3, సెప్టెంబర్ 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3831

4-9-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రతికి సిద్ధపడుడు రమణులార”
(లేదా...)
“రతికిన్ సిద్ధము గండికన్ రమణులారా శుద్ధచిత్తంబులన్”

54 కామెంట్‌లు:

 1. భక్తి శ్రధ్ధ తోడ భజన బృందమ్ములు
  నుత్సహించి చేయు నుత్స వమున
  నూరి లోన దేవి యూ రే గు వేళ హా
  రతికి సిద్ధ పడుడు రమణు లార !

  రిప్లయితొలగించండి

 2. సతులు షోడశోపచార విధిని తాము
  చేసినట్టి పూజ చివరిదశకు
  చేరెనయ్యె నింక శీఘ్రమే మంగళా
  రతికి సిద్ధ పడుడు రమణులార.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. లింగభేదమెన్నలేదుగసేవకు
  భూజనంబుమెచ్చపౌరులందు
  మనసుమంచిదైనమరువరుసేవాని
  రతికిసిద్ధపడుడురమణులార

  రిప్లయితొలగించండి
 4. శ్రీకృష్ణ పరమాత్మకు స్వాగతం పలికే ఏర్పాట్లలో వారి సతీమణులు...

  ఆటవెలది
  సతికి వల్వలూడ్చ, సభనుండి పతులెల్లఁ
  దలలు వాల్చినంత, దాత గాను
  చింత దీర్చి రాగ శ్రీకృష్ణమూర్తి హా
  రతికి సిద్ధపడుడు రమణులార!

  మత్తేభవిక్రీడితము
  సతి కృష్ణన్ గొని వల్వలూడ్చ సభలో సంతాపమున్ జెందుచున్
  పతులై యాపగ లేక పాండవులహో! వాల్చంగ శీర్షమ్ములన్
  గతిజూపెన్ మన కృష్ణుఁడున్ వరదుడై కారుణ్యమేపార హా
  రతికిన్ సిద్ధము గండికన్ రమణులారా శుద్ధచిత్తంబులన్

  అలవాటుగా కందం వ్రాస్తూ సమస్యాపాదం మార్చాల్సి వచ్చింది ...

  కందం
  సతి ద్రౌపది కవమానము
  పతులై వారింపలేక వంచగ తలలన్
  వెత బాపఁ దమధవుడు హా
  రతికిన్ సిద్ధపడిరంట రమణీమణులున్

  రిప్లయితొలగించండి
 5. రిప్లయిలు
  1. మాధవుడు మురియును మనము జూపెడి యను

   రతికి, సిద్ధ పడుడు రమణు
   లార,

   రాచ కేళి‌ సల్ప‌ రమ్యముగ నిచట

   ననుచు బలికె రాథ మనసు
   బెట్టి

   తొలగించండి
 6. సతిగాతల్లిగసౌమనస్యగనునాసాంతంబుయానంబులో
  అతివానీవునునిల్వగానిలనునీహారంబుశోభిల్లెగా
  అతులంబౌనుగనీదుసేవలునునీయాదర్శమీపద్యభా
  రతికిన్సిద్ధముకండికన్రమణులారాశుద్ధచిత్తంబులన్

  రిప్లయితొలగించండి

 7. ప్రతిమాసంబును చేయగోరెనట సౌభాగ్యమ్ము నాశించుచున్
  వ్రతమున్ గప్పుర గంధియే పిలువగా పాఱుండు చేయించె నా
  వ్రతమై పోయిన వెంటనే పలికెనా ప్రాజ్ఞుండిటుల్ మంగళా
  రతికిన్ సిద్ధము గండికన్ రమణులారా శుద్ధ చిత్తంబులన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. సమస్య :

  రతికిన్ సిద్ధము గండికన్ రమణులా
  రా శుద్ధచిత్తంబులన్

  ( శ్రీకృష్ణుడు సుభద్రార్జునులకు పరిణయం చేసి యింద్రప్రస్థానికి పంపుతూ వారికి హారతీయమని
  తన అష్టభార్యలతో చెబుతున్నాడు )

  మత్తేభవిక్రీడితము
  -----------------
  జతగా బావను నర్జునున్ వలచెగా
  జంద్రాస్య మాచెల్లి ; రే
  వతియున్ రాము డెరుంగరాదు; వడిగా
  వారిర్వురున్ బెండ్లియై
  ధృతితో నిప్పుడె యేగుచుండిరిక సం
  తృప్త్యాత్మలై మంగళా
  రతికిన్ సిద్ధము గండికన్ రమణులా
  రా ! శుద్ధచిత్తంబులన్ .

  ( రాముడు - బలరాముడు ; రేవతి - బలరాముని భార్య )

  రిప్లయితొలగించండి
 9. దసరపండుగొచ్చె ధరగలబట్టల
  రంగురంగుసొగసుహంగులుగల
  పట్టుచీరలెన్నొపట్టుకరాను, సూ
  రతికిసిద్దపడుడురమణులార
  ...తోకల...

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'వచ్చె'ను 'ఒచ్చె' అనరాదు. "దసర పండు గనుచు" అనండి. సూరతును సూరతి అన్నారు.

   తొలగించండి
 10. అతిమోదంబగు వార్తవింటిమిగదా యానందునిల్లాలికిన్
  కృత పుణ్యంబుల లబ్ధమో యనగ యౌత్కృష్ట్యంబు జేకూరెనే
  అతి వేగంబున బట్ట బాపనికి యాహార్యంబుతో నంత, హా
  రతికిన్ సిద్ధము గండికన్ రమణులారా శుద్ధచిత్తంబులన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. పరుల సేవ లోన పరమాత్మనేగాంచ
  మనసుపడిన దివ్య వనితలార
  చేయగలిగినంత సేవతో త్యాగని
  రతికి సిద్ధపడుడు రమణులార

  రిప్లయితొలగించండి
 12. అతి తోషంబున శ్రీ గజాస్యునకు
  నున్నత్యంత భవ్యంబుగా
  నుతులన్ బూజలు జేయగావలె
  గడున్ నూత్నోత్సహంబొప్ప హా
  రతికిన్ సిద్ధము గండికన్ రముణు
  లారా శుద్ధ చిత్తంబులన్
  సతమున్ విఘ్నములన్ హరించి
  శుభమల్ సమ్మోద మిచ్చున్సుమీ

  రిప్లయితొలగించండి
 13. మ:

  వ్రతమున్ జేయగ భక్తితో పొరుగునాహ్వానింప కార్యార్థిగా
  సుతిగన్ జేరిరి యింతు లెల్లరును కాజూడంగ కార్యంబునున్
  హితులౌ వారల గోరె, నీశు గొలువ న్నింపారమై, మంగళా
  రతికిన్ సిద్ధము గండికన్ రమణులారా శుద్ధ చిత్తంబుగన్

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మ:

   బ్రతుకుల్ ఛిద్రములాయె బానిసలుగా వంచింప క్రూరాత్ములై
   వెతలన్ బాపగ నెంచి పూనుకొనగన్ వెన్నాడ నాంగ్లేయులన్
   గతులన్ మార్చిరి దేశ వాసులలరన్ గాంధేయులై యెప్ప హా
   రతికిన్ సిద్ధము గండికన్ రమణులారా శుద్ధ చిత్తంబుగన్

   వై. చంద్రశేఖర్

   తొలగించండి
  2. మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 14. చిని చిని చరణముల చిలువాల
  గాంచరే !
  బాల కృష్ణుడిటకు వచ్చియుండె
  పుట్టిన దిన మహము ముగియగ నుండె , హా
  రతికి సిద్ధపడుడు రమణులార

  రిప్లయితొలగించండి
 15. సరదా పూరణ...

  ఇద్దరికీనేనేగద
  ముద్దులమగడున్ చురుకుగ పోటీపడుచున్
  హద్దులు మీరంగ రతికి
  సిద్ధపడుడు రమణులార చెలరేగంగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 16. శత్రు సైనికులను సమరమందు గెలిచి
  విక్రమించి విజయలక్ష్మినిగొని
  వీరులొచ్చినారు వేగరారండు హా
  రతికి సిద్ధపడుడు రమణులార

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   రెండవ పాదంలో యతి తప్పింది. "విక్రమించి గొనిరి విజయలక్ష్మి" అనండి. 'వచ్చినారు'ను 'ఒచ్చినారు' అనరాదు.

   తొలగించండి
 17. సతతంబాత్మ వివేకమున్ మెలఁగుచున్ సంసక్తులై భక్తితో
  గతి నీవేయని వేడు వారలను వేగంబే కటాక్షించున
  ర్హితుడా మాధవు పాదపద్మముల సేవింపంగ వేళాయె హా
  రతికిన్ సిద్ధము గండికన్ రమణులారా శుద్ధచిత్తంబులన్

  రిప్లయితొలగించండి
 18. పనులు సేసి చేసి పద్మ దళాక్షులు
  దివస మెల్ల నిచట దిట్టముగను
  మీ రలసితి రింక మిక్కటమ్ముగను వి
  రతికి సిద్ధపడుడు రమణులార


  వితతానుగ్రహ యుక్త వీక్షణములన్ వీక్షించు నాదిత్య సే
  విత భూతేశునకుం ద్రినేత్రునకు వేవేగంబ కాత్యాయినీ
  పతికిం బన్నగ రత్న భూషణునకున్ భద్రమ్ముగా మీరు హా
  రతికిన్ సిద్ధము గండికన్ రమణులారా శుద్ధచిత్తంబులన్

  రిప్లయితొలగించండి
 19. సతతంబా హిమశైల సానువులలోశౌర్యంబు చూపించుచున్
  వితతంబౌ హిమపాతమున్ సయిచుచున్ వెల్గొందు తేజంపు భా
  రత మాతాత్మజులైన వీరులకు మీరందించగా దివ్య హా
  రతికిన్ సిద్ధము గండికన్ రమణులారాశుద్ధ చిత్తంబులన్

  రిప్లయితొలగించండి
 20. పూజయాయె నిపుడె పూర్తిగ కనుకహా
  రతికి సిద్ధపడుడు రమణులార!
  హారతిచ్చి పిదప యయ్యవారినిబిల్వ
  కనులకద్దు కొండ్రు తనివిదీర

  రిప్లయితొలగించండి
 21. అతివల్ జేసిన పూలతోభవుని కిన్ యారాధనంబాయె హా
  రతికిన్ సిద్ధము గండికన్ రమణులారా!శుద్ధచిత్తంబులన్
  మతియందెప్పుడు శంభునేదలచి నీమంబొప్పథ్యానించుచో
  సతతంబిచ్చును నాయువున్ సిరులు నాజన్మాంతమశ్రాంతమున్

  రిప్లయితొలగించండి
 22. వరలక్ష్మీ వ్రత మాచరించు వనితల్ బంగారుతో గూడు నా
  భరణమ్ముల్ గొని కాంతులీను ఘనమౌ వస్త్రమ్ములన్ దాల్చుచున్
  సరి భక్తిన్ భజియించి పల్కిరిటు " తోషం బొప్ప యా యమ్మ హా
  రతికిన్ సిద్ధము గండికన్ రమణులారా శుద్ధ చిత్తంబులన్"

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సవరించెదను సూచనకు ధన్యవాదములు 🙏🙏

   తొలగించండి
  2. సవరించిన (మార్చిన)పద్యం:

   క్షితిపై శ్రావణ మాసమందు వరలక్ష్మీ దేవి ప్రీతిన్ గొనన్
   వ్రతమున్ జేయుచు శుక్రవారమున భవ్యంబైన మార్గమ్ములో
   నతివల్ పూజలొనర్చి పల్కిరిటు లాహ్లాదమ్ము నిండార "హా
   రతికిన్ సిద్ధము గండికన్ రమణులారా శుద్ధ చిత్తంబులన్"

   తొలగించండి
 23. అతి క్రూరంబగు రోగమున్నడచగా నాయాస మంచెంచకే
  ధృతిమంతుల్ వరవైద్యసంచయము ప్రత్యేకంపు శ్రద్ధన్ ప్రజా
  తతులన్ సేవలతోడ నాదుకొన నా దైవమ్మె వారంచు హా
  రతికిన్ సిద్ధము గండికన్ రమణులారా శుద్ధచిత్తంబులన్

  రిప్లయితొలగించండి
 24. :దేశ మాత సేవ దీక్షగా నొనరించి
  శత్రు మూక నెల్ల సంహరించి
  వచ్చి రిపుడె గనుడు వాసిగా నెత్త హా
  రతికి సిద్ధ మగుడు రమణులార.


  శుక్రవారమందు శుద్ధ మనస్కులై
  పూజ లాచ రించి బుద్ధి గాను
  అక్ష తలను జల్లి అష్టలక్ష్ములకు హా
  రతికి సిద్ధపడుడు రమణు లార

  రిప్లయితొలగించండి
 25. సతమున్ సాగుచు ప్రేమతోడపతిదౌ సాంగత్యమున్ బొందుచున్
  గతినీవేయని రామచంద్రునిదయన్ కాంక్షించిపూజింప హా
  రతికిన్ సిద్ధము గండికన్ రమణులారా శుద్ధచిత్తంబులన్
  ధృతితో ప్రార్థన చేసినన్ గలుగ నెంతే మోద మీ పృథ్విపై

  రిప్లయితొలగించండి