13, సెప్టెంబర్ 2021, సోమవారం

సమస్య - 3841

14-9-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"భయపడి పాఱిన ప్రభువును ప్రజ మెచ్చుకొనెన్"
(లేదా...)
"భయపడి రాజ్యమున్ విడిచి పాఱిన రాజును మెచ్చి రెల్లరున్"

47 కామెంట్‌లు:


 1. హయములపై మ్రుచ్చులు ని
  ర్భయమున దోచుకొన నెంచి వచ్చిన తరి మ
  న్నియ గని యటనుండి వడిని
  భయపడి పారిన, ప్రభువును ప్రజ మెచ్చుకొనెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 2. కందం
  జయమే ధ్యేయమటంచు స
  మయానుకూలముగ యుద్ధ మర్మములెంచన్
  రయమున వెన్నిడి వైరులు
  భయపడి పాఱిన, ప్రభువును ప్రజ మెచ్చుకొనెన్

  చంపకమాల
  నియమిత కాలమందు కడు నేర్పున వ్యూహములెంచి రాత్రులన్
  స్వయముగ మారువేషమున వైరుల దూతల మాయలెల్ల వి
  స్మయమన కట్టిపెట్టు సరి మర్మము లేర్పడఁ జేయ వారలున్
  భయపడి రాజ్యమున్ విడిచి పాఱిన, రాజును మెచ్చి రెల్లరున్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. రయమునదోపిడిదోంగలు
  పయనంబాయిరియెదిరినిపట్టగనంతన్
  హయముతోదుముకగరాజును
  భయపడిపాఱిన,, ప్రభువునుప్రజమెచ్చుకోనెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 4. రయమున వైరుల పీ చము
  నయమున నడచంగ బూని నైజ బలమునన్
  స్వయముగ గెల్వగ నయ్యెడ
  భయపడి పాఱిన : ప్రభువును ప్రజ మెచ్చు కొనెన్

  రిప్లయితొలగించండి

 5. జయమిక తథ్యమంచనుచు సైన్యము గైకొని శాత్రవుండటన్
  రయమున హద్దుమీరగ వరాకమదేలయటంచు యుక్తితో
  ప్రియమగు మంత్రితో కలిసి భీకర నాదము చేయ శత్రువుల్
  భయపడి రాజ్యమున్ విడిచి పాఱిన, రాజును మెచ్చిరెల్లరున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. సమస్య :
  భయపడి రాజ్యమున్ విడిచి
  పారిన రాజును మెచ్చి రెల్లరున్

  ( దాయాదుల కుట్ర వల్ల రాజధానిని విడిచి అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లి తగినసమయం కోసం నిరీక్షిస్తున్న మనుమసిద్ధిని మెచ్చిన ప్రజలు )

  నయమగు రాజ్యపాలనము
  నందున సాటియు లేని ధీరుడున్ ;
  ప్రియముగ కావ్య మందుకొను
  ప్రేమపు సత్కవి పోషకుండు ; దు
  ర్జయుడగు మన్మసిద్ధియె దు
  రాత్ముల కుట్రకు యోచితాత్ముడై
  భయపడి రాజ్యమున్ విడిచి
  పారిన ; రాజును మెచ్చి రెల్లరున్ .

  రిప్లయితొలగించండి
 7. వయసుననున్నమాయలవివానినినమ్మగరాదునంచునున్
  నయమునతానునేర్చెనుగనందునియన్నయుబుద్ధితోనటన్
  పయనమునాయెబాయుచునుబంధములన్నియునోక్కరాత్రిలో
  భయపడ ిరాజ్యమున్విడిచిపోయినరాజునుమెచ్చిరెల్లరున్

  రిప్లయితొలగించండి
 8. రయమున నిందింతు రెపుడు
  భయపడి పాఱిన ప్రభువును; ప్రజ మెచ్చుకొనెన్
  స్వయముగ సేనల నడుపుచు
  జయమును సాధించి జూప చతురత తోడన్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. నయమున బిల్చి, జాతకము నాకెరిగింపుము బ్రాహ్మణోత్తమా!
  రయమున యంచు తానడిగి, రాహువు స్థానము దోషమౌ టచే,
  స్వయముగ దేశనాశమును వారణ జేయగ, శాస్త్రి పన్పు నన్,
  భయపడి రాజ్యమున్ విడిచి పాఱిన రాజును మెచ్చి రెల్లరున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. స్వయముగ పాలన జేయగ
  నయమేమియు లేకపోయి నాడిక యంతన్
  లయమగునను యా తలపుకు
  భయపడి పాఱిన ప్రభువును ప్రజ మెచ్చుకొనెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  స్మయమున కేరు వైరులు
  భయపడి పాఱిన; ప్రభువును ప్రజ మెచ్చుకొనెన్
  నయవంచకుడగు రిపువును
  స్వయముగ రణమున బిగించి సాగిన వేళన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. చ:

  నియమము లెంచి పావులట నిర్ణయ రీతిని యేగుదెంచగన్
  జయమిక తప్పదన్న, కొన సాగుట వైరికి వట్టిదైనదై
  రయమున వీడె నాట చదరంగము, లక్ష్యము లేని పన్నికన్
  భయపడి, రాజ్యమున్ విడిచి పాఱిన రాజును మెచ్చి రెల్లరున్

  పన్నిక=రచన

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  స్మయనముతో పరాభవము సల్పుచు గేలి నొనర్త్రు నాజిలో
  భయపడి రాజ్యమున్ విడిచి పాఱిన; రాజును మెచ్చి రెల్లరున్
  స్వయముగ శత్రువౌ దొరను శౌర్యముతో రణమందు గెల్చియున్
  ప్రియమగు సఖ్యతెంచి విడిపించియు వానికి స్వేచ్ఛ నివ్వగా!

  రిప్లయితొలగించండి
 14. నియతుడిబీషణుండు కడు
  నిర్వచనీయుడు ధర్మమార్గమున్
  స్వయముగరావణాదిచెడు
  సంఘమసన్నిధివీడిపోవడే
  రయముగలంకశాంతికని
  రామునిచేరెను, దుష్టబుద్దికిన్
  భయపడి రాజ్యమున్ విడిచి
  పారినరాజునుమెచ్చిరెల్లరున్
  ...తోకల...

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'నియతుడిబీషణుండు'?

   తొలగించండి
  2. కృతజ్ఞతలు పూజ్యశ్రీ
   నియమవంతుడైన/మంచి ఆలోచనకలిగిన/ క్రమశిక్షణ కల్గన అలా నిర్వచించడానికి వీలున్న వ్యక్తిగా ధర్మమార్గనుసారి ఐన బావన స్పరిస్తుందను కొన్నాను.

   తొలగించండి
 15. నయవంచకులగు రిపుసం
  చయమును సమరాంగణమున చమరగ వారల్
  రయమున రణభూమివదలి
  భయపడి పాఱిన, ప్రభువును ప్రజ మెచ్చుకొనెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 16. నయ పరి పాలనమ్మున సనాతన ధర్మమునిల్పుచుండగా
  రయము నరాతినాయకులు రాపడ చేయగ నీచవృత్తి, ని
  శ్చయముగ వారి దౌష్ట్యముల చట్టన నిల్పి చెలంగ, శత్రువుల్
  భయపడి రాజ్యమున్ విడిచి పాఱిన, రాజును మెచ్చి రెల్లరున్

  రిప్లయితొలగించండి
 17. భయ భ్రాంతులకు గాను గురయ్యి చెల్లా చెదురు మనసు చే ఆపై కోవిడ్ భయము బోలి ఇంకాను వేరియెంట్లు సమాయాత మవగానే భయపడి పాఱిన ప్రభువును ప్రజ మెచ్చుకొనెన్ అంతేగా నంతేగా ననుచు ఎల్లరు జనాలులునూ.. ~శ్రీత ధరణి

  రిప్లయితొలగించండి
 18. క్షయమొనరించె వంశజుల ఖ్యాతిని కాతరుఁడీతడందురా
  భయపడి రాజ్యమున్ విడిచి పాఱిన రాజును; మెచ్చి రెల్లరున్
  భయమునెరుంగకన్ జనుల క్రాంతి పథంబున నుద్యమింప నా
  శయము రగుల్చు నాయకుని శత్రు వినాశకునా మహాత్మునిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 19. దయతో వేటకు నాయుధ
  చయ విస్తారమ్ముగా ససైన్యము, పౌర
  క్షయమున కెడంద మిక్కిలి
  భయపడి, పాఱిన ప్రభువును బ్రజ మెచ్చుకొనెన్


  భయ మన నేరఁ డెన్నఁడును భండన దుర్జయుఁ డంచుఁ బల్కుచున్
  రయమునఁ గూలఁగా నిజ బలం బని బొందినిఁ బ్రాణ ముంట సం
  దియ మయి దాడి సేయ నరు దెంచిన శత్రువె యిట్టి ఱేనికిన్
  భయపడి రాజ్యమున్ విడిచి పాఱిన, రాజును మెచ్చి రెల్లరున్

  రిప్లయితొలగించండి
 20. జయమది నిశ్చయమ్మనుచు చయ్యన ముందుకు దూకి శత్రుసం
  చయమును ఢీకొనన్ జరిగె సంకుల సంగరమట్టివేళలో
  రయమున శత్రుసైనికుల రంపపుకోత విధించునంతనే
  భయపడి రాజ్యమున్ విడిచి పాఱిన, రాజును మెచ్చి రెల్లరున్

  రిప్లయితొలగించండి
 21. జయమును నొందజాలడిక సంగరమందున శక్తిహీనుడే
  భయపడి రాజ్యమున్ విడిచి పాఱిన రాజును,మెచ్చిరెల్లరున్
  రయముగ రాజ్యపాలనను రంజిలజేయుచు కన్నబిడ్డలా
  ప్రియముగ జూచుచుండుటను బీదలుసాదలు వృద్ధ జనంబుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 22. నయరహితుగ నిందింతురు
  భయపడి పాఱిన ప్రభువును,ప్రజమెచ్చుకొనెన్
  నయముగ బాలన జేసి.య
  భయంబును నిచ్చుప్రభుని ప్రమదము తోడన్

  రిప్లయితొలగించండి
 23. భయశీలుడనుచు దెగడిరి
  భయపడి పాఱిన ప్రభువును; ప్రజ మెచ్చుకొనెన్
  భయమెరుగకనెదిరి రిపుల
  భయకంపితమతుల జేయు బల్లిదునరయన్

  రిప్లయితొలగించండి