24, సెప్టెంబర్ 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3852

25-9-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కవికి గౌరవ మిడుట మూర్ఖత్వ మగును”
(లేదా...)
“కవికిన్ గౌరవ మిచ్చుటన్నఁ గన మూర్ఖత్వమ్మె ముమ్మాటికిన్”

53 కామెంట్‌లు:


 1. జాతి మేలును గోరుచు చక్కనైన
  కావ్యములను వ్రాయడతడు కాసు గోరి
  బూతు సాహిత్య మందించు పుల్కసుడు కు
  కవికి గౌరవమిడుట మూర్ఖత్వమగును.

  రిప్లయితొలగించండి
 2. అల్పమర్ధంబుగనగనుయాగిమెండు
  మేఘమాడంబరముగనుమేలమాడు
  కవిగరాజల్లతపనయకానబడుకు
  కవికిగౌరవమిడుటమూర్ఖత్వమగును

  రిప్లయితొలగించండి
 3. తేటగీతి
  సౌమ్యతన్ వీడి కీర్తికై చౌర్యమెంచి
  పరుల పద్యాల తనపేరు వ్రాసుకొనుచు
  మాద్యమమ్ముల ప్రకటించి మైమఱచు కు
  కవికి గౌరవ మిడుట మూర్ఖత్వ మగును

  మత్తేభవిక్రీడితము
  చవులూరించెడు మాటలన్ బొదవి ప్రాశస్త్యమ్మునందంగఁ ద
  త్కవనానందము దానుబొందు కుతి సత్కారమ్ములాశించి వే
  రెవరో శ్రేష్టుని పద్యముల్ తనవిగా హేయానఁ జొప్పించు దు
  ష్కవికిన్ గౌరవ మిచ్చుటన్నఁ గన మూర్ఖత్వమ్మె ముమ్మాటికిన్!

  రిప్లయితొలగించండి

 4. భువిలో సంపద పెంచలేని కవనమ్ముల్ వ్యర్థమే యంచు తా
  నవనీశుండ్ర నుతించుచున్ గృతులనే యవ్వారిగా వ్రాయుచున్
  సువిదిత్రమ్మును పొందునట్టికవులే క్షుద్రుండ్రురా యట్టి కా
  కవికిన్ గౌరవమిచ్చుటన్నఁ గన మూర్ఖత్వమ్మె ముమ్మాటికిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. కఱుకు దనమగు చిత్తాన కవిత లల్లి
  బాధ పెట్టగ జూచెడు పాలసుండు
  దూషణ o బున నిరసించు దుష్టు డైన
  కవికి గౌరవ మిడుట మూర్ఖత్వ మగును

  రిప్లయితొలగించండి
 6. సమస్య :

  కవికిన్ గౌరవ మిచ్చుటన్న గన మూ
  ర్ఖత్వమ్మె ముమ్మాటికిన్

  ( సామర్థ్యం లేకపోయినా మిడిసిపడే కాకవికి గౌరవమీయటం మూర్ఖత్వమే )

  మత్తేభవిక్రీడితము
  ...........................

  చవులన్ గొల్పెడి భావసంపదలనే
  చాటంగలేడెన్నడున్ ;
  జవ మేపారగ శబ్దసంపుటులచే
  చైతన్యమున్ నింపడే ;
  లవమైనన్ హృదయమ్ము నార్ద్రపరుపన్
  లావేమి లేనట్టి కా
  కవికిన్ గౌరవ మిచ్చుటన్న , గన మూ
  ర్ఖత్వమ్మె ముమ్మాటికిన్ .

  ( లావు - సామర్థ్యం ; కాకవి - చెడ్డ కవి )

  రిప్లయితొలగించండి
 7. వినుము పాలను నీటిని వేరుజేయు
  శక్తిగల్గిన రాయంచ సరసనెంచ
  నీచజాతికి జెందిన నీటిపులుగు
  కవికి గౌరవమిడుట మూర్ఖత్వమగును

  కవి = నీటికాకి

  రిప్లయితొలగించండి
 8. గొప్పచెప్పు కొనుచెపుడు కూళుడగుచు
  పరుల రచనల నెల్లయు పరిహసించి
  పసయు లేనట్టి పద్యముల్ వ్రాయు హీన
  కవికి గౌరవ మిడుట మూర్ఖత్వ మగును

  రిప్లయితొలగించండి
 9. వివరంబెంచకరీతులన్గనకఁదాబేర్వంగనంగంబులన్
  కవితాకన్యకభావముల్వదలిసౌఖ్యావేశమందన్గుదిన్
  సుకవుల్మెచ్చనివంపుసోంపులనుదాజూపంగభ్రమన్నుండునా
  కవికిన్గౌరవమిచ్చుటన్నఁగనమూర్ఖత్వమ్మెముమ్మాటికిన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   మూడవ పాదంలో గణభంగం. సవరించండి.

   తొలగించండి
 10. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  పండిత కవివరేణ్యుల ప్రతిభ నెపుడు
  కల్మషమతియై సతము వక్ర వచనములు
  పలుకుచుండి తిరుగులాడు వటరుడగు కు
  కవికి గౌరవ మిడుట మూర్ఖత్వమగును.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. యతియు బ్రాసయు బాగుగ నమరి యుండి
  భావ మెంత చ క్కటి దైన , పద్ధతి విడి
  ఖలమగు పదములను వాడి కవితలల్లు
  కవికి గౌరవ మిడుట మూర్ఖత్వ మగును

  రిప్లయితొలగించండి
 12. కవిగా వ్రాయగ వచ్చు పుస్తకములన్ గణ్యమ్ములై నిల్చునే?
  కవిగా గ్రామము పట్టణంబులను సాంగత్యమ్ములన్ జేయకన్
  స్తవనీయమ్ముగ పాలనల్ నడువ మంత్రాంగమ్మునవ్యర్థుడౌ
  కవికిన్ గౌరవ మిచ్చుటన్నఁ గన మూర్ఖత్వమ్మె ముమ్మాటికిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'మంత్రాంగమ్మునన్ వ్యర్థుడౌ' అనండి.

   తొలగించండి
 13. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  పవిదిన్ లేని పదమ్ము లల్లుచు సదా వక్రోక్తులన్ జెప్పునౌ
  కవనమ్మంత సమాజమందు నతిగా క్రమ్మించి తారాడుచున్
  భువి తానుత్తమ పండితుండునని సమ్మోదమ్ముతో తూగు నా
  కవికిన్ గౌరవమిచ్చుటన్నఁ గన మూర్ఖత్వమ్మె ముమ్మాటికిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. రిప్లయిలు
  1. మ:

   ఎవడే మైనను గౌరవమ్మొసగుటన్నేతెంచు నౌన్నత్యమున్
   కవితల్ వ్రాసిన నేమిటౌ ప్రజల యాకాంక్షల్ విచారింపకే
   చెవిలో పువ్వును బెట్టు యత్నమగుచో ఛేదించి మారాడరే
   కవికిన్ గౌరవ మిచ్చుటన్న గన మూర్ఖత్వమ్మె ముమ్మాటికిన్

   వై. చంద్రశేఖర్

   తొలగించండి
 15. మత్తేభము:
  పవి తేజమ్ము ను రంగరించి పదునౌ పద్యమ్ము సంధించుచో
  కవనమ్మే సమతా పథోన్నతికి శంఖారావమై మ్రోగుచో
  కవికిన్ పట్టము గట్టవచ్చు! చవి లేకన్ హీన పాషండుడౌ
  “కవికిన్ గౌరవ మిచ్చుటన్నఁ గన మూర్ఖత్వమ్మె ముమ్మాటికిన్!
  --కటకం వేంకటరామశర్మ.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. విశ్వమంతయు దిరుగాడు అశ్వరూఢు
  డైన అశ్వదళములోని అశ్వసాది
  కైన కళ్ళెము ముఖ్యము గాని నట్టి
  కవికి గౌరవ మిడుట మూర్ఖత్వ మగును

  (కవి = కళ్ళెము)

  రిప్లయితొలగించండి
 17. పద్య కవితలు జదివెడు పాఠకులను
  వెదక మదిలోన కొదవగ మెదల గలరు
  కవిని విను నేడు కవియెపో!కవియు నెట్లు?
  కవికి గౌరవ మిడుట మూర్ఖత్వ మగును.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. ఉత్పల మాలన్న యుక్కిరి బిక్కిరై
  సభనుంచి మెల్లిగా జారు కొనును

  చంపక మాలన్న కంపరము‌ కలిగి
  చెమటలు పట్టును శీఘ్రగతిని

  కందము తెలియక కార్చును‌ కన్నీరు
  సీసము వ్రాయంగ చేత
  కాదు

  ఆటవెలదియన్న తేట గీతి యనిన
  తెలియక వదనము తెల్లబడును

  కవిరత్న యొక్కడు కవిసార్వ
  భౌముడొ
  కడు కవికుల తిలకుడొకడు పరి


  కించి చూడ బిరుదులను కించ పరిచి

  సాహితీరంగ మపకీర్తి జరుపు చుండు

  నేటి సంఘము లోనున్న
  నీచు డగు కు

  కవికి గౌరవ మిడుట మూర్ఖత్వ మగును

  రిప్లయితొలగించండి
 19. లాక్షనికపుచందస్సును లక్షణముగ
  గూర్చుపద్యకవులందర గురువులనుము
  బావమునునింపిభాసిల బావకవులు
  జూటరాసెడి వానిని నిట్లనుము, కు
  కవి, కిగౌరవమిచ్చుట మూర్ఖత్వమగును
  ...తోకల...

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "లాక్షణికపు ఛందస్సును.. భావమును.. భావకవులు..."

   తొలగించండి
 20. గ్రంథ చౌర్యము జేసెడి వ్రాతగాడు
  కోకిలలగూడులో జేరు కాకిగాదె
  యట్టి కలనైన కలమును పట్టుకొనని
  కవికి గౌరవ మిడుట మూర్ఖత్వ మగును

  రిప్లయితొలగించండి
 21. భువి పై నిత్యము జర్గుచున్నవి కదా
  మోసంబు లెన్నెన్నియో
  కవి వర్యుల్ నిరసిస్తు వాటినెపుడున్
  ఖండించుచున్ వ్రాసిన
  న్నెవడో యొక్కడు మారు దప్పకను
  గా కేదేది యోవ్రాతు రా
  కవికిన్ గౌరవ మిచ్చుటన్న ఘన
  మూర్ఖత్వంబె ముమ్మాటికిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 22. గొప్ప కవిని ననుచు బలుకుచును విఱ్ఱ
  వీగు చున్నట్టి యధముని బిలిచి,యాకు
  కవికి గౌరవమిడుట మూర్ఖత్వమగును
  భాష దిగజారుసుమయట్టి వారి వలన

  రిప్లయితొలగించండి
 23. కలుషి తాత్మున కక్రమ కార్య రత మ
  నో వికారున కార్త వినోదికి సత
  తానృత వచనునకు నిజ హస్త యుగళ
  కవికి గౌరవ మిడుట మూర్ఖత్వ మగును

  [హస్త యుగళ కవి = రెండు చేతుల సంకెళ్లు కలవాఁడు]


  భువిలో నుండిన మాన వోత్తములనుం బోనాడి చేపట్టినం
  గవితా కన్య నపాత్ర దాన గత సంకల్పమ్ముఁ గావ్యాక్షర
  చ్ఛవినిన్ నేరని విత్త దర్పునకు భాషాద్వేషి కింతేనియుం
  గవికిన్, గౌరవ మిచ్చుటన్నఁ గన, మూర్ఖత్వమ్మె ముమ్మాటికిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 24. రవిగూడన్ గనలేనిదాని కవియే లక్షించు నెల్లప్పుడున్
  భవితవ్యంబును దీర్చిదిద్దు ప్రతిభావంతుండు తా గావుతన్
  కవితావేశము కానరాని 'తవికల్' వల్లించు నేబ్రాసి 'కా
  కవి' కిన్ గౌరవ మిచ్చుటన్నఁ గన మూర్ఖత్వమ్మె ముమ్మాటికిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 25. ఎవరో వ్రాసిన పద్యభాగమును దానేవ్రా సెయన్నన్ బొయా
  కవికిన్ గౌరవమిచ్చుటన్న గన మూర్ఖత్వమ్మె ముమ్మాటికిన్
  గవనంబయ్యది వ్రాయుచో వలయునే కాంతంబ,చిత్తంబునన్
  రవమున్ జీకును జింతయున్ ,గినుకనారాటంబురానీకుమా

  రిప్లయితొలగించండి
 26. నవనీ తమ్మును బోలు పద్యములతో నవ్యంపు నర్థమ్ముతో
  చెవికింపున్ ఘటియించుచున్ కవితలన్ చెన్నొంద నవ్వానికిన్
  భవితవ్యమ్ము సతమ్ము కల్గు భువిపై, పాండిత్యమేలేని కా
  కవికిన్ గౌరవ మిచ్చుటన్నఁ గన మూర్ఖత్వమ్మె ముమ్మాటికిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 27. అవమానించుచు సాటి సత్కవుల నిత్యంబీర్ష్యతో మెల్గెడిన్
  కవికిన్ గౌరవ మిచ్చుటన్నఁ గన మూర్ఖత్వమ్మె ముమ్మాటికిన్
  కవనంబున్ ధవళాంగి సేవయని నిక్కంబెంచు సచ్ఛీలుడౌ
  కవి దానన్యుల గారవించి గొను లోకంబందు సమ్మాన్యతన్

  రిప్లయితొలగించండి