6, సెప్టెంబర్ 2021, సోమవారం

సమస్య - 3834

7-9-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పాతివ్రత్యమున విటులఁ బైకొంద్రు సతుల్”
(లేదా...)
“పాతివ్రత్యముఁ జూపుచుండి విటులన్ బైకొందు రబ్జాననల్”

41 కామెంట్‌లు: 1. సీతా యరుంధతి సుమతు
  లాతరుణులువారకాంతలారుబయట నా

  నాతులు నిలువ గని యనిరి
  పాతివ్రత్యమున విటులఁ బైకొంద్రు సతుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 2. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  పాతినె సతులు వలచెదరు
  పాతివ్రత్యమున; విటుల బైకొంద్రు సతుల్
  భ్రాతిగ విటత్వ మందున
  రీతిని పాటింపకుండి రెచ్చిన విరలిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. పాతముగానిదివ్రుత్తిని
  ఆతన్వియునింద్రునాజ్ఞనాదరమోప్పన్
  చేతనమౌనినిగూడెను
  పాతివ్రత్యమునవిటులఁబైకోంద్రుసతుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 4. పాతివ్రత్యంబనగా
  పాతక రహితమ్ముగ తన పతితో గమనం
  ఆతని యాదేశంబున
  పాతివ్రత్యమున విటుల బైకొంద్రు సతుల్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "గమనం బాతని..." అనండి.

   తొలగించండి
  2. పాతివ్రత్యంబనగా
   పాతక రహితమ్ముగ తన పతితో గమనం
   బాతని యాదేశంబున
   పాతివ్రత్యమున విటుల బైకొంద్రు సతుల్

   తొలగించండి
 5. పరస్త్రీల ఇండ్లకు విటులుగా వెళ్ళే తమ భర్తలలో మార్పు తెప్పించడం కోసం వారినే దైవాలుగా భావించి, తమ సేవలతో మార్పుతెచ్చిన పతివ్రతలను దృష్టిలో పెట్టుకొని పూరించే ప్రయత్నం...

  కందం
  నీతిని వీడి పరస్త్రీ
  చేతులఁ బడినప్పటికిని, సేవల తోడన్
  నాతికి 'పతి' దైవమ్మను
  పాతివ్రత్యమున 'విటులఁ' బైకొంద్రు సతుల్!

  శార్దూలవిక్రీడితము
  నీతిన్ వీడుచు 'భర్తలు'న్ గణికలన్ నీచాతి నీచమ్ముగన్
  రోతన్గానక వెంటనంట సతు లాలోచించి మార్పెంచుచున్
  నాతీ జీవితమందు దైవమనగా నాథుండనన్ సేవలన్
  పాతివ్రత్యముఁ జూపుచుండి 'విటుల'న్ బైకొందు రబ్జాననల్!

  రిప్లయితొలగించండి

 6. సీతాతార సుమిత్ర ద్రౌపదులుగా చిత్రాలలో పాత్రలన్
  బ్రీతిన్ దాల్చిన వారకాంతలచటన్ భృంగుండ్రకై నిల్వగా
  నాతాటంకినులెల్లరన్ గనిన యవ్యక్తుండు తా బల్కెనే
  పాతివ్రత్యముఁ జూపుచుండి విటులన్ బైకొందురబ్జాననల్.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  నీతిన్ గూడుచు నాథులన్ సతులిలన్ నెయ్యమ్ము నర్చింత్రుగా
  పాతివ్రత్యము జూపుచుండి; విటులన్ బైకొంద్రు రబ్జాననల్
  రీతింజూపని వర్తనమ్మున సదా రెట్టింపునౌ కామమున్
  భూతావేశముతోడ వావివరుసల్ పోబెట్టు తత్త్వంబునన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. ప్రీతిగ పతులను వలతురు
  పాతివ్రత్యమున : విటుల బై కొంద్రు సతుల్
  నీతిని విడనాడి బ్రతికి
  పాతక పతితులు గ నుండ వాంఛింత్రు గదా !

  రిప్లయితొలగించండి
 9. పోతరమొందిన పురుషులు
  నాతులపయి మోహమొలుకు నడవడి జూపన్
  భీతిగొనక నీదినముల
  పాతివ్రత్యమున విటులఁ బైకొంద్రు సతుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 10. సమస్య :

  పాతివ్రత్యము జూపుచుండి విటులన్
  బైకొందు రబ్జాననల్

  ( పేర్లు చూద్దామా అత్యుత్తమం ; ప్రవర్తన మాత్రం అత్యధమం )

  శార్దూలవిక్రీడితము
  -----------------

  ఏతద్దేశపు కాంతలన్ గన నహో !
  యెంతెంత యాశ్చర్యమో !
  సీతాదేవి సుమిత్ర రుక్మిణి శచీ
  శ్రీలక్ష్మి రుద్రాంబికల్
  శ్వేతశ్రీయు నరుంధతీ హిమసుతా
  సిందూరి నామంబులన్
  పాతివ్రత్యము జూపుచుండి - విటులన్
  బైకొందు రబ్జాననల్ .

  రిప్లయితొలగించండి
 11. శా:

  చాతుర్యంబున దిర్గు వారలగుచున్ సద్వృత్తి భా వింపగన్
  గోతుల్లాగుచు లొంగదీసు కొనగన్ గుర్తింపు లేకుండు నై
  రీతిన్ యేనుగు సామ్య దంతములుగా లీలా వినోదంబునన్
  పాతివ్రత్యము జూపుచుండి విటులన్ బై కొంద్రు రబ్జాననల్

  *ఏనుగు సామ్య దంతములు అనగా మనకు బయటకు కనబడే దంతములు & ఆహారము తినడానికి ఉపయోగ పడే దంతములు 2 రకముల మాదిరి*

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. నాతిచరామియని పలికి
  నాతిని పెండ్లాడియుపర నారీ సుఖమున్
  నీతివిహీనులు కోరగ
  పాతివ్రత్యమున విటులఁ బైకొంద్రు సతుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. నీతిన్ వీడినభర్త లంజియలతో నిత్యమ్ము తారాడ తాన్
  చేతమ్మందు మరుండు కోరికల హెచ్చింపంగ, స్వాధీనలై
  పూతమ్మైన ప్రవర్తనన్ విడిచి సంపూర్ణమ్ముగా, వెల్పలన్
  పాతివ్రత్యముఁ జూపుచుండి, విటులన్ బైకొందు రబ్జాననల్

  రిప్లయితొలగించండి
 14. మోతాదుకు మించని తగు
  రీతిగ పాత్రలు సరసభరితమై చెలగన్
  ప్రీతిగ జూడగ 'సినిమ' న
  పాతివ్రత్యమున విటులఁ బైకొంద్రు సతుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 15. నాతులు రాణింతురుగద
  పాతివ్రత్యమున,విటులబైకొంద్రు సతుల్
  వీతభయంబున,సిగ్గున
  నీతిని విడనాడిరకట నీచపుబనికిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 16. రిప్లయిలు
  1. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

   తొలగించండి
  2. నాతుల్ రక్షణ సేయుచుండిరి గదానాకాదిలోకంబులన్
   పాతివ్రత్యము జూపుచుండి ,విటులన్ బైకొందురబ్జానల్
   నీతిన్ జాతియు లేకయుండుచు నికన్ నీచంపువృత్తిన్ ధరన్
   రోతన్ బొందెడు జీవితంబునుగటాలోకంబు గానుంటిరే

   తొలగించండి
 17. సీతాసాధ్వియరుంధతీసుమతి సౌశీల్యంబు విశ్వంబునన్
  ఖ్యాతింబొందగ వారినామములకున్ కల్కంబు కల్పింతురే
  నీతిన్వీడి సనామధేయులగు తన్వీరత్నముల్!, రిత్తయౌ
  పాతివ్రత్యముఁ జూపుచుండి విటులన్ బైకొందు రబ్జాననల్

  రిప్లయితొలగించండి
 18. ఆతత పావన వర్తన
  భాతిని సావిత్రి వంటి భామామణులే
  ప్రీతిని సుగతులు, సూపుచుఁ
  బాతివ్రత్యము, న విటులఁ బైకొంద్రు సతుల్

  [పాతివ్రత్యమును+ అవి + ఇటుల = పాతివ్రత్యము న విటుల]


  పాతాళమ్మున కేఁగినం దఱుఁగునే పంచాస్త్రు ప్రాబల్య మే
  రీతిం గాంచిన దాని శక్యమె నివారింపన్ నిజాంతఃపు రా
  రాతివ్రాత నిభమ్ము మించుచును దారాదేవిఁ గౌటిల్యపుం
  బాతివ్రత్యముఁ జూపుచుండి విటులం బైకొందు రబ్జాననల్
  [శత సహస్రమున నొక్కరు మాత్రమే యిట్లుండ నోపు.]

  రిప్లయితొలగించండి
 19. నీతిని విడువక నేర్చిన
  నాతులు మాయలను పన్ని నయముగ నటనన్
  చేతల చూపుచు కొందరు
  పాతివ్రత్యమున విటుల పై కొంద్రు సతుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 20. ఆతండే నిజదైవమంచు పతినభ్యర్చింతురర్థాంగులే
  పాతివ్రత్యముఁ జూపుచుండి; విటులన్ బైకొందు రబ్జాననల్
  ప్రీతిన్ జూపుచు కామ భోగముల దేలింపంగనవ్వారలన్
  నీతిన్ దప్పి చరింతురే పతితులై నీచంపుటాజీవమున్

  రిప్లయితొలగించండి
 21. శా. నాతిన్ జూచిన జాలు వెంటబడి నానా బాధలన్ బెట్టు, యా
  రాతిన్ రావణు జూచి రంభ కడు విభ్రాంతిన్ ప్రధావించ, యా
  దైతేయుం డనె, పార కింక, తొలుతన్ దైన్యంబు, క్రన్నన్, బహిన్
  పాతివ్రత్యముఁ జూపుచుండి, విటులన్ బైకొందు రబ్జాననల్.

  రిప్లయితొలగించండి

 22. నీతిని విడువక నేర్చిన
  నాతులు మాయలను పన్ని నయముగ నటనన్
  చేతల చూపుచు కొందరు
  పాతివ్రత్యమున విటుల పై కొంద్రు సతుల్

  మరొక పూరణ

  గీతను దాటదు సతియట
  పాతివ్రత్యమున విటులఁ బైకొంద్రు సతుల్
  ఘాతము చేసిన పతులను
  చేతలతో మార్చ నెంచి జీవిత మందున్

  రిప్లయితొలగించండి