుతో
  అంకించుచు సతి నలరుచు నడరెడి వాడున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. బొంకక నిరతము, జడతను,
  జంకును, కలవారు గెలవ జాలరు ముదితన్
  వంకలు బెట్టక,గొడవలు,
  శంకలు, లేనట్టివాఁడు సరసుండగునే!

  రిప్లయితొలగించండి
 8. ఉ:

  వంకలు బెట్టుచున్ దగిన వాదనజేయుచు నర్మగర్భమున్
  డొంకలు దిర్గు మాటలును లోకువ గాకయె లొంగ బల్కగన్
  జింకను బోలు చందమున చెంగున దూకదె ! యింతి కౌగిటన్
  శంకలు లేని వాడు సరసంబు నెఱుంగునె మోదమందునే ?

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. బింకము జూపక ప్రేమను
  శంకలు లేనట్టివాడు సరసుండగు, నే
  పంకమునం బడడు, సదా
  సంకట దూరుండయి సుఖ సంసారుడగున్

  వంకల బెట్టుటందు బహువైదుషి గల్గిన ధర్మపత్ని నే
  డంకను జేరె మోమునను హాసము జిల్కుచు కారణంబెదో
  సంకట మేమిదెచ్చునొకొ? సారసలోచన కాంక్షలేమొయన్
  శంకలు లేనివాడు సరసంబు నెరుంగునె? మోదమందునే?

  రిప్లయితొలగించండి
 10. పొంకము గలిగిన వాడగు
  శంకలు లేనట్టి వాడు :సరసుండగునే
  పంకజ లోచని ని గనుచు
  నంకితముగ తృప్తి పరచు నాఢ్య త కరవై

  రిప్లయితొలగించండి

 11. పంకజ నేత్రి పిల్చెనని వైళము జేర నపాయముండదే
  వంకరబుద్ధితో పిలుచు బంధుర యో మరి ప్రేమ మీరగా
  నంకము జేరరమ్మనుచు నామెయె కోరెనొ యంచు కొంత యా
  శంకలు లేనివాడు సరసంబు నెఱుంగునె, మోదమందునే.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  పొంకముగూడు జీవితము పొందుగ నొందును డెందమందునన్
  శంకలులేని వాడు; సరసంబు నెఱుంగునె మోదమొందునే?
  వంకలు జూపుచు సతము పద్ధతిలేని ప్రవర్తనమ్ముతో
  బొంకుచు భార్యతో పెనగు మూర్ఖుడునౌ పతి వాస్తవమ్ముగా!

  రిప్లయితొలగించండి
 13. వంకలు పెట్టక వనితల
  వంకయినను చూడకుండ ప్రవరునివోలెన్
  బింకము చూపుచు మదిలో
  శంకలు లేనట్టివాఁడు సరసుండగునే?

  రిప్లయితొలగించండి
 14. పంకజముబోలు తన సతి
  పొంకముగని పొరుగు వాడు మోహమునొందన్
  పెంకెతనపు చూపుల పయి
  శంకలు లేనట్టివాఁడు సరసుండగునే ?

  రిప్లయితొలగించండి
 15. 'జంకక నిజముందెలుపుమ
  శంకలు లేనట్టివాడు సరసుండగునే?'
  'బొంకక తెలిపద నిపుడే
  శంకలు లేనట్టివాడు శంకరుడొకడే'

  రిప్లయితొలగించండి
 16. సమస్య
  *శంకలు లేనివాఁడు సరసంబు నెఱుంగునె మోదమందునే?*

  బింకము లేక బెండిలికి పెంపక మన్నది చూడగావలెన్,
  లంకె యనంతరంబున సరాగము తోడుత ముందుకేగుఁ నా
  శంకలు లేనివాఁడు; సరసంబు నెఱుంగునె మోదమందునే?
  చంకలు గుద్దుకొంచు, తుది సర్దుకు బోవని జంట లీయిలన్?

  రిప్లయితొలగించండి
 17. అంకముజేరితల్లిఒడి
  నాడుతుగడ్పెడిరోజులెంతయో
  వంకరలేనిజీవితము
  కాంక్షలుదీర్చెడితల్లిదండ్రితో
  శంకలులేనివాడు, సర
  సంబునెరుంగునె మోదమందునే
  బింకముకల్గియుండితమ
  భేదములెంచి చరించువానికిన్
  ...తోకల...

  రిప్లయితొలగించండి
 18. గిరీశం మధురవాణితో

  పొంకముమీరు నంగముల ముద్దగు బల్కుల పంకజాక్షిరో
  జంకును గొంకులేని బహుజాణవు తేకువ పాన్పుక్రింద నే
  వంకను దాచితో విటుల వార్తల సేకరణాభిలాషతో
  శంకలు లేనివాడు సరసంబు నెరుంగునె? మోదమందునే?

  రిప్లయితొలగించండి
 19. వంకలు వెదకిన దొరకును
  పంకజముఖి చేతలోన బరిశీలించన్
  శంకలు గలుగక యుండిన
  శంకలు లేనట్టివాడు సరసుండగునే?

  రిప్లయితొలగించండి
 20. వంకలు జూడగా దొరకు వందలువేలుగ నిజ్జగంబునన్
  శంకను నొందుచున్ మనక సర్దుకు బోయిన హాయిగల్గుగా
  శంకల బాటలోనడువ శక్తివిహీనులె యౌదురెప్పుడున్
  శంకలు లేనివాడు సరసంబునెఱుంగునె మోదమందునే

  రిప్లయితొలగించండి
 21. క్రుంకును జిత్తము లోపల
  జంకక యేమి పలికినను జంచల నయనల్
  వంకలు పెట్టు సతము ని
  శ్శంకలు లేనట్టివాఁడు సరసుండగునే?


  చంకను వెల్గు బాలకుఁడు చక్కఁగ సుందరి బుగ్గ గిల్లినం
  బెంకులు దద్దరిల్లఁగను బెద్దగ నేడ్వక యుండ నేర్చునే
  కంకకు కొంచె మైన రసికత్వము డెందము నందు, వీడుమా
  శంకలు, లేనివాఁడు సరసంబు నెఱుంగునె మోద మందునే?

  రిప్లయితొలగించండి
 22. అంకిలి పెట్టదెప్పుడు నయమ్యున పల్కుల నాడుచుండు తా
  నంకముపైని జేరి కడు హ్లాదమొసంగును రాత్రి వేళలన్
  సంకటముల్ ఘటిల్లినను జంకక ధైర్యమునిచ్చు నట్టి భార్య కై
  శంకలు లేనివాడు సరసమ్ము నెఱుంగునె మోదమందునే
  అసనారె

  రిప్లయితొలగించండి
 23. శంకరునంత వాని సరసాంగివశంబొనరించెనెట్టులో
  పంకజనాభునైన సుమబాణములాని మదిన్ మరల్చునే
  పొంకపు జవ్వనాంగి కనుబొమ్మలనంగుని విల్లనంగనా
  శంకలు లేనివాఁడు సరసంబు నెఱుంగునె మోదమందునే

  రిప్లయితొలగించండి
 24. పొంకపు పతియై చెలఁగు కు
  శంకలు లేనట్టివాఁడు; సరసుండగునే
  వంకలు వెదకుచు నిరతము
  శంకించెడి వాడు పరమ ఛండాలుడె పో

  రిప్లయితొలగించండి
 25. వంకలు పెట్టక రావే
  శంకలు లేనట్టి వాడు సరసుండగు నే
  జంకక తెలిపెదనీకిటు
  నంకము చేరంగ రావె యతివా యిపుడే

  రిప్లయితొలగించండి